Sponsorlu Bağlantılar

Posta Güvercinleri Yollar?n? Nas?l Bulur,güvercinler yönlerini nas?l bulur,posta güvercinlerinin yön bulmak için ne yapar,posta güvercinlerinin gagas?n?n önemi

Posta güvercinleri bir evin çat?s?na al??t?r?ld?klar?nda çok uzak mesafelerden serbest b?rak?lsalar, hatta serbest b?rak?ld?klar? yer daha önceden hiç tan?mad?klar? bir bölge olsa bile, nas?l olup da her defas?nda yuvalar?na hatas?zca dönebilirler?

Bir insan bile daha önce hiç bulunmad??? bir yerden evine ula?mak için mutlaka ba?kalar?n?n yard?m?na ihtiyaç duyarken, bu konuda güvercinleri insanlardan üstün k?lan özellik nedir?

Bilimsel ad? Columba livia olan güvercinler, yüzy?llar boyunca güçlü yön bulma yetenekleri sayesinde insanlara hizmet etmi?lerdir. Güvercinlerin, 1150 y?l?nda Ba?dat’ta mesaj iletme amaçl? kullan?ld???, dünyaca ünlü Reuters haber ajans?n?n kurucusu Paul Reuter’in 1850’de Belçika’n?n Brüksel kenti ile Almanya’n?n Aachen kenti aras?nda, 45 güvercinden olu?an bir filo ile haber ve borsa tahvil fiyatlar?n? da??tt??? bilinmektedir. ??te bilim adamlar?n? bu canl?lar? incelemeye yönelten de bu özel yetenek olmu?tur. On y?llar boyunca süren çal??malar sonucunda güvercinlerin evlerinin yolunu tekrar nas?l bulabildikleri sorusunun cevab?, yak?n zamanda yap?lan ara?t?rmalar sonucunda bulunmu? ve bu muhte?em canl?lar?n manyetik alanlar? alg?lama yetene?ine sahip olduklar? anla??lm??t?r. Üstelik güvercinleri her seferinde ?a?maz bir do?rulukla yuvalar?na ula?t?ran manyetik alg?lama sisteminin, bu ku?un birkaç cm boyutundaki gagas?nda sakl? bulundu?u ke?fedilmi?tir.

Güvercin Gagas?ndaki Manyetik Konumland?rma Sistemi

Güvercinin gagas?, Almanya Hamburg’da bulunan HASYLAB senkrotron (elektronlar? ???k h?z?na yak?n bir h?za ç?kan özel bir parçac?k h?zland?r?c?) laboratuvarlar?nda bilim adamlar? taraf?ndan oldukça ayr?nt?l? bir biçimde incelenmi?, yap?lan ara?t?rmalarda ?u sonuçlar elde edilmi?tir:

Güvercinlerin üst gagas?n? kaplayan derinin duyusal sinir hücresine giden ince liflerinde (dendritlerinde) demir içeren maghemit ve manyetit parçac?klara sahip oldu?u bulunmu?tur.

Dendritler üç boyutlu ve oldukça kompleks bir yap?ya sahiptir. Dünya’n?n d?? manyetik alan?na çok duyarl? olan, özel yarat?lm?? bu al?c?lar, manyetik alanda meydana gelen de?i?ikli?i üç bile?eni ile ayr? ayr? analiz ederek elde etti?i verilere göre yönlendirme yapar.

Bu biçimde Dünya’n?n manyetik alan?yla etkile?im sa?layan manyetitli hücreler alg?lad??? verileri sinirlere iletir, sinirler ise bunlar? elektrik sinyallerine çevirerek beyne yorumlamas? için gönderir.

??te, güvercinin yap?s?ndaki tüm sistemlerin birbiri ile, mükemmel bir uyum içinde çal??mas? sayesinde ku? binlerce kilometre uzakl?ktaki evinin konumunu ?a?maz bir hesapla tayin edebilir. ?nsanlar?n, güvercinin ilk yarat?ld??? günden beri sahip oldu?u bu sistemin benzerini yapabilmeleri ise çok uzun süren
ara?t?rmalar sonucunda mümkün olmu? ve üç eksenli manyetometreler (Manyetik momentleri ve manyetik alanlar?n momentlerini ölçmeye, kar??la?t?rmaya yarayan ayg?t) yap?labilmi?tir.

Güvercinin Gagas?ndaki Mükemmel Detay

Bilim adamlar? güvercinin gagas?n? farkl? ???k ve elektron mikroskoplar? alt?nda incelemi?lerdir. Yapt?klar? ara?t?rma sonucunda elde ettikleri bulgular mükemmel bir detay?n varl???n? ortaya koymu?tur. Peki bilim adamlar?n? hayrete dü?üren bu detaylar nelerdir?

Columba livia isimli posta güvercininin üst gagas? 5 mikron (mikron, milimetrenin binde biri) çapl? ve süper m?knat?s özelli?ine sahip manyetit (SPM) kristaller içerir.

Bu kristaller (SPM nanokristalleri) yakla??k olarak 1-2 mikron çapl? demetler ?eklinde toplanm??lard?r.

Her manyetik SPM demeti, hücrenin yüzeyine aç?lan lif kutucuklar?na gömülüdür ve bu kutucuklar sayesinde manyetik demetler hassas bir ?ekilde sinir liflerine yap???rlar.

Gagan?n içinde, manyetik özellikleri olan demetlere ek olarak, ikinci bir inorganik yap? ke?fedilmi?tir: Bu, uzun bir sinir lifinin sonland??? yerde bulunan nano kristal yap?daki demir-fosfat tabakad?r. (500 nm (nanometre) uzunluk ve geni?likte, en fazla 100 nm kal?nl?ktad?r)

Sinir liflerinin ucunda bulunan bu demir-fosfat tabakalar?n anatomik özellikleri incelendi?inde, ku?lar?n Düny’an?n manyetik ?iddetinde meydana gelen en küçük de?i?iklikleri bile hissetmelerini sa?lad?klar? anla??lm??t?r.

Buraya kadar anlat?lan ve insan?n anlamakta dahi güçlük çekti?i detaylar, güvercinin gagas?na yerle?tirilmi?tir. Üstelik bunlar sadece buraya yerle?tirilmekle kalmam?? ayn? zamanda birçok kompleks i?lem sayesinde i?lev de kazanm??lard?r. Bu i?lev o kadar hassast?r ki sinir uçlar?n?n anatomik
özellikleri Dünya’n?n manyetik alan?ndaki en küçük ?iddetteki de?i?iklikleri dahi ortaya ç?karabilecek niteliktedir.