Sponsorlu Bağlantılar

Prototype ( Tam Çözüm )

Prototype

Giri? ; ?lk Görev Kar??m?za Ç?kan Askerleri Temizlemek Daha Sonra Mavi Oka ?lerleyin Oyunun Bize Vermi? Oldu?u CLAWS Gücü ?le Asker Temizli?ine Devam Edin Mavi Oka ?lerleyin Bu Sefer HAMMERFIST Gücü ?le Tanklar? Yok Edin.Mavi Oka Devam Edin BLADE Gücünüz ?le Yarat?klar? Yok Edin.Ve Daha Sonra Mavi Okta Bulunan Rütbeliyi E Tu?u ?le Tutun Ve Mouse Sa? T?klay?n CONSUME Edin Gerisini Alex Halledecektir.
Bundan Sonra Kulland???n?z Güçler Olmayacak Çünki 18 Gün Öncesine Gideceksiniz.Alex ?le Yaral? Bir ?ekilde CADDE’ye Ç?k?n Ve Mavi Oka Do?ru Son Sürat
Devam Edin Oka Gelince Helikopter Bize Bomba Atacakt?r Bizde Taxi S?rtlay?p Ona F?rlataca??z Ama Nas?l ? TAB Tu?una Bas?l? Tutup Hedefinizi Mouse Yard?m? ?le Helikoptere Getirin Ve At?n
Daha Sonra Binan?n Tepesine Ç?k?n Ve Beyaz Demirleri E Tu?u ?le Al?p TAB Tu?u ?le Hedef Alarak Helikopterlere F?rlat?n!
Sonra Asker Gelecek Bize Do?ru Onu E ?le Tutup Sa? T?klayarak CONSUME Edin!Art?k Askeriz 2 Tu?una Bas?p Mavi Oka Gidin!
Daha Sonra Mavi Ok Yard?m? ?le Çat?ya Ç?k?n!
Kimseyi Öldürmeden Mavi Daireye Gidip Sa? T?klay?n!
alex Karde?i Dana’y? Kurtaracakt?r. Mavi Oka ?lerleyin Hedefleri Yok Edin Helikoptere Gözükmeden Asker K?l???nda Mavi Oka Gidin Ve Sa? T?klat?n Oratal?k Sakinle?sin E?er Görülür ?seniz Köprünün Üst taraf?nda RPG Askerleri Öldürüp Tanka TAB ?le Ni?an Al?n Ve F?rlat?n ?çinden Ç?kan Adam? Köprü Alt?nda E ?le Tutup TAB ile Consume Edin!
Ve Askerlerden Kaç?n Küçük Haritan?n Üstünde SWITCH 2 Yaz?nca 2’ye Bas?n ve Bölümü Tamamlay?n.?imdi Sar? Y?ld?za Yani Karde?imiz Danan?n Yan?na Gidelim Oradan GENTEK Binas?na Gidelim.

?imdiki Görevimiz GENTEK Binas?na Gitmek Orada Belli Etmeyin Kendinizi Ve Güçlerinizi Taaki Komandoyu CONSUME Edene Kadar Saklay?n Komandoyu Consume Edip Binaya Girin!Resime Bakabilirsiniz!
Derken YARATIK’lar Yere ?necek Ve Onlardan Bir An Önce Kaç?p Binaya Girmemiz Laz?m Binaya Girin ?lk Gelen Yarat??? CONSUME Etmemiz Gerekiyor Consume Ettikten Sonra Dahada Fazlas? Gelecek Ve ??ler Baya?? Bir Zorla?acak. Orada Bulunan 6 Adet Tankeri Yok Etmeniz Gerekiyor ( Önerim : BAZUKA Kullan?n ) Ama Bu Hiç Kolay Olmayacak Siz Ne Kadar Gecikirseniz Yarat?klar Ve Askerler O Kadar Ço?alacaklar Ve Görevinizi Tamamlay?p Binadan Ç?k?n!

Sar? Y?ld?za Tekrar Görev Almaya Gidin Görevi Ald?ktan Sonra Mavi Oka Do?ru ?lerleyin Komandoyu CONSUME Edip Onun K?l???nda ?çeri Girin Oradaki Tank Operatörünüde CONSUME Edip ?çeriyi Temizledikten Sonra D??ar? Ç?k?n Ve D??ar?daki Tanka Binin Mavi Oka Gidip Tank? ?yi Kullanman?z için Ufak Hedefleri Yok Edin!
As?l Göreviniz Enfeksiyonlu Binay? Tank Yard?m? ?le Yerle Bir Etmek Binaya Do?ru ?lerleyip Binay? Yok Edin Ve Saklanmak Üzere Mavi Oka Do?ru Gidin Ve Göreviniz Tamamlan?yor.

Görevinizi Al?n Görevin Ad? GENETIC METERIALBu Görev Biraz Zor Yapman?z Gereken Su Konteyn?rlar?n? Kendi Patlamadan Sizin Yok Etmeniz.Enfeksiyonlu Su Konteyn?r?ndan Bir Örnek Resimde Gösteriliyor
Easy Modunda 3 Easy + Modunda 5 Normal Modda 7 Veya 9 Hard Modunda ?se 12 Tane Yok Etti?iniz Takdirde Görev Tamamlan?yor.Bunu Yapt?ktan Sonra Di?er Görevimiz Enfeksiyonlu Binaya Gitmek Ve Etraf?na Saç?lan SARI TOPLARI Toplamak Ve Kotay? Doldurmak Toplay?n Kotay? Doldurun Ve Görevi Tamamlay?n.

Tekrar Görev Al?yoruz Ve Görev Bölgesindeki Askeri CONSUME Edip MiniMapta Beliren MAV? Kalkan? Korumak K?rm?z? Hedefleri Yok Etmek K?rm?z? Hedefler
Mavi Kalkana Yakla??rsa Görev Ba?ar?s?z Olur Onun ?çin Acele Edin Ve Farkl? Yerlerdeki K?rm?z? Hedefleri Yok Edip Görevi Tamamlay?n!
Mavi Kalkan Danan?n Evi.
Enfeksiyondaki 6 Günümüz Ba?l?yorBu Görevde 10 Adet Sensörü Yok Etmelisiniz Ev Çat?lar?n?n Farkl? Yerlerinde Olan Bu Hedefleri Yok Edin Ve Görevi Tamamlay?n!

Bir Sonraki Görevimiz Mc Mullen. Biraz Önce Yok Etti?imiz Sensörlere SABOTAJ Yapmak Bu Görev Kolay De?ildir.Sensörleri SABOTAJ Etmek ?çin Etraf?n?z?n Temiz Olmas? Gerekiyor ?ART De?il Ama Birisi BAZUKA At?nca ?ifreyi Giremiyor Yere Y?k?l?yorsunuz.
?ki Sensor Yerde ?ki Sensör Çat?da Olmak Üzere 4 Adet Sensore SABOTAJ Yapmal?s?n?z. 3 Sensör 4 Haneli 1 Tane Sensör 5 Haneli ?ifre ?steyecektir Ve Mc Mullen Helikopter ?le Yere ?nmesi Gerekirken Enfeksiyonlu Binadan Zombi Ya?acak Ve Mc Mullen ?nmeden Kaçacak.Bu Görevi Askerlerden Kaç?p Tamamlay?n!

Bir Sonraki Görevimizde Collect Genetic Meterial Biraz Önce Toplad???m?z Sar? Toplar? Tekrar Topl?yaca??z Ancak Bu Toplar Enfeksiyon Binas?n?n ?çinde!
Kotam?z Yar?ya Geldi?inde Captain.Cross ?le Tan??abilirsiniz Size Meydan Okuyacak Onu Ve Askerlerini Halledin Croos Gücünü Tüketin!
Yukar? ?pler Ç?kacak Alexle Beraber
Alex ?le Biraz Konu?tuktan Sonra Kalle?lik Yap?p Alexe ??r?nga Enjekte Edecek Ve Güçlerimizi Kaybedece?iz Geçici Bir Süreli?ine
Askerlerden Kaç?n Görevi Tamamlay?n.
Bir Sonraki Görevde Alex Güçlerini Kaybeder Ve Danan?n Yan?na Gider Önerisini Al?r Danan?n Önerisi Dr.RagLand Büyük Bir T?p Adam? Onun Yan?na Gider Ve Görevi Al?r
4 Tane Tanktan Birini CONSUME ( E’ye Bassan?z Yeter TANK ?Ç?N ) Geriye Kalan 3 Önemli De?il BlackWatch Tanklar?na Sald?r?n Ve ?mha Edin!
Ba?ka Bir Tanka Yönlendirileceksiniz O Tanka Binin Görevi Tamamlay?n.
Bir Sonraki Görevde HerHangi Bir Tank ?le Beraber Dr.RegLand Almak Ve GENTEK Binas?na Gitmek Oraya Gidin Ve Göreviniz ?u ;
04 Dakika Zombileri Geri Püskürtmelisiniz Dr. Sizin Hastal???n?z ?çin Örnek Alacak.Cam?n Di?er Taraf?nda Siz Di?er Taraf?nda O 4 Dk. Dayan?n.Cam? K?rd?rmay?n!
4 Dk. Dayand?ktan Sonra Morgue Tekrar Dönüyoruz Dönerken YerAlt? Canavar?m?z Senaryomuza Dahil Oluyor.Yava?lamadan Devam Edin Morgue Gelin Görevi Tamalay?n
Bir Sonraki Görevimiz Belkide Herkezin ?ikayet Etti?i Geçemedi?i ?u Helikopter BölümüHelikopTer Operatörünü CONSUME Edin Helikopteri Al?p Uzkla??n.
Havada Helikopter Nas?l Kullan?l?r Bize Yard?m Edecek Kutuukta Metinler Olacak Biraz Al??t?rman?n Ard?ndan Silah Testi Yap?yoruz 3 Adet SenSore Geliyoruz.
TAB + Mouse Manevra Yap + Ate? Et ?eklinde 3 Ad?m Yeterli Oluyor Ve 3 Hedefi ?mha Etmek ?çin Hedefler K?rm?z? Oluyor!
Daha Sonra Enfeksiyonlu Konteyn?rlara Sald?raca??z Ama Hepsine De?il Amaca?m?z 1 Tanesini Bulabilmek SIGNAL Ço?ald??? Zaman Demekki Yakla??yoruz!
Hedefi Bulun Ve TAB Bas?l? Tutun Ve Ard?ndan F Bas?n ?çinden Ç?kan Yarat??a CONSUME Simgesi Ç?kana Kadar Sald?r?n CONSUME Edip ??r?ngay? Enjekte Edin.
??r?nga Enjekte Ediliyor!
Kana Kar??mas? ?çin Biraz Bekleyin Onu Kovalaya?n Kaybetmeyin Onu Gösteren Mavi Ok Mavi Bir CONSUME ??aretine Dönünce Sald?r?n K?rm?z? Olunca CONSUME Edin.Eski Güçlerimizi Kazanm?? Durumday?z 2 Tane Yeni Güç ?le Beraber 1- BLADE ( F7 ) 2 – ARMOR ( F11 ).

Bir Sonraki Bölümde Dana Kaç?r?lacak Leader Hunter Taraf?ndan Ona Ne Çok Yakla??n Nede Çok Uzakla??n Kotay? Ortada Tutunuz.
Belli Bir Yere Gelince Leader Di?er Küçük Hunterlar? Bizim Üstümüze Yollar Onlar?da Temizleyin Ve Yola Devam Derken Leader Bir Yerde Duruyor Biz Yan?na Gitti?imizde Bomba Dü?üyor Ve Leader Kaybediyoruz Ama Olsun Görev Tamamlan?yor!

