Sponsorlu Bağlantılar

Need for Speed: Most Wanted (PC)

Bir Need For Speed oyunu daha ve bilgisayarlardaki en büyük göz a?r?m?z tekrar bizimle beraber. Bu oyun al?n?r ve oynan?r; daha fazla söze ise gerek olmaz, ama illa ki buraya bir ?eyler yazmak laz?m! O talihsiz ki?i benim deyip buraya gereksiz bir kara mizah ya da paradoks örne?i gösterebilirim; “Oyunun yaz?s?n? yaz?yorum: Mutlu muyum?? EWET!”, “Oyunu ?u an oynayam?yorum: Mutsuz muyum?? EWET” gibilerinden. Ama hay?r! NFS serisinin en iyi oyunlar?ndan birini, buyurun geçin kar??ma uzun uzun anlatay?m. En sevilen yar?? oyunu kültlerinden birinin nas?l devam etti?ine beraber ?ahitlik edelim.

90’l? y?llar?n ortalar?ndan beridir süregelen bir seri olarak nihayet 2005 y?l? içerisinde Need For Speed’in 10. y?l?n? deviri?ini kutluyoruz. Kutlamak denmese de NFS dendi?inde beyninde ?im?ekler çakan, v?z?r v?z?r geçen h?z canavarlar?n? akl?na getiren pek çok ki?i için bunun farkl? bir anlam içerdi?ini dü?ünmek gerek. EA Games’in belki de yapt??? en iyi çal??malardan biri olan Need For Speed, y?llard?r en çok sevilen araba yar??? oyunlar?ndan biri olarak PC oyuncular?n?n ak?llar?ndan asla ç?kmam??t?r, bu böyle gidecek olursa da daha epey bir süre ç?kaca?a benzemiyor. Zira serinin 1995 y?l?ndaki ilk Need For Speed oyunundan bu yana kalitesini hiç sekteye u?ratmadan yükseltti?ini, geli?en teknolojilerle birlikte oyunlar?ndaki standard? da art?rarak bu günlere getirdi?ini görüyoruz. Son iki Underground oyunu ile birlikte günümüzün en büyük trendi olan modifikasyon olay?na da girmemizle artan itibar? gözle görülür cinsten; Porsche Unleashed’in Porsche tutkunlar?nda bamba?ka bir yere sahip oldu?unu ve NFS serisinin en iyi oyunlar?ndan birinin o oldu?u gerçe?ini göz ard? edersek! Most Wanted’in önem kazand??? as?l nokta ise, oyunun yeni nesil konsollarla ayn? döneme rastl?yor olu?u diyebiliriz. Bunu arabalar?n oyun dünyas? ile yapt??? etkile?imlerde ve XBOX 360’daki görsel ?öleni yap?mc?lar?n “Need For Speed” ismiyle ya?atmak istemesinde görebiliriz. Oyuna bu noktada gerçekten de gerek grafiksel aç?dan, gerekse de araba dinamiklerinin oyundaki yans?malar? açs?ndan çok farkl? yerlere dokundu?u fark edilebiliyor.

Seni çaylak…

I am Josie Maran or Mia

Need For Speed: Most Wanted’in bizi modifiye olay?yla tan??t?rd??? son iki NFS oyunundan fark? daha ilk dakikadaki giri? videosundan gözümüze gözümüze sokuluyor adeta: Polisler! Gece yar?s? sokak yar??lar? ve son sürat ilerleyen “süslü” h?z canavarlar? ve bakmalara doyulamayan cillop gibi hatunlar ve kanun kaça?? yar??ç?lar yan? s?ra en az onlar kadar olmazsa olmazlardan olan polisler Most Wanted’?n ana temas?. Zaten Underground ve Underground 2’de de fazla dikkat çekmemesine ra?men asl?nda en önemli olmas? gereken noktalardan birisi onlard?. Fakat oyunun h?z? ile birlikte arabalar?n her taraf?yla oynayabilmenin verdi?i özgürlük ve heyecan belki de buna dikkat etmemizi engelledi diyebiliriz. ??te ?imdi olaylar?n as?l sarpa saraca?? noktaya odaklan?yoruz.

Underground serisinde oldu?u gibi Most Wanted’da da bir kariyer modu ve ona ilham veren ho? bir senaryomuz ve olaylar?n meydana geldi?i bir ?ehrimiz var. Underground 2’de Bayview’de geçen olaylar bu kez Rockport City’de meydana geliyor. Oyunun kariyer modu ho? bir giri? bölümüyle start al?yor. Burada ?ehre yeni gelen, illegal yar?? olay?nda yükselmek isteyen isimsiz bir adam? canland?r?yorsunuz. Ortama ayak basman?zla birlikte ?ehrin polislerce olu?turulmu? kara listesindeki yar??ç?larla kar??la?man?z bir oluyor, birkaç yar?? yapt?ktan sonra kara listenin en üst s?ras?ndaki Razor Callahan’?n dikkatini çekiyorsunuz ve ruhsat?na iddiaya girip yar?? yap?yorsunuz. Yeni yetme birine yenilemeyece?i için çok çamur bir ?ekilde rakibimiz yar??? “kazan?yor” ve sonras?nda da gözlerinizin önünde araban?z?n çekildi?ine ?ahitlik ediyorsunuz. Bu da yetmezmi? gibi polisler bask?n yap?yor ve tutuklan?yoruz. Pe?inden de gizemli bir kad?n olan Mia, gerçek hayatta kendisini güzeller güzeli Josie Maran olarak biliyoruz, gelip bizi kurtar?yor ve kariyerimize s?f?rdan ba?lay?p kara listenin en alt?ndan en üstünde kadar bütün yar??ç?lara meydan okuyup onlar? yenerek arabam?z? tekrar ele almaya çal???yoruz.
Gördü?ünüz üzere oyunun bize kariyer yapmak için sa?lad??? imkânlarla beraber üzerine dö?edi?i öykü bir yar?? oyunu için sa?lam denebilir. Size senaryonun anlat?ld??? ara videolar ise gerçekten de oyunun en ho? yanlar?ndan birisi. Yar??lar boyunca adrenalinin dibine vuruyorsunuz, fakat videolardaki gerçeklik ve seyir zevki kelimelerle ifade edilemeyecek derecede yüksek. Özellikle güzeller güzeli Josie Maran ve di?er ana karakterler videolar boyunca par?ld?yorlar. Renkler ve animasyonlarla karakterlerin ifade edili?leri göz ok?uyor, seyrettikçe seyrediyorsunuz, bitmesin istiyorsunuz; yar?? ba?l?yor bitiyor, siz sürekli yenileri gelsin de izlesem diye akl?n?zdan geçiriyorsunuz. Oyun boyunca bunlarla defalarca kar??la??yorsunuz ve gerçekten de muhte?em güzellikteki bu videolar insan? oyuna daha da bir ?s?nd?r?yor; sonlara do?ru ise kan?n?z kayn?yor.

