Sponsorlu Bağlantılar

Etiketler: ayr?l?k ile ilgili mektuplar, ayr?l?k mektubu örne?i, ayr?l?k mektuplar?, en güzel mektuplar, en yeni ayr?l?k mektubu, örnek ayr?l?k mektuplar?,a?k mektuplar?, Ayr?l?k, ayr?l?k mektubu, ayr?l?k mektubu örnekleri, Ayr?l?k Mektuplar?,ayr?l?k mektupu, ayr?l?k mesajlar?, Ayr?l?k ?iirleri, Ayr?l?k Sözleri, Ayr?l?k Yaz?lar?, en güzel ayr?l?k mektuplar?, nefret mektuplar?, özlem mektuplar?, sitem mektuplar?, Veda Mektubu,

K?r?ld?m A?k’a Ama Onun Haberi Yok

Biliyorum, konu?acak bir ?eyimiz kalmad?, payla?acak hiçbir ?eyimiz yok ortada. Yine de yüre?imden, gücümün yetti?i yere kadar sana sesleniyorum, seninle konu?uyorum. Bugün sana olan k?rg?nl???m? rafa kald?rd?m, sevgimi ald?m avuçlar?m?n aras?na, ona s???n?yorum. Cümlelerimi k?saltt?m, kelimelerim buruk, gülü?lerim istenmeyen evlat dudaklar?mda. Bir ihtimal geli?ine s???nd???m? fark ettiysem de, engel olmad?m gurursuz ama umutlu ve sab?rl? hasretine. Anl?k hayaller anl?k mutluluklara gebe kal?yor..bugün gönlümü ho? tutmak istiyorum…imkans?z olan her rüyaya inanas?m geliyor. Bir çocuk gibi, isteklerimi bast?ram?yorum. Çalmayan telefonuma elim gidiyor, sana hala bende oldu?unu ?srarla yazmaya çal???yorum. Bende olan seni hiç k?rmad?m, de?i?tirmedim ve hep korudum desem de, sendeki benin nas?l oldu?unu, gülüp gülmedi?ini, anlams?z bir s?k?nt?yla merak ediyorum. ?çimdeki güzelli?ine inan?p inanmaman? art?k umursam?yorum..!

Sponsorlu Bağlantılar

Bulutlar ya?murunu toprakla öpü?türebilseydi bugün, bana o verdi?in ama tutmad???n sözünü sahiplenerek, dans edebilirdim ?slakl???ma ald?rmadan. Ki asl?nda ?slanan sadece yüre?im olurdu, bedenim de?il…Ü?üyorum, bu ü?üme yaln?zl???mdan geliyor ve sar?yor her taraf?m?. Tutunabilece?im hiçbir güzellik yok, hat?rlamaktan usanmayaca??m an?lar?m d???nda. Is?nabilmek için onlara sar?l?yorum. Anlams?z ve cevaps?z sorular h?nz?rca s?r?t?yor, ben görmemeye çal???yorum.

Dü?ler uzak gibi görünüyordu ama yak?nd?. Belki de görmeyi istemek gerekiyordu. Gözlerini aç desem kapatacaks?n ama kapatma gözlerini..! Biliyorum levrekler derinlerde ve dalgal? denizlerde ya?ar. Levrekler uzak bir dü? gibi zor yakalan?r. Ama sen becerirsin dü?leri yakalamay?, derinlere dalmay?, uzaklara kavu?may?..Sahi, becerebilir misin..?

