Sponsorlu Bağlantılar

Alm. Die Eroberung Istanbuls, Fr. La conquéte dIstanbul, ?ng. The conquest of Istanbul. Osmanl? sultanlar?ndan ?kinci Mehmed Han?n 29

May?s ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

May?s 1453te Bizans ?mparatorlu?unun ba??ehrini almas?.

Sponsorlu Bağlantılar
Türk ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Türk-?slâm mefkûresinde çok önemli bir yer i?gâl eden

?STANBUL ** ?lin Kimli?i Yüzölçümü            : 5712 km2 Nüfûsu                  : 7…. ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

?stanbulun fethi, ?slâmiyetle birlikte ortaya ç?kan
mukaddes bir ideâl, bir k?z?l elma yâni yüce bir gâyedir. Bu ulvî gâye u?runa önce Araplar, sonra da Türkler, ?stanbul surlar? önünde seve seve can verdiler ve ?ehâdet mertebesine kavu?tular.
?stanbul, 1453 târihine kadar birçok defâlar çe?itli millet, devlet ve topluluklar taraf?ndan ku?at?l?p, i?gâl edildi. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem); “?stanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdâr ne güzel hükümdâr ve onun askerleri ne güzel askerlerdir.” hadîs-i ?erîfi, bütün ?slâm hükümdâr ve kumandanlar?n?n bu ?ehri fethetmek arzu ve gayretlerini harekete geçiriyordu.

MÜSLÜMAN ** Alm. Muslim (m), Fr. Musulman (m), ?ng. Muslim. ?slâm dînine inan?p kabul eden. Îmân edip de, ibâdet edene “Müslüman” veya “Müslim” denir. Mümin de, m… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Müslümanlar “Feth-i Mübîn”i gerçekle?tirmek için pekçok te?ebbüste bulundular.
?slâm âleminde Dört Halîfe (632-661), Emevîler (662-750), Abbâsîler (750-1517 ve Osmanl?lar devrinde en büyük ideâl hâline gelen ?stanbulun fethine ilk te?ebbüs; Üçüncü Halîfe hazret-i Osman devrinde 655 târihinde yap?ld?. O zaman Müslümanlar kuvvetli bir donanmaya sâhiptiler. Sûriye vâlisi hazret-i Muâviye 654

K?br?s ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

K?br?s Seferini müteakip, Abdullah bin Ebû Serh kumandas?nda Bizansa bir donanma gönderdi. 655te ?slâm donanmas? ile Bizans deniz kuvvetleri aras?nda Fenike k?y?lar?nda cereyan eden sava?ta, Bizans donanmas?na a??r kay?plar verdirildi. ?slâm târihlerinde “Zat el-Savârî” ad? verilen bu sava?ta, Bizans donanmas?na bizzât komuta eden ?mparator Konstantinin ma?lûbiyeti, ?stanbul deniz yolunun Müslümanlara aç?lmas?na sebeb oldu. Hazret-i Muâviye (662-680) devrinde o?lu Yezîd kumandas?nda ?slâm ordusu, ?stanbul surlar? önüne gelerek ?ehri ku?att? (668). Bu ku?atmada büyük sahâbelerden hazret-i Ebû Eyyûb-i Ensârî de bulunuyordu. ?stanbul 669 bahar?nda iyice ku?at?lmas?na ra?men fethedilemedi. Hazret-i Ebû Eyyûb-i Ensârî bu ku?atmada dizanteriden vefât edip, ?stanbul surlar? yak?n?na defnedildi. 673te hazret-i Muâviye devrinde yedi y?l süren bir deniz seferi daha tertib edildi. Yaz mevsimlerinde mütemâdiyen ?stanbula taarruz eden Emevî donanmas?, k???n Cumâdat bin Ebül-Ümeyye el-Azdînin zaptetti?i Kapuda? sâhillerinde bar?n?rlard?. Bu ku?atmada Bizansl?lar?n rum ate?i (Grégeois) kullanmas?ndan dolay? muvaffak olunamad?. 714te büyük bir ordu ile ?stanbul üzerine yürüyen Abdülmeliko?lu Mesleme ve Mervan o?lu Ömer bin Abdülazîz, 716da ?ehri karadan ve denizden ku?att?lar. ?slâm donanmas?, Haliçin a?z?nda ba?l? zincire kadar yakla?t?. Kara kuvvetleri de, ?stanbul surlar?na dayand? ve ku?atma ba?lam?? oldu. Ancak, yeterli ikmâlin yap?lamamas?, kötü hava ?artlar? ve Bizans entrikalar? netîcesinde fetih gerçekle?emedi.
Bu ku?atma esnâs?nda Bizans, ?stanbulda Dârüll-Balat ad? ile içinde câmi de bulunan muhtemelen Sultanahmed Meydan?nda bir konak yapt?rmay? kabul etti. 781de Abbâsî halîfelerinden El-Mehdî (775-785) devrinde o?lu Hârûn Re?îd kumandas?ndaki ?slâm ordusu, Bizans ?mparatorluk ordusunu ?zmit yak?nlar?nda yenerek Bo?aziçi sâhillerine kadar geldi. Bizansl?lar haraca ba?lan?p, geri dönüldü. ?stanbulun fethi için Osmanl?lara kadar muvaffak olunamayan daha ba?ka te?ebbüsler devâm etti.
Onuncu yüzy?lda en son ve mütekâmil din olan ?slâmiyeti büyük topluluklar hâlinde kabul eden Türkler, ayn? ?evk ve îmân ile ?stanbulun fethini ulvî bir gâye olarak benimsediler. Dani?mendnâmedeki gazâ menk?beleri ve kahramanl?k destanlar?n? okuyarak mâneviyâtlar?n? yükselten Türkler, askerî ve siyâsî harekâtlar için haz?rlan?yorlard?. On birinci yüzy?ldan îtibâren Anadoluya yap?lan Selçuklu ak?nlar?n?n hedefi ?stanbul yolunu tutmakt?. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadoluya yerle?en Türkler, iki y?l sonra

Marmara ** ”’Marmara”’, a?a??daki anlamlara gelebilir: *Marmara Adas?, Bal?kesir’e ba?l? ada *Marmara Bölgesi, Türkiye’nin yedi co?rafi bölgesinden bi… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Marmara Denizinden ba?ka, Bo?aziçinin Anadolu sâhillerine kadar bütün yerlere hâkim olup, ?stanbulu tehdide ba?lad?lar. Bizansl?lar, Papa dâhil bütün H?ristiyan devletlerden, Türk-?slâm fütühât?na kar?? her türlü yard?m talebinde bulundular. On birinci yüzy?l?n sonlar?nda Papal???n öncülü?ünde H?ristiyanl???n mukaddes beldelerini Müslümanlardan kurtarmak ve Türkleri Anadoludan atmak için yap?lan Haçl? seferleri ?stanbulun fethini geciktirdi.
Osman Gâzi (1281-1326) taraf?ndan kurulan