Seni deneyimli…

Aynas?zlar!

Kariyer modundaki ana amac?n?z, dedi?im gibi listenin en üst s?ras?ndaki Razor’a meydan okumak ve onu yenmek. Bunun için yapman?z gereken ise s?rayla onun alt?ndaki 14 yar??ç?y? yenmeniz. Daha oyunun ba??nda arabam?z?n çekilmesinden sonra yapmam?z gereken ilk ?ey yeni bir araba elde etmek oldu?undan Mia’n?n yak?n arkada??n?n yan?na giderek seçebilece?imiz arabalardan birini sat?n al?yoruz ve önceki oyunlarda oldu?u gibi arabam?z? geli?tirerek daha h?zl?, daha güçlü olmas?n? sa?layarak liste boyunca bütün rakiplerimizi safd??? etmeye çal???yoruz. ?lk planda seçebilece?imiz araçlar aras?nda Fiat Punto, Cobalt SS, Golf GTI bulunuyorken, ilerledikçe ve rakiplerimizi yendikçe bu listeye Aston Martin’den Lotus’a, Porsche Carrera GT’den BMW M3’e kadar 30’dan fazla araba ekleniyor. Porsche ve Lamborghini gibi baz? üst düzey ve insan?n kan?n? donduran araçlar?n oyunun sonlar?na do?ru çok geç aç?lmas? biraz can s?k?c? gibi görünüyor. Fakat o dakikadan sonra da bir McLaren’i al?p sa??n? solunu boyaman?n, istedi?imiz gibi performans yükseltmesi yapman?n tad? apayr? olur gibi. Peki, o araban?n buna ihtiyac? var m?d?r, ya da bir Porsche’ye onlar? yapmaya ne kadar kalbimiz dayan?r pek bilmiyorum. ?ahsen 911 Turbo’su olan birinin herhangi bir ?ekilde arabas?na b?rak?n çizgi çektirmeyi, toz konduraca??n? bile sanm?yorum!

Her neyse. Hangi arabalara sahip olaca??m?z zaten bundan haftalar önce biliyorduk. Oyunda yer alan arabalara 10 üzerinden 10. Lamborghini sürmenin dayan?lmaz heyecan?n? da burada bulabilirsiniz, Clio ile tatl? tatl? ilerlemenin bütün ihti?am?n? da. Yar?? içerisinde ise hepsi oldukça güzel görünüyorlar. Kariyerinize ba?lad???n?zda seçebilece?iniz s?n?rl? araç yelpazesinden birini be?enip ilerlemeye ba?lad???n?zda yine kendinizi Underground 2’de oldu?u gibi ?ehrin ortas?nda buluyorsunuz. Oyunun genel mönü navigasyonundan arabirimine kadar hemen her ?ey Underground 2’den al??t???m?z gibi tasarlanm??. Yine bir haritam?z var ve yine bize yol gösteren GPS sistemimiz ekran?n tepesinde ok ?ekli olarak yer al?yor. Araç içerisindeyken çe?itli mailler ve telefonlar geliyor; bunlar? dinleyip okuyarak oyun boyunca ilerliyoruz ve hakk?m?zdaki geli?meleri yak?ndan takip ediyoruz. Bu gelen ça?r?lar genel olarak oyundaki çe?itli ?eyler hakk?nda tüyolar veya s?radaki meydan okuma için rakibimizin dü?ünceleri olabiliyor. Sonras?nda ise bildi?imiz ?ehirde dola?malar ve bir yar?? bulup birinci olmaya çal??malar ?eklinde sürüp giden bir oynan?? sunuyor Most Wanted’da. Sözün özü; al??t???m?z Underground 2 havas? oyunun tamam?nda neredeyse komple korunmu?, bu yap?n?n üzerine polisler monte edilmi? ve daha görkemli grafikler ve seslerle h?z dünyas?n?n ortas?nda dola?an bir oyun elde edilmi?. Fakat elbette ki Most Wanted’? sadece böyle tan?mlay?p olay? kapatmak olmaz. Ekran üzerindeki göstergelerin da??l?mlar? ile mönülerdeki dola?ma ?eklimiz serinin bir önceki oyununu an?msat?yor. Most Wanted’?n as?l oyun içindeki ya?anan dünyas? ise Underground 2’den defakez daha iyi.

