Sponsorlu Bağlantılar

Uzmanlara göre, so?uk havada vücut direncini artt?rmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar aç?s?ndan zengin tahini bol tüketilmekte fayda var.

KONYA – Do?al bir g?da ürünü olan tahinin vücuda enerji verdi?ini ifade eden Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi G?da Mühendisli?i Bölümü Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan, ”Tahin, gereksinim duydu?umuz ya? asitlerinin olu?mas?na da katk? sa?lar. Ayr?ca besinlerin midemizde uzun süre kalmas?na yard?mc? olarak ac?kmay? geciktirir” dedi.

Tahinin hammaddesi olan susam?n yüzde 30’un üstünde protein, yüzde 55 oran?nda ya? içerdi?ini anlatan Özcan, ?unlar? kaydetti:

”Tahinin tüketimi sade oldu?u gibi bal ve pekmez gibi tatl?larla birlikte de tüketilebilmektedir. Ayr?ca f?r?n ürünleriyle birlikte tüketimi de söz konusudur. Hafif laksatif ve idrar söktürücü özelli?inin yan? s?ra A, B ve E vitaminlerince de zengindir. Mineral olarak demir ve kalsiyumca zengindir. Tahinin en büyük özelli?i protein, vitaminler, mineraller, antioksidanlar, esansiyel ya? asitler ve lesitin bak?m?ndan çok zengin olmas?d?r. ?çerdi?i Omega-9 oran? ve antioksidanlar nedeniyle ?s?ya ve ????a kar?? dayan?kl?d?r. ?çeri?inde sesamol, sesamolin ve sesamin gibi do?al antioksidanlar mevcuttur. Öte yandan tahinde fazlaca bulunan E vitamini çok güçlü bir antioksidand?r. Bu antioksidanlar hücre yap?s?n?n bozulmas?n?n yan? s?ra, damar sertli?i ve t?kanmalar? engeller.”

BA?I?IKLIK S?STEM?N? GÜÇLEND?R?YOR
Tahinin ba????kl?k sistemini de güçlendirdi?ini dile getiren Özcan, tahinin vücuda al?nan a??r metaller, zehirli bile?ikler ve baz? ilaçlar?n yaratt??? toksinlere kar?? koruma sa?lad???n? bildirdi.

Özcan, tahinde fazla miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararlar?n vücuda kazand?r?labilece?ini vurgulayarak, ”Tahinin hücrelere enerji vererek metabolizman?n h?z?n? art?rmas?, daha zinde bir vücudun olu?mas?na yard?mc? olmas?, enerji sa?layarak so?u?a dayan?kl?l??? art?rmas? en önemli yararlar? olarak belirtilebilir. Bu nedenle özellikle vücut direncinin dü?tü?ü bu günlerde so?uktan korunmak için bol bol tahin tüketilmeli” diye konu?tu.

ntvmsnbc