Sponsorlu Bağlantılar

kar,kristal,geometri,mucize ?ekiller,kar ?ekilleri

Kar insan hayat?nda önemi bilinir mi tart???l?r ama kar? mucizelerle dolu ?ekilleri ile halen ke?fedilmeyi bekleyen cisimlerdir. Kar suyun donmu? halidir.
Birbirleriyle gev?ek bir ?ekilde ba?lanarak kar tanesini meydana getiren kristaller birbirlerinden o kadar farkl? ?ekillerde olu?urlar ki, hiçbir kar tanesi bir di?erine benzemez. Karl? bir günde sadece bir büyüteçle bile kar tanelerinin birbirlerinden tamamen farkl? ?ekillere sahip oldu?unu aç?kça görebilirsiniz.Yeryüzüne birbirinin ayn?s? olan bir çift kar tanesinin dü?me ihtimali oldukça zordur. ?imdi sadece bulundu?unuz yere y?lda ne kadar kar tanesinin dü?tü?ünü bir dü?ünün. Bol kar ya?an da?lar? ve her zaman s?f?r?n alt?ndaki s?cakl??? ile kutuplar? bir dü?ünün. Bütün bunlar? bir kenara b?rak?p bir genelleme yap?n ve her y?l dünyaya dü?en kar miktar?n? bir dü?ünün. ?a??rt?c? olan ?udur: Elinizde bir imkan?n?z olsa ve bütün bu ya?an tanelerini biraraya getirip inceleyebilseniz hepsinin birbirlerinden tamamen farkl? olduklar?n? görürsünüz. Bunun nedeni, kar tanelerini meydana getiren su moleküllerinin moleküler özelli?i ve kar kristallerinin buna ba?l? olarak farkl? geometrik yap?larda olu?malar?d?r.
Bir kar tanesi küçük bir toz tanesi etraf?nda olu?maya ba?lar. Bu sadece birkaç mikron büyüklü?ündedir. Meydana gelen bu mikroskobik ?ekil alt?gendir ve bu yap? buzun kendi yap?s?ndan yani suyun moleküler özelliklerinden kaynaklan?r. Olu?an bu kristal gitgide büyür ve kö?elerinden itibaren küçük kollar olu?maya ba?lar. Hava so?udukça bu kollar?n büyümesi biraz daha h?zlan?r. Hava de?i?imlerine maruz kald?kça, olu?an bu yap? üzerinde k?lcal uzant?lar geli?ir. Kar çevreye savruldukça ve de?i?ik ko?ullara maruz kald?kça bu yap?lanma devam eder ve her ko?ula uygun farkl? bir özellik kazanmaya ba?lar. Tek bir kar tanesindeki her kol ayn? geli?meyi ya?ad???ndan bütün kollar birbirine benzer ve son derece kompleks bir yap? meydana gelir. Meydana gelen alt?genle ba?lant?l? olarak alt?n?n katlar?na ba?l? bir simetri olu?ur ve kristal üç boyutlu yap?s?n? kazanm?? olur.Kar taneleri mükemmel geometrik ?ekilleriyle adeta gökyüzü çiçeklerine benziyor. Bir tanesini bile en dahi mimar dakikalarca u?ra?madan çizemeyece?i halde, Allah milyarlarcas?n? her saniyede ?ekillendirip, e?it a??rl?klarda kesip yeryüzüne gönderiyor. ?ngiliz bilim adam? 24 bin kar tanesi üzerinde yapt??? ara?t?rmada hiçbirisinin birbirine benzemedi?ini ve hepsinin harikulade motiflerle süslendi?ini görüyor ve sonunda ?u kan?ya var?yor: Dünyan?n yarat?l???ndan bu yana ya?an kar tanelerinin hiçbirisi birbirine benzemiyor. Ya?mur ve kar, f?rt?nal? havalarda dahi ya?arken birbirleriyle çarp??maz. E?er çarp??salar yeryüzüne gelinceye kadar dev kütleler olu?turup bizlere zarar vereceklerdi. Bu da kütlelerinin en hassas terazilerin ölçemeyece?i hassasiyette birbirine e?it oldu?unu gösteriyor. Zira birbirinden a??r maddeler dü?erken, a??r olan? daha h?zl? yol alarak önünde bulunana çarpabilir ve kar tanelerinde de birle?me özelli?i oldu?undan zararl? kütleler olu?turabilirlerdi.
?ngiliz bilim adam?, 24.000 kar tanesi üzerinde yapt??? ara?t?rmada hiç birisinin birbirine benzemedi?ini ve hepsinin hârikulâde motiflerle süslendi?ini görüyor ve sonunda ?u kan?ya var?yor: Dünyan?n yarat?l???ndan bu yana ya?an kar tanelerinin hiçbirisi birbirine benzemiyor. Ya?makta olan kar tanelerini al?p inceledi?imizde yeni yeni ?ekiller görmek kaç?n?lmaz. Sanatkâr? takdir etmemek ise mümkün de?il! Her yaratt???n?, özellikle insan?, benzeyen özellikler içinde benzemeyen nice farklarla yaratan evrenin muhte?em sanatkâr? için, milyarlarca kar kristalini ayr? ayr? güzellikte ve desende Bedî ismiyle, orijinal biçimde yaratman?n hiç de zor olmad???n?, günümüz bilimi, görmek isteyen her göze foto?raflay?p göstermektedir.
Orijinal kar kristallerinin bu gizemli ve ihti?aml? özellik ve güzelliklerinin anla??lmas?ndan sonra, bunlar?n foto?raflar?n? çekmek, âdeta bir sanat haline gelmi?tir.