Sponsorlu Bağlantılar

Piktogram ya da piktograf bir e?yay?, bir objeyi, bir yeri, bir i?leyi?i, bir kavram? resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayal? yaz? sistemine “piktografi” denir. Piktografi; temsili ve grafiksel çizimler ?eklinde kullan?lan bir anlat?m biçimidir. Bir ba?ka deyi?le, anlaml? i?aretleri… esas alan yaz? sistemlerindeki i?aretler olarak aç?klanabilir. Piktografi temelde çivi yaz?s? gibi biraz uzam olan ve fonotik harfler veya belirleyici uyaklar kullan?larak olu?turulan bir sistemdir. Çivi yaz?s?nda ve hiyeroglifik yaz?larda piktogramlar bulunur. Örne?in; Hitit ve Urartu yaz? sistemleri piktografiktir.

Erken yaz?l? semboller, resim-yaz?lar? ve ideogramlar? temel alm??t?r. Bunlar M.Ö. 5000 civarlar?nda antik Çin kültüründe kullan?lm??t?r ve M.Ö. 2000 y?l? civar?nda logografik yaz?m sistemi olarak geli?tirilmeye ba?lanm??t?r. Piktograflar günümüzde halen Afrika’daki, Amerika K?tas?ndaki ve Okyanusya’daki geli?memi? toplumlarda, yaz?l? ileti?imde ana araç olarak kullan?lmaktad?r. Piktograflar ça?da? kültürler taraf?ndan genellikle basit, resimsel, temsili semboller olarak kullan?lmaktad?r. Resim-yaz?lar genelde farkl? a??zlar veya farkl? dil ailelerine mensup dilleri konu?an insanlar?n anlayabilece?i üstün bir dildir. Bu nedenle trafik i?aretleri ve benzer piktografik materyaller genellikle maksimum anla??labilirlik bak?m?ndan, global standartlar olarak kabul edilirler.