Sponsorlu Bağlantılar

Juanito
1936Tunus do?umlu Cezayir as?ll? Frans?z müzisyen.

Sponsorlu Bağlantılar

Türk pop müzi?inin do?maya ba?lad??? 1960‘larda çok say?da Avrupa’l? müzisyen Türkiye’ye geldi. Kimisi sadece birkaç konser verip gitti, kimisi burada Türkçe plak da doldurdu, baz?s? k?sa baz?s? uzun süreler kald?lar. Bu uzun süre kalanlardan biri de Juanito’ydu.

?lk kez Ekim 1965 tarihinde Los Alcorson toplulu?u ile 2 haftal???na ?zmir‘e gelen ve Mogambo kulübünde çal??maya ba?layan Juanito üç ay sonra orkestras? ?spanya‘ya dönünce Türkiye’de kalmay? seçti. K?sa sürede Türkçe ö?renen ?ark?c? bu ülkeyi ikinci bir vatan? olarak kabul ediyordu. Sempatik yap?da bir insan olan Juanito Türkiye’de geni? bir çevre edindi. Özellikle Fecri Ebcio?lu ve Ümit Ya?ar O?uzcan‘?n Türkçe sözler yazd??? birçok Avrupa ?ark?s?n? duygulu sesiyle pla?a ald?. ?lk 45’li?i “Gardiyan” bir Ramon Cabrera bestesiydi. Pla??n arka yüzünde ise “Arkada??m?n A?k?s?n” adl? aranjman vard?. Bu Enrico Macias‘?n “La Femme de Mon Ami” bestesinin Türkçe versiyonu idi. Her iki ?ark?ya da Türkçe sözleri Fecri Ebcio?lu yazm??t?. Aksanl? bir Türkçe ile söyledi?i ?ark?lar? müzikseverlere çok sempatik geliyordu. Plaklar? yüzbinlerce satt?. Konserleri dolup ta?t?. “Gazinolar kral?” Fahrettin Aslan‘dan ald??? teklifle ?stanbul’a yerle?ti. Bebek’te oturdu, birçok gazino ve tavernada çal??t?. 1970’lere gelindi?inde aranjman modas? sönüp yerini “Anadolu Pop” ak?m?na b?rak?nca 1971 tarihinde Fransa’ya gitti ve taksi ?oförlü?ü yapmaya ba?lad?. Oradayken 1981 y?l?nda g?rtlak kanserine yakaland? ve sesini kaybetti. 2000 y?l?nda 60’l? y?llarda Odeon plak ?irketi için seslendirdi?i Türkçe aranjmanlardan olu?an Can?m Vatan?m adl? derleme albümü Türkiye’de yay?nland?. Bu albümün tan?t?m? için Türkiye’ye gelen Juanito bu CD için bir de klip çekti. Bu vesile ile tekrar hat?rlanan sanatç? “Nisan Ya?muru” adl? TV dizisinde de gerçek kimli?iyle oynad?.[1][2]
?spanyol ve Güney Amerika kökenli “Los”lu müzik gruplar?n?n Türkiyede ve dünyada çok moda oldu?u y?llarda bir ?spanyol grubu olan “Los Alcorson” ile ?zmir’e çal??mak için gelen Juanito fiziksel özellikleri de dikkate al?narak hep yanl?? olarak ?spanyol kökenli zannedilmi?ti. O 1932 y?l?nda Tunus’ta do?mu?tu ama Cezayirliydi. Cezayir o tarihte Fransa’ya ba?l? oldu?u için Frans?z vatanda??d?r (T?pk? Enrico Macias gibi). Kendisi ile yap?lan bir röportajda 1968 y?l?nda Türkiye Cumhuriyeti vatanda?l??? için ba?vurdu?unu, ba?vurusunun o zamanki yetkililer taraf?ndan “sen eskiden Osmanl? topra?? olan Tunus’da do?mu?sun, zaten Türk say?l?rs?n” denilerek sürüncemede b?rak?ld???n? anlatm??t?r.

Juanito’nun 1960‘l? y?llarda Odeon plak ?irketinden 45’lik vinil plak olarak ç?km?? ?ark?lar? ?unlard?r:

 • Gardiyan – Müzik: Ramon Cabrera (orj. Amanecer Guajiro), Türkçe Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Arkada??m?n A?k?s?n – Müzik: Enrico Macias/Jacques Demarny/P.R. Blanc (orj.La Femme de Mon Ami), Türkçe Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Kumsaldaki ?zler – Müzik: Enrico Macias/Dominique Marfisi/Bruno Bacara/Catherine Darbal (orj. Solenzera), Türkçe Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Gurbet – Müzik: Enrico Macias (orj.Adieu Mon Pays) Türkçe Sözler: Ümit Ya?ar O?uzcan
 • Sus, Sus, Sus – Müzik ve Sözler: Suat Say?n
 • Bebek – Müzik ve Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Bitti O Rüya – Müzik: E.Pitsiladhi (To Kalokeri), Türkçe Sözler: Ümit Ya?ar O?uzcan
 • Bu Bir Ba?ka Masal – Müzik: Enrico Macias (orj.Par ton Preamier Baiser), Türkçe Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Son ?ark?m – Müzik: Enrico Macias-M.Ayela (orj.Non Je n’ai Rien Oublie), Türkçe Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Ay Beyaz Deniz Mavi – Müzik ve Sözler: Selahattin Sar?kaya
 • Art?k Yaln?z?m – Müzik: Daniel Bevilacqua (Orj.J’ai Entendu La Mer), Türkçe Sözler: Fecri Ebcio?lu
 • Kanma Arkada? – Müzik ve Sözler: Selahattin Sar?kaya
 • Para ?le Saadet Olmaz – Müzik ve Sözler: Selahattin Sar?kaya
 • Elveda Capri
 • Can?m Vatan?m – Müzik: Diego Dimarques, Türkçe Sözler: ?zak Behar
1969 – Juanito 1969 y?l?nda Aram Gülyüz‘ün yönetti?i “Tatl? Günler” adl? bir komedi filminde de rol alm??t?. Filmde ?zzet Günay, Ajda Pekkan, Selçuk Ural, Kamuran Akkor, Sevim Tuna vb gibi devrin ünlüleri rol al?yordu.[3]
2000 – Hülya Koçyi?it ve Cihan Ünal’?n ba?rollerini payla?t??? ‘‘Nisan Ya?muru’’ adl? televizyon dizisinde gerçek kimli?iyle oynad?.[4]
2000 – Bu y?l ç?kan eski parçalar?n?n yer ald??? “Can?m Vatan?m” adl? derleme albümündeki “Can?m Vatan?m” ve “Arkada??m?n A?k?s?n” ?ark?lar? için çekilen kliplerde rol ald?