Sponsorlu Bağlantılar

Mc Donald’s dünden bugüne,Mc Donald’s marka tarihçesi,Mc Donald’s anlam? nedir,Mc Donald’s marka logosunun anlam? nedir,Mc Donald’s firma kurulu? hikayesi

Ray Kroc, 52 ya??ndayken tüm ya?am?n?n birikimlerini milk shake üreticisi Multimixer’?n yetkili sat?c?s? olmaya yat?rd?. California’da ayn? anda 8 Multimixer çal??t?ran Dick & Mac Mc Donald’?n McDonald’s hamburger stand?n? duydu?unda arabas?na atlayarak bat?ya do?ru yola ç?kt?. Y?l 1954’tü. Ray Kroc daha önce bu kadar çok insana bu kadar h?zl? servis verildi?ini hiç görmemi?ti. Birkaç Mc Donald’s restaurant? açma fikrini Mc Donald’s karde?lere açt?, onlar? herbirine 8 Multimixer’ini satabilece?ine ikna ederek. “Bizim için kim bunlar? i?letebilir?” dedi Dick McDonald. Well,” Kroc cevaplad?, “neden ben olmayay?m?”

Ray Kroc opened the Des Plaines, Illinois restaurant in 1955 and never looked back. In 1965 McDonald’s went public with the company’s first offering on the stock exchange. In 1967, the first McDonald’s restaurant outside the United States opened in Richmond, British Columbia. In 1968, the Big Mac® sandwich was introduced, followed by the Egg McMuffin® breakfast sandwich in 1973.

Bugün dünya üzerinde günde milyonlarca ki?iye hizmet veren onbinlerce McDonald’s restaurant? var. Mc Donald’s’?n inan?lmaz büyüme ve ba?ar?s? Mc Donald’s’? ilk gördü?ünde Ray Kroc’un akl?ndan geçen “Bu her yere gidebilir,” dü?üncesiyle özetlenebilir.