Sponsorlu Bağlantılar

iPhone’ye Mp3 Atma Nas?l Mp3 At?l?r Atma Yöntemleri Resimli Anlat?miPhone’ye Mp3 Atma Nas?l Mp3 At?l?r Atma Yöntemleri Resimli Anlat?m

Sponsorlu Bağlantılar

iPhone’ye Mp3 Atma

Resimde gördü?ünüz gibi iphone bilgi ekran? kar??m?zdad?rSummary info diye seçenekler ilerlemektedirOradan Music e gelelim

Ard?ndan hangi ?ark? listesinin iphoneye yüklenmesini istiyorsan?z onu seçelimBen music diye bir playlist yapt?m kendime iphoneye onu at?yorumArd?ndan a?a??da SYNC var ona t?klayarak i?lemi sonland?r?yoruzYukar?da ?ark? bilgi bölümünden kaçta kaç? kopyalanm??t?r diye size göndermektedir

iPhone’ye Mp3 Atma Nas?l Mp3 At?l?r Atma Yöntemleri Resimli Anlat?m


?stersen bunu incele umar?m i?ine yarar

Arkada?lar a??a??daki ilk iki iTunes resmimdeki yaz?lar foruma ekleyince okunmuyor bu yüzden resmin üzerine sa? t?klay?p resmi farkl? kaydet diyip masaüstünüze kaydedip aç?n ve okuyun lütfen

Evet arkada?lar her yeni versionun ?kmas?n?n ard?ndan veya foruma her yeni üye olan arkada??m?z?n hemen foruam biz topic açarak iphoneme nas?l müzik atar?m iphoneme nas?l video atar?m iphoneme nas?l resim atar?m vb gibi sorular?na 2 3 adet kesinlikle %100 lük bir konu aç?cam ve art?k biri daha bunlar? sorar ise benden acayip laf i?itecek ona göre art?k bu kadar resimli anlat?mdan sonra bunu beceremeyecek biri varsa bize hakaret etmi? say?lacakt?r

BA?LIYORUZ BU ??LEM ?PHONEN?ZE NASIL R?NGTONE ATACA?INIZI ANLATMAKTADIR

Lütfen benim versionum ?u filan diye bo? ?eler sölemeyelim versionunuz ne olur ise olsun bu yöntem ile iphonenize ringtone atabilecek bu ringtoneleri telefonunuzun çalan müzi?i olarak ayarlayabileceksiniz

??LEM 1 :

?lk olarak iphonemizin içerisine müziklerimi atabilmemiz için yani ringtone olarak içine at?p kullanabilmemiz için a??a??daki linkten SetupiPhoneBrowser152′ y? bilgisayar?n?za indirip kurunuz

http://****com/files/91368440/SetupiPhoneBrowser152exeht ml ( **** l? olan yerlere biti?ik olarak r a p i d s h a r e yaz?n?z ) Yaz?nki daha sonra link k?r?k veya çal??m?yor tart??mas? yapmayal?m dimi

??LEM 2 :

?imdi bu a?amada ilk olarak iphoneye ataca??m?z müzi?imizi belirliyoruz Diyelimki bir müzik seçtiniz beyendi?iniz bir müzi?i seçtik ?imdi iTunesi aç?yoruziTunesi açt?ktan sonra a??a??daki resimdeki gibi i?lemimizi yap?yoruz aç?klamalar resimlerimin üzerinde mevcuttur okuyunuz lütfen!!!!!

?imdi ilk resimde iTunes imizin Musiz bölümüne seçti?imiz mp3 ümüzü resimdeki anlat?m?mda oldu?u gibi sürükleyip en sonuna b?rak?yoruz !!!!!! Bir sonraki resmimize bakal?m hemen

Bu resimde ise sürükleyip b?rakt???m?z mp3 ümüzü convert i?lemini yap?yoruz resimdeki yaz?lar? okuyunuz lütfen!!!!

