Sponsorlu Bağlantılar

Mevlit Duas? Arapça Türkçe Okunu?u


mevlit genel dualar?


Bilindi?i üzere ülkemizde yayg?n olarak icra edilen mevlid merasimleri evlilik, do?um, ölüm gibi farkl? sebeplerden dolay? yap?lmaktad?r Genellikle Süleyman Çelebi’nin naz?m olarak yazd??? eser okunmaktad?r Merasimin çe?idine ve cemaatin konumuna göre genel olan dualar yap?labilir Peygamberimiz (as)’den nakledilen dualar?n benzeri olan ifadelerle dua yap?lmas? daha uygundur
Bir örnek olarak ?u dua yap?labilir:


Okunu?u:

“Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn
Vel-‘âk?betü lil-müttekîn
Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm
Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm
Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakk? ve ilâ tarîk?n müstekîm
Va’fu ‘annâ yâ Kerîm
Va’fü ‘annâ yâ Rahîm
Va?fir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn veya erhamer-râh?mîn
Allaâh?m! Senin r?zan? umarak burada topland?k, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açt?k, bizi kap?ndan bo? çevirme
Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitab?n Kur’ân ile bizleri huzura ve mutlulu?a ula?t? Kur’ân’? okumay?, anlamay? ve gere?i gibi ya?amay? hepimize nasip eyle
Ey Rabbimiz! Yapt???m?z hatalara, kusurlara, günahlara pi?man olduk, tövbe ediyoruz, bizi ba???la
Ya Rabbi! Bizi S?rat-? Müstekim üzere daima eyle ?eytan?n kalbimize girip bizi sapt?rmas?na f?rsat verme Zikrinle kalplerimizi nurland?r, sevginle kalplerimizi doldur, rahmet bizden esirgeme
Baz? yüzlerin a?ar?p, baz?lar?n?n kararaca?? o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan; sevgili Peygamberimizin hamd sanca?? alt?nda toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmay?, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle
Ey Mevlam?z! Mülkün sahibi sensin Diledi?ine mülkü verir, diledi?inden al?rs?n Hay?r, senin elinde, sen her ?eye kadirsin Kalplerimiz do?ru yola ilettikten sonra bir daha e?riltme Sen lütufkârs?n, istedi?ini verensin Bize dünyada da ahirette de iyilik ver Bizi cehennem azab?ndan koru
Sen affedicisin, aff? seversin; bizi affeyle Bizi korktuklar?m?zdan emink?l, umduklar?m?za ula?t?r
Ey Rabbimiz!Yurdumuzu, milletimizi ve bütün ?slam diyar?n? her türlü afetlerden;belalardan, zelzelelerden, yang?nlardan ve dü?man istilas?ndan koru Ülkemize kem gözle bakan iç ve d?? dü?manlara f?rsat verme Birlik ve beraberli?imizi bozma Kalplerimizdeki her türlü ayr?l?k sebeplerii? gider Ülkemizi ve milletimizi ve vatan?m?z? ilelebet payidar eyle
Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi ?slam’a ve Kur’ân’a ba?l? insanlar eyle Bizi Müslüman olarak ya?at, Bizi ?slam’dan ay?rm, Müslüman olarak öldür Gönlümüzdeki ?slam nurunu söndürmek isteyenlere f?rsat verme Hakk?, hak olarak görmeyi ve ona uymay?, bat?l? bat?l olarak görmeyi ve ondan kaç?nmay? bizlere nasip eyle
Ey Yüce Rabbimiz! Okudu?umuz Mevlid-i ?erifi, sureleri, âyetleri ve salâvat-? ?erifeleri dergâh-? ulûhiyetinde kabul eyle
Hâs?l olan sevab?, peygamberlerin ilki Hz Âdem ile sonuncusu Hz Muhammed Mustafa (as) ve her ikisi aras?nda gelmi?-geçmi? bütün peygamberlerin mübarek ruhlar?na hediye eyledik kabul eyle Sevgili Peygamberimizin âlinin, ezvac?n?n, ashab?n?n ve etba?n?n ruhlar?na hediye eyledik vas?l eyle
Evliyan?n, asfiyan?n, âlimlerimizin ve ahirete imanla gitmi? müminlerin ruhlar?na hediye eyledik vas?l eyle El açarak âmin diyen buradaki haz?r bulunan cemaatin geçmi?lerinin ruhlar?na hediye ediyoruz, kabul eyle
Özellikle bu mevlid-i ?erifin okunmas?na sebep olanlar?n geçmi?lerinin ruhlar?na hediye ediyoruz, ikram eyle
Allah’?m!Gönderdi?in Tevrat, Zebûr, ?ncil ve Kur’ân hürmetine… Bütün sevdiklerin hürmetine, habibin Hz Muhammed Mustafa (as) hürmetine dualar?m?z? kabul eyle
Âmin! Bi hurmeti Seyyidi’l-Murselin, ve’l-Hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn el-fatiha
Diyanet / Din Hizmetleri Ba?kanl???