Bir Need For Speed oyunu daha ve bilgisayarlardaki en büyük göz a?r?m?z tekrar bizimle beraber. Bu oyun al?n?r ve oynan?r; daha fazla söze ise gerek olmaz, ama illa ki buraya bir ?eyler yazmak laz?m! O talihsiz ki?i benim deyip buraya gereksiz bir kara mizah ya da paradoks örne?i gösterebilirim; “Oyunun yaz?s?n? yaz?yorum: Mutlu muyum?? EWET!”, “Oyunu ?u an oynayam?yorum: Mutsuz muyum?? EWET” gibilerinden. Ama hay?r! NFS serisinin en iyi oyunlar?ndan birini, buyurun geçin kar??ma uzun uzun anlatay?m. En sevilen yar?? oyunu kültlerinden birinin nas?l devam etti?ine beraber ?ahitlik edelim.

90’l? y?llar?n ortalar?ndan beridir süregelen bir seri olarak nihayet 2005 y?l? içerisinde Need For Speed’in 10. y?l?n? deviri?ini kutluyoruz. Kutlamak denmese de NFS dendi?inde beyninde ?im?ekler çakan, v?z?r v?z?r geçen h?z canavarlar?n? akl?na getiren pek çok ki?i için bunun farkl? bir anlam içerdi?ini dü?ünmek gerek. EA Games’in belki de yapt??? en iyi çal??malardan biri olan Need For Speed, y?llard?r en çok sevilen araba yar??? oyunlar?ndan biri olarak PC oyuncular?n?n ak?llar?ndan asla ç?kmam??t?r, bu böyle gidecek olursa da daha epey bir süre ç?kaca?a benzemiyor. Zira serinin 1995 y?l?ndaki ilk Need For Speed oyunundan bu yana kalitesini hiç sekteye u?ratmadan yükseltti?ini, geli?en teknolojilerle birlikte oyunlar?ndaki standard? da art?rarak bu günlere getirdi?ini görüyoruz. Son iki Underground oyunu ile birlikte günümüzün en büyük trendi olan modifikasyon olay?na da girmemizle artan itibar? gözle görülür cinsten; Porsche Unleashed’in Porsche tutkunlar?nda bamba?ka bir yere sahip oldu?unu ve NFS serisinin en iyi oyunlar?ndan birinin o oldu?u gerçe?ini göz ard? edersek! Most Wanted’in önem kazand??? as?l nokta ise, oyunun yeni nesil konsollarla ayn? döneme rastl?yor olu?u diyebiliriz. Bunu arabalar?n oyun dünyas? ile yapt??? etkile?imlerde ve XBOX 360’daki görsel ?öleni yap?mc?lar?n “Need For Speed” ismiyle ya?atmak istemesinde görebiliriz. Oyuna bu noktada gerçekten de gerek grafiksel aç?dan, gerekse de araba dinamiklerinin oyundaki yans?malar? açs?ndan çok farkl? yerlere dokundu?u fark edilebiliyor.

Seni çaylak…

I am Josie Maran or Mia

Need For Speed: Most Wanted’in bizi modifiye olay?yla tan??t?rd??? son iki NFS oyunundan fark? daha ilk dakikadaki giri? videosundan gözümüze gözümüze sokuluyor adeta: Polisler! Gece yar?s? sokak yar??lar? ve son sürat ilerleyen “süslü” h?z canavarlar? ve bakmalara doyulamayan cillop gibi hatunlar ve kanun kaça?? yar??ç?lar yan? s?ra en az onlar kadar olmazsa olmazlardan olan polisler Most Wanted’?n ana temas?. Zaten Underground ve Underground 2’de de fazla dikkat çekmemesine ra?men asl?nda en önemli olmas? gereken noktalardan birisi onlard?. Fakat oyunun h?z? ile birlikte arabalar?n her taraf?yla oynayabilmenin verdi?i özgürlük ve heyecan belki de buna dikkat etmemizi engelledi diyebiliriz. ??te ?imdi olaylar?n as?l sarpa saraca?? noktaya odaklan?yoruz.

Underground serisinde oldu?u gibi Most Wanted’da da bir kariyer modu ve ona ilham veren ho? bir senaryomuz ve olaylar?n meydana geldi?i bir ?ehrimiz var. Underground 2’de Bayview’de geçen olaylar bu kez Rockport City’de meydana geliyor. Oyunun kariyer modu ho? bir giri? bölümüyle start al?yor. Burada ?ehre yeni gelen, illegal yar?? olay?nda yükselmek isteyen isimsiz bir adam? canland?r?yorsunuz. Ortama ayak basman?zla birlikte ?ehrin polislerce olu?turulmu? kara listesindeki yar??ç?larla kar??la?man?z bir oluyor, birkaç yar?? yapt?ktan sonra kara listenin en üst s?ras?ndaki Razor Callahan’?n dikkatini çekiyorsunuz ve ruhsat?na iddiaya girip yar?? yap?yorsunuz. Yeni yetme birine yenilemeyece?i için çok çamur bir ?ekilde rakibimiz yar??? “kazan?yor” ve sonras?nda da gözlerinizin önünde araban?z?n çekildi?ine ?ahitlik ediyorsunuz. Bu da yetmezmi? gibi polisler bask?n yap?yor ve tutuklan?yoruz. Pe?inden de gizemli bir kad?n olan Mia, gerçek hayatta kendisini güzeller güzeli Josie Maran olarak biliyoruz, gelip bizi kurtar?yor ve kariyerimize s?f?rdan ba?lay?p kara listenin en alt?ndan en üstünde kadar bütün yar??ç?lara meydan okuyup onlar? yenerek arabam?z? tekrar ele almaya çal???yoruz.
Gördü?ünüz üzere oyunun bize kariyer yapmak için sa?lad??? imkânlarla beraber üzerine dö?edi?i öykü bir yar?? oyunu için sa?lam denebilir. Size senaryonun anlat?ld??? ara videolar ise gerçekten de oyunun en ho? yanlar?ndan birisi. Yar??lar boyunca adrenalinin dibine vuruyorsunuz, fakat videolardaki gerçeklik ve seyir zevki kelimelerle ifade edilemeyecek derecede yüksek. Özellikle güzeller güzeli Josie Maran ve di?er ana karakterler videolar boyunca par?ld?yorlar. Renkler ve animasyonlarla karakterlerin ifade edili?leri göz ok?uyor, seyrettikçe seyrediyorsunuz, bitmesin istiyorsunuz; yar?? ba?l?yor bitiyor, siz sürekli yenileri gelsin de izlesem diye akl?n?zdan geçiriyorsunuz. Oyun boyunca bunlarla defalarca kar??la??yorsunuz ve gerçekten de muhte?em güzellikteki bu videolar insan? oyuna daha da bir ?s?nd?r?yor; sonlara do?ru ise kan?n?z kayn?yor.