Kendime bir demet papatya ald?m ama bakmad?m fal?ma. Gözlerimi geli?lere verdim, gözlerimdeki hüzün bile seni özlemi?, kafay? bulunca itiraf etti sonunda. Dü?üncelerim gururlu, hayallerim ve sevdam de?il. Gelseydin; kendimi unutup sana akacakt?m, susturacakt?m içindeki isyan?, kavgalar?n ortas?nda bir güne? gibi do?up ?s?tacakt?m yüre?ini, sevinçten a?layacakt?m bu defa, mutluyken hemen sarho? olu?um gibi, dokunacakt?m, kusacakt?m birikmi?li?imi, hasretimi ama gelmedin, gelmezdin, gelmeye hiç de niyetin yoktu asl?nda. Kendimi kand?rd???m? anlad???mda, a?l?yordum…

Eskiden kimi ?ark?lar?n ne kadar anlaml? oldu?unu dü?ünürken, ?imdi ayr?l???n ard?ndan çal?nan her ?ark? umutsuzlu?umu ve sevgimi anlat?yormu? gibi geliyor. Sevdi?im ne çok ?ark? varm??, bunu senin gidi?in gösterdi bana. Her ?ark?da sen vars?n, her yerde, her gördü?üm insanda, denizde, gecede, uykumda…Nas?l beceriyorsun her yerde olabilmeyi. Bu bir marifetse e?er, niye benim yan?mda de?ilsin ki…?

Göz ya?lar?m asilli?ini yitiriyor ve yenik dü?üyorum sevdana. Gittin..belki de hiç gelmemi?tin, ben geldi?ini sand?m. Ayak uyduramad?m yorgunlu?una. Dudaklar?na, dü?lerindeki öpü?ü konduramad?m. Kimi zaman bir çocuk oldum gülü?lerinde ??maran, kimi zaman bir kad?n dokunu?lar?nda kendini bulan. Ama en çok da imkans?z?n oldum, h?rç?nl???n, yirmi ya??n, gecikmi?li?in…Her geli?imde bir kez daha gönderdi?in oldum. ?nanamad???n, yenemedi?in, üzerinden atlayamad???n korkular?n oldum. A?lad???n, ba??rd???n ya da sustu?un isyan?n oldum. A?k pazar?nda harcad???n mevsimler oldum, sessizce bo?alan gözya?lar?n,birikmi?li?in oldum. Son ses dinledi?in bir ?ark?n?n nakarat? oldum, dilinin ucuna gelip de söyleyemedi?in kelimeler, ister istemez ya?ad???n talihsizlikler oldum. Yüre?indeki kad?n ben olmak isterken, yüre?ine s???nan ve tozlanacak olan bir an? oldum. Hak etmediklerin, art?k yeter dediklerin ve her?eyin olmak isterken belki de hiçbir ?eyin oldum. Söylesene, ben gerçekte senin neyin oldum…? Sesin hep uzaklar? ça??r?yordu, ben üstüme al?nd?m, sana geldim. Bilseydim, bana ait olmayan bir sesleni?i sahiplenir miydim..? ?imdi bir mevsimlik a?k kald? avuçlar?mda. Sadece bir mevsim ya?anan ama bir ömür gibi gelen a?k…Kalbime henüz söylemedim gitti?ini. Ö?renirse onun da ac? çekmesinden korkuyorum. Seni hala benimle biliyor ve seviyor ama ben kalbime ilk defa yalan söylüyorum.

Gittin…sevdam?n öksüzlü?üne al??abilirim belki ama sesinin uzak yollar?n sonunda olmas? ac?t?yor içimi. Suskunlu?un en büyük silah?nd?, suskunlu?unla vurdun beni. Ben al??k?n?m kendi yaralar?m? kendim sarmaya. As?l ac? olan ve kanatan unutulmak asl?nda. Söylesene, unutulmak kime yak???yor..? Unutan sen olsan da, sana bile yak??m?yor..Merak etme, üstüne giydirmedim bu duyguyu, unutulmayan olmak sende daha güzel duruyor. Görüyorsun i?te, a?ka ve sana ihanet etmiyorum ben, ki k?rg?nl???m a?ka.Sen üstüne al?nd?n…Bir sonbahar’da, güne? hala daha ?s?t?rken bedenimi seni ç?kartt? kar??ma. Sen “bitti” dedi?inde ya?mur ya??yordu, a?k?n can? s?k?ld?, seni ald?…

Sevgiliye ayr?l?k mektubu

AYRILIK

Bir tanem;

