Sponsorlu Bağlantılar

Kabak çekirde?i, kendi ba??na veya salatalarda ve di?er ho? kokulu yemek sonras? yenen lezzetli bir çerezdir. Mineraller, esansiyel ya?lar ve protein bak?m?ndan zengindir. Solucan dü?ürme özellikleri vard?r. ?erit solucanlar? ve di?er solucanlar? iyi bir defedicidir. Çinko içeri?i, kabak çekirde?ini genellikle erkek ve kad?n verimlili?i için özellikle önemli yapar.

?yi huylu prostat? büyümü? erkeklerin prostat?n?n büyümesini durdurmak için kullan?l?r. Mesane iltihab? veya idrar tutulmas? gibi ikinci derecede böbrek rahats?zl?klar?nda da kullan?l?r.

Kabak çekirde?i, büyümü? prostat veya prostat kanserinin mesaneden idrar ç?k???n? engelledi?i zaman geli?ebilecek idrar yollar? zorluklar?ndan kurtar?r.

Eskiden beri ev ilaçlar? olarak mide bulant?lar?nda ve deniz tutmalar?nda da kullan?lm??t?r

Hangi zenginlikleri vard?r?

Kabak çekirde?i, minerallerin mükemmel bir kayna??d?r. Bir barda??n ¼ ünü dolduracak kabak çekirde?i çinkonun tavsiye edilen günlük al?m?n?n %20 sini, magnezyum ve manganezin ise %50 sini sa?lamaktad?r.

Baz? B vitaminlerini içerdi?i gibi kemik sa?l??? ve kan p?ht?la?mas? için ihtiyaç olan K vitaminini önemli bir miktarda da içermektedir.

Ya? içeri?ine gelince, kabak çekirde?i, hormon dengesi, beyin fonksiyonu ve cilt sa?l??? için ihtiyaç olan omega 3 ve omega 6 esansiyel ya?lar?n? birlikte almak için iyi bir kaynakt?r.

Özellikle kimler yemelidir?

• Prostat? büyümü? kimseler
• K?s?rl?k veya hormonal dengesizli?i olan kimseler
• Solucan ve tenya bulunan kimseler
• ?drar tutuklu?u olan kimseler
• Mesane iltihab? olan kimseler
• Kemik erimesi olan kimseler
Kabak Çekirde?i prostat sa?l???na katk? sa?layabilir

?yi huylu prostat büyümesi ço?unlukla 50 ve üstü ya?lardaki erkekleri etkilemektedir. Büyümeyi olu?turan faktörlerden biri testosteron ve onun ürünü olan DHT(dihydotestosteron) taraf?ndan prostat hücrelerinin a??r? uyar?lmas? olarak bilinmektedir. Kabak çekirde?i bünyesinde bulunan ya? bile?enlerinin, testosteron ve DHT taraf?ndan olu?turulan prostat hücre ço?al?m?n?n tetiklenmesini engelledi?i gözlemlenmi?tir. Bu konudaki bilimsel tart??malar halen devam etmektedir. Kabak çekirde?i ekstrat? ile kabak çekirde?inin kendisi aras?ndaki ili?kiler de ayn? derecede tart??maya aç?kt?r. Kabak çekirde?i ya?? ekstrat?nda bulunan Prostata faydal? olan bile?enler, kesinlikle kabak çekirde?inde bulunmaktad?r. Tek problem, çerez olarak al?nd???nda prostat? destekleyecek bile?en miktar?n?n yeteri miktarda al?n?p al?nam?yaca?? hususudur.

Kabak çekirde?indeki karotenoidler ve omega 3 ya?lar?n?n potansiyel prostat faydalar? üzerinde çal??malar yap?lmaktad?r. Diyetlerinde daha yüksek karotenoid bulunan erkeklerin BPH için daha az risk ta??d?klar? bu çal??malarda ortaya ç?km??t?r.

Kabak çekirde?inde Prostad fonksiyonunu peki?tirebilen ilave bir besin kayna?? da çinkodur. Bu sebeple çinko ve BPH aras?ndaki ili?ki üzerinde ara?t?rmalar sürdürülmektedir.

Erkeklerin Kemikleri için Koruyucudur

Daha ya?l? erkekler için kemik erimesi (osteoporotik) büyük önem ta??maktad?r. 50 ya??n üzerinde 8 erkekten birinde kemik erimesine rastlanmaktad?r. 45-92 ya? aras?na de?i?en ya?larda 400 erkek üzerinde yap?lan bir(American Journal of Clinical Nutrition) çal??mada dü?ük çinkolu diyetle, dü?ük kan seviyesi ile osteoporosis aras?nda bir korolasyon oldu?u tesbit edilmi?tir. Kabak çekirde?i gibi çinko bak?m?ndan zengin bir diyetin prostad sa?l???na yapt??? katk?ya ek olarak kemik yo?unlu?unun iyile?tirilmesine de katk? sa?lar

Mafsal ?ltihaplar?nda(artrit) Anti-enflamatuar Yararlar? Vard?r

Hayvanlar üzerinde yap?lan çal??malarda kabak çekirde?i eklenmi? diyetlerin uygulanmas? sonucunda enflamantuar semptomlar? dü?ürmede etkili oldu?u belirlenmi?tir

Sa?l??a yararl? minerallerin, Protein ve Mono doymam?? ya?lar?n Zengin bir Kayna??d?r

¼ bardak dolusu kabak çekirde?i almakla günlük magnezyum diyetinin %46.1′ ini, günlük demir diyetinin %28.7’sini, günlük manganez diyetinin %52’sini, günlük bak?r diyetinin %24’ünü, günlük protein diyetini %16.9’unu, günlük çinko diyetinin %17.1’ini sa?lanm?? olmaktad?r.

Kabak Çekirde?indeki Phytosterollerle Daha Dü?ük Kolestor

Phytosteroller, kolestrole çok benzeyen kimyasal yap?ya sahip, bitkilerde bulunan bile?iklerdir. Diyette yeterli miktarda bulundu?unda, kolestrolun kan seviyesini dü?ürmekte, ba????kl?k sistemini güçlendirmekte ve çe?itli kanserlerin riskini azaltmaktad?r.