Sponsorlu Bağlantılar

1-   Kromozomlardaki kal?c? de?i?ikliklere ne ad verilir ?

A )  Mutasyon                 B )  Modifikasyon

C )  Seleksiyon               D )  Varyasyon

2)Genlerde ani de?i?melerin olmas? a?a??dakilerden hangisinde görülür ?

A) mutasyon               B) adaptasyon          C) modifikasyon        D) de?i?me

3) Anne ve baba genlerinin kimyasal yap?lar?nda olan ve kal?tsal olarak yavruya geçen de?i?melere ne ad verilir ?

A) mutasyon         B) fermantasyon         C) rejenerasyon       D) modifikasyon

4) “ Çevresel faktörlerin etkisi canl?da kal?tsal de?i?imler meydana getirmez

sadece gen i?leyi?ini de?i?tirir.” Diyen ki?i a?a??dakilerden hangisini  tan?mlamaktad?r?

A) mutasyon            B) modifikasyon    C) adaptasyon     D) de?i?me

5) A?a??dakilerden hangisi kal?tsald?r?

A) Modifikasyon                    B) Mutasyon

C) Adaptasyon                        D) Do?al Seleksiyon

6-       Bir grup ö?renci erkek ve di?i farelerin kuyruklar?n? kesip döllendirerek kuyruksuz fareler üretmeye çal???yor.Bu  olay? nesiller boyu tekrarlad?klar?nda,yeni do?an farelerin kuyruklu olduklar?n? gözlüyorlar. Bunun nedeni a?a??dakilerden hangisidir?

A) fareler mutasyona u?ram??t?r.                             B) sonradan kazan?lan özellikler kal?tsal de?ildir.

C) fareler çevre ko?ullar?na uyum sa?lam??t?r.         D) döllenme olay? uygun ortamda yap?lmam??t?r.

7. A?a??dakilerden hangisi mutasyona örnektir?

A) Yaz?n ten renginin koyula?mas?

B) Sirke sineklerinin kanatlar?n?n k?vr?k olmas?

C) Polenle beslenen ar?n?n i?çi ar? olmas?

D) Down sendromu

8. A?a??dakilerden hangisi sadece erkeklerde görülebilecek bir hastal?kt?r?

A) Hemofili

B) Renk körlü?ü

C) Yap???k parmakl?l?k

D) Rahim kanseri

9-A?a??daki ya?am örneklerinden hangisi adaptasyon olay?na örnektir?

A)S?cakl?k fark?na göre bitkilerin de?i?ik oranda büyümesi

B)Sürekli kullan?lan kaslar?n geli?mesi

C)Kurak ortamda ya?ayan bitkilerin yapraklar?n?n daha küçük yüzeyli olmas?

D)Yaz?n güne?ten ten renginin de?i?mesi

10.Canl?lar ya?ad?klar? ortamlara kendini uydururlar. Bu olaya adaptasyon ad? verilir.
A?a??dakilerden hangisi canl?lar?n adaptasyon olay?na örnek olarak verilebilir?
A) Bitkilerin yapraklar?n? dökmeleri
B) A?açlar?n ilkbaharda çiçek açmalar?
C) Sürüngenlerin derilerini de?i?tirmeleri
D) Da? çay?rlar?n?n yaz?n ye?il kalmalar?
E) Penguenlerin tüylerinin çok s?k olmalar?