Sponsorlu Bağlantılar

Samsun’da üretilen yöreye özel pekmez hem ?s?t?yor hem de sa?l??a çok yararl? dokunuyor.
Samsun’da üretilen yöreye özel pekmez hem ?s?t?yor hem de sa?l??a çok yararl? oluyor.
Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki K?? günlerinde çokça aranan besinlerden olan pekmezi kad?nlar de?i?ik bir yolla üretiyorlar.Vezirköprü kaymakam?n?n patent almak için çal??malara ba?lad??? pekmezin yap?m? da çok özel.

UHUD TATLISININ YAPILI?I
Hammaddesi bu?day olan, hiçbir tatland?r?c? kullan?lmadan yap?lan, pekmezli tahin k?vam?nda Tarakl?’ya özgü bir tatl? çe?ididir.
Yap?l??? : Alt taraf? bir çok yerinden delinmi? büyükçe bir kaba yar?s?na kadar bu?day doldurulur. Islat?larak güne? ????? almayan bir yere b?rak?l?r.2-3 günde bir kar??t?r?l?r. Nemli?i azald?kça su ilave edilir. Bu?day çimlenmeye ba?lad?kça kab?n içinde geni?lemeye ba?lar. Topaklanan ve nemlenen bu?day beyaz rengini al?r.
Topaklanan bu?day el ile ufalanarak bir bez üzerine serilir. Tekrar kab?n içine konularak su ilave edilir.15-20 gün geçtikten sonra çimlenen bu?day, bir tokmak ile dövülerek suyu ç?kar?l?r.
Çimlenmi? bu?daydan elde edilen bu suyun içerisine az bir miktar normal su ilave edilerek küçük bir kazanda kaynat?lmaya ba?lan?r.
Kaynamaya ba?lay?nca az bir miktar un ilave edilerek kar??t?r?l?r. Ate?in üzerinde kaynad?kça koyulmaya ve rengi kahverengiye do?ru ula?maya ba?lar.
Rengi tam kahverengi olup k?vam?nda tahinli pekmez halini al?nca kaynatma i?ine son verilerek uhut ate?ten al?n?r ve so?umaya b?rak?l?r.
Hiçbir ?eker kullan?lmadan elde edilen uhut kendine has tad?yla sofralarda yerini al?r.
Uhutu ilk kez tadanlar için ‘ ben niçin ?imdiye kadar bu tatl?y? tatmad?m’ diye hay?flanaca?? Tarakl?’ya has bir tatl? çe?ididir.