Sponsorlu Bağlantılar


Öteleme nedir?

Bir nesnenin bir yerden ba?ka bir yere belirli bir do?rultu ve yönde (sa?, sol, yukar?, a?a??) yapt??? kayma hareketi ötelemedir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldi?i yer, görüntüsüdür.
Ötelemede ?eklin duru?u, biçimi ve boyutlar? ayn? kal?r.
Örne?in ?eklimiz 3 birim yukar?, 4 birim sa?a kayd?r?lacak ama yönü de?i?meyecek sadece yer de?i?tirmi? olacak.

Süsleme nedir?

Bir düzlemin bo?luk kalmadan ve ?ekiller üst üste gelmeden örüntü olu?turacak ?ekilde dö?enmesidir.
Süsleme yap?l?rken düzgün olan ya da düzgün olmayan çokgenler kullan?labilir. Çokgenler aras?nda bo?luk kalmamal?d?r. Üçgenle, kareyle, dikdörtgenle, düzgün alt?genle, düzgün sekizgenle süsleme yap?labilir. Ama be?genle yap?lamaz çünkü arada bo?luklar kal?r. ?ekiller öteleme hareketi ile dö?enirse ötelemeli süsleme yap?lm?? olunur.
Örne?in okuldaki fayanslar?n dizili?i, hal? desenleri.
Süsleme yap?labilmesi için, her bir kö?ede olu?an aç?lar?n ölçülerinin toplam? 360 derece olmal?d?r.

Süslemenin Kodu Nas?l Bulunur?

Bir süslemede, her kö?edeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar say?lar? süslemenin kodunu verir. Burada verilen süslemeli ?eklin ortadaki kö?elerinden birini belirleriz ve bu kö?e etraf?nda olu?an ?ekillerin kenar say?s? ve kaç tane oldu?una göre kod yazar?z.
www.matematikcifatih.tr.gg
Karelerden olu?an bir süslemede kod 4,4,4,4  (burada kö?e etraf?nda 4 kenarl? 4 tane kare var)
E?kenar üçgenlerden olu?an bir süslemede kod
3,3,3,3,3,3  (burada kö?e etraf?nda 3 kenarl? 6 tane üçgen var)
Düzgün alt?genlerden olu?an bir süslemede kod
6,6,6  (burada kö?e etraf?nda 6 kenarl? 3 tane alt?gen var)

Örüntü nedir?
Belirli bir kurala göre ardarda gelen e? veya benzer ?ekillerin olu?turdu?u toplulu?a örüntü denir.Farkl? ?ekillerin biraraya gelerek olu?turduklar? yeni ?ekildir.Örne?in, ka??ttan birbirine e? bir sürü üçgen ?eklini kestiniz.
Bunlarla bulmaca gibi bal?k, ku?,ev,hal?,kare,dikdörtgen gibi farkl? desenlerde yeni ?ekiller meydana getirebilirsiniz.??te bu olu?turdu?unuz yeni ?ekillere örüntü ad? verilir.Yanl?z buradaki kesti?iniz üçgenlerin birbirine e? ve benzer olmas? gerekir.Yoksa yamuk yuluk üçgenlerle rastgele örüntü olu?turamazs?n?z.