Sponsorlu Bağlantılar

Madde Döngüsünün Önemi,
Madde Döngüsü ve Önemi,
Madde Döngüsü

Ekosistem birbirleri ile ili?kili olan canl? ve cans?z varl?klardan olu?mu?tur. Ekosistem bu varl?klar aras?ndaki madde ve enerji al??veri?i ve dola??m? sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güne? sa?lar, ancak hayat?n devam? için gerekli olan su ve di?er kimyasal maddeler dünyam?zda yer al?r.

Ekosistemlerde madde varl??? s?n?rl?d?r, al?nan maddeler yerine konmad??? takdirde tükenmeye mahkûmdur.Ekosistemlerin dengesini koruyabilmesi ve varl???n? sürdürebilmesi (dünyada hayat?n devam? için) madde ve enerji döngüleri s?ras?nda al?nan maddelerin yani inorganik maddelerin kullan?ld?ktan sonra cans?z ortama geri verilmesi sayesinde olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Do?ada ya?am?n süreklili?i için karbon, su, oksijen, azot, oksijen ve fosfor gibi maddeler ekosistem içinde devirli olarak kullan?l?rlar. Yani canl?lar ihtiyaç duyduklar? bu maddeleri ya?ad?klar? ortamdan al?r, kullan?r ve bir ?ekilde ortama geri verirler ve sürekli olarak devirler yap?p yenilenerek canl?lar taraf?ndan tekrar kullan?l?r. Birinci Termodinamik Kanunu gere?ince hiçbir madde ortamdan kaybolmaz, ancak çe?itli kimyasal de?i?imler geçirebilir.

Hayat?n devam? için gerekli olan maddelerin ekosistem içinde canl?lar ve cans?z çevreleri aras?ndaki dola??m?na Ekolojik Madde Döngüleri ya da Madde Çevrimleri denir. Bu döngülerin biyolojik, kimyasal ve jeolojik etmenleri oldu?undan Biyojeokimyasal Döngüler de denir. Madde döngüsünün enerji ak???ndan fark? ekosistem içinde sürekli devir yapmas?d?r. Madde döngüleri güne? enerjisi sayesinde gerçekle?ir.

Madde Döngülerinin Önemi: Madde döngüleri yoluyla yeryüzünün do?al zenginlikleri ve kaynaklar? yenilenerek tekrar kullan?l?r hale gelmesini ve canl? ya?am?n devam?n? sa?lar.