Sponsorlu Bağlantılar

kurana el basarak yemin etmek


Keffaret mal ile yap?labilece?i gibi bedelini ödemeklede olur Ayr?ca vekil tayin ederek de ödenebilir

Sponsorlu Bağlantılar

Etti?i yemini yerine getirmeyip bozmaktan dolay? lâz?m gelen keffârete yemin keffareti denir
Yeminin keffâreti olarak 10 fakiri ak?am ve sabah olarak günde iki ö?ün doyurmak veya giydirmek cihetine gidilir

Keffaret yiyecek ve elbise oldu?u gibi kar??l??? ba?ka bir ?ey de olabilir Keffaret ister yiyecek veya bedeli olsun, ister elbise veya bedeli olsun, hepsini birden bir defada bir fakire vermek caiz de?ildir Ancak ba?ka fakir bulmakta zorluk çekiyorsa o takdirde ayn? fakire her gün sabahl? ak?aml? doyacak kadar yiyecek yada bedelini veya ayn? fakire her gün bir elbiseyi vermek kafi gelir Yani keffaret ödenmi? olur

Buna güç yetirilmezse, 3 gün ardarda oruç tutulur Bu oruçlar?n aras?na hiç bir mâni girmemelidir Girerse keffâret bozulur, yeni ba?tan tutulmas? gerekir

Birden fazla yeminini bozan kimse her bir yemin bozma için ayr? bir keffaret vermesi gerekir

?âfiîlere göre yemin keffâretini ardarda tutmak mecburiyeti yoktur

Gerek yemin, gerekse oruç keffâretlerinde yap?lacak ilk i? bir köle azâd edilmesidir Ancak günümüzde kölelik kalkt??? için bu maddenin tatbik?na imkân kalmad???ndan zikretmeye lüzum hissetmedik
Selam ve dua ile

Kaynak: islamicafe