OSMANLI DEVLET? ** on dördüncü asr?n ba??ndan yirminci asr?n ilk çeyre?ine kadar hüküm süren dünyâ târihinde ?erefli ve en uzun ömürlü bir hanedân?n kurdu?u devlet. Asr-… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Osmanl? Devleti hükümdâr ve askerleri, hadîs-i ?erîflerle müjdelenen ulvî gâyeyi gerçekle?tirmek ?erefine mazhar olmak arzusuyla faaliyetlerde bulundular. Osman Gâzinin ölüm dö?e?inde o?lu Orhan Gâziye; “?stanbulu al gülzâr et.” diyerek vasiyette bulunmas?, ?stanbulun gönlünde nas?l yer etti?ini göstermesi bak?m?ndan pek mânidârd?r.
?stanbul fethinin “ilâhî bir vaad” oldu?u inanc?n? ta??yan Osmanl?lar, ?srarla bunun üzerinde durdular. 1391de Sultan Y?ld?r?m Bâyezîd Han (1386-1402) ?ehri ku?att?. Abluka ?eklinde devâm eden bu ku?atma, ?stanbulda bir Türk garnizonu, mahallesi, câmi, mahkeme kurulmas? ve kâd? (hâkim) bulundurulmas? ile her sene on bin alt?n haraç verilmesi ?art?yla kald?r?ld?. Bu ?artlardan bâz?lar?n?n Osmanl?lar?n ku?atmay? kald?rmas?ndan sonra Bizansl?lar taraf?ndan yerine getirilmemesi üzerine ?stanbul 1395te tekrar ku?at?ld?. Haçl?lar?n Ni?boluya gelmesi sebebiyle bu ku?atma gev?etildi. Y?ld?r?m Bâyezîd Han, 1396 Ni?bolu Zaferi sonunda Bizansl?lar?n Haçl?lardan yard?m almas?n? önlemek için

KARADEN?Z ** Alm. Schwarzes Meer (n), Fr. Mer Noire (f), ?ng. Black Sea. 41° ile 45° kuzey enlemleri aras?nda bulunan, k?talararas? büyük bir iç deniz. … ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Karadeniz sâhilindeki ?ileyi zaptedip, Bo?aziçinde Anadolu (Güzelce) Hisar?n? yapt?rd?. ?ehrin teslimini isteyen Bâyezîd Han, iste?i kabul edilmeyince, ku?atmay? tekrar ?iddetlendirdi. 1397de ba?layan bu ku?atma netîcesinde Bizansl?lar, eski antla?ma ?artlar?n? yerine getirmeyi kabul ettiler. Y?ld?r?m Bâyezîd Han?n son ku?atmas? 1400de ba?lay?p, Tîmûr Han (1370-1405)?n Osmanl? hududuna girmesiyle son buldu.
1411de ?ehzâde Mûsâ Çelebinin ?iddetli hücum ve top ate?leriyle ba?layan ?stanbul ku?atmas?
Bizans entrikas? netîcesinde kald?r?ld?.
1422 y?l?nda Osmanl? Sultan? ?kinci Murâd Han (1421-1451) taraf?ndan dört ay kadar süren çok ?iddetli taarruzlar?n yap?ld??? ku?atmada, her türlü sava? takti?i ve zamân?n teknik imkânlar? kullan?ld?. Mihalo?lu Mehmed beyin 10.000 ak?nc? ile ba?latt??? ku?atmaya, ?kinci Murâd Han büyük bir orduyla kat?ld?. Marmaradan Haliçe kadar bütün kara surlar?n?n ku?at?ld??? bu seferde, Murâd Han, Topkap? ile

ED?RNE ** ?lin Kimli?i Yüzölçümü : 6276 km2 Nüfûsu : 404.599 ?lçeleri         : Merkez, Enez, Havsa, ?psala, Ke?an, Lalapa?a,… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Edirnekap? üzerinde taarruzlar?n? s?kla?t?rd?. Surlara yak?n, kal?n tahtalardan üzeri topraklarla örtülen siperler yap?ld?. Surlar?n yüksekli?inde demir tekerlekli vâs?talarla hareket ettirilen ah?ap yap?l? yürüyen kuleler ile surlara yakla??ld?. Kuvvetli topçu at??lar? ve la??m kaz?lmak sûretiyle bütün imkânlar seferber edilerek ku?atma devâm ettirildi. Âlim ve kerâmet sâhibi, Emir Sultân (Buharal? Muhammed ?emsüddîn)in sefere kat?lmas?, ordunun mâneviyât?n? yükseltti. ?stanbulun dü?mesi an meselesi hâline geldi. Bizansl?lar kad?n? erke?i dâhil bütün ahâli ile ?ehri savundular. Me?hur Bizans entrikas? tatbik edilerek, Anadoluda Osmanl?ya kar?? ittifak tesis edilince, iki dü?manla u?ra?man?n güçlü?ünden ku?atma kald?r?ld?.
?stanbulun son ku?atmas? Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) taraf?ndan 1453te yap?ld?.
Osmanl? TürklerininTrakya, Bo?az ve

KOCAEL? ** ?lin Kimli?i Yüzölçümü : 3626 km2 Nüfûsu             : 936.163 ?lçeleri          &n… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Kocaeli Yar?madas?n? almas? ile Bizans, ?stanbul dâhil birkaç ?ehirden ibâret kalm??t?. Toprak ve nüfus azl???na ra?men

AVRUPA ** Okyanusya k?tas?ndan sonra dünyadaki k?talar?n en küçü?ü. Avrupa s?n?rlar?n?n, nereden ba?lad???na dair, kesin bir s?n?r birli?ine var?lamam??t?… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Avrupa H?ristiyanlar?n?n hâmisi durumunda olan Bizans, Papal???n da deste?ini görüyordu. Bizans, kendisi için tehlike kabul etti?i Osmanl? Devletinin zarar?na çal??maktan bir an geri durmuyordu. Anadolu Türk Beyleri Bizans?n entrikalar? ile Osmanl? Devletine taarruz ediyorlard?.
Çocuklu?undan îtibâren devrin en büyük âlimlerinin önünde diz çökerek mânevî bir terbiye alarak, millî kültür ve cihangirlik ?uûru içinde yeti?tirilen Fâtih, daha 1444-1446 seneleri aras?nda ?stanbulu fethetmek ve böylece mânevî müjdelere mazhar olmak idealiyle sab?rs?zlan?yordu. Bu sebeple henüz on dokuz ya??ndayken 1451de ikinci defâ saltanat taht?na oturur oturmaz bu büyük idealini gerçekle?tirmeye çal??t?. Fetih öncesi Bizans?n en önemli kuvvet ve ikmâl yolu olan deniz yolunu, Osmanl? kontrolü alt?na almak maksad?yla; Anadolu Hisar?n?n kar??s?na ke?fini bizzât kendisinin yapt???

