Sponsorlu Bağlantılar
Symbian Os 9.1 ! SADECE Program PAYLASIM ALANIDIR

 

 

Sponsorlu Bağlantılar
Symbian Os 9.1 SERIES 60 v3 LERDE KULLAN?LAN PROGRAMLAR?N NAS?L KULLAN?LACAKLAR? ?LE ?LG?L? ACIKLAMALI B?LG?LER BULACAKSINIZ
NOK?A TELEFON MODELLER?N?N ?SLEMC? H?ZLAR?

http://www.nokia-tuning.net/index.php?s=processor

Cep telefonlar? için terimler sözlü?ü var m??

Cep telefonu terimleri hakk?nda bilgiye ihtiyaç duyuyorsan?z

Format
by Network KILLER

3 çe?it format var. Telefon bekleme ekran?ndayken at?lan soft formatlar ve telefon kapal? iken at?lan hard format. Soft format için ?u seçenekler mevcut:

Bekleme ekran?ndan ilgili kodlar? giriniz:

*#7370# – Detayl? Soft Format (Ajanda, notlar, rehber vb uygulamalar silinir ve ayarlar s?f?rlan?r)
*#7780# – Soft Format (Sadece ayarlar s?f?rlan?r)

Hard format atmak için: Telefonu kapat?n?z.

?u tu? kombinasyonuna s?ras?yla basarak beraberce bas?l? tutun: ye?il arama yan?tlama tu?u, *, 3

Ard?ndan da power tu?una (telefonu açan tu?) bas?n. E?er olmazsa telefon aç?l?rken ayn? kombinasyona bir kere daha bas?n. .

Not: Format sonras? haf?za kart?nda önceden yüklenmi? yaz?l?mlar?n tekrardan telefonunuza yüklenmesinde sorunlar olacakt?r. Bunu a?mak için, format öncesi cihaz?n?z? PC’ye “Toplu Depolama” modunda ba?lay?p “Bilgisayar?m”dan haf?za kart?na girerek “Private” klasörü ve gereksiz di?er klasörleri silmeniz gerekiyor.

Cihaz?m yava?lad?. Nedeni ne olabilir?
by Network KILLER

Telefonu h?zl? ve verimli kullanmak tamamen kullan?c?n?n elindedir. Telefonu yava?latan ba?l?ca unsurlar ?unlard?r:

??lem Kayd?’nda çok numara birikmesi (30 gün bOyunca i?lem kayd? tutulursa ve temizlenmezse),

Lifeblog’un aç?k tutulmas?,

Arka planda fazlaca aç?k uygulama b?rak?lmas? (özellikle de haf?za kart?na kurulu olanlar),

Galeri’de fazlaca dosya birikmesi

Galeri çok dolarsa aç?lmas? zaman al?r. Bu normaldir.

* Büyük boyutlu bir haf?za kart? telefonumu yava?lat?r m??

Telefonun i?letim sistemi, kullan?lan haf?za kart?n? adresliyor ve bütünlü?ünü do?ruluyor. Fakat bu noktada kart?n kapasitesinin büyük olmas? telefonun yava?lamas?na yol açmaz. Sonuçta kart?n kullan?lmayan kesimlerine her seferinde eri?ilmiyor.

* LifeBlog nedir ve nas?l kapat?l?r?

LifeBlog, telefonda de?i?en dosya ve mesajlar?n günlü?ünü tutan bir yaz?l?md?r. Ayn? yaz?l?m?n PC için olan? da vard?r. Siz telefonu PC’ye ba?lad???n?zda, bir önceki senkronizasyondan beri de?i?en dosyalar, otomatik olarak PC’nize aktar?l?r. Fakat bunun bir dez avantaj? var. LifeBlog, tuttu?u kay?tlar nedeniyle cihaz?n?z?n yava?lamas?na neden olacakt?r. Bunun için kapaman?z? tavsiye edebilirim. Kapatmak için:

S?ras?yla Menü -> Uygulamalar -> LifeBlog’a gelin.

Seçenek -> Ayarlar alt?nda “Ö?e Türleri” olacak.

Ö?e Türlerinde seçili nesnelerin hepsinin i?aretini kald?r?n.

D?KKAT: LifeBlog listesinden herhangi bir?ey silinirse ayn? zamanda telefondan da kal?c? olarak silinmi? olur. Bu nedenle LifeBlog alt?ndan i?inize yarayacak dosyalar? herhangi bir ?ekilde silmeyiniz.

LifeBlog’un PC Sürümü için: http://r2.nokia.com/nokia/0,,71751,00.html adresine bak?n?z.

* ??lem kayd? tutma süresi nas?l de?i?tirilir?

S?ras?yla Menü -> Uygulamalar -> ??lem Kayd?’na gelin.

Seçenek -> Ayarlar alt?nda ne kadar süre kay?t tutulaca??na dair bir ibare görülür.

Buradan istenilen süre seçilebilir.

D?KKAT: ??lem Kayd? tutma kapat?l?rsa, son arayan numaralar, son aranan numaralar ve cevaps?z aramalar gibi özellikler kullan?lamaz.

Haf?za kart?na yüklenmi? ve uygulama yöneticisinden silinemeyen temalar? veya programlar? nas?l silece?im?

1 – Telefonu PC ye data kablosunu kullanarak ba?lay?n.
2 – “Data Transfer (Veri Aktarma)” modunu seçin. (di?er telefon modelleri için bu mod ; telefonun bir USB gibi oldu?u/kullan?ld???/davrand??? seçenektir)
3 – PC nizin “gