Sponsorlu Bağlantılar

pusula-yn_bulmak-custom.JPGDünyan?n neresinde olursak olal?m, pusula ile daima yönümüzü çok kolay biçimde bulabiliriz. istersek okyanusun ortas?nda kalm?? olal?m, bu basit cihaz ile yönümüzü bulmak birkaç saniyemizi al?r. Günümüzde GPS uydular gibi çok geli?mi? cihazlar olmas?na ra?men pusula her zaman en kolay yol olmu?tur. Pusulan?n üzerinde neredeyse sürtünmesiz hareket edebilecek ?ekilde dengelenip i?nenin üzerine oturtulmu? bir manyetik ok bulunur. Bu ok üzerindeki manyetizma sayesinde dünyan?n Kuzey Çekim(North Magnetizm) alan?na girerek daima kuzeyi gösterir.

compass-earth-magnet.gif

?ekilde görüldü?ü gibi dünyay? çok büyük bir m?knat?s gibi dü?ünebiliriz. Dünyan?n manyetik alan? olu?um sürecinde belli bir düzene göre yönlenmi?tir ve bir m?knat?s özelli?i gösterir. Buna göre kuzey kutbu(north pole) S, güney kutbu(south pole) da N olarak yönlenmi?tir. Burada m?knat?slarda kullan?lan N ve S harfleri de kuzey ve güney kutuplar?ndan esinlenerek verilmi?tir. Pusulaki okun kuzey k?sm? N, olarak i?aretlenmi?tir ve farkl? kutuplar birbirini çeker prensibinden pusulan?n kuzeyi dünyan?n kuzeyini çeker. Tabi 8000millik çapa sahip dünyan?n yüzeyinde bu çekimin hissedilebilmesi için pusula oku son derece hafif ve sürtünmesiz olarak yerle?tirilmi?tir. Aksi halde manyetik alana göre yönlenmesi mümkün olmazd?. Dünyan?n bütün ekseni boyunca pusula %100 do?rulukla çal??maz, baz? bölgelerde sapma görülür. Bu bölgeler ve ne kadar sapma oldu?u detayl? haritalarda gösterilir. Pusulay? kullan?rken dikkat edilcek bir husus da, etraf?nda manyetik alan olu?turabilecek metal cisimlerin bulunmamas?d?r. E?er pusula çevresinde manyetik alan? dünyan?n yüzeyindekinden fazla olan bir cisim varsa, pusula oku o cisme do?ru yönlenir. Bu da hatal? ölçüm anlam?na gelir.

Tarihçe
Pusulay? M.S 100 y?l?nda Çinliler icat etti. Manyetik bir ortamda serbest b?rak?lan bir objenin kuzeye yönelece?i prensibinden hareketle pusulan?n ke?fi gerçekle?ti. Fransa‘da pusuladan ilk olarak 1200?de söz edilmeye ba?land?. Bunu, 1207?de ?ngiltere ve 1213?te ?zlanda izledi. Pusulan?n ilkel bir yap?s? vard? o zamanlar. ?lk önemli geli?meyi gerçekle?tiren Pierre de Maricourt oldu (1269). ??neyi bir mile geçirdikten sonra, bunu bir yan? saydam ve derecelenmi? bir kutunun içine yerle?tirdi.

http://www.bilgiustam.com/pusula-nasil-calisir/