Bir Sonraki Görevde Leaderi Mavi Ok Yard?m? ?le Bulun Kesin Biçin Dövün Yak?n Ama Öldürmeyin CONSUME Moduna Kadar Vurun Consume Etmek ?stedi?inizde Sizi Geriye F?rlatacakt?r Ve Çat?lara T?rman?p Kaçacakt?r Ve Onu Tekrar Bulun Tayfalar?n? Yok Edin.Leader Hunteri Bir Hedefe Çekmemiz Gerekiyor O Yüzden Onu Gösteren Kota – Olmak Zorunda Ona Vurun MAV? OK’a ?lerleyin Kota Bitince Tekrarlay?n Taaki Hedef GENTEK’e Kadar Onu ?çeride Bir Güzel Öldürün Ve Görev Tamamlay?n.

Binan?n ?çine Getirdikten Sonra!

Bir Sonraki Görevde ?se Dr.RagLand Bize Leader Hunter? CONSUME Etmemiz Gerekti?ini Söyler.Bizimde GENTEK Tekrar Gitmemiz Gerekir Gitti?imizde Tekrar Canlanm?? Bir Leader Bulacaks?n?z Onun Tekrar Can?n? Azalt?n Ama Öldürmeyin CONSUME Edin Daha Sonra Enfeksiyonlu Askere F9 Yard?m? ?le Bak?n CONSUME Edin D??ar?ya Ç?k?n Di?er GENTEK Birli?ine Gidin F9 Aç?k Olacak ?ekilde HIVE MIND Doldurun ETraf?n?z Sar? Olarak Gezen HEr Ne Varsa
Hepsini Tutup CONSUMELEY?N Sonra Hunter Bulmak Üzere Mavi Oka Gidin Hunter ?le Sava??n CONSUME Yap?n Görevi Tamamlay?n!

Bir Sonraki Görev ThermoBaric Tank Escortlu?u Yap?caz Ne Olursa Olsun Tank Hasar Görmemeli 1 ina Havay Uçuran Tank 2 Binay?da Havaya Uçurur.Tabi Alex Hunterleri Temizlemekle Me?guldur.3 Binada Yerlat? Canavar?m?z Tanka Bir Sald?r? Yapar Ve Tank Pilotu Ölür Biz Geçeriz Tank?n Direksiyonuna 3 Binay? Biz Patlat?yoruz Ve Kalan 1 Bina ?mhas? ?çin Mavi Oka Gidiyoruz O Binayada Tek Bir Thermobaric Bomba At?p Görevi Tamaml?yoruz.

Bir Sonraki Görevde Alex Ve Elizabeth Bo?u?uyor Elizabeth Kendini Ak?ll? Ve Güçlü Zannetsede Alex Zekice Bir Hareketle ??r?ngay? Elizabeth’e Enjekte Ediyor.Bu Seferde SuperMe Hunter ?le Sava??yoruz Bir ?ekilde Oray? Geçin Püf Noktas? Yok.
Bir Sonraki Görevimizi Telefondan Al?yoruz Mavi Oka Gidiyoruz Belirtilen Askeri CONSUME Ediyoruz Ve Helikoptere Biniyoruz.Mavi Daireye ?niyoruz Askerleri Al?p Belirtilen Bölgedeki Binay? Havaya Uçuruyoruz Yarat?lar? Temizleyip Di?er Bölgeye Gidiyoruz.YerAlt? Canavarlar? Yine Sahneye Giriyor Onlar? Yok Edin Yok Ederken
Ayn? Yerde Durmay?n Durmay?nki Size Verilen S?n?rl? Helikopter Can?n?z? Azaltmay?n Araba At?yorlar Yarat?klar.Yarat?klar? Yok Edin Ve Dairnin ?çine ?nin Askerleri Al?p Havalan?n Ve Haritada 2 Mavi Ok Belirecek O Dairelere S?ra ?le ?nip Askerleri Al?n Ancak Çok Seri Olun
3. Daireye ?nin.Alex Binaya Girecek ?çerde Gaz Yayan Makinay? ?mha Edin ?çeriyi Temizleyip D??ar? Ç?k?n Aranmaktan Kurtulun Ve Görevi Tamamlay?n.

