Sponsorlu Bağlantılar

Siyah tenli insanlar?n niçin renkli gözü olmaz,zencilerin göz renkleri nedir,zencilerin gözleri renklimidir

Siyah ten ve koyu renk saç-göz, ayn? zaman sürecinde (ki bu çook uzun bir süreç), ayn? co?rafi ko?ullar alt?nda birlikte seçilmi? ve o co?rafi bölgelerde ya?ayan ?rklara ait bask?n karakter haline gelmi? özellikler. Göz rengi, çok say?da allel ile kal?tlan?yor ve koyu renkler daima aç?k renklere göre daha bask?n. Dolay?s?yla, siyah tenli insanlarda da aç?k göz rengini olu?turacak genler bulunuyor, ama koyu göz renklerini olu?turan allellerin daha yüksek oranda görülmesi ve bunlar?n da aç?k göz rengi allellerine bask?n ç?kmas? nedeniyle, s?kl?kla gözleri koyu renkli oluyor. Ancak, ender de olsa, aç?k renk gözlü olanlar? da vard?r.