Sponsorlu Bağlantılar

Maymunlar?n Özellikleri Nelerdir


Maymunlar Memeli hayvanlar?n bir tak?m?na verilen genel ad (Primates). Babuin gibi yerde ya?ayan bir kaç türün d???nda, hepsi a?açlarda ya?ar. Çok çevik ve zeki hayvanlard?r.

Ekvator’un 40° kuzey ve 40° güney enlemleri aras?nda raslan?rlar. Avrupa’da yaln?z Cebelitar?k k?y?lar?nda bulunurlar. Bunlar?n da Afrika’dan geldikleri san?lmaktad?r. ?ki grupta incelenirler: Asya ve Afrika’daki Eski Dünya maymunlar? ve Orta ve Güney Amerika’daki Yeni Dünya maymunlar?. Yeni Dünya maymunlar?na, güney Amerika’n?n sulak ormanlar?nda bol rastlan?r. Kuyruklar?n?, sar?lma, kavrama, sallanma, t?rmanma ve yiyecek toplamada üçüncü bir el gibi kullan?rlar. Dü?en yavrular?n? kurtarmada ve bir a?açtan di?erine geçmede kuyruklar?ndan maharetle istifade ederler. Bunun için bir a?ac? elleriyle kavrarken di?erini de ayaklar? ve kuyru?uyla kavrayarak bir köprü kurarlar. Yavrular da buradan ko?arak geçerler. Baz? türlerin kuyruk uzunlu?u boylar?ndan fazlad?r. ?ki beyin yar? küresinden biri kuyru?u ötekisi de di?er vücut olaylar?n? yönetir.