Sponsorlu Bağlantılar

Kütahya’da, Seyitömer Höyü?ü kaz?lar?nda 4 bin y?l öncesinden kalma, Pers medeniyetine ait oldu?u bildirilen k?l?ç ve kabartma kad?n figürlü sunu kab? gibi tarihi öneme sahip eserler bulundu.

http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110716115412_pers.jpgKaz? Grubu Ba?kanl???n? yürüten Dumlup?nar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Nejat Bilgen, gazetecilere yapt??? aç?klamada, il merkezine yakla??k 25 kilometre uzakl?ktaki Seyitömer Höyü?ü’nü, 6 y?ldan bu yana her y?l 6′?ar ayl?k dönemler halinde kazd?klar?n? an?msatt?.

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Kömür ??letmeleri (TK?) Genel Müdürlü?üne ba?l? Seyitömer Linyitleri ??letmesi (SL?) Müessesesi sahas?ndaki kurtarma kaz?s?n?n, alt?ndaki kömürün ekonomiye kazand?r?lmas?n?n ayr? bir önemi bulundu?una i?aret eden Prof. Dr. Bilgen, 6’nc? sezon kaz?lar?na 6 Haziran’da ba?lad?klar?n? bildirdi.

Prof. Dr. Bilgen, bu y?l höyükte 60′? Arkeoloji Bölümü ö?rencisi 250 i?çinin yan? s?ra 10’a yak?n ö?retim eleman?n?n görev yapt???n? dile getirerek, ?öyle devam etti:

”Bu y?l kaz?ya ba?lamam?z?n ard?ndan geçen bir ayl?k süreçte çok de?i?ik yeni buluntularla kar??la?t?k. Zaten burada üretim yap?ld???n? hem Ege hem Mezopotamya ve Suriye bölgesiyle önemli ticari ili?kileri oldu?unu biliyorduk. Bu sene bulduklar?m?z aras?nda 4 bin y?ll?k Pers k?l?c?, Arkaik heykel, mermer idol var. Bunlar tabi sadece baz?lar?. Bunlar ilk etapta bize geçen sene saray?n? buldu?umuz Erken Tunç Ça??’nda hem ana tanr?ça inanc? hem bo?a kültürünün birlikte ya?and???n? söylememize f?rsat veriyor.

Orta Tunç Ça??’ndan kalma üzeri yüksek kabartmal? topraktan yap?lm?? kap da elimize geçti. Bugüne kadar bu kaz?larda buldu?umuz, Kütahya Arkeoloji Müzesine ula?an tek örnek denilebilir. Üzerinde, bir eliyle gözünü kapatm?? giysili kad?n figürü var. Bu ?ekliyle daha önce buldu?umuz eserlerden farkl?. Sunu kab? niteli?indeki bu eser de höyü?ün, Mezopotamya, Suriye, Ege, Orta Anadolu aras?ndaki ili?kilerini vurgulamak ad?na önemli bir ipucu oldu. Bunlar?n yan? s?ra kaz?da geçen bir ayl?k süreçte bol miktarda seramik elimize geçti. Höyükteki odalarda Erken Tunç Ça??’nda kal?pla seramik üretimi yap?ld???na dair eserlere çokça rastlad?k.”

6 YILDA 10 B?NDEN FAZLA ESER ÇIKARILDI

Prof. Dr. Bilgen, her y?l Kütahya Arkeoloji Müzesi’ne 100’e yak?n envanterlik, ba?ka bir ifadeyle müze kay?tlar?na geçecek ve sergilenecek nitelikte eser teslim ettiklerini anlatt?.

Geçen y?l açt?klar? DPÜ Arkeoloji Müzesinde de 150’ye yak?n eseri sergilediklerini ifade eden Prof. Dr. Bilgen, ”Bunun d???nda etütlük olarak da her y?l için depolar?m?zda 2 bini a?k?n eser bulunduruyoruz. Bunlar? k?? aylar?nda zaman zaman restore ederek, çizimlerini yapt?ktan sonra tez ve yay?n olarak bilim dünyas?na haz?rl?yoruz. ?imdiye kadar yakla??k 6 y?lda buldu?umuz eser say?s? 10 bini geçti” dedi. Prof. Dr. Bilgen, önceki y?l höyükte sondaj yapt?klar?n? hat?rlatarak, kültür katman?n?n ?u anda höyü?ün merkezinden 6 metre daha devam etti?ini belirlediklerine dikkati çekti.

Kütahaya Arkeoloji müzesini tan?tmak için üniversitenin internet sitesinde sayfa olu?turacaklar?n?, bro?ür ve müze katalo?u bast?r?p hem Kütahya hem bilim dünyas?nda birçok yere yans?tacaklar?n? belirten Prof. Dr. Bilgen, ”Önümüzdeki k?? sezonunda müzenin daha aktif, daha bilinen bir hale gelmesi için çal??aca??z. ?stanbul’da Sabanc? Müzesinin Yunanl?larla yapt??? uluslararas? sergiye müzemizden eser gönderdik ve onlar kataloglar?na bast?. Bilim dünyas? müzeyi k?smen biliyor ama vatanda?lar?m?za daha iyi tan?tmam?z gerekti?ini fark ettik. Bunu da en k?sa zamanda yapaca??z” diye konu?tu.

Bilgen, kaz? alan? ve höyükten ç?kar?lan eserlerin tasnif edildi?i kaz? evinin halka aç?k oldu?u bilgisini vererek, merak eden vatanda?lar?n özellikle cumartesi günleri buray? ziyaret edebilece?ini sözlerine ekledi.

SEY?TÖMER HÖYÜ?Ü

TK? Genel Müdürlü?üne ba?l? SL? Müessesesi s?n?rlar? içinde yer alan höyükteki kaz? çal??malar?, alt?ndaki 12 milyon ton kömürün ekonomiye kazand?r?lmas? amac?yla 1989’da Eski?ehir Müze Müdürlü?ünce ba?lat?ld?.

Afyonkarahisar Müze Müdürlü?ünün 1990-1995 aras?nda yürüttü?ü çal??malar, 2006’dan itibaren DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce ele al?nd?.

TK? Genel Müdürlü?ü ve DPÜ Rektörlü?ü aras?nda imzalanan protokol gere?ince her y?l 6′?ar ayl?k dönemler halinde yürütülen kaz? çal??malar?n?n tamamlanmas? ve höyü?ün kald?r?lmas?n?n ard?ndan yakla??k 500 milyon lira de?erindeki linyit kömürünün ç?kar?lmaya ba?lanmas? hedefleniyor. Prof. Dr. Nejat Bilgen ba?kanl???ndaki ekibin görev yapt??? höyükte bu y?l 6 Haziran’da ba?layan kaz? çal??malar?n?n k?? aylar?nda tamamlanmas? ve en az 3 y?l daha çal???lmas? hedefleniyor.