Bir Sonraki Görevimizdede Telefondan Ald???m?z Görev ; 9 Adet Bloodtox ?mha Etmek Farkl? Yerlere Yerle?tirilen BlooDTox’Lar? ?mha Edin Ve Görevi Tamamlay?n.Resimde Görüldü?ü Gibi!
Bir Sonraki Görevimiz Escortluk. Askeri CONSUME Edin Mavi Daireye Gidin Sa?a T?klat?p Konvoyau Ba?lat?n Helikoptere Binin Yeralt? Yarat?kalr?n? Yok Edin BloodTox Makinas? Zarar Görmemeli Aksi Takdirde Görev Ba?ar?s?z Olacakt?r.YerAlt? Canavarlar?n?z Yok Edin Ve Görevi Tamamlay?n.
Bu Görev Biraz Zor Korudu?umuz BloodToX Makinas?n? Burada Da Muhafaza Edece?iz Hunterlar Leaderler De Dahil Bu Makinaya Sald?racak Bizimde Savmam?z Laz?m Buray?da Bir ?ekilde GeçinAs?l ?imdi Oyun Zorla??yor Bayan ELIZABETH GREEN ?le Sava??yoruz Ona Çarp?p Kaçt? Türü Bir?eyler Yap?n Seri Olun.Ancak Elizabethin Ek Güçleri Vard?r T?t?k ?eklinde Onlar Bitince Yerde Yatacakt?r Sald?r?n Durmay?n Ne Kadar Azalt?rsan?z Yerde Yatarken O Kadar ?yi Olur.
Siz Onun T?rt?kl? Can?n? Bitirseniz Ve Yerde Yatarken Bir?ey Yapmazsan?z O Hiç Ölmez Önemli Olan Yerde Yatarken Can?n? Azaltmak Anlars?n?z Ne Demek ?stedi?imi!Ancak Resimdeki Güc’ü Kullan?rsan?z Ve Buna Benzer Güç’leri Bölümü Tamamlayabilirsiniz!

Bir Sonraki Görev 9 Adet Filtreyi Yok Etmek Haritada Bulunan K?rm?z? Hedefleri Yok Edin Ancak K?rm?z? Gaz Size Zarar Verecektir Unutmay?nResime Bakabilirsiniz
Görevi Tamamlay?n Ayr?ca Yakalanacaks?n?z Oyunun Ba??nda Gördüklerinizi Göreceksiniz ?a??rmay?n
Bir Sonraki Görev Ad? Transport Destroyed.Tranfer Helikopterlerini ?mha Etmelisiniz Havada Yanl?? Hat?rlam?yorsam 15 Tane Helikopter ?mha Edilmelidir.Resime Bakabilirsiniz!

Bu Görevimizde ?se Tank Takibi Ve Tank Korumas? Yapaca??z ThermobariC Tank Bu Bu Tank?n Önündeki Engelleri Kald?r?n!Resime Bakabilirsiniz!
Tanklar? Yokedin Önü Aç?ls?n TaVaDa’N?n Ama Kalle?lik Yapacak Ve Sizden Kaçmaya Çal??acakt?r Siz ?se Son Sürat Ko?uyor Ve O Tank? Bir Güzel CONSUME Ediyorsunuz Ve Görevi Tamamlam?? Oluyorsunuz!Resime Bakabilirsiniz!

Ve Son Bölümümüz K?saca Anlat?cam SupreMe Hunter Captain.CroSS Yokedin!
Son Bölüm Diye Koyvermeyin Zaman? Var Bomba Patlat?laca?? ?çin Seri Olmal?s?n?z SuperMe Hunter YokEdin Görevi Tamamlay?n.
CONSUME Nas?l Yap?l?r > El ?le Kald?r?lacak Hedefe Yakla??n?z ”E” Tu?una Bas?n?z Mouse Sa? T?klay?n?z.