Rum ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Rumeli (Bo?azkesen) Hisar?n?n yap?m?n? ba?latt?. Anadolu Hisar? da tâmir edilip, top yerle?tirildi. Hisar?n kuleler, kap?lar ve mazgallar?n?n mevkileri Mehmed Han taraf?ndan tesbit edilip, Çandarl? Halil, Zaganos ve Sar?ca pa?alar?n masraf?n? kar??lad??? kuleler yap?ld?. Rumeli Hisar?n?n in?aat?nda devlet adamlar? dâhil binlerce i?çi ve usta s?k? disiplin alt?nda çal??arak, memleketin her taraf?ndan getirilen in?aat malzemeleri ile tamâm? iki bin metreyi bulan sur ve kuleler, dört ay içinde tamamland? (1452). Firûz A?a kumandas?nda dört yüz ki?ilik muhafaza kuvveti ve devrin en güçlü ate?li silâh?, toplar?n yerle?tirildi?i Rumeli hisar?n?n tamamlanmas?yla Bo?az?n trafi?i kontrol alt?na al?n?p, Sultan Mehmed Han?n fermân?yla da geçi? tâlimât? yay?nland?. Fermâna göre: “Bo?azdan her geçen gemi kaleye belli mesâfe yakla?t???nda yelkenlerini indirerek, Hisar komutan?na nereden gelip nereye gitti?ini, yükünün mâhiyetini bildirecek, belli miktar vergi verecek, sonra geçmesine müsâde edilecek, aksi ?ekilde hareket edenler bat?r?lacakt?.”
Bu tâlimâta uymak istemeyen bir Venedik gemisi topçu ate?iyle bat?r?l?nca, i?in ciddiyeti herkes taraf?ndan anla??ld?. Bizansl?lar iyice s?k??t?r?l?p, d?? dünyâyla alâkalar?n?n kesilece?ini Hisar?n yap?m? devâm ederken anlay?p, te?ebbüse geçmi?lerse de ?kinci Mehmed Han?n hâkimiyet prensibinin esâs?n? te?kil eden ?u târihî cevâb?, Bizansl?lar? daha o anda ?a?k?na çevirmi?ti:
“Varna Sava?? (1444) esnâs?nda ?mparatorunuz Macarlarla birlik olup babam?n (?kinci Murâd Han) Rumeliye geçmesine engel olmak istedi?inde babam ne zorluklar çekmi?ti. ?imdi kendi arâzim üzerinde gönlümün istedi?ini yapmama kar?? gelmeniz için elinizde ne hak, ne de kudret vard?r. ?ki k?y? da benimdir. Anadolu k?y?s? benim; çünkü ahâlisi Osmanl?d?r. Rumeli k?y?s? da benimdir; çünkü savunmas?n? bilmiyorsunuz. Gidiniz efendinize söyleyiniz bir daha böyle haberler göndermesin!”
Osmanl? Sultan?; Moradan gelecek kuvvetlere kar?? Turhan Beyi, Avrupadan gelecek kuvvetlere kar?? da ak?nc?lar? vazîfelendirdi. 1452-1453 k???, Edirnede ku?atma haz?rl?klar? içinde geçti. Büyük toplar dökülüp tecrübe at??lar? yap?ld?. Balistik hesaplar? bizzât Fâtih taraf?ndan yap?lan toplar?n dökümü çok k?sa zamanda bitirildi.
Osmanl? sultan? ku?atma haz?rl?klar? içinde iken, Bizansa Karadenizden Venedik kad?rgalar?, Cenevizli kaptan Janni Justiniani Langus, Sak?zl? Maurise Cantaneo yard?ma geldi. Bizans imparatoru ?ehrin savunmas?n? Cenevizli kaptan Justinianiye verdi. Surun kenarlar?nda bulunan dolu vaziyetteki hendekler aç?l?p, yenileri kaz?ld?. Hendeklerin kazd?r?lmas?nda a??r cezâl? mahkûmlar çal??t?r?ld?. Mezarl?klardaki ta?larla surlar takviye ve tâmir edildi. ?ehrin kap?lar?n?n muhâfazas? Bizansa yard?ma gelmi? Venedikli ve Cenevizli komutanlara verildi. Haliçteki me?hur zincir Venediklilere gerdirilerek ?ehir, deniz sald?r?s?ndan korunmaya çal???ld?. Adalar?n tahkimi ve ?ehre erzak y??makla Bizansl?lar ku?atmaya kar?? son savunma haz?rl?klar?n? yapt?lar. Bizans ordusu karmakar???k bir yap?ya sâhipti. Bulgar,

italya **   -Yüzölçümü: 301.000 km2 -Nüfusu: 57 milyon ki?i -Ba?kent: ROMA Kuzeyde Alp Da?lar?, Po ovas?, italya yar?madas?nda Apeninler, Sicilya ve … ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

?talyan, Frans?z, Moral?, Giritli,

Alman ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Alman ve ?ngiliz ücretli askerleriyle Bizansl?lardan meydana
geliyordu.
Osmanl? ordusu, bütün sefer haz?rl?klar?n? tamamlad?ktan sonra 1453 y?l?

?ubat ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

?ubat ay?nda a??r topçu grubu Edirneden yola ç?kar?ld?. Toplar, Rumeli Beylerbeyi Karaca Beyin kumandas?nda 10.000 ki?ilik süvâriyle iki ayda ?stanbul önlerine getirildi. Anadolu ve Rumelideki bütün silahl? kuvvetler, Türk-?slâm âleminin her taraf?ndan gelen ?eyh, tarîkat pîrleri ve dervi?leri ile

AYDIN ** Ege bölgesinde “Efeler Diyar?” olarak tan?nan ve dünyan?n en iyi incirinin yeti?ti?i ?irin bir vilayetimiz. Ege denizi, Mu?la, … ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Ayd?n

o?lu,

karaman ** Konya iline ba?l? bir ilçe. Yüzölçümü 4.596 kilometrekare nüfusu 78.769 dur. Yüzeyi çok geni? ve düz bir ova halinde bulunmaktad?r. Fakat güneyde Toro… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Karamano?lu gönüllü kuvvetleri ve Osmanl? ho?görüsüne hayran S?rp, Macar, Ulah, Alman, Latin, Rum askerlerden meydana gelen Osmanl? ordusunun mevcûdu 125.000 civâr?ndayd?. Devrin en modern silâhl? kuvvetlerine sâhip Osmanl? Sultan??kinci Mehmed Han, yan?nda Ak?emseddîn, Akb?y?k, Molla Gürânî ve Molla Hüsrev gibi büyük âlimler oldu?u hâlde 24

