Sponsorlu Bağlantılar

ibni sinan?n okudu?u okullar,
ibni sinan?n okudu?u okullar nelerdir,
?bni Sina Okudu?u Okullar

?bni Sina, kendisinin yazd??? ve sad?k ö?rencisi Büczâni’nin tamamlad??? hayat hikayesine göre Türkistan’da, Buhara yak?nlar?ndaki Ef?ene’de bürokrat bir ailenin çocu?u olarak 980 y?l?nda do?du. As?l ad? Hüseyin, babas?n?n ad? Abdullah’t?r. Ailesiyle birlikte Buhara’ya göçtü; burada okuma yazma, aritmetik, din bilgileri, mant?k okudu. Hocalar?ndan yaln?zca Ebu Ali en-Natil ve ?smail ez-Zahid’in adlar? bilinmektedir. Ayr?ca, kendi aç?klamalar?ndan, Hint aritmeti?inde usta bir esnaftan ve babas?n? ?smailili?e kazand?rmaya çal??an bir propagandac?dan da yararland???, felsefeye ilgisinin de o zamandan ba?lad??? anla??lmaktad?r.

On ya??ndayken Kur’an’? ezberledi?ini, Arap edebiyat?nda yeti?ti?ini, ilk ö?reniminden sonra kendi çabas?yla fizik, metafizik ve t?pta uzmanla?t???n?, on alt? ya??ndayken ba?ka hekimlere dan??manl?k yapacak düzeye ula?t???n? belirtir. ?bni Sina, birçok kez yeniden incelemesine kar??n Aristoteles metafizi?ini kavrayamad?. ?ans eseri ele geçirdi?i Farabi ’nin el-?bâne adl? eserini okuyunca bu sorunu da çözdü. Bilim amaçl? geziler yapt?. Cürcan’dayken, Bat?’da yüzy?llar boyunca, Do?u’daysa bu yüzy?l?n ba??na kadar t?p incelemelerinde temel kaynak say?lan el-Kanun Fi’e-T?b adl? eserini yazmaya ba?lad?. Bir ara Hemedan’da vezirlik yapt?. Ayn? görevi ikinci kez al?nca bir yandan gün boyunca siyasal çal??malar yaparken bir yandan da bütün gecelerini bilimsel çal??malarla geçiriyordu. Olaylar onu ba?ka ?ehirlere götürdü. lsfahan’dayken ?ehri ele geçiren Gazneli Mahmud’un o?lu Mesud’un askerleri taraf?ndan evi ya?malad?. Bu olayda Kitabül ?nsaf adl? felsefe ansiklopedisi de bir daha bulunmamak üzere kayboldu. ?bni Sina’n?n en son ve özgün felsefesini yans?tt??? san?lan «Hikmetü’l-Me?rik?yye» (Do?u Felsefesi) de bu esede birlikte bilinmezli?e kar??t?. ?sfahan hükümdar?n?n Hemedana düzenledi?i bir sefere Ibni Sina da kat?ld? ve burada 57 ya??nda öldü (1037). Do?umunun birinci y?ldönümünde ?ran Ulusal An?tlar Derne?i, mezar? üzerine görkemli bir an?t yapt?.