Ayr?l?k da bir parças? m?d?r a?k?n? O zaman bedenler ayr?l?rken, bu emre asi kalbin hayk?r??lar? niye? Ayr?l?k sonu mudur a?k?n? O zaman sonsa, daha çok ba?lanman?n anlam? ne? Ayr?l?k m?d?r aram?za giren? O zaman isyan etmenin anlam? ne? ?mkans?z oland?r bitmeyen a?k! O zaman bu ayr?l??? kabullenememenin sebebi ne?????:

Sevgiliye ayr?l?k mektubu…

Evet ayr?l?yoruz, ama ?unu bir de kalbim anlasa. Bedenim senden uzakla?t?kça, kalbim sana daha çok ba?lanmasa. Sevgimin bitmesi gerekirken, o bir devin hayk?r??? gibi ço?al?p yank?lanmasa olmaz m? birtanem?

?lk an?m?z? hat?rl?yorum. Sevgini kazanabilmek için elimden geleni yapm??t?m. Seni ilk gördü?ümde bir bebek kadar mutlu ve huzurluydum. Oturdu?umuz masada kar?? tarafta sen, bu tarafta sevginin ?a?k?nl??? ile tir tir titreyen o küçük çocuk bendim. Seni lik öptü?ümde duydu?um utanç kutsalla?t?rm??t? her öpücü?ümüzü. Tenine dokunmak bile beni öldürmeye yetecek kadar heyecan vericiydi o gün. Gülücükler eksik olmuyordu yüzümden. Dünya yok olmu?tu saki, sadece sen vard?n. Sen her yerde… ?imdi benden uzaktas?n. A?k görevini yapt? ve zaman doldu birtanem. Ne çabuk geçti o iki senelik saniyeler. De?il tenine dokunmak, hayaline ula?am?yorum art?k. Ç?rp?nd?kca bat?yorum adeta. Hayata küstüm çünkü beni senden, seni benden çald?. Kalpsiz bir bedenle, amaçs?z, ç?r?lç?plak ortada b?rakt? beni hayat.????:

Sevgiliye ayr?l?k mektubu…

Ayr?lan sevda yolunu takip ederken, gül bahçelerinin kokular?, kelebeklerin rehberli?i e?li?inde sonsuz sevgiyi bulma yolunda, mutlu bir ?ekilde yürümeni dilemeyi çok isterdim…

Ho?çakal sevgilim… (ayr?l?k mektubu)

Ben veda etmeyi pek beceremem. Duygular?m? da pek aç??a vuramam zaten, hele bu veda çok daha zor geliyor. Asl?nda hiç böyle bir son görü?meye gerek yoktu. Ama insan?n kan? durmuyor i?te., ne varsa bu son anlarda.?Senden hat?rlaman? bile istemiyorum., sadece temizli?i ve safl??? ya?atal?m bu a?k? kalbimizin bir kuytu kö?esinde!…Ne güzel ba?lam??t?. ?kimizde gençtik deli doluyduk, co?kunlu?umuzun son safhas?nda kan?m?z?n kaynad??? bir anda gördük birbirimizi, sevdaland?k. Geceler boyu uykusuz kald?k birbirimizi dü?ünmekten, en güzel heyecanlar?, en güzel bak??lar? ya?ad?k. Hemen a?k? ya?ad?k, zaman? durdurup utançlar? ve sitemleri ya?ad?k. Kavgalar?n en güzellerini de biz yapt?k. Çünkü bar??makta ayr? bir zevk veriyordu bize.

Sevdik, sevildik, doru?una vard?k kutsal duygular?n.A?k yeminleri ettik tutamayaca??m?z? bile bile. Günlerce aylarca yaln?z ikimiz varm?? gibi ya?ad?k. Ne alayl? bakan gözlere, ne kar?? ç?kan büyüklere, ne de dost sözüne aldand?k. Kendi ate?imizde yand?k, en önemlisi bir birimizi anlad?k.