Mart ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Mart Cumâ günü Edirneden hareket etti. Osmanl? kolba??s? 1

Nisan ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Nisanda Çekmeceye, 5 Nisanda ?stanbul önüne ula??p, Bayrampa?a Deresi kenar?nda Maltepe s?rtlar?na Ota?-? Hümâyûn kuruldu. 6 Nisan Cumâ günü bütün ordusuyla ?stanbul surlar? önünde Cumâ namaz?n? k?lan Sultan Mehmed Han, ku?atma hatt?n? kurdu. Topkap?dan Edirnekap?ya kadar uzanan merkez kuvvetlerinin ba??nda, ?kinci Mehmed Han ve Sadrâzam Halil Pa?a,Cenevizlilere âit Galata sitesi önündeki kuvvetlerin ba??nda Vezir Za?anos Pa?a vard?. Karaca, ?shak, Mahmûd ve

BURSA ** Osmanl? Devletinin bir ara ba?kentli?ini yapan, evliyâlar diyâr?, târihî âbideler ?ehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen ?ifâl? kapl?ca… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Bursal? Ahmed pa?alar, surlar? çepeçevre sarmakla vazîfelendirildi. Donanman?n ba??nda Kaptan-? Deryâ Baltao?lu Süleymân Pa?a bulunuyordu. Vezir Mahmûd Pa?a sünnet-i seniyyeye uyularak, ?ehrin kan dökülmeden teslimi için Bizans imparatoru On birinci Konstantinos Dragesese elçi gönderildi. ?stanbulun derhal teslimi hâlinde kan dökülmeyece?ini, ahâlinin can?na, mal?na hürmet edilece?i teklif edildi. Bizans ?mparatorunun Osmanl? teklifini reddi üzerine, 6 Nisan Cumâ günü harekât ba?lat?ld?.
Osmanl? ku?atma harekât? ba?lad???nda ?stanbulun nüfusu yetmi? bin civâr?nda olup, Bizans ordusu ücretli asker ve yard?ma gelen Haçl? kuvvetleriyle yirmi bin kadar asker ile elli gemiden meydana geliyordu. Osmanl? topçusunun surlar? çökerten, kalplere deh?et veren ate?leri Bizans? iyice korkuttu. Bütün ahâlî bu durumda topyekün savunmaya i?tirâk etti. Be? yüz-alt? yüz kilogram gelen mermi ve granit top gülleleri yüzy?llardan beri bütün ha?metiyle uzan?p yükselen ?stanbul surlar?nda her patlay??ta büyük gedikler aç?yordu. Bu gedikler, tâze kesilmi? hayvan derileri ile kapl? yün ve kuma? balyalar? ile kapat?lmaya çal???l?yordu. 12-17 Nisan günleri Osmanl? ordusunun, bilhassa piyâdelerinin surlara yakla?ma gayretleri netîce vermiyordu. Ku?atma esnâs?nda Bizans ?mparatorunun hep yan?nda bulunmu? olan Nicole Barbaro, günlü?ünde Osmanl? askerinin surlara yakla?ma gayretlerini anlat?rken:
“Surlar?n dibine kadar sokulan bu askerler bizim silâhlar?m?z?n zararlar?ndan hiç çekinmiyorlard?. Öldükleri zaman cesetleri arkada?lar? taraf?ndan geriye ta??n?yordu. Bir Osmanl? ölüsünü orada b?rakmamak için, on ki?inin seve seve ölümü göze ald?klar?n? görüyorduk.” diye yazar.
Bir rivâyete göre Bizansl?lar aç?lan gedikleri onarmada kullanmak üzere surlara yak?n kiliselerden yüz kadar?n? y?karak ta?lar?ndan faydalanma yoluna gitmi?lerdir.
Zamân?n yayg?n tekni?inden çok ilerde say?labilecek, seyyar top dökümhânesini de Sultan Mehmed Han, ordugâh?n hemen yan?na kurdurmu?tu. Ku?atman?n onuncu gününde, büyük toplar?n güllelerinin açt??? gediklerin Bizans müdâfilerince süratle tâmir edilmesi üzerine, pâdi?âh, bu toplar?n daha s?k at???n? emretti. Fakat so?umadan ikinci at?? esnâs?nda birinin namlusu parçaland?. Buna çok üzülen Sultan Mehmed Han, sabaha kadar bu i?e çâre dü?ündü. Sabahleyin toplar?n at??tan sonra zeytinya?? ile ya?lanmas?n?, böylece so?utulup daha da s?k ?ekilde at???n? emretti. Bundan sonra top at??lar?ndan çok iyi netîce al?nd?. Makinalar?n ya?la so?utulmas? Fâtih Sultan Mehmed Han?n ke?fidir.
?stanbulun savunmas? ve ikmâlini temin için Papa taraf?ndan üç Ceneviz gemisi ile bir Bizans gemisi 20 Nisan günü Zeytinburnu aç?klar?nda rüzgâr?n kesilmesi ile beklemeye ba?lad?lar. 12 Nisandan beri Dolmabahçe önünde demirleyen ve 18 Nisanda adalar? fetheden Osmanl? donanmas?, bu durumdan istifâde etmek isteyip derhal o bölgeye giderek bu dört gemiyi ablukaya ald? ve deniz muhârebesi ba?lad?. Baltao?lu Süleymân Beyin komutas?ndaki Osmanl? donanmas? küçük gemilerden kuruluydu. Bizans gemisine k?çtan mahmuz vurulmas?na ra?men katî bir netîceye gidilemedi. Bu harbi Zeytinburnu aç?klar?ndan at üzerinde tâkip eden Sultan h?rs ve üzüntüsünden at?n? denize sürdü. Elbiseleri deniz suyundan ?slan?ncaya kadar su içinde ilerledi. Maiyeti de Sultana uydu. Bu halde bile donanmaya emirler gönderdi. Bu muhârebede Venedik ve Bizans gemileri Osmanl? kuvvetlerinin elinden kurtularak, o s?rada ç?kan uygun rüzgâr ile Haliç önlerine kadar gelerek gerili bulunan zincirin aç?lmas? ile içeri al?nd?lar. Mûteber kaynaklara göre Osmanl? kayb? yüz kadar ?ehid ve otuz yaral?yd?. Bu hâl Bizans?n moralini yükseltti. Bu harbin sonunda Baltao?lu Süleymân Bey bu vazîfeden al?n?p, yerine Hamza Bey tâyin edildi.
Donanmas?n?n muvaffakiyetsizli?i üzerine Sultan Mehmed Han, Haliçe k?y? olan ?stanbul surlar?n?n çok zay?f oldu?unu bildi?i için bu zafiyetten yararlanmak istedi. Böylece kara surlar?nda mukâvemete devâm eden kuvvetlerinin bir k?sm?n?, Bizansl?lar bu tarafa kayd?rmaya mecbur kalacaklar ve kuvvet dengesi bozulacakt?. Bu maksatla târihte e?ine rastlanmayan ve bu âna kadar da bir misâline
te?ebbüs dahi edilememi?, gemileri karadan yürütme i?ine karar verdi.
Bu plân?n? en yak?nlar?ndan bile gizleyip, son âna kadar kimseye sezdirmedi. Gemilerin geçece?i yol güzergâh?n? bizzât kendisinin tesbit etti?i rivâyet edilir. O zaman ba? bahçelik ve çal?l?k olan yerlerden geçen bu yolu temizletip, gerekli tesviyelerini süratle yapt?rd?. Bu i?te binlerce insan çal??t?r?ld?. Yollar yap?l?p, iri ta?lar üzerine kalaslar dö?enerek, don ya??, sâde ya? ve zeytinya?? ile ya?lanarak, yolun ini? ve ç?k??l? yerleri ile virajlar?na i?in özelli?ine uygun palanga, bucurgat ve sâir tesbit malzemeleri yerle?tirildi. Ayr?ca her gemi için be?i?e benzer k?zaklar haz?rlat?ld?. Yeteri kadar ko?um hayvan? da îcâb eden yerlerde bulunduruluyordu. Bâz? malzemelerle zeytinya?? o zaman Galatada oturan Cenevizlilerden sat?n al?nm??t?. Donanman?n büyük bir k?sm? 22 Nisanda Tophâne önlerine geldi?inde durum ancak anla??lm??t?. Donanman?n karadan kat etti?i yolun güzergâh? Tophâne-Kumbarac? Yoku?u-Tepeba??-Asmal? Mescid-Kas?mpa?a ?eklinde tesbit edilmi?ti. Yolun uzunlu?u 1512 metre kadard?. Gemiler