Seni deneyimli…

Aynas?zlar!

Kariyer modundaki ana amac?n?z, dedi?im gibi listenin en üst s?ras?ndaki Razor’a meydan okumak ve onu yenmek. Bunun için yapman?z gereken ise s?rayla onun alt?ndaki 14 yar??ç?y? yenmeniz. Daha oyunun ba??nda arabam?z?n çekilmesinden sonra yapmam?z gereken ilk ?ey yeni bir araba elde etmek oldu?undan Mia’n?n yak?n arkada??n?n yan?na giderek seçebilece?imiz arabalardan birini sat?n al?yoruz ve önceki oyunlarda oldu?u gibi arabam?z? geli?tirerek daha h?zl?, daha güçlü olmas?n? sa?layarak liste boyunca bütün rakiplerimizi safd??? etmeye çal???yoruz. ?lk planda seçebilece?imiz araçlar aras?nda Fiat Punto, Cobalt SS, Golf GTI bulunuyorken, ilerledikçe ve rakiplerimizi yendikçe bu listeye Aston Martin’den Lotus’a, Porsche Carrera GT’den BMW M3’e kadar 30’dan fazla araba ekleniyor. Porsche ve Lamborghini gibi baz? üst düzey ve insan?n kan?n? donduran araçlar?n oyunun sonlar?na do?ru çok geç aç?lmas? biraz can s?k?c? gibi görünüyor. Fakat o dakikadan sonra da bir McLaren’i al?p sa??n? solunu boyaman?n, istedi?imiz gibi performans yükseltmesi yapman?n tad? apayr? olur gibi. Peki, o araban?n buna ihtiyac? var m?d?r, ya da bir Porsche’ye onlar? yapmaya ne kadar kalbimiz dayan?r pek bilmiyorum. ?ahsen 911 Turbo’su olan birinin herhangi bir ?ekilde arabas?na b?rak?n çizgi çektirmeyi, toz konduraca??n? bile sanm?yorum!

Her neyse. Hangi arabalara sahip olaca??m?z zaten bundan haftalar önce biliyorduk. Oyunda yer alan arabalara 10 üzerinden 10. Lamborghini sürmenin dayan?lmaz heyecan?n? da burada bulabilirsiniz, Clio ile tatl? tatl? ilerlemenin bütün ihti?am?n? da. Yar?? içerisinde ise hepsi oldukça güzel görünüyorlar. Kariyerinize ba?lad???n?zda seçebilece?iniz s?n?rl? araç yelpazesinden birini be?enip ilerlemeye ba?lad???n?zda yine kendinizi Underground 2’de oldu?u gibi ?ehrin ortas?nda buluyorsunuz. Oyunun genel mönü navigasyonundan arabirimine kadar hemen her ?ey Underground 2’den al??t???m?z gibi tasarlanm??. Yine bir haritam?z var ve yine bize yol gösteren GPS sistemimiz ekran?n tepesinde ok ?ekli olarak yer al?yor. Araç içerisindeyken çe?itli mailler ve telefonlar geliyor; bunlar? dinleyip okuyarak oyun boyunca ilerliyoruz ve hakk?m?zdaki geli?meleri yak?ndan takip ediyoruz. Bu gelen ça?r?lar genel olarak oyundaki çe?itli ?eyler hakk?nda tüyolar veya s?radaki meydan okuma için rakibimizin dü?ünceleri olabiliyor. Sonras?nda ise bildi?imiz ?ehirde dola?malar ve bir yar?? bulup birinci olmaya çal??malar ?eklinde sürüp giden bir oynan?? sunuyor Most Wanted’da. Sözün özü; al??t???m?z Underground 2 havas? oyunun tamam?nda neredeyse komple korunmu?, bu yap?n?n üzerine polisler monte edilmi? ve daha görkemli grafikler ve seslerle h?z dünyas?n?n ortas?nda dola?an bir oyun elde edilmi?. Fakat elbette ki Most Wanted’? sadece böyle tan?mlay?p olay? kapatmak olmaz. Ekran üzerindeki göstergelerin da??l?mlar? ile mönülerdeki dola?ma ?eklimiz serinin bir önceki oyununu an?msat?yor. Most Wanted’?n as?l oyun içindeki ya?anan dünyas? ise Underground 2’den defakez daha iyi.
Razor’a ula?mak için onun alt?ndaki yar??ç?lar?n her birine meydan okumak için gerekli olan ?eyleri yapmal? ve sonras?ndaysa rakibimiz ile yar??arak onu yenmeliyiz. Sürekli aralarda giren videolarla süslenen kariyer modu boyunca bunu yapmak s?k?nt?dan öte bir zevke dönü?üyor. Zira ikinci Underground’da resmen bir i?kenceye dönü?en yar??lar aras?nda geçi? yapmak için ?ehirde gezme olay? burada daha güzel bir ?ekilde ortaya konmu? ve olay boyunca gerçekten de kanun d??? bir ?ey yapt???n?z? hissediyorsunuz. Yar??lar gündüz yap?l?yor ve ?ehirde gezerken haritan?zda görece?iniz renkli bayraklara giderek yeni yar??lara kat?labiliyorsunuz. Most Wanted’da yer alan Rockport City’nin Bayview’e oranla çok az daha küçük oldu?unu söyleyebiliriz; en az?ndan bu yüzden sokaklarda gezerek çok fazla zaman harcam?yorsunuz ve bu yüzden de can?n?z gereksiz yere s?k?lm?yor. Bunun yan?ndaysa kariyer modu boyunca ?ehrin üç k?s?mdan olu?an tamam? ilerleyi?inize göre oldukça uygun zamanlar aç?l?yor. Yar???n yap?laca?? yere gitti?inizdeyse orayla alakas?z bir yere ???nlanm?yor, aksine tam bulundu?unuz yerde bir pist olu?turuluyor ve yar???n?z? burada yap?yorsunuz. Önceki oyunlardan mant?ks?z görünen ve “?u ?öyle olmu?, böyle olsa daha gerçekçi olurdu” dedi?iniz hemen her noktaya EA oldukça güzel dokunmu? ve yapt??? düzeltmeler ile oyunu daha iyi sokak havas?na sokmu?. Most Wanted ile birlikte gelen yeni özelliklerden ise pist boyunca ilerlerken herhangi bir anda polisler i?e kar??abiliyor ve bir anda yar?? yar?? olmaktan ç?k?p polis kovalamacas?na dönebiliyor. Bu tam olarak her ?eyin son buldu?u anlam?na gelmiyor; yaln?zca siz rakiplerinizle yar???rken polisler arkan?zdan polisler de koval?yor oluyor, hepsi bu. Ayn? anda hem rakiplerinize, hem de polislere kar?? bir kovalamacaya tutu?uyorsunuz.