Romantik ?ark?lar? serin aksam üstüleri ya?ad?k seninle. En güzel çiçekleri verdin bana. Rüyalarda bile hep ikimiz vard?k. Gerçek a?k? tatt?k bunu sende biliyorsun.

Öyleyse hep ayn? duygularla kalmal? de?il mi? Biz birlikte olmasak da… güzel ba?layan çok güzel ya?anan bu a?k? ayn? temiz duygularla bitirmeliyiz. ?imdi de ayr?l???n en güzelini en ac?s?n? yine biz ya??yoruz…

Ne dersin bu da Allah’?n bir lütfü de?il mi bize? Lütfen a?lama. Neden benimkilerle yar???yor göz ya?lar?n? Sen benim güçlü kocaman sevgilim de?il misin? Güçlüsündür sen… seni hep böyle hat?rlamak istiyorum, haydi sil gözya?lar?n?. Hava da kararmak üzere, zaman bize hep ac?mas?zd? zaten. Yine öyle çabuk olmam?z? istiyor herhalde.

Sana bir ?ey söylemek istiyorum. Mavi gömle?in sana çok yak???yor bir daha k?z tavlamaya niyetlenirsen bu sözlerim akl?nda bulunsun. Bir de küçük bir istek arkana dönüp bakma tamam m? her ?ey burada bitsin, ho?ça kal…

Ayr?l?k Mektuplar? (Ben Hiç Sevilmemi?im Asl?nda) Kendi KalemimdenKonu?mak çare etmiyor biliyorum..Sözlerimin bu kadar anlams?z ve de?ersiz oldu?u bir zaman? hiç ya?amam??t?m.Beni Sevmiyormu?sun bunu anlad?m..Bana verdi?in hayat dersi için sana te?ekkür ederim..Bundan sonra bende art?k senin gibi olaca??m. Yapmac?k sevda sözcüklerim hep seninle olacak…Can?m öyle yan?yor, içim öyle ac?yorki. Ne yapt?m sana anlamad?m bunlar? haketmek için..Hiç mi sevmemi?tin beni söyle…Senin için neleri feda ettim bir bilsen…
Ama hiç bir zaman bilemeyeceksin..
Her ?ey düzeldi derken asl?nda her?eyi bitirmi?iz…
Yolumuz ayr?l?ktan yanaym?? sevgili…Yapraklar? sararm?? bir a?aç gibiyim…?imdi gözlerim bo? bo? bak?yor uzaklara…
Susuyorum art?k..
Hiç Konu?mamak Üzere…
Sana bir kelime bile etmeyece?im….
Özleyeceksin Sesimi…
Duyamayacaks?n Tenimin Kokusunu….
Ve Ben Bu Gece Sonsuz Olaca??m…
Seninle Ayn? Toprakta Bile Olmayaca??m…
Seni seviyorum diyordun, Sensiz Ya?ayamam Diyordun….
Asl?nda Sen Hep Bensiz Ya?am??s?n..
Ve Beni Hiç Ama Hiç Sevmemi?sin…
Belliki Sana Bir?ey Verememi?
Ve Seni Hiç Mutlu Edememi?im…
Bende Bulamad???n Mutlulu?u Bulman Dile?iyle…

Serdar YILDIRIM

bir ayr?l?k mektubu

Bir Ayr?l?k Mektubu. En güzel ve en yeni ayr?l?k mektuplar? burada. Ölümsüz a?klar?n tek adresi ask-sevgi.net

Bir Ayr?l?k Mektubu.

Bunlar sana son sözlerim sevgili, gidiyorum. ?çimde birikmi? k?rg?nl?klar?mla, sana olan a?k?m? cebime koydum, art?k gidiyorum.

Elimden gelen her ?eyi yapsam da, bu sevday? yürütemedim. Seni ya da kendimi suçlamak niyetinde de?ilim. Türk filmlerindeki gibi, ayr? dünyalar?n insanlar?y?z san?r?m. Eskiden güldü?üm o filmlerin ne kadar gerçek oldu?unu ?imdi anl?yorum.

