Sponsorlu Bağlantılar

özgürlük ile ilgili özlü Sözler Sayfas? – Bu sayfam?zda sizlere çok güzel yeni ve de?i?ik özgürlük ile ilgili özlü Sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? özgürlükle ilgili özlü Sözünüz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun özgürlük ile ilgili özlü Sözler;

Dü?üncenin ,iste?in ve iradenin olmad??? yerde özgürlük olmaz;fakat özgürlü?ün olmad??? yerde dü?ünce,istek ve irade sözkonusu olabilir.JOHN LOCKE

Sponsorlu Bağlantılar

Hiç kimsenin benim haklar?m ve özgürlüklerim üzerinde;benim de ba?kalar?n?n özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur.R?CHARD OVERTON

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vard?r. Her ilerlemenin ve her kurulu?un anas? özgürlüktür. ATATÜRK

Söylediklerini onaylam?yorum,fakat ölümüne de olsa ,konu?ma hakk?n? savunaca??m.VOLTA?RE

Ayaklar?ma pranga vurabilirsiniz, fakat inanc?ma vuramazs?n?z. Zeus bile beni ma?lup edemez.epiktetus

Vücudum köle olsa da dü?üncelerim özgürdür.SOPHECLUS

?ark?y? de?il ancak bir ?ark?c?y? kafese koyabilirsiniz. Roosevelt

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. C?CERO

Devlet yönetiminin amac? özürlüktür. SP?NOZA

?nsan do?as? gere?i bask?ya kar?? gelir.TAC?TUS

Özgürlükten ki?ili?in otoriteye üstün gelmesini anl?yorumCONSTANT

A??r? özgürlük,geek devlette ve gerekse bireylerde köleli?e dönü?ür.(mü?)EFLATUN

“E?er Buddha’yla kar??la??rsan, Buddha’y? öldür; e?er ebevenylerinle kar??la??rsan ebeveynlerini öldür; e?er atanla kar??la??rsan atan? öldür! Sadece bu ?ekilde özgürlü?üne kavu?ursun!” Rinzai Roku

?nsan özgür do?ar ama her yerde zincirlenir… Gerçekte fark do?an?n kendi içinde ya?amas?, sosyal insan?nsa kendi d???nda ve ancak ba?kalar?n?n fikirlerinde ya?amas?d?r… Öyle ki, kendi varl???n? ancak onu ilgilendiren ki?ilerin hükümleri üzerinde hissedebilir… J.J Rousseau

bilgi yüklü bir zihin özgür bir zihin de?ildir – J?DDU KR?SHNAMURT?

‘do?u’da tek ki?i (despot) özgürdür, eski yunanistan’da birçok ki?i özgürdür, cermen ya?am?nda herkes özgürdür, yani insan, insan olarak özgürdür”. Hegel

Kendini kendisi yaratmad??? halde özgür oldu?u için, kendisi seçmeden dünyaya getirilip sonra yapt??? her ?eyden sorumlu oldu?u için; insan özgürlü?e mahkum edilmi?tir… jean paul sartre

özgürlük bir tepki de?ildir, özgürlük bir seçim de?ildir. seçebildi?i için özgür oldu?unu dü?ünmek sadece iddiad?r. özgürlük, içinde ceza korkusu ve ödül beklentisi olmayan yönsüz,saf bir gözlem halidir. özgürlük,insano?lunun geli?iminin sonunda de?il, varolo?unun ilk ad?m?nda yatar. gözlem halindeyken ki?i özgür olmad???n? görmeye ba?lar. özgürlük, bizim günlük varolo?umuzu ve aktivitelerimizi ya?arken seçmesiz fark?ndal???m?zda bulunur. – J?DDU KR?SHNAMURT?

“Tanr? herkese özgürlük vermi?tir,kölelik kabul edilemez.” (Aristarhos)

“Bizler sosyalizm olmadan özgürlü?ün ayr?cal?k ve adaletsizlik oldu?una ve özgürlük olmadan sosyalizmin kölelik ve ?idder oldu?una inan?yoruz.” (Bakunin)

”Bu dünyada iki ?eye hakk?m oldu?unu biliyorum biri özgürlük biri ölüm e?er bunlardan birine sahip olamazsam di?erini isterim” HARR?ET TUBMAN

”Kimse özgür oldu?una inanan birinden daha iyi köle olamaz”
Goethe

Ne zaman bir hükümet, ya da bir cami/kilise, kölelerine, “Bunu okuyamazs?n?z, bunu göremezsiniz, bunu bilmeniz yasak” dese, nedenleri ne kadar kutsal olursa olsun, sonuç zorbal?k ve bask?d?r. Akl? kand?r?lm?? bir adam? kontrol etmek için çok az bir güç gerekir. Aksine, özgür bir insan?, akl? özgür bir insan? hiçbir kuvvet kontrol edemez. Ne i?kence, ne fisyon bombalar?, ne de bir ba?ka ?ey. Özgür bir insan? fethedemezsiniz; yapabilece?iniz tek ?ey onu öldürmektir. – Robert Heinlein

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. C?CERO

Devlet yönetiminin amac? özürlüktür. SP?NOZA

?nsan do?as? gere?i bask?ya kar?? gelir.TAC?TUS

Özgürlükten ki?ili?in otoriteye üstün gelmesini anl?yorumCONSTANT

A??r? özgürlük,geek devlette ve gerekse bireylerde köleli?e dönü?ür.(mü?)EFLATUN

Dü?üncenin ,iste?in ve iradenin olmad??? yerde özgürlük olmaz;fakat özgürlü?ün olmad??? yerde dü?ünce,istek ve irade sözkonusu olabilir.JOHN LOCKE

Hiç kimsenin benim haklar?m ve özgürlüklerim üzerinde;benim de ba?kalar?n?n özgürlükleri üzerinde hakk?m yoktur.R?CHARD OVERTON

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vard?r. Her ilerlemenin ve her kurulu?un anas? özgürlüktür. ATATÜRK

Söylediklerini onaylam?yorum,fakat ölümüne de olsa ,konu?ma hakk?n? savunaca??m.VOLTA?RE

Ayaklar?ma pranga vurabilirsiniz, fakat inanc?ma vuramazs?n?z. Zeus bile beni ma?lup edemez.epiktetus

Vücudum köle olsa da dü?üncelerim özgürdür.SOPHECLUS

?ark?y? de?il ancak bir ?ark?c?y? kafese koyabilirsiniz.roosevelt