Grafikler muhte?em gözüküyor!

Yar??lar gündüz oluyor. Gündüz olmas?n?n güzelli?ini özellikle arabalar?n ve etraftaki yap?lar?n olu?turdu?u gölgelerde oldukça ho? bir ?ekilde fark ediyorsunuz. Onun ötesindeyse yar??lar?n biti?leri oldukça orijinal bir ?ekilde sona ba?lan?yor. Buna göre biti? çizgisini birinci s?rada geçti?inizde alelade bir sokak yar??? son bulmu? oluyor ve trafi?e sanki hiçbir ?ey olmam??ças?na devam ediyorsunuz. Eklenen bu özelli?in gerçekten de zekice dü?ünülmü? oldu?unu belirtmek isterim; zekice oldu?u kadar normalinin bu olmas? gerekti?ini de. Bu noktadan sonra e?er arkan?zda polisler varsa siz polis kovalamacas?na ba?l?yorsunuz, rakiplerinizse yollarda devam edip gidiyorlar. Özellikle nereye gittiklerini takip etmedim; ama en önde ilerleyenin do?rultusu boyunca son sürat birbirlerini takip ediyorlar ve harita üzerinde onlar? izlemeniz mümkün.

Bu ?ekilde yar???n?z? sonland?rd?ktan sonra trafi?e döndü?ünüzde isterseniz haritan?z üzerindeki di?er bayraklara giderek buradaki yar??lara kat?labilirsiniz. Most Wanted ile birlikte önceki modlar?n yan? s?ra farkl? yar?? tipleri ile de kar??la??yoruz ve bunlarla birlikte oldukça geni? bir alternatif say?s? elde ediyoruz. Önceki modlar?n yan?na bu kez Toolbooth ve Speedtrap adl? iki yeni mod eklenmi?. ?kisi de oldukça güzel ve zevkli heyecanlara sahne oluyor. Toolbooth’da sprint’de oldu?u gibi bir yerden ba?ka bir yere ula?maya çal???yorsunuz, fakat bu parkur ondan biraz daha uzun ve checkpoint’lere bölünmü? vaziyette. Otoyol boyunca bilet gi?eleri ile ayr?lm?? parçalardan size verilen süre içerisinde geçmeye çal???yorsunuz ve her gi?eyi geçi?inizde oradan kaç saniye önce geçtiyseniz s?radaki bilet gi?esine varman?z için size verilen süreye o kadar daha ekleniyor; bu olay genellikle dört kez tekrarland???nda zaman bitmeden önce son gi?eyi de geçmi? olman?z gerekiyor, burada zamana kar?? yar???yoruz. Speedtrap ise h?zl? ve yol boyunca dikkatli olman?z? gerektiren oldukça e?lenceli bir mod. Burada sprint’de oldu?u gibi uzunca bir yolumuz ve üç tane rakibimiz var. Yolumuz bu kez Toolbooth’un aksine gi?elerle de?il de polis radarlar?yla bölünmü? durumda. Yar???n as?l mant??? ise her bir radardan olabildi?ince h?zl? geçmek. Radardan geçti?iniz anlarda o s?radaki h?zlar?n?z t?pk? bir toplama i?leminde oldu?u gibi toplan?yor ve yar???n sonunda elde etti?iniz toplam skora göre bütün yar??ç?lar s?ralan?yor. Bu modda yar??? birinci bitirmek zorundas?n?z diye bir kural yok; yaln?zca elde etti?iniz puan birinci s?raya oturman?za yeterli olmal?.
