Sponsorlu Bağlantılar

Polis Koleji Puanlar?, Polis Koleji Taban Puanlar?
Polis koleji puan? laz?m arkada?lar, acaba 2011 y?l? polis koleji taban puanlar? aç?kland? m?? Aç?kland?ysa kaç puandan ö?renci ald?lar acaba?

cevap:Polis Koleji taban puan? diye bir ?ey yoktur. Polis Koleji ba?vuruda bulunan ö?rencileri sbs den ald?klar? puana göre s?ralar ve alaca?? asil ve yedek ki?ileri tespit eder. Yani sbs den en yüksek alm?? ki?iler Polis Kolejine s?navlar?na girmeye hakkazan?rlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de polis olmak için 4 yol varPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

?lki, lise düzeyindeki Polis KolejiPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Ankara da yat?l? e?itim veren koleje, 2006 y?l?nda 306 bin 855 ba?vuru olduPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Bir y?l ?ngilizce haz?rl?k okuyup koleji 4 y?lda bitiren ö?renciler, Polis Akademisi ne s?navs?z girmeye hak kazan?yorPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Polis Akademisi nden Komiser Yard?mc?s? rütbesiyle mezun olan kolejliler, birinci s?n?f emniyet müdürlü?üne kadar yükselebiliyorPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Polislik için ikinci yol ise, 2 y?ll?k e?itim veren Polis Meslek Yüksekokullar? (PMYO)Polis Kolejinin taban puan? nedir ? Bu y?l üniversite seçme s?nav?ndan en az 190 puan ?art? getirilmesine ra?men, ba?vuran 79 bin 154 ki?iden 6 bin 450 ki?i okula kabul edilecekPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Üçüncü yol, Polis AkademisiPolis Kolejinin taban puan? nedir ?Polis Kolejinin taban puan? nedir ?Polis Kolejinin taban puan? nedir ? Amir yeti?tiren Akademi’ye 2006 y?l?nda 1145 aday ba?vurduPolis Kolejinin taban puan? nedir ? ÖSS puan?na göre 98 aday Akademi ye al?nacakPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Akademi ye ba?vurmak için ÖSS de ilk be? bin ?art? aran?yorPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Bu y?lki ÖSS 165 incisi de Akademi yi tercih ettiPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Son yol ise, üniversite mezunlar?n?n al?nd???, 6 ayl?k Polis Meslek E?itim MerkezleriPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Ba?vuru yapan üniversite mezunlar? aras?nda her daldan mezun bulunmaktad?rPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Aç?kö?retim Fakültesi mezunlar?n?n ba?vurusu da kabul edilmektedirPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Bunun yan?nda, göreve polis memuru olarak ba?layanlar?n, rütbe al?p amirlik s?n?f?na geçmeleri de olas?d?rPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Komiser yard?mc?l??? kursu s?nav?na girip belli bir süre (9 ay) e?itim gören ki?i komiser yard?mc?s? olarak meslek hayat?na ba?lar ve rütbesi y?llar içinde yükselirPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Bildigim kadar? POL?S KOLEJ? hakk?ndaki en geni? bilgi verecegim bilgidirPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Yap?lan Yönetmelik de?i?ikli?i ile 2003-2004 E?itim Ö?retim y?l?ndan itibaren Polis Koleji’ ne ilk kez k?z ö?renci al?nacakt?rPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Ba?vuru ??lemleri
Polis Koleji Aday Tespit S?nav? için ba?vurular; adaylar?n okumakta olduklar? Okul müdürlüklerine yap?lacakt?rPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
Ö?renci kaynaklar? ?unlard?r

* Milli E?itim Bakanl???na ba?l? ?lkö?retim Okullar?n? bitiren ö?renciler ile Lise Haz?rl?k s?n?f?nda okuyan ö?rencilerdirPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Sosyal durum ile ilgili ko?ullar ?unlard?r

* Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olmak,
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere di?er suçlardan a??r hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa u?ram??, paraya çevrilmi?, ertelenmi?, zaman a??m?na u?ram?? olsalar bile Devletin ?ahsiyetine kar?? i?lenen suçlarla, zimmet ihtilâs, irtikap, rü?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, inanc? kötüye kullanma, dolayl? iflâs gibi yüz k?zart?c? veya ?eref ve haysiyeti k?r?c? suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakç?l??? hariç; kaçakç?l?k, resmî ihale ve al?m sat?ma fesat kar??t?rma, Devlet s?rlar?n? aç??a vurma, suç i?lemek için te?ekkül olu?turmak suçlar?ndan dolay? hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolay? haklar?nda devem etmetke olan bir adlî kovu?turmaya tâbi olmamak,
* ?lkö?retim okulunu üç veya daha yukar? diploma notu ile bitirmi? olmak,
* Sa?l?k yönetmeli?inde belirtilen sa?l?k ?artlar?n? ta??mak
* Polis Kolejine giri? s?nav?n?n yap?ld??? y?l?n 01 Ocak tarihi itibar?yla 16 ya??ndan, haz?rl?k s?n?f? okuyan adaylar için 17 ya??ndan gün almam?? olmak,
* Ö?renime ara vermemi? olmak,
* Herhangi bir okuldan, ahlâkî veya disiplin sebebi ile ç?kar?lmam?? olmak,
* Haz?rl?k s?n?f? hariç, lise ve dengi okullara devam etmemi? olmak,
* Kamu haklar?ndan mahrum bulunmamakPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e giren, Emniyet Genel Müdürlü?üne Ba?l? E?itim ve Ö?retim Kurumlar?na Al?nacak Ö?rencilerde Aran?lacak Sa?l?k ?artlar?na Dair Yönetmelikte belirtilen sa?l?k ?artlar?n? ta??makPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
Ö?renim kilo, boy ve ya? ile ilgili ko?ullar ?unlard?r