Kas?m ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Kas?mpa?adan Haliçe ininceye kadar, Bizans ve Cenevizliler taraf?ndan fark edilemedi. O devirde Bizansta hurâfe o kadar yayg?nd? ki, sabaha kar?? gemilerin süratle Haliçe do?ru geldi?ini görenler; “Bu Müslümanlar bize sihir yap?yor.” diye seyre dald?lar. Osmanl? donanmas?ndan altm?? yedi gemi ?kinci Mehmed Han?n bu dâhiyâne bulu?u sâyesinde Haliçe girdi.
Bu i?ler yap?l?rken, bunlar? perdelemek ve dü?man? tesbit için Haliçte bulunan dü?man gemilerinin ate? alt?na al?nmas? gerekti. Bu maksatla topçuba??na emir veren Sultan?n ald??? cevap top at?? menzili içinde bulunan Galata ile limandaki (Galata Liman?) Ceneviz gemilerine de gülle isâbet edebilece?i ?eklindeydi. O zaman Sultan Mehmed Han, “Cenevizlilerle ahdimiz vard?r. Onlara zarar?m?z câiz de?ildir.” cevâb?n? vermi?, karâr?n? uygulayamaman?n s?k?nt?s? ile uykusuz bir gece geçirmi?, sabaha kadar dü?ünerek zamâna göre çok ileri bir teknikte bugünkü havan toplar?na çok benzer dik mermi yollu bir silâh?n plân?n? çizerek, mermi yolunun çizece?i kavsin ve menzilinin hesaplar?n?, yâni balistik hesaplar?n? yaparak ilk olarak havan topu döktürdü. Böylece Osmanl? donanmas?n?n Haliçe indi?i gün, havandan at?lan güllelerle, Bizans donanmas?na göz açt?r?lmad?. Donanmay? gören Bizans büyük bir korkuya kap?ld?. ?mparator Konstantinos Drageses bir heyet göndererek; “Ne kadar a??r olursa olsun, bir vergi kar??l???nda ku?atman?n kald?r?lmas?n?” teklif etti. Sultan Mehmed Han da; “?stanbul kalesinin teslimi kar??l???nda imparatora Mora despotlu?unu” verebilece?ini söyledi. Bizans bunu kabul etmedi. Bu arada Bizans? savunmada yard?mc? olan, Venedik ve Cenevizlilerin aras?nda komuta ve savunma tedbirleri husûsunda büyük anla?mazl?klar ç?kt?. Birbirlerini kaçmaya niyetli olmakla suçlamaya ba?lad?lar. Hattâ Venedikliler bu ?üphenin kalkmas? için, Haliç ‘teki Venedik ve Ceneviz gemilerinin yelken ve dümenlerinin karaya ta??nmas?n? teklif ettiler.
Bizans ilk korkuyu atlat?nca, âni bir gece bask?n?yla Osmanl? donanmas?n? yakmay? plânlad?. Bu teklifi yapan ve icrâya çok istekli olan Venedikli G.Coccoya vazîfe verildi. Buna göre haz?rlanacak iki kad?rga, Kas?mpa?a Koyundaki Osmanl? donanmas? üzerine geceleyin gizlice yana?arak yakacakt?. Bizans?n bu karar?n? ö?renen Galata Belediye Ba?kan? Anzolo Zaciria, Bizans liman reisi Diedoya haber göndererek; “Bu bask?n? bu gece yapmay?n?z ba?ka geceye ertelerseniz Osmanl? gemilerini bat?rmak için bizim de geni? yard?mlar?m?z olur.” dedi. Bunun üzerine Bizans bask?n? 24 Nisan yerine 28 Nisana ertelendi. Ayn? Galata Belediye Ba?kan? güvendi?i bir adam?n?Osmanl? kumandan? Za?anos Pa?aya göndererek, durumu ihbâr etti. Bunun üzerine haberi gâyet gizli tutan Za?anos Pa?a, Kas?mpa?adaki gemilere çok say?da tüfekli asker ve k?y? toplar? koydurdu. Bu bask?n? teklif eden Venedikli Cocco zaferden emin bir ?ekilde bask?na en önde kat?lmak isteyip, kendi kad?rgas? ile Türklerin üzerine sald?rd?. Haz?rl?kl? olan Türk gemileri, derhâl güllelerini atmaya ba?lad?lar ve netîcede bask?na gelenler, ba?ta Cocco olmak üzere hepsi k?sa bir zamanda Haliçin dibini boylad?lar.
23 Nisan günü Osmanl? kuvvetleri, seri bir ?ekilde Haliç üzerine bir köprü kurmaya ba?lad?lar. Galata taraf?nda Humbarahâne ile Bizans taraf?nda bugünkü Defterdar aras?na kurulmaya ba?lanan bu köprünün geni?li?i be? buçuk metre kadard?. Cenevizlilerden sat?n al?nan bo? ?arap f?ç?lar? ile bâz? küçük kay?klar?n üzerine geni? kalaslar ba?lanarak bir ucu serbest olarak in?â edildi. Bu köprüyü, ak?llar? ermeyen Bizansl?lar, “Su üstünde yürüme sihiri!” diye de?erlendirmi?lerdir. Esâs?nda bu, kendilerinin içtikleri ?araplardan bo?alan f?ç?lar?n yard?m?yla yap?lan bir köprüydü. Bu köprü, ?stanbulun fethine kadar asker ve malzeme naklinde kullan?larak, yanlar?na konan küçük toplarla zay?f Bizans surlar? dövüldü.
18 May?sa kadar kara ve denizde devâm eden muhârebeler, yeni bir ku?atma silâh?n?n surlar?n kenar?nda kullan?lmas? ile tekrar k?z??t?. Osmanl? kuvvetleri geceleyin, a?açtan yap?lm??, ?stanbul surlar?ndan daha yüksek yürüyen bir kuleyi surlara on ad?m mesâfeye getirdiler. Sabah güne?in ilk ???klar? ile ortal??? seçmeye ba?layan Bizans müdâfîleri, bu yürüyen kuleden çok korktular. Bir gecede yap?lan bu kulenin iskeleti iki kat deve derisi ile kaplan?p, ate?e kar?? dayan?kl? olmas? için aras? toprakla doldurulmu?tu. Üst katlar?na merdivenle ç?k?lan yürüyen kulenin gövdesinde ate? açma pencereleri vard?. Sura yakla?an kuledeki askerler y?k?m yaparken, etraftaki askerler de hendekleri
dolduruyorlard?.
