Sponsorlu Bağlantılar

karbonat?n faydalar? – karbonat neye yarar

Sodyum bikarbonat, ya da halk aras?nda bilinen ad? ile “karbonat” hamur i?lerinin temel malzemelerinden biridir. Karbonat?n mutfak d???nda da çok i?e yarayan bir madde ve özellikle do?al ürünleri tercih edenlerin vazgeçilmezi oldu?unu biliyor muydunuz? Ancak bu yöntemleri kullan?l?rken, karbonat?n etkili bir kimyasal madde oldu?unu da akl?m?zdan ç?karmamal?y?z. Fiziksel kullan?mlarda (özellikle ciddi bir t?bbi sorununuz varsa) mutlaka doktora dan??mal?s?n?z.

* Di?inizi f?rçalad?ktan sonra bir miktar karbonat ile tekrar f?rçalay?n. Karbonat, di?leri beyazlatt??? gibi a??z kokusunu da giderir.
* Karbonat kuruyan, çatlayan veya yorgun ayaklara çok iyi gelir. S?cak suya karbonat ve sirke döküp ayaklar?n?z? içinde 20 dakika bekletin, ç?kartt???n?zda pamuk gibi olurlar.
* Karbonat do?al bir peeling malzemesidir. Suland?r?lm?? karbonat ile yüzünüze hafifçe masaj yap?n. Masaj yaparken fazla bast?rmamaya dikkat edin. A??r? kuru ciltlerde iyi durulamaya özellikle dikkat edin.
* Karbonat do?al bir deodorantt?r. Koltukalt?na sürülen karbonat terlemeye ve kötü kokulara engel olur. A??r? terleme sorunu olan insanlara banyo sonunda sirke ve karbonat? macun gibi yap?p kol altlar?na masaj yapmalar?, hatta yumu?ak bir f?rça ile f?rçalamalar? öneriliyor. Bu yöntemle ertesi gün deodorant kullanmaya bile gerek olmad??? gibi, kol altlar? ipek gibi oluyormu?. Gün içinde karbonat kullanacaksan?z dikkat, baz? k?yafetlerin kol alt?nda renk bozulmas?na sebep olabilir.
* Suland?r?lm?? karbonat güne? yan???n?n ac?s?n? hafifletir. Çok hafif yan?klar?n da ac?s?n? dindirmek için kullanabilirsiniz.
* Vaktiniz k?s?tl?, d??ar? ç?kman?z gerekiyor ve saçlar?n?z yeterince temiz de?il. O zaman saçlar?n?z?n dibine bir miktar karbonat dökün, bütün ya?? emip saç?n?z? h?zla temizleyecektir.
* Kepek sorununuzu gidermek için ?ampuanla y?kad???n?z saç?n?za karbonatla masaj yap?p durulay?n. Ard?ndan da son durulama suyuna 1 ka??k elma sirkesi ekleyin ki saç?n?z p?r?l p?r?l olsun.
* Midenizi rahats?z eden yemeklere kataca??n?z 1 çay ka???? karbonat midenizi rahatlatacakt?r.

* Bir miktar suya koyaca??n?z karbonat ile kirli, ya?l? yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Yüzeyin boya verip vermeyece?ine dikkat edin, dönü?ü olmayabilir.
* Yap??kanl? etiketleri ç?kartt?ktan sonra yüzeyde kalan ve bir türlü ç?kmayan yap??kan izlerini, biraz suyla macun k?vam?na getirece?iniz karbonatla ovarak ç?kartabilirsiniz.
* Buzdolab?na, vestiyere, ayakkab?l??a koyaca??n?z bir miktar karbonat bütün kötü kokuyu emer.

Karbonat: Beyaz renkte, hafif ve lezzetsiz bir toz olan karbonat, karbonik asidin bazlarla birle?erek olu?turdu?u tuzlar?n genel ad?d?r.

Karbonat?n Faydalar? ve T?bbi Etkileri: ??tah? açar. Mide ve ba??rsak ?ikayetlerine kar?? faydal? olan karbonat, mide ek?imesine iyi gelir. Mide ve ba??rsak a?r?lar?n? ve gazlar?n? giderir.

Karbonat Nas?l Kullan?l?r?
Az miktarda kullanmak ülsere kar?? faydal? olabilmekle birlikte, fazla kullan?m? ülser yaralar?n?n kanamas?na yol açabilir. Bu nedenle ülserlilerin kullanmamas? yerinde olur.