Sponsorlu Bağlantılar

Bir kad?n neden e?ini ya da partnerini aldat?r? ??te birbirinden ilginç sebepler… Aldatma dü?üncesi bile tüylerimizi diken diken ederken bunun eyleme dönü?mesi kimi zaman kaç?n?lmaz oluyor.

E?inden / sevgilisinden ilgi görmeyen kad?n?n gözleri d??ar?da gezmeye ba?l?yor ve arad??? sevgiyi / ilgiyi yakalad??? anda kendini kaybedebiliyor. ??te kad?nlar?n aldatma sebepleri:

Kendime olan güvenimi yenilemek istedim, birden fazla erkek taraf?ndan arzulanmak hiç de fena say?lmaz.
Benimle ilgilenmiyordu, ?imdi belki ilgisini çekerim.
Me?er beni aldat?yormu?!
Asl?nda beni hiç sevmemi?…
Benim evimde, benim odamda, benim yata??mda bir ba?kas?yla yakalad?m ve adam bana hala, “Hayat?m inan, seni çok seviyorum” diyor.
Bana, gö?üslerimin küçük oldu?unu söylüyordu.
Gereksiz k?skançl?k triplerine dayanam?yordum. “Sa?a bakma, sola bakma, o kimdi, yoksa eski sevgilin mi…” ??te, ?imdi yeni bir sevgilim var…
??ini bana tercih ediyordu.
Me?er sevi?melerimizden zevk alm?yormu?. Ve bunu bana bugüne kadar bir kere olsun belli etmedi!
En yak?n k?z arkada??ma kur yaparken yakalad?m.
Kar??la?t?rma yapabilme imkan?m olsun istedim. Oldu…
Bana ac? çektirmekten zevk al?yordu, o da ac? çeksin istedim.
Her ?eyiyle o kadar mükemmeldi ki… Çok yak???kl?, çok ba?ar?l? ve çok zengin… Bu kadar?na dayanamad?m!
Son zamanlarda bana kötü davran?yordu.
Uzun zamand?r ondan ?üpheleniyordum, gerçe?i ö?renmeden zeytinya?? gibi üste ç?kay?m istedim.
?kide bir, “Çok ?i?manlad?n” diyerek gerçekleri hat?rlat?yordu. Oysa beni böyle de be?enenler var. Bunu ona kan?tlad?m!
Bir gün olsun bana “Seni seviyorum” demedi, intikam?m? böylece ald?m.
Sevi?meden önce bana iltifatlar ya?d?r?yor, sevi?tikten sonra ise beni a?a??l?yordu. Bunu çoktan hak etmi?ti.
Arabas?na benden daha çok önem veriyordu. Böyle bir derse ihtiyac? vard?.
Hayat?mda ilk kez saç?m?n rengini de?i?tirdim ve fark etmedi bile…
Tipik Türk erke?i triplerinden onca yontmama ra?men kurtulamam??t?, belki ?imdi kurtulur!
Onunla mutsuzum, bencilin tekiydi!
Her ak?am, “Çok i?im var, geç gelebilirim” teranelerini dinlemekten b?km??t?m.
Annesinin ete?inden kopamad?, ben de…