Y A ? En az Boy (Santimetre)

* 12 ya??ndan gün almam?? olanlar 134 cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ? (dahil)
* 13 ya??ndan gün almam?? olanlar 139 cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
* 14 ya??ndan gün almam?? olanlar 144 cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
* 15 ya??ndan gün almam?? olanlar 151 cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
* 16 ya??ndan gün almam?? olanlar 156 cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
* 17 ya??ndan gün almam?? olanlar 160 cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Kilo Yönünden Aranan ?artlar;
A??rl?k: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakam? ele al?narak, bu rakamlardan 10 kgPolis Kolejinin taban puan? nedir ? kadar fazlal???, 20 kgPolis Kolejinin taban puan? nedir ? kadar noksanl??? kabul edilirPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Örne?in (151) cmPolis Kolejinin taban puan? nedir ? boyunda olan bir aday?n en fazla 61 kgPolis Kolejinin taban puan? nedir ? en az 31 kgPolis Kolejinin taban puan? nedir ? a??rl???nda olmas? gerekmektedirPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
Ya? Yönünden Aranan ?artlar;
Müracaat edilen y?l?n 01 Ocak tarihi itibariyle 16 ya??ndan, haz?rl?k s?n?f? okuyanlar için 17 ya??ndan gün almam?? olmak gereklidirPolis Kolejinin taban puan? nedir ? ?lkö?retim okulunun be?inci s?n?f?ndan sonra hangi sebeple olursa olsun ya? tashihi yapm?? olanlar?n, tashihten önceki ya?lar? geçerli say?l?rPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Bu s?n?ftan önce yap?lan ya? tashihlerinde düzeltilmi? ya?a itibar edilirPolis Kolejinin taban puan? nedir ?
?ehit ve vazife malulleri çocuklar? için ?u ?artlar ?uhlard?r

* Emniyet Te?kilat?nda görevli iken ?ehit veya vazife malulü olanlar?n Polis Kolejine girmeye istekli çocuklar?, giri? ko?ullar?n? ta??malar? ve giri? s?navlar?nda tam puan?n en az %50′ sini almalar? kayd?yla bu konuda ayr?lan kontenjandan ba?ar? s?ras?na göre istifade ettirilirlerPolis Kolejinin taban puan? nedir ? Bu kontenjan o y?l için koleje al?nan asil adaylar?n say?s?n?n %10′ unu geçemezPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Tahsil yönünden aranan ko?ullar ?unlard?r

* Milli E?itim Bakanl???na Ba?l? ?lkö?retim Okullar?n? veya muadili ortaokullar? (3) üç ve daha yukar? diploma notu ile bitirmi? olmak,
* Yurtd???nda ö?renim görenlerden, bu yönetmelik hükümlerine göre s?nava girecek adaylar?n ö?renim derecelerinin denkli?i Milli E?itim Bakanl??? Denklik Bürolar?nca yap?lm?? olmak,
* Tahsile ara vermemi? olmak,
* Haz?rl?k s?n?f? hariç, lise ve dengi okullara devam etmemi? olmakPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Ba?vuru zaman? ve ?ekli ?öyledir

* Kolej giri? s?nav?na ba?vurular, her y?l Polis Koleji Müdürlü?ü taraf?ndan tespit ve ilan edilen tarihler aras?nda halen okumakta olduklar? Okulu Müdürlükleri’ne ?ahsen yaparlarPolis Kolejinin taban puan? nedir ?

Polis Koleji Aday Tespit S?nav?n?n de?erlendirilmesi SBS-TM puan? kullan?larak erkek ve k?z adaylar için ayr? ayr? hesaplanacakt?r.

Polis Koleji Müdürlü?ü’nden Duyuru…

2011 y?l? Polis Koleji Giri? S?nav? 8. s?n?flar Seviye Belirleme S?nav? sonucunda hesaplanan Orta Ö?retime Yerle?tirme puan?na (OYP) sonucunda olu?acak ba?ar? s?ras?na göre yap?lacakt?r. Polis Kolejlerine ö?renci al?m?na ait usul ve esaslar? içeren 2011 Polis Kolejine giri? s?nav?na ait aday tespiti için duyuru metni ve e-ba?vuru k?lavuzu için alttaki linke t?klay?n?z:

 

 • 2011 polis koleji baraj puan?
 • 2011 polis koleji puanlar?
 • ankara polis kolejinin taban puan?
 • polis koleji için kaç puan gerekiyor
 • polis koleji için kaç puan gerekli
 • polis koleji kaç puan laz?m
 • polis koleji puanlar?
 • polis koleji puan?
 • polis koleji s?nav?nda sorulan sorular
 • polis koleji taban puan
 • polis koleji taban puanlar?
 • polis koleji taban puan?
 • polis koleji tavan puanlar?
 • polis koleji tavan ve taban puan?
 • polis kolejine girmek için kaç puan gerekir
 • polis kolejinin taban puan?
 • polis kolejinin taban puan? kaç
 • polis kolejleri puanlar?
 • polis kolejleri taban puanlar?
 • polis lisesi puanlar?

2011 y?l? polis koleji taban puanlar? 2011 y?l? Polis Koleji Puanlar?,Asil,Diye,polis koleji,Polis Koleji Taban Puanlar?,Sbs,Yani