Sponsorlu Bağlantılar

apple,business card,technology company,steve jobs,photo

Steve Jobs’?n 79’dan kalan kartviziti…

Steve Jobs’un 1979 y?l?nda kulland??? kartviziti ve üzerindeki ilginç detaylar burada…

Steve Jobs 1997’de Apple’a CEO olarak dönmeden önce, ?irketin yeni ürün geli?tirme departman?nda as ba?kan olarak çal???yordu. Mozilla’dan Pascal Finette, girdi?i bir tweette Jobs’?n 1979’dan kalma i? kart?n? foto?raflad?.

Finette kartla ilgili birkaç noktaya da parmak bast?; “Foto?rafta göremedi?iniz ?ey, kartta yer alan ve kabartmal? ?ekilde duran Apple logosu. Yani kartlar? için de o zamanlar ciddi miktarda para ödemi?ler( konu Steve olunca beni ?a??rtm?yor).”

Ba?ka bir dikkat çekici nokta ise, telefondaki numaran?n tam 21 y?l sonra bile hala Apple’?n santraline ba?lan?yor olmas?. Finette’nin üstünde durdu?u di?er bir konu da, Apple’?n yaz?l???nda kullan?lan yaz? tipi. Finette, bunun Reebok için oldukça fazla kullan?lan bir yaz? tipi oldu?unu da ekliyor.

CHIP Online