23 May?sta surlarda aç?lan gediklerde Bizans askerlerinin savunmada gösterdikleri y?lg?nl?k üzerine, Sultan Mehmed Han, umûmî taarruzdan evvel imparatora bir defâ daha teslim teklifinde bulundu. Bu maksatla ?sfendiyaro?lu Kas?m Beyi elçi gönderdi. Osmanl? elçisi Bizansta imparator taraf?ndan merâsimle kar??land?. Elçi, Sultan?n; “Umumî taarruzun do?uraca?? felâket ve deh?eti takdir edersiniz. ?ehri sa? sâlim b?rakmak isteriz. ?mparator bütün mal ve hazîneleri ile istedi?i yere çekilip gidebilir. ?stanbul halk?ndan da isteyenler her ?eylerini al?p gidebilir. Kalmak isteyenler de mal ve mülklerini muhâfaza edebilmek hakk?na sâhiptirler. ?mparatora, Mora Despotlu?u verilecektir.” ?eklindeki isteklerini bildirdi. Ayr?ca ve dostça bunlar?n kabûlünü husûsen ricâ etti. Bu istek uzun toplant?lardan sonra reddedildi. Bizans?n cevâb?; “Sultân bar?? istiyorsa muhâsaray? kald?rs?n, ne kadar a??r olursa olsun istenen vergi verilecektir. ?ehri teslim etmek yetkim yoktur.” ?eklinde oldu.
Osmanl? elçisinin ordugâha dönmesinden sonra 26 May?s günü Macar Kral? Vladislas?n elçilik heyeti gelerek; “Bizans ku?atmas?n?n kald?r?lmas?n?, e?er kald?r?lmayacak olursa,Macaristan?n Bizans taraf?nda yer alaca??n?, ayr?ca bat?l? H?ristiyan devletlerinin gönderdi?i büyük bir donanman?n ?stanbula yakla?makta oldu?unu.” bildirdi. Osmanl? karargâh?nda bâz? bozguncu sözler dola?maya ba?lad?. Çandarl? Halil Pa?a ku?atman?n kald?r?lmas?na taraftârd?. Sultan ve Za?anos Pa?a ise umûmî hücumun derhal yap?lmas?n? istiyordu. Toplanan harp meclislerinde tereddütler hâs?l oluyordu. Sultân?n hocas? ve en büyük desteklerinden büyük âlim Ak?emseddîn, Pâdi?âha yazd??? bir arzda “sert ve enerjik” davran?lmas?n? ö?ütlüyordu. Bunun üzerine toplanan son harp meclisinde, “daha fazla beklemenin ordudaki bozguncu dedikodular? artt?raca??” dü?üncesi ile derhâl taarruz karar? al?nd?. Bu arada Za?anos Pa?a, Had?m ?ahabeddîn Pa?a, Turhan Bey, Ak?emseddîn ve Molla Gürânî, bu karar? destekler mâhiyette asker aras?nda mâneviyât? yükseltici konu?malar yapt?lar.
Böylece 26 May?stan îtibâren Osmanl? ordugâh?nda büyük ?enlikler ba?lad? ve 28 May?s gecesi saat 24.00e kadar devâm etti. 28 May?s günü gün batmas? ile birlikte bütün Osmanl? birlik ve gemileri mum donanmas? yapt?lar. Sanki Bizans bir ???k çemberi ile çevrilmi?ti. Her yerden tüyleri ürperten tekbir sesleri geliyordu. Bizans halk? bu ???k ve seslerden deh?ete dü?tü. Sokaklar duâ eden, yalvaran insanlarla doluydu. Bizans komutan? Justiniani, gündüz gö?sünden bir ok yaras? ald?. Ölüm korkusuna kap?lan genç ve tecrübesiz Cenevizli, yerine vekil b?rakmadan komutanl?k gemisine çekildi. Justinianinin ?stanbul savunmas?n? terk etmesi ve Bizansl?lara herkesin ba??n?n çâresine bak?p, kiliselerde duâ etme tavsiyesi ahâlinin zâten zay?f olan mâneviyât?n? iyice bozdu.
Gece saat 24.00te mum donanmas?n?n her tarafta birden bire sönmesi, Bizansl?lar üzerinde daha büyük bir y?k?nt? meydana getirdi. Osmanl? karargâh?n?n sessizli?i ürpertici idi. Gece yar?s?ndan sonraOsmanl? topçusu haz?rl?k ate?ine ba?lad?. Mehterler cenk havalar?n? çal?yordu. Bizans imparatoru, kilisede yap?lan âyinden dönüp, saray?nda z?rh?n? giydi. Yak?nlar? ile vedâla?t?. Surlar? son bir defâ daha kontrol için E?rikap? bölgesine geldi. Vakit gece yar?s?n? çoktan geçmi?ti. Osmanl? ordugâh?n?n sessizli?i imparatoru ?üpheye dü?ürdü. At?ndan inerek surlar?n üstüne ç?k?p a?a??lar? dinledi. Sur dibindeki insan u?ultusu her ?eyi anlatmaya yetti. Çünkü bu, Osmanl? askerinin sur dibine intikal etmekte oldu?unu, sabaha umûmî taarruz yap?laca??n? anlat?yordu. At?na binip süratle Topkap? bölgesine gitti. Bizansl? Dolfin, bu gece gördüklerini ?öyle anlat?yor: “Son gece Bizans komutanlar? hiç kimsenin geceleyin savunduklar? mevzilerden ayr?l?p gitmemesi için askerlerini tahkîmât?n içine kapatt?lar ve kapal? tahkîmât kap?lar?n?n ba??na nöbetçi diktiler.”
29 May?s sabah? Sultan Mehmed Han, sabah namaz?ndan sonra güne? yükselince iki rekat namaz k?larak k?l?c?n? ku?an?p, at?na bindi ve gece yar?s?ndan beri surlar? döven Osmanl? topçusunun hedefi iyice yumu?att???na kanâat getirerek umûmî hücum emrini verdi. Osmanl? askeri, arkada?lar?n?n yaralanmas?na ve ?ehid olmas?na ald?rmadan “Allah Allah” nidâlar?yla hücuma geçti. Ellerine geçirdikleri her türlü vâs?talarla surlara t?rmanmaya çal???yorlard?. Bu s?rada Ulubatl? Hasan, otuz kadar arkada??yla ilk defâ surlar üzerine Osmanl? sanca??n? dikti ise de ?ehid edildi (Bkz. Ulubatl? Hasan). Osmanl? kuvvetleri muhtelif bölgelerden dalga dalga ?stanbula girmeye ba?lam??lard?. Bizans halk? panik içerisinde sa?a sola kaç???yor, bilhassa Ayasofyaya s???nmaya çal???yorlard?. Türk kuvvetleri

