Sponsorlu Bağlantılar

Kendi Kendini Nas?l Hipnotize Edersin?

Tan?m olarak, bir konuya yüksek seviyede konsantre olma ve bu konuda talimatlar? yerine getirme iste?ine hipnoz deniyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Sigara içme, obezite gibi sorunlarda, duygusal gerilimlerde ve baz? t?bbi durumlarda i?e yarayabiliyor.

1.Gözlerinizi kapat?p dü?üncelerinizden kurtulmay? deneyin. Ba?lang?çta dü?ünmemenin zor oldu?unu göreceksiniz. Kafan?zda sürekli fikirler dola?acak. Dikkatinizi toplay?n. Bir süre sonra dü?ünceler ç?k?p gidecektir.

2.Parmaklar?n?zdaki bas?nc? hissedin. Bu bas?nc?n dokunulabilir oldu?unu, belli bir rengi ve ?ekli oldu?unu dü?ünün. Sonra bu ?ekillenmi? bas?nc?n vücudunuzdan ayr?l?p sizden uzakla?t???n? hissedin. Bu uzakla?ma sürecinde bir sis hayal edebilirsiniz. Bu sayede gerginli?iniz azal?r.

Yava? yava? ve teker teker vücudunuzun bütün bölümlerini serbest b?rak?n. Vücudunuz ve kafan?zdaki her ?ey bir anda serbest kalacakt?r.

3.Yava? ve derin nefesler al?n. Nefes verirken vücudunuzdaki gerginli?in siyah bir bulut içinde sizi terketti?ini hayal edin. Nefes al?rken, havan?n hayat ve enerjiyle dolu ???kl? bir güç olarak size döndü?ünü dü?ünün.

4.?u anda tamamen sakinle?mi? durumdas?n?z. 10’dan geriye do?ru sayaca??n?z? kendinize söyleyin. Her numaray? beyninizde iyice resimleyin. Numaralar büyük olabilecekleri gibi, alt?n renginde veya akl?n?za gelen ba?ka ?ekillerde de olabilirler. Her numaradan sonra kendi iç dünyan?za gireceksiniz. ?sterseniz bütün çevreyi de hayal ederek 10 basamakl? bir merdivenden indi?inizi dü?leyebilirsiniz.

5.(Alt?n kural) ??te ?imdi sizi etkileyen problemi çözmenin zaman?. Kendinizle konu?maya ba?lay?n. ?stedi?iniz kadar bu konuda kendinizle konu?abilirsiniz ama devaml? pozitif cümleler kurarak. Çünkü iç dünyan?z olumsuz cümleleri umursamaz.

6.Yeterince konu?tu?unuzda, kendinize O’dan 10’a kadar sayaca??n?z? söyleyin. Saymay? tamamlad???n?z zaman yava? yava? normal halinize döneceksiniz. Sayarken numaralar? yine detayl? biçimde resimleyerek hayal edin.

askmen.