Sponsorlu Bağlantılar

Hz. Salihin hayat?,
Salih as özet hayat?,
Salih peygamberin hayat?n?n özeti

Sâl?h Peygamber Semud kavm?ne gönder?len peygamber olup Nuh aleyh?sselam?n ogullar?ndan Sam’?n nesl?nden olup Hz.Âdem’?n 19. kusaktan torunudur. Âd kavm? helâk olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Sam ?le H?caz aras?ndak? H?cr den?len yere yerlest?. Semud’un torunlar? Ad’?n helâk oldugu yere g?d?p yerlest?ler.Re?sler? de Cenda b?n Amr ?sm?nde b?r?s? ?d?. Zamanla bolluga kavusup Ad kavm? g?b? azd?lar. Taslardan yapt?klar? putlara tapt?lar. Iste bu d?yarda Hz. Sâl?h dogup büyüdü. Kücük yastan ?t?baren putlara tapmazd?, ve ?ler?de kend?s?n?n Semûd’e lâz?m olab?leceg? ?c?n ona k?mse b?rsey d?yemezd?. Azg?nl?klar?ndan dolay? Allahü Teâlâ onlara Sâl?h aleyh?sselam? peygamber olarak gönderd? : « B?z Semûd kavm?ne kardesler? Sal?h’? (gönderd?k) » . Hz.Sâl?h onlar? putlara tapmaktan men’ed?p azg?nl?klar?ndan sak?nd?rd?.

Sponsorlu Bağlantılar