Sponsorlu Bağlantılar

Portör Nedir – Portör Muayenesi Nedir


portör nedir,Portör Muayenesi Nedir

Portör bula??c? hastal?klara neden olan etmenleri ta??yarak onlar? ba?kalar?na bula?t?ran, buna kar??l?k kendileri ço?u zaman sa?l?kl? durumda kalan insanlar

Portör Muayenesi Nedir

Portör uygulamalar? hangi mevzuata göre yap?lmaktad?r?

1593 Say?l? Umumi H?fz?s?hha Kanunu’nun 126 nc? Maddesinde; “Yenilecek ve içilecek ?eyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir s?hhi rapor alma?a mecburdurlar Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halk?n istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastal???na duçar olanlar sanatlar?n? icradan menolunurlar,”

• Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri nelerdir?

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Müdürlü?ü’nün 2005/9 say?l? genelgesi gere?ince) ?unlard?r:
• Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az y?lda bir)
• D??k?n?n mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtalar? yönünden, en az alt? ayda bir)
• Bo?az ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az y?lda bir)
• Akci?er Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az y?lda bir)

• Fiziki muayene nerede olabilirim?

Fiziki muayene 3 ayda bir yap?lmas? zorunlu olup, ??yeri hekimi olan i?letmelerde çal??an personelin muayenesi i?yeri hekimi taraf?ndan , ??yeri hekimi olmayan i?letmelerde çal??an personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yap?lacakt?r Bu muayeneyi yapan tabip , gerek gördü?ü taktirde portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha s?k talep edebilir

• Sa?l?k Muayene Kartlar? ile ilgili uygulama nedir?

– Sa?l?k Muayene Kartlar? ki?iye özel kartlar olup, ilgili bölümlerin ( ad?, soyad?, i?yeri ad? vb) doldurulmas? ve fotograflar?n yap??t?r?lmas? zorunludur
– Personelin eski Sa?l?k Muayene kartlar?n?n ilgili bölümlerinden(Gaita kültürü, burun-bo?az kültürü, gaitada parazit, akci?er grafisi ve fiziki muayene) en az birinin tamamen dolmu? olmas? halinde yenisi verilir
– Özel sa?l?k kurum ve kurulu?larda (özel laboratuvarlar, özel hastaneler vb) yapt?r?lan laboratuvar tetkiklerinin onaylanma yetkisi, bu kurum ve kurulu?lar?n(özel laboratuvarlar, özel hastaneler vb) bulundu?u ?lçe Sa?l?k Grup Ba?kanl???nda olup Sa?l?k Muayene Kartlar? da onaylamay? yapan ?lçe Sa?l?k Grup Ba?kanl???ndan temin edilmektedir Onaylama Sa?l? Grup Ba?kan Yard?mc?s? taraf?ndan yap?lacakt?rOnaylamaya, iki nüshal? analiz raporu ve mevcut sa?l?k muayene kartlar? ile birlikte gidilmelidir
– Kamu sa?l?k kurum ve kurulu?lar?nda yapt?r?lan laboratuvar tetkiklerinin Sa?l?k Muayene kartlar?na i?lenmesi ve kart temini i?letmenin bulundu?u ?lçe Sa?l?k Grup Ba?kanl?klar? taraf?ndan; Halk Sa?l??? Laboratuvarlar?na bizzat ba?vuru yap?larak analizlerin yapt?r?lmas? halinde laboratuvar tetkiklerinin Sa?l?k Muayene kartlar?na i?lenmesi ve kart temini Halk Sa?l??? Laboratuvarlar? taraf?ndan gerçekle?tirilmektedir
– Laboratuvar sonuçlar?n?n Sa?l?k Muayene Kartlar?na i?lenmesi için yaln?zca i?letme yetkilisi onaylama merciine ba?vurabilir Aksi taktirde onaylama i?lemi yap?lmaz
– Onaylama yaln?zca Sa?l?k Müdürlü?ü’ne ait Sa?l?k Muayene Kartlar?na yap?lmaktad?r