Mp3 ümüzü convert ettik peki resimdede bahsettim ama okuyamayan olursa diye buraya tekrar yaziyim iTunes ile sa? t?klay?p Convert Selection to AAC dedi?imizde convert i?lemi k?sa sürede biten mp3 ümüz nereye gitti

??te burada : Belgelerim / Müzi?im / iTunes / iTunes Music —-> Mp3 ümüz convert etti?imiz mp3 ümüz i?te burada onu oradan al?? masaüstüne at?nki kolayl?k olsun ama atmadan önce masa üstüne convert etmek için att???m?z as?l mp3 ümüzü silinki ayn? dosya var demesin yada silmezseniz ayn? dosya var de?i?tirilsinmi diyecektir evet diyin olsun bitsin

??LEM 3:

?imdi arkada?lar mp3 ümüzü convert ettik ve iphonemizin içine atmaya geldi s?ra Burada iphonemizin içine ataca??m?z müzi?imiz ayarlar siz sesleri bölümünde görünecek yani zil sesi olarak ayarlayabileceksiniz Daha önce bu konuyu anlatan baz? arkada?lar?m?z iphonenin içindeki orjinal müzikler ile yani sesini sevmedi?iniz bir müzik ile de?i?ebilirsinzi dediler ama buna hiç gerek yokOrjinal müzikleri dursun niye silelimki yani öle diymi

?imdi arkada?lar konumun ilk ba??nda size link ile bilgisayar?n?za indirip kurun demi? oldu?um ?PhoneBrowser program?n? çal??t?r?yoruz ve daha sonra iphonenizi usb ile ba?l?yoruzBuras? önemli ilk önce program? aç?n daha sonra iphoeyi usb ye ba?lay?n ?lk önce ba?lar sonra program? açarsan?z muhtemelen iphonenin içindekileri göremezsiniz

Program?m?z? çal??t?rd?k o zaman ?imdi a??a??daki resme bakal?m bakal?m ne yap?yomu?uz

Yukar?daki resimde program? açt?ktan sonra iphoeyi usb kablomuza ba?lad?k ve program?m?z iphoneye ait olmaz üzere sol tarafta yer alan sar? dosyalar? gördü Resimdede anlatt???m üzere ilk olarak üstteki menüden Goto Location üzerine t?kl?yor ve hemen alt?na bir pencere aç?l?yor bu pencerede ise Ringtones ‘ e t?l?yoruz ve hemen alttaki resmimize bak?yoruz lütfen

?imdi yukar?daki resimdede anlatt???m gibi müzi?imizi sa? tarafta orjinal iphonemizin müziklerinin içine sürükleyip b?rakt?ktan sonra simgesine icon una dikkat edin di?erlerinkinden farkl? olacakt?r buda att???m?z müzi?in çalmayaca?? anlam?na geliyor ne yap?yoruz att???m?z müzi?in üstüne sa? t?klay?p Rename file diyoruz ve en sonra görünen m4a olan uzant?n?n en sonundaki a harfini r harfi yaparak ok diyoruz ve i?lem tamam

uzant?y? de?i?ip ok dedikten sonraki görüntü a??a??dad?r bak?n simgesi di?erleri ile ayn? oldu yani çalmaya haz?r demektir

Evet arkada?lar?m hay?rl? u?urlu olsun art?k müzi?imiz çalmaya haz?r hemen test ediyoruz ne yap?yoruz iphonemizden ayarlar bölümüne girip zil seslerinden yükledi?imiz müzi?in üstüne t?klay?p çald???n? hep birlikte görüyoruz zil sesi olarak seçebiliyoruz k?saacas?

Biraz uzun bir yöntem ama pratik olunca 2 dakikal?k i? belki daha kolaylar? vard?r ama kendi eme?imin kar??l???n? görmek beni memnun ediyor

Valla arkada?lar Bu gün hiç uyumad?m yakla??k 2 saatten fazlad?r resimleri çek yaz?lar?n? yazmakla u?ra??yorum aç?klamalarda bir yanl???m?z var ve sürçilisan ettiysek affola hiç uyumad?m daha yani

Herkese hay?rl? u?urlu olsun

Al?nt?d?r

Kaynak