Sponsorlu Bağlantılar

Anahtarlar:2010-2011 okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri indir,2010-2011 okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri download,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri ara,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri bul,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri sunusu,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri oku,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri izle,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri aç?klamas? indir,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri dosyas?n? indir,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri aç?klamas?,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri ?iirleri,okul müdür yard?mc?s?n?n görevleri ?ube toplant?lar?

MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLER?

Sponsorlu Bağlantılar

?lkö?retim Kurumlar? Yönetmeli?i;
“Madde 62- Müdür yard?mc?lar?, ders okutman?n yan?nda okulun her türlü e?itim-ö?retim, yönetim, ö?renci, personel, tahakkuk, ayniyat, yaz??ma, e?itici etkinlikler, yat?l?l?k, bursluluk, güvenlik, beslenme, bak?m, koruma, temizlik, düzen, halkla ili?kiler gibi i?leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf?ndan verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yap?lmas?ndan ve okulun amaçlar?na uygun olarak i?leyi?inden müdüre kar?? sorumludur.
Müdür yard?mc?lar?, görev tan?m?nda belirtilen di?er görevleri de yapar.”

Personel;

1. Personelin devam-takip i?lemlerini ( rapor, izin vb.) yürütmek ve ilgili deftere i?lemek
2. Maa?, ek ders, tedavi giderleri vb. tahakkuk i? ve i?lemlerini yürütmek.
3. Personelin özlük i?lerini takip ( tayin, terfi, intibak vb.) etmek, ö?retmen özlük dosyalar?n? tutmak ve tayin olan ö?retmenlerin dosyalar?n? göndermek.
4.Müdür yard?mc?s?, ö?retmen, hizmetlilerin ve ö?rencilerin görev ve nöbet programlar?n? haz?rlamak
5.Personelin ilsis kay?tlar?n?n güncel tutulmas? sa?lamak.
6.Ö?retmenlerin s?n?f ve ders da??t?mlar?n? yapmak.

Ö?renci;

7.Ö?rencilerinin her türlü i? ve i?lemlerini yürütmek (Kay?t, kabul, nakil, bunlar? kütük defterlerine i?leme)
8.Ö?rencilerinin devam-takip i?lemlerini yürütmek. Devams?z ö?rencileri ilgili mercilere bildirmek, devam?n sa?lanmas? için gereken tedbirleri almak
9.Dönem ve y?lsonunda ö?rencilerin not çizelgelerini, s?n?f geçme defterlerini ve diplomalar?n? haz?rlamak, onaylatmak.
10.Ö?rencilerinin takdir, te?ekkür, onur ve üstün ba?ar? belgelerinin onaylat?lmas? ve da??t?lmas? ile ilgili i? ve i?lemleri yapmak.
11.Dönem ve y?lsonunda ö?rencilerinin karnelerinin temini, yaz?m? ve da??t?m? ile ilgili i? ve i?lemleri yapmak
12.Ö?rencilerin özlük dosyalar?n?n temini, da??t?m?, doldurulmas? i?lemlerini yürütmek.
13.Ö?rencilere ücretsiz ders kitab? da??t?m i?lemlerini yürütmek
14.Yoksul ö?rencileri tespit etmek ve her türlü ekonomik yard?m faaliyetlerini yürütmek
15.Ö?rencilerinin hasta sevk ve izin i?lemlerini yürütmek


E?itim Ö?retim;

16.Her türlü sosyal ve kültürel (spor, izcilik, tiyatro, çe?itli yar??malar) faaliyetin plan ve program?n? yap?p yürütülmesini sa?lamak, raporlar?n? haz?rlamak.
17.Okulda aç?lacak okuma-yazma kurslar?n? organize etmek, i? ve i?lemlerini yürütmek
18.Rehberlik hizmetleri okul yürütme kuruluna ba?kanl?k etmek. Okul Rehber Ö?retmeni ile i?birli?i içinde rehberlik çal??malar?n? programlamak, duyurmak ve gereken i? ve i?lemleri yürütmek.
19.Ö?retmen-ö?renci-veli ili?kilerini düzenlemek. Veli toplant?lar?n? düzenlemek, okul-aile birli?i i? ve i?lemlerini yürütmek.
20.Ö?rencilere yönelik yeti?tirme ve haz?rl?k kurslar? ile ilgili i? ve i?lemleri programlamak ve takip etmek
21.Zümre ve ?ube ö?retmen kurullar?n? planlamak ve gerekti?inde ba?kanl?k etmek.
22.Tertip ve kutlama komitesi ba?kan? olarak belirli gün ve haftalar?n kutlanmas?n?n plan ve programlamas?n? yapmak ve yürütülmesini sa?lamak.
23.Sosyal kulüp çal??malar?n? planlamak ve yürütülmesini takip etmek
247.Okul duvar ve internet gazetelerinin düzenli olarak ç?kar?lmas?n? sa?lamak
25.Okul Kütüphanesinin kullan?m? ve geli?tirilmesi ile ilgili i? ve i?lemleri yürütmek
26. e-okul çal??malar?n? eksiksiz yürütmek.

Yönetim;

27.Okul müdürünün bulunmad??? zamanlarda okul müdürlü?üne vekâlet etmek
28.Çal??ma takvimi, OGYE ile ilgili i? ve i?lemlerini yürütmek.
29.Günlük nöbet tutmak ve bu günlerde hasta sevk kâ??tlar?n? ve ö?retmenlerin günlük planlar?n? imzalamak. Bo? geçen s?n?flar?n ö?rencileri ile yak?ndan ilgilenmek, gerekti?inde derslerine girmek
30.Sivil savunma i? ve i?lemlerini yapmak (Okulu sabotajlara kar?? koruma plan?, yang?n kö?esinin düzenlenmesi vb.)
31.Ambar, ayniyat ve demirba?lar?n say?m döküm ve dü?üm i?lemlerini yapmak. Listelerini haz?rlamak. A,B.C Demirba? defterlerini tutmak. Ta??n?r Mal Yönetmeli?i ile ilgili i? ve i?lemleri yapmak.
32.Muayene ve Teslim Alma komisyonuna ba?kanl?k etmek
33.Okul kantini temizlik, sa?l?k ve fiyat yönünden denetlemek.
34.Sat?n Alma Komisyonuna ba?kanl?k etmek.
35.Ö?retmen ve di?er personelin hizmet içi kurs i?lerini yürütmek
36.Yaz ve sonbahar dönemlerinde ö?retmenlerin yapaca?? mesleki seminer çal??malar?n? planlamak ve takip etmek.
37.Personel ve ö?rencilerle ilgili her türlü istatistik i? ve i?lemlerini yapmak
38.Devlet Paras?z, Yat?l?l?k ve Bursluluk, Seviye Belirleme S?nav? (SBS) s?navlar?n? duyurmak, planlamak, müracaatlar?n sa?l?kl? bir ?ekilde gerçekle?tirilmesini sa?lamak.
39.Her türlü yaz?, genelge ve duyuruyu ilgililere duyurmak ve takip etmek; yaz??malar? desimal dosya sistemine uygun olarak dosyalamak.
40.Görevi ile ilgili toplant?lara kat?lmak, yaz??malar? ve bunun gerektirdi?i i? ve i?lemleri yapmak.
41.Okulun Web sayfas?n? kontrol etmek, güncel tutulmas?n? sa?lamak.
42.Okul müdürünün verece?i di?er görevleri mevzuat hükümleri do?rultusunda yürütmek