AKSARAY ** ?ç Anadolu bölgesinde Tuz Gölünün do?usunda yer alan ilimiz. Ankara, Nev?ehir, Konya, Ni?de ve K?r?ehir aras?nda yer al?… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Aksaray bölgesinde birle?tiler ve Ayasofyaya do?ru ilerlediler.

kilis ** Gaziantep iline ba?l? bir ilçe. Yüzölçümü 1.347 kilometrekare, nüfusu 67.143 tür. Gaziantep ilinin güneyinde bulunan Kilis ilçesinin güney… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Kiliseye s???nm?? olan ahâliye kap?lar? açt?rd?lar. Fakat güçsüz ve ac?nacak durumdaki bu insan y???n?na k?l?ç çekmediler, onlara dokunmad?lar.
29 May?s

Sal? ** hakk?nda ansiklopedik bilgi. bibilgi.com’dan

Sal? günü ö?leye do?ru k?r at?n?n üstünde, yan?nda hocalar? ve ordu kumandanlar? oldu?u hâlde muhte?em bir alayla Topkap?dan ?stanbula giren genç hükümdâr, do?ruca Ayasofyaya gitti. Fâtih ad?yla an?lmaya hak kazanan 21 ya??ndaki Sultan Mehmed Han, Bizansl?lar?n alk?? ve tezâhürât?, Türk askerlerinin dört bir taraftan göklere yükselen ezân ve tekbir sesleri aras?nda Ayasofya önüne geldi. Ayasofya, a?z?na kadar kad?n-erkek Rumlarla doluydu. Bizansl?lar?n hüngür hüngür a?lamalar?ndan hâs?l olan gürültüyü susturarak sükûtu sa?layan Fâtih Sultan Mehmed Han, Ayasofyada ?ükür namaz? k?ld?. Yerlere kapanan ahâli, râhip ve eski Ortodoks patri?ine kar??;
“Kalk?n?z! Ben Sultan Mehmed, sana ve bütün ahâliye söylüyorum ki, bugünden îtibâren ne hayât?n?z ve ne de hürriyetiniz husûsunda benim gazab?mdan korkmay?n?z.” hitâb?nda bulundu.
Cenevizliler dâhil bütün sanat ve ticâret erbâb?yla ahâlinin din, mezhep hürriyeti temin edilip, sulh, sükûn sa?land?. Fâtih, Ayasofyan?n içini gezerek bu mâbedin Cumâ gününe kadar câmi hâline getirilmesini emretti. Emevîler devrinde yap?lan ikinci?stanbul ku?atmas?nda vefât edip, surlar önüne defnedilen Eshâb-? kirâmdan hazret-i Ebû Eyyûb-i Ensârînin kabri, Fâtihin hocalar?ndan Ak?emseddîn Efendi taraf?ndan ke?fedilip, daha sonra buraya türbe ve câmi yap?ld?. Nihâyet Cumâ günü maiyeti ile Ayasofyaya gelen Fâtih, ?stanbulda ilk Cumâ namaz?n? burada k?ld?. 655ten 1453 târihine kadar devâm eden bir ideâlin (Feth-i Mübîn) gerçekle?tirildi?i, Fetihnâmelerle bütün ?slâm âlemine müjdelenip dünyâya îlân edildi.
?stanbul fethedilmekle, Osmanl? Devleti topraklar? aras?nda s?k???p kalan, mevcûdiyeti ve siyâseti ile dâimâ bir tehlike te?kil eden 1123 y?l? ?stanbulda geçen, 1480 y?ll?k Do?u Roma ?mparatorlu?una son verildi. Osmanl? Devletinde yükselme devri ba?lay?p, Cihan?ümûl hâkimiyet fikri geli?ti. ?nsanl??? îmân birli?i içinde bir tek devlet ve hükümdâr hâkimiyetinde toplamak için te?ebbüse geçildi.
Fethin getirdikleri:
?stanbul, 1457deki büyük Edirne yang?n?ndan sonra ba??ehir olmu?tur. ?stanbulun fethi, Avrupal?lar?,