O kadar can?m ac?yor ki ?u anda, kelimler duygular?m? anlatmak için yetersiz kal?yor. Bu ili?kinin yava? yava? tükeni?ine ?ahit olurken, elimden hiçbir ?ey gelmemesi, beni kahretti. Ölecek bir hastan?n ba??nda beklersin ama çaresizsindir ya, i?te bu süreç ayn? öyle hissettim. Çaresizlik ne zormu?!

Asl?nda öyle bombo? oturmad?m. Çözüm yollar? da arad?m. Elimden gelen gelmeyen ne varsa yapt?m. Sana hep güzellikle anlatmaya çal??t?m. Neden uzakla?t???n? sordum. Bir sorunumuz varsa, söyle birlikte çözelim diye neredeyse yalvard?m. Tüm sorular?m cevaps?z kald?. Senden gelen tek yan?t ise, “sorun yok” oldu.

Yüzüme kar?? hiç söylemedin ama belki de gönlün ba?ka birine kaym??t?r. Beni b?rak?p gitmeye de belki vicdan?n el vermemi?tir. Ama ?unu bilmeliydin ki, ayn? evin içinde yokmu? gibi davranmak, bir ayr?l?ktan daha çok s?zlat?r ve onurunu k?rar insan?n.

Dün gece gözlerine bakt?m. Eskisi gibi a?k dolu bak??lar?n k?r?nt?s?n? arad?m, bulamad?m. A?k?m? ayakta tutabilmek için ne kadar mücadele ettiysem de, kazanamad???m? anlad?m. O yüzden, e?yalar?m? toplad?m, gidiyorum.

Gönle söz geçmez, bilirim. Zannediyorum sen de yüre?ine laf geçiremedin, ba?ka birine kayd? için. Bunun için seni nas?l suçlayabilirim ki? Kim benden daha iyi anlayabilir sevgiyi? K?r?ld???m ?ey ?u, ben senin yaln?zca sevgilin de?il, ailen, hayat arkada??n ve en önemlisi dostunum. Bunu gelip bana aç?k yüreklilikle anlatsayd?n, kendine bu kadar i?kence çektirmene izin vermezdim. ?nsan sevdi?inin ac? çekmesine nas?l göz yumar?

Ben ?imdi gidiyorum sevgilim. Bütün k?yafetlerini y?kay?p, ütüledim. Evi temizledim. Dolapta bir hafta yetecek kadar da yemek var. Sadece ?ahsi e?yalar?m? ald?m, bir de bana ilk ald???n gümü? küpeleri. Di?er de?erli e?yalar kutuda duruyor. Sen olmad?ktan sonra, e?yalar?n ne de?eri var.

Ben son nefesime kadar seni sevmeye devam edece?im. Bir gün ba??n dara dü?er, bir dosta ihtiyaç duyarsan, olur da a?layacak bir omuz istersen, beni nerede bulaca??n? biliyorsun. Hayat? bir yerlerinden yakalay?p, yürümeye ba?layaca??m. Yeniden bir dünya kuraca??m. Ancak her ak?am sofraya iki tabak koyaca??m. Olurda dönmek istersen, kalbimin ve yuvam?n kap?s? hep aç?k olacak.

Ho?ça kal gözbebe?im

ayr?l?k mektuplar? (195), ayr?l?k mektubu (27), en güzel ayr?l?k mektuplar? (11), ayr(8), a?k?na ayr?l?k mektubu (4), en g (3), ayr?l?k mektuplar? oku (3), serdar y?ld?r?m ayr?l?k mektuplar? (2), ayrilik mektublari (2), ayr?l?k a?k mektuplar? (2), hiç sevmem??t?n beni(1), en guzel ayr?l?k mektubu (1), a (1), ben hiç sevilmemi?im ?iir (1), ayr?lk mektuplar?(1), ayr?l?k mekyuplar? (1), ayr?l?k mektupler? (1), ayr?l?k mektup (1), ayr?l?k mektubu örnekleri (1), yaz?lm?? özlem mektup örnekleri (1)