Oyun içerisinde arabam?zdayken haritam?z? iki ?ekilde görüntüleme imkân?na sahibiz. Birincisinde sadece yar??lar ve polis radarlar? görünüyorken di?erinde güvenli evimiz, araba sat?n alabilece?imiz yerler ve modifiye mekânlar? görünüyor; ki bu iki ekran aras?nda herhangi bir sa? veya sol oka basarak geçi? yapmam?z mümkün. Bu s?rada yaln?zca ekran üzerindeki göstergeler de?i?iyor, yollar ayn? kal?rken üzerindeki simgeler kaybolup yerine ba?kalar? geliyor. Harita üzerinde görünen di?er bir simge olarak ses dalgas?n? and?r?rcas?na görüntülenen polis radarlar? geliyor. Buralardan yeterince h?zl? geçti?inizde polisler yerinizi tespit ediyor ve çok k?sa bir süre sonra bir polis sizi görüp kovalamaca ba?lam?? oluyor. ?ehir içerisinde normal bir ?ekilde gezerken de polislerle kar??la?abiliyorsunuz, fakat böylelikle en az?ndan bu “kar??la?man?n” çok daha çabuk olmas?n? sa?l?yorsunuz; bir polise yakaland???n?zdaysa olay ba?lam?? oluyor. Kariyer modunun ba?lar?nda maksimum 5’e kadar ç?kan polis say?s? ?ehri birbirine katman?za göre verilen Bounty puanlar?na göre ilerledikçe 10’un üstüne rahatl?kla ç?kabiliyor. Bounty puanlar?n? polis arabalar?n? patlatarak, ba?ka yerlere çarpt?rarak, otobüs duraklar?n?, a?açlar?, direkleri devirerek elde edebilirsiniz. Bunlar?n d???ndaysa polisleri as?l kö?eye s?k??t?rmak ve onlar?n birkaç?ndan ayn? anda kurtulmak için Pursuit Breaker’lar kullan?yorsunuz. Yol boyunca etrafta ve haritan?zda görebilece?iniz k?rm?z? üçgen i?aretlerin oldu?u yerlere h?zl? bir ?ekilde çarpt???n?zda o yap?y? çökertebiliyorsunuz, böylelikle çöken yerin alt?nda kalan polisler otomatikman safd??? kalm?? oluyorlar. Bu yap?lar bir benzin istasyonu, in?aat halindeki binan?n tekine ait bir iskele ya da reklam panosu olabiliyor. Oldukça ho? bir eklenti oldu?unu kabul ediyorum, hatta polisleri tuza??n?za tam istedi?iniz gibi dü?ürdü?ünüzde yüzünüzde ?eytani bir gülümseme bile beliriyor; fakat oldukça arkan?zda kalan polislerin de bundan etkilenebiliyor olu?u Pursuit Breaker’lar?n uygulan???n? tam anlam?yla ba?ar?l? k?lmay? beceremiyor. Etrafta onlarca Pursuit Breaker olmas?na ra?men bunlar?n biraz daha zorca i?e yarar ?ekilde kullan?labilir olmas? sa?lansaym?? en az?ndan polis kovalamacalar?n? rutinlikten kurtarabilirmi?. Bu haliyle, bir Pursuit Breaker buldu?unuzda en az 6-7 polisten kurtulabiliyorsunuz; oyun böylelikle biraz da kolay olmu?.

Araçlar oyuna çok iyi aktar?lm??

Polislerimiz bize 5 farkl? seviyede sald?r?yorlar. ?lk seviyede pe?imizde birkaç tane polis arabas? bulunuyorken, artan seviyeler boyunca sivil araç görünümlü polisler, 4X4’ler ve en nihayetinde de yol boyunca polis barikatlar?, çiviler ve helikopterler de bunlar?n aras?na kat?l?yor. Hangi seviyede oldu?unuzu ise ekran?n hemen sol alt k?sm?nda yer alan haritan?n etraf?ndaki turuncu çizgilerle görme imkân?n?z var, burada gördü?ünüz X1, X2 ifadeleri ise kaç?nc? seviyede oldu?unuzu gösteriyor. Ald???n?z Bounty puanlar?na göre artan aran?rl???n?z farkl? polis türleri ile kar??la?man?za neden oluyor. Dedi?im gibi, onlar? tuzaklara dü?ürerek ve etraf? y?k?p devirerek Bounty puan?n?z? art?r?yorsunuz. Bu puan polisler taraf?ndan bir derecelendirme sistemi olu?turuyor olmas?n?n yan?nda Blacklist’te yer alan rakiplerinize meydan okuman?z için de laz?m. Her rakibinizin sizden istedi?i yar?? say?s?n? kazanmal? ve Bounty puan?n? elde etmelisiniz.