BALKANLAR ** Kuzey Kafkasyada bulunan bir Türk kavmi, Nüfusu 43.000 kadard?r. Balkanlar ad?n?n, Bulgardan geldi?i söylenmektedir. Balkanlar kendilerine… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Balkanlar? ve hattâ Anadoluda kom?ular?n? yüzlerce y?l Türklere kar?? k??k?rtan köhnemi? Bizans?n y?k?lmas?n? sa?lam??t?r. Fâtih Sultan Mehmed Han, yüzy?llard?r H?ristiyan âleminin do?udaki en kuvvetli dayana??n? y?karak, Türk-?slâm gücünü bütün dünyâya göstermi?tir. Avrupal?lar da, bu yeni gelen toplulu?un, s?radan bir topluluk olmad???n? anlam??t?r. Ortaça?da Osmanl?lar? Avrupadan sürüp atmak için Haçl? seferleri düzenleyenler, kendi topluluklar? üzerindeki tesirlerini kaybettiler. Bu târihten sonra papalar kendi ba?lar?na kald?lar. Fâtih Sultan Mehmed Han?n Rumlar?, onlar?n Ortodoks kilisesini ve patri?ini kendi himâyesi alt?na almas?, onlara esasl? haklar vererek, vicdan serbestli?i tan?mas?, d?? âleme de Türklere kar?? olan ak?mlar? ve Bizans? düzeltmeye kalk??ma niyetlerini önlemi? oldu. Kilise üzerindeki bu otorite, Osmanl? hudutlar?n? da ta?arak Ortodoks olan bütün kavimlerin Osmanl? ?mparatorlu?una dolayl? da olsa ba?lanmas?na vesîle oldu. Bu arada S?rp ve Mora despotlar?, Sak?z ve Midilli beyleri ile

TRABZON ** ?lin Kimli?i Yüzölçümü : 4685 km2 Nüfûsu : 795.849 ?lçeleri         : Merkez, Akçaabat, Arakl?, Arsin, Be?ikdüzü, Ç… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Trabzon Rum ?mparatoru yüksek vergiler kar??l???nda sulh teklif ettiler. Fetihle; o zamâna kadar

AKDEN?Z ** Alm. Mittelmeer (m), Fr. Méditerranee, ?ng. Mediterranean sea. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, do?usunda Asyan?n yer ald??? düny… ** . ** Tamam? için linke t?klay?n

Akdeniz, Marmara ve Karadeniz sâhillerinin ticâretini elinde tutan Venedikin üstünlü?üne son verilmi?; Karadeniz, Osmanl? Gölü hâline getirilmi?tir. ?stanbulun fethi; toplam alan? on yedi kilometre kareyi geçmeyen bir ?ehrin elde edilmesi de?il, ça? açan ve bir ça?? kapatan büyük hâdisedir. Osmanl? Devletinin çe?itli din ve ?rklardan olan insanlar? idâre etmeye ba?lamas?yla cihân?ümûlle?ti?i bir hâdisedir.
Çaka Bey zamân?ndan beri Türklere denizi ve denizcili?i ?iddetle yasaklayan Venedikin deniz ticâreti engellenmi?, onlar da, bundan sonra korsanl??a ba?lam??lard?r. Fetihle berâber ?stanbul sefâhat yeri olmaktan ç?kar?lm??, dünyân?n ilim ve kültür merkezi hâline getirilmi?tir. Derhâl devrin ilk, orta ve yüksek dereceli ö?retim müesseseleri olan medreseler kurulmu?, bunlarda ilâhiyât, hukuk, târih, co?rafya, edebiyât, t?p, güzel sanatlar, matematik, geometri, astronomi, fizik dallar?nda de?erli pekçok kimse yeti?mi?tir. Osmanl?lar?n her gitti?i yerde odu?u gibi, ?stanbulda da kütüphâneler kurulmu?tur. En mühimi bu fetihle do?udan bat?ya ve bat?dan do?uya yap?labilecek her türlü askerî harekâta do?rudan müessir bir toprak parças? Türklerin eline geçti.
?nsanlar?n en büyük ihtiyac? olan hak ?uuruyla adâlet nizâm?, Avrupada H?ristiyan âlemine Türk idâresi sâyesinde girdi. ?slâm dîninin hak, hukûk ve adâlet esaslar?, güzel ahlâk sâhibi Müslümanlar?n, ?stanbulda tesis etti?i idâre sâyesinde sa?lam temellere dayand?. Bunu da Avrupa, ?stanbulun fethi sâyesinde ö?rendi. H?ristiyanlar, kâd?(hâkim) kar??s?nda hükümdârla gayri müslim bir vatanda??n bile muhâkeme edildi?ini, ?stanbulun fethinden sonra ?slâm ve Türk adâletinin sars?lmaz kâidelerine ?âhid oldular.
Fâtih Sultan Mehmed Han?n genç ya??nda, balistik hesaplar?n? bizzât yap?p, döktürdü?ü toplar, zamân?n en büyük ve tesirli silah?yd?. Topçuluk tekni?inin, dünyâ târihini de?i?tirecek ilk büyük zaferi?stanbulun fethidir. Avrupa krallar? top sâyesinde, otoritelerini hiçe sayan ahâliye esir muâmeleleri yapan derebeylik (feodalite) usûlünü kald?rd?lar. Merkezî otorite kuvvetlenip, millî birlik esâs?na göre kurulan devletler, Avrupa haritas?nda kal?c? s?n?rlar meydana getirdiler. H?ristiyan Avrupada kültür ve medeniyet geli?ti. Do?u ticâret yollar?n?n bütünüyle Türk ve ?slâm ülkelerinin eline geçmesi Avrupal?lar? ihtiyaçlar?n? temin için yeni yollar aramaya sevketti. Ticârî yollar aramak için ke?iflere ç?kt?lar. Yeni ülkeler ke?fettiler. Gemicilik geli?ip, deniza??r? ülkelere aç?ld?lar. Ke?if ve bulu?lar da bulunup, teknik, kültür ve medeniyette büyük geli?meler oldu.
?stanbulu Fetheden Yeniçeriye Gazel
Vur pençe-i Âlîdeki ?em?îr a?k?na
Gülbang-? âsmân? tutan pîr a?k?na
Ey le?ker-i müfettihül-ebvâb vur bugün Feth-i mübîni zâmin o teb?îr a?k?na
Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün Gelmi? bu ?ehsüvâr-? cihangîr a?k?na
Dü?sün çelengi Rumun, e?ilsün ser-i Firenk Vur Türkü gönderen yed-i takdîr a?k?na
Son savletinle vur ki aç?ls?n bu sûrlar Fecr-i hücûm içindeki Tekbîr a?k?na.
YAHYÂ KEMÂL BEYATLI

Kaynak:bibilgi.com

fatih sultan mehmet, fatih sultan mehmet kimdir, istanbul, istanbulun fethi