Sponsorlu Bağlantılar

Uzmanlar, a??r? kafein, fast food ve fazla asitli içecek tüketmenin s?nav stresini art?rd???n? söylüyor.

ntvmsnbc ve Ajanslar

?STANBUL – Diyetisyen ?efika Ayd?n Selçuk, say?l? günler kalan LYS’de iyi bir performans sa?lamak için beslenmenin önemli oldu?unu söyledi ve ?u önerilerde bulundu:

“S?nava girecek ki?iler için s?nav öncesi beslenmesi ve s?nav günü beslenmesi büyük önem ta??maktad?r. Bu dönemde stres yüksek oldu?u için yemek konusunda ki?iler zorlanmamal?d?r. Herkesin yemek al??kanl??? ve damak zevki farkl? oldu?undan yararl? diye baz? besinleri yemesi konusunda üzerine gidilmemeli, beslenme al??kanl?klar?n?n d???na ç?k?lmamal?d?r. Ki?inin al??kanl??? olan daha önce yedi?inde vücutta reaksiyon vermeyen besinler al?nmal?d?r. Besin zehirlenmeleri riski oldu?u için 1 gün öncesinde d??ar?da yemek yenmemelidir. Yenilmesi zorunlu ise mayonez, tavuk gibi çabuk bozulabilecek g?dalardan sak?n?lmal? ve aç?kta sat?lan g?dalar tüketilmemelidir.

Sponsorlu Bağlantılar

GAZ YAPACAK GIDALARI TÜKETMEY?N
S?navdan bir gün öncesinde gaz problemi olu?turacak kurubaklagil, lahana gibi besinlerden uzak durulmal?d?r. Ba?ar?y? olumsuz etkileyece?i için k?zartma, birçok besinin bir araya gelmesiyle olu?an kar???k yemekler, çok ya?l?, a??r soslu yemekler tercih edilmemeli mümkün oldu?u kadar hafif, ya?s?z besinler tüketilmelidir.

ÇAY VE KAHVE ?Ç?M?N? AZALTIN

Özellikle bu dönemde çok fazla çay, kahve ve kola içmek kalp çarp?nt?s?na, huzursuzlu?a, geç saatlerde de uykusuzlu?a, korku ve endi?eye neden olur. Kolal? içeceklerde bol miktarda kafein içerir. Bunlar?n yerine C vitamini içeri?i yüksek ku?burnu, papatya, adaçay? gibi bitki çaylar? tüketmek daha do?rudur.

STRES?N?Z? BÖYLE YEN?N
Güne kahvalt?s?z ba?lamay?n. Gün içinde 5-6 ö?ün yiyecek tüketin (2-3 saatte bir beslenmeye gayret edin.) Kafein içeren içecek ve yiyeceklerden mümkün oldu?u kadar uzak durmaya çal???n. (Asitli içecekler, kahve, a??r? miktarda çikolata vb.) A??r? tuz ( salamura yiyecekler) ve ?eker içeren g?dalar? dikkatli tüketmeye çal???n. Gaz yap?c? özelli?i olan yiyeceklere dikkat edin. (kurubaklagiller asitli içecekler vb.) ?çeri?ini bilmedi?iniz yiyecek-içeceklerden uzak durun ve mümkün oldu?unca d??ar?dan yemek yememeye gayret edin. Aç?k havada ho?land???n?z spor ve aktiviteleri yap?n.

Stres an?nda b?kk?nl?k ve isteksizlik artar. Uykuya e?ilim azal?r. Dolay?s? ile s?nav öncesi düzenli uyumak ve uyku al?nm?? ?ekilde s?nava girmek çok önemlidir. Stresi azaltmada son 1 hafta kala C vitamininden zengin beslenmenin adrenalin seviyesini artt?rd??? ve stresi azaltt??? gözlenmi?tir. Bu sebeple C vitaminden zengin meyve ve sebzeler s?kça tüketilmelidir. Örne?in portakal, kivi, patates, biber, havuç, brokoli gibi sebze ve meyveler C vitaminince zengindir. Özellikle bal?k, ceviz, zeytinya??, ye?il yaprakl? sebzeler, k?rm?z? et, pekmez, maydanoz, ye?ilbiber, kivi, portakal, ku?burnu mutlaka haftal?k ve günlük beslenmenizde yer vermeye çal???n.

?DEAL KAHVALTI
Sabah stresle beraber mide bulant?s? ve i?tahs?zl?k olmas? çok do?ald?r. Bu yüzden di?er zamanlara göre daha az besin tüketmek istenebilir. Miktarlar az tutularak sa?l?kl? besinlerin tüketimi sa?lanmal?d?r. Çok fazla miktarda ve kar???k ya?l? besinlerin tüketimi de sabah önerilmemektedir. Örnek bir kahvalt? mönüsü vermek gerekirse;

1 bardak meyve suyu ( Taze s?k?lm?? tercih edilir),
1-2 dilim peynir,
1 yumurta ( Ha?lanm?? veya ya?s?z tavda omlet),
3 tam ceviz veya 5-6 badem,
4-5 adet zeytin,
1 tatl? ka???? pekmez,
2 -3 dilim tam bu?day ekme?i,
1 kivi veya 5-6 çilek veya 1 yemek ka???? kuru üzüm,
Domates, salatal?k.

?EKER TÜKETMEK EN BÜYÜK HATA
Yap?lan en büyük hata beynin ?eker ile çal??mas?ndan dolay? fazla miktarda çikolata ve basit ?eker içeren tatl?lar?n tüketimidir. Fazla ?eker tüketimi daha h?zl? ?ekeri dü?ürecektir. Kan ?ekeri h?zla dü?en ki?ilerde konsantrasyon azal?r, el ve ayaklarda uyu?ma artar hipoglisemi gözlenir. Bu aç?dan tek ba??na ?ekerli ?eyler de?il, kaliteli proteinlerden olu?an bir örüntü de kahvalt? esast?r.

Stresi azaltan ve mutluluk veren (seratonin salg?layan) besinlerin tüketilmesi öneriler aras?nda: Tam bu?day ekme?i, bulgur pilav?, makarna, tam bu?day unundan yap?lm?? kekler vb. Peynir, süt ve yumurta. Muz, kivi çilek. Yeterli miktarda çikolata (fazla tüketimi B vitamin depolar?n? azalt?r konsantrasyonu da dü?ürür.) Oda s?cakl???nda su, kuru meyveler (kuru erik, kuru üzüm, kuru kay?s? vb), f?nd?k, f?st?k, ceviz vb. yan?n?zda bulundurabilirsiniz. Çikolata tek ba??na kan ?ekerini dü?ürece?i için yan?nda kuru meyve ve kuru yemi?ler daha fayda sa?lar.”