Polis kovalamacalar? genel olarak oldukça zevkli ve ilk ba?larda de?i?en müzik ile birlikte insan?n gaza gelmesine neden oluyor. Artan seviyeler boyunca zorla?an yeni polisler geliyor ve onlardan kaçarken farkl? yöntemler deniyorsunuz, iyice uzakla?t???n?zdaysa harita üzerinde görünür olan mavi yuvarlaklara giderek daha h?zl? bir ?ekilde gizlenebiliyorsunuz. Zevkli olmas? ve oyunun as?l polisler üzerine kurulu olmas? gerçekten de Need for Speed serisine farkl? boyutlar kazand?rm??. Ayr?ca uzun süredir de polislerle birbirimize rakip olmuyor olu?umuzun Underground oyun yap?s? ile birle?ip sokak yar??lar?n? da içermesi oyundan ald???m?z tad? iyice yükseltiyor. Fakat bir noktadan sonra polislerle u?ra?mak zevk olmaktan ç?k?p zorunlu olarak yapman?z gereken bir ?eye dönü?üyor. Hatta Blacklist’in üst s?ralar?ndaki yar??ç?lar yüksek miktarda Bounty puan? istedi?i için saatlerce onlarla u?ra?mak durumunda bile kald???n?z oluyor. Lakin i? zorunluluk nedeniyle bunlar? yapman?z? gerektirdi?inde zevkten öte bir ?st?rap halini al?yor; save etmek istedi?iniz anda güvenli evinize yöneldi?iniz anda pe?inize on tane polisin tak?ld???n? görünceyse ister istemez biraz sinirleniyorsunuz. Hepsini pe?inizden atmak ise kariyer modu boyunca artarak zorla?t???ndan bir süre sonra polisler de özelli?ini yitirmeye ba?l?yor.
Most Wanted’in en önemli yanlar?ndan birisi elbette arabalar? istedi?imiz gibi modifiye edebiliyor olmam?z. Harita üzerinde sar? kulübeler olarak gösterilen yerlere gitti?inizde araban?z? hem boyayabiliyor, hem spoiler takabiliyor, hem de nos ekleyebiliyorsunuz. Yani bütün özellikler tek bir yerde toplanarak ?ehir içerisinde gereksiz yere zaman kaybetmemiz engellenmi? ve bununla da kal?nmayarak olaya bir çabukluk, bir h?z kat?lm??. Ekran boyunca araban?z görüntüleniyor; paran?z yetti?i kadar?yla ve seviyenize göre istedi?iniz parçay? tak?p ç?kartabiliyorsunuz. Özellikle dikkatimi çeken nokta ise üst üste birden fazla ç?kartma yap??t?ram?yor olu?unuz. Örne?in bir flame üzerine flag yap??t?ram?yorsunuz, eh fazla a??r?ya kaçmamak gerekli; bu ?ekliyle oldukça uygun olmu?. Gözle görülebilecek fazla bir de?i?ikli?in olmad??? bu bölümde ise Underground serisi boyunca al???k oldu?umuz ço?u aksesuar ve performans upgrade’i burada be?enimize sunulmu?. Bize kalan ?ey sadece bunlarla gönlümüzce arabam?z? donatmak. Bu ekran boyunca baz? durumlarda fare i?aretçisinin kaybolmas? gibi durumlar ortaya ç?k?yor; bu ve bunun gibi baz? grafiksel hatalar oyun içerisinde gözümüze çarp?yor.

Oyun içerisinde ise bunlar?n yans?malar?n? görmek insan? bir sanat eseri olu?turmu?ças?na mutlu ediyor. Bu söyledi?im ?ey lafta de?il, gerçekten de grafiklerin güzelli?i ile birlikte yapt???n?z bir arabay? etrafl?ca seyretmek insan?n oldukça ho?una gidiyor; gaza bast???n?zda ç?kan sesle de bulutlara ç?k?yorsunuz. Underground 2’de bu hissi alanlardansan?z, Most Wanted ile birlikte bu duyguyu hiç ya?amad???n?z kadar doruklarda ya?ayaca??n?z? size garanti edebilirim. Most Wanted’?n ayn? zamanda XBOX 360 için de piyasada olmas? nedeniyle yap?mc?lar?n üzerinde ayr?nt?l?ca durduklar? bir konu olarak grafiklerin güzelli?i geliyor ki takt???n?z en ufak parçaya kadar her ?eyin detaylar?n? görebiliyor olmak oyundan ald???n?z gerçekçilik tad?n? kaymakl? ekmek kaday?f? ile neredeyse e?itliyor. Ya da en sevdi?iniz herhangi bir tatl? ile deyim. Araban?z? arkas?ndan oynayaca??n?z ?ekilde kontrol ederken arka camdan araban?n içini görebiliyorsunuz, modifiye mekânlar?nda araban?z? 360 derece döndürürken dö?emelerin k?vr?mlar?na kadar her ?eyi seçebiliyorsunuz. Grafikler arabalar?n dokular?n? oldukça iyi yans?tmay? ba?ar?yor ve etkile?imli yollar boyunca araban?z?n az da olsa hasar al???n? içiniz “c?zz” ede ede izliyorsunuz.

I??kland?rmalar çok iyi

Oyunun bütün grafiksel yönünü oyuncuya sunmak niyetinde olan EA grafikleri ve yol boyunca etraf?n dizayn?n? buna göre ayarlam??. Niyetleri XBOX 360’?n bütün grafiksel ve teknik zenginli?ini konsolu sat?n alacak kullan?c?lara ya?atmak olsa gerek, grafikler insan?n akl?n? ba??ndan almaya yetiyor. Özellikle NOS kulland???n?z anlarda ekranda ya?anan cümbü? görülmeye de?er. Binalara birer ???k huzmesiymi?çesine birbirinden ayr?l?yor, çizgiselle?iyor; araban?n farlar? oldukça ho? bir görünüm al?yor, kaput ile neredeyse birbirine kar???yor. Onun d???nda oyun dünyas?nda ise bunun bir ba?ka ?ekilde yans?mas?n? görüyoruz. Ne Underground’da, ne de PC’deki ba?ka bir araba yar??? oyununda görmedi?imiz ölçüde çok fazla etkile?imli detay ile kar?? kar??yay?z Most Wanted’da. Direklere, a?açlara, çöp tenekelerine çarpabiliyor, onlar? yerlerinden söküp etrafa savurabiliyoruz. Yollar boyunca o kadar çok bu ?ekilde küçük cisim var ki soluk solu?a geçen bir yar?? boyunca göz gözü görmez oluyor, savrulan yang?n musluklar?ndan, çöp kovalar?ndan ve bisikletlerden yollar adeta geçilmez oluyor. Fakat a?açlar y?k?ld?klar? zaman kayboluyorlar, fazla kalabal?ktan ziyade bu olay?n böyle kotar?l??? ise gayet do?al.

