Sponsorlu Bağlantılar

Milas Özel Sa?l?k Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. ?brahim Özman, y?lba??ndan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraf?ndan özel hastanelere kurumca belirlenen ücretin yüzde 70’i kadar fark ücreti alman?n tan?nd???n? ancak kendilerinin fiyatlarda bir de?i?ikli?e gitmeyeceklerini ifade etti.

Y?lba??ndan sonra SGK taraf?ndan özel hastanelere kurumca belirlenen ücretin yüzde 70’i kadar fark ücreti alma hakk?n?n tan?nd???n? kaydeden ?zan Özel Sa?l?k Hastanesi Genel Koordinatörü Opr. Dr. ?brahim Özman, kendilerinin fiyatlarda bir de?i?iklik yapmayacaklar?n? söyledi. Opr. Dr. Özman, “Y?lba??ndan sonra SGK taraf?ndan özel hastanelere kurumca belirlenen ücretin yüzde 70’i kadar fark ücreti alma hakk? tan?n?yor. Bu oran hastane s?n?fland?rmas?ndan sonra belli olacakt?r. Biz ?zan Hastanesi olarak bu hakk? kullanmamay? dü?ünüyoruz” dedi.
“Bu abart?ld??? gibi büyük boyutlarda de?il. 3 ila 5 TL aras?nda de?i?iklik olacak. Al?nan ücret 10 TL ise bu 13 ile 15 TL aras?nda olacak. ?zan grubu olarak ek ücretlerde büyük bir de?i?ikli?e gitmeyece?iz.” diyen Opr. Dr. Özman, aç?klamas?na ?öyle devam etti: “2010 y?l?nda hastanemize yatan hastalar için al?nan ve ameliyatlar için al?nan ilave ücretler de?i?meyecek. Ayakta tedavi olan hastalarda ise baz? bran?larda 2-3 TL’lik de?i?iklikler olabilece?i gibi baz? hizmetlerde de indirime gidilmesi planlanmaktad?r. Amac?m?z; Tüm bölge halk? için ?zan Hastanesi’nin ula??labilirli?ini ve makul ücret politikas?n? de?i?tirmemek, olabildi?ince çok vatanda??m?z?n yararlanmas?n? sa?lamak”
Öte yandan ilerleyen günlerde devletin, ald??? katk? pay?nda indirime gidilebilece?i belirtiliyor.