Sponsorlu Bağlantılar

Hollandal? bilimadamlar?, 172 çift üzerinde 5 y?l süren ara?t?rmalar? sonucunda, sebze ve meyve yiyerek kanlar?ndaki kalsiyum ve magnezyum seviyelerini art?ran kad?nlar?n k?z çocuk; patates ve muz yiyerek potasyum ve sodyum miktar?n? art?ranlar?n ise, erkek çocuk sahibi oldu?unu ortaya ç?kard?.

Delft ve Maastricht üniversitelerinde yap?lan ara?t?rma Reproductive BioMedicine adl? t?p dergisinde yay?nland?.

K?z çocu?a sahip olmak isteyen 172 çifte düzenli olarak, ye?il renkli diye adland?r?lan sebze ve meyve verildi, böylece kanlar?ndaki kalsiyum ve magnezyum miktarlar? art?r?ld?. Hamile kalan 32 çiftin 26’s? k?z çocu?u sahibi oldu.

Ara?t?rma grubunu içinde yer alan biyolog Annet Noorlander, cinsiyeti spermin belirlemesine ra?men, erkeklere verilen sebze ve meyvenin k?z çocu?u olas?l???n? art?rmad???n? belirtti. Noorlander, “Kimyasal nedenlerini henüz bilmiyoruz ancak kanlar?nda kalsiyum ve magnezyum artan kad?nlar?n yumurtalar? k?z çocuk anlam?na gelen xy kromozomlu spermleri çekiyor” dedi.