Grafiklerin par?ldad??? bir di?er nokta ise oyunda herkesi s?kl?kla kulland??? Speedbraker olay?. Bu noktada arac?n?z? bir slow motion efekti ile çok faydal? bir ?ekilde yava?lat?yorsunuz ve bu aç?dan ç?kana kadar arabay? yava?lat?lm?? çekimde sürüyorsunuz. Araç dinamikleri bu s?rada tahmin edece?iniz üzere biraz a??l?yor; saatte 170 mil ile ilerleyen bir arabayla speedbraker yard?m?yla 180 derecelik bir viraj? dönüp kazadan k?lpay? kurtulabilir, ard?ndan bir t?r?n alt?na girip rakiplerinizi ?a??rtabilir ve nitroya basarak aniden f?rlayabilirsiniz. Bunlar? söyledi?im s?rayla yapabilir; grafikler, yava?layan ekran ve bo?ukla?an sesler yard?m?yla tad?n? ç?kara ç?kara izleyebilirsiniz.
Yaln?z tüm bunlara ra?men oyunun baz? noktalarda eksikleri ve detaylardaki hatalar? biraz göze çarp?yor; aç?kças? bunlar pek de göze ho? görünmüyor. En çok göz önünde olan? arac? arkas?ndan kontrol ederken ya?ananlarda yer al?yor. Arabam?z?n arka tamponunun yerle bulu?tu?u noktada bulunan gölge kald?r?mlara ç?karken ve inerken birbiri içerisine geçebiliyor ve ?imdiye kadar ba??ma bir kez gelmi? olsa da araba bariyerlerin içerisine girebiliyor(araban?n yar?s? yolda, yar?s? oyun d??? bölgede). Küçük grafiksel kusurlar bunlar ki oyun için ç?kacak yamalarla bu sorunlar?n hallolaca??n? dü?ünüyorum. Oyunu rand?manl? oynamak için güzelce bir sisteme sahip olman?z?; ama oyunun vasat sistemlerde bile en az?ndan oynanabilecek düzeyde çal??t???ndan da laf aras?nda bahsetmek istiyorum. Her ne kadar grafikler bu noktada oldukça alt seviyelerde olacaksa da h?z yapman?n keyfi yine had safhada olacakt?r. Grafiksel olarak çok h?zlan?ld???nda etraf?n birbirine kar??t???n? ve yolu bile bulmakta zorlan?ld???n? bir kusur olarak sayabiliriz. Yaln?z seslerde herhangi bir noksanl?k yok. Araçlar?n sesleri, polis telsizlerinin h???rt?lar?, karakterlere ait seslendirmeler üst düzeyde. Tek cümleyle ifade edilmek istense “Arabalar?n tamam?yla gerçek seslerini duydu?unuzu size garanti ederim”. Bir araba yar??? oyunu için de as?l önemli k?sm?n bundan farkl? bir ?ey olmad???n? dü?ünüyorum aç?kças?. Güçlendirdi?iniz arabalar?n motor sesleri, nos’a bast???n?z anda de?i?en bütün bir aksama ait görsel ve i?itsel olaylar damarlar?n?za litrelerce heyecan pompal?yor. Müzikleriyse illa ki be?enmeyen olacakt?r; ama zannetmiyorum ki a??r? tepkiler gelsin. Onlar da insan?n kan?n? kaynatmaya yetiyor ve yar?? s?ras?nda müzi?e e?lik ederek sürü? zevkinizi art?r?yorsunuz.

Polislerin oyuna katt??? heyecan yads?namaz derecede büyük

Oyunun bir di?er falsosu ise rakiplerinize ait yapay zekâda. Her ne kadar polisler sizi oldukça zorlasalar da ne yaz?k ki ayn? ?eyi yar?? içerisindeki rakiplerinizde göremiyorsunuz. Belirlenmi? bir ?ekilde e?er çok geriye dü?erseniz ya özellikle yava?l?yorlar, ya da bir ?ekilde kaza yap?p sizin öne geçmenizi sa?l?yorlar. Bu sürekli ayn? ?ekilde oluyor ve bir süre sonra bu da can s?kmaya ba?l?yor. Kariyer modu boyunca yar??lar zorla?arak ilerlese de yapay zekân?n bu hareketini ke?fetti?inizde fazla zorlanmadan yar??lar? bitiri bitiriveriyorsunuz.

H?za ihtiyac?m var!!! DAHA ÇOK HIZAAAA!!!

Most Wanted serinin en iyi oyunlar?ndan biri, belki de en iyisi. Yaz? boyunca okuduklar?n?z?n ço?unu Underground ve Underground 2 yaz?lar?nda da okumu?sunuzdur muhakkak; ama belki de bu bahsettiklerimi oyun içerisinde en doyurucu ?ekilde sunan oyun Most Wanted’dir. Ba?l? ba??na harika bir oyun ve y?l?n en iyi yar?? oyunlar?ndan birisi. Yeni konsollar?n bilgisayara yans?mas?n? ilk kez Most Wanted aynas?ndan görüyoruz ve gerçekten de XBOX 360 ile birlikte PS3 için de yap?lmakta olan oyunlar?n PC uyarlamalar?n?n oldukça sa?lam olaca??n? bu ?ekilde görmü? oluyoruz. Fakat Most Wanted’i bu ?ekilde yorumlay?p da XBOX 360 aya??na PC için sa?lam bir oyun oldu?u fikrine çok fazla da kendimizi kapt?rmamal?y?z; zira gerek grafik, gerek ses ve gerekse de oynan?? aç?s?ndan en iyi NFS oyunu ?u an kar??m?zda duruyor. Minik hatalar?na göz yumup muhte?em bir oyun olarak oyunu nitelendirmek istiyorum.

al?nt?:

  • need for speed: most wanted
  • need for speed: most wanted bolum anlatimlari
  • need for speed: most wanted gizli alanlar
  • need for speed: most wanted harita cozumleri
  • need for speed: most wanted ipuclari
  • need for speed: most wanted karakter anlatimlari
  • need for speed: most wanted pc tam cozumleri
  • need for speed: most wanted puf noktalari
  • need for speed: most wanted seviye anlatimlari
  • need for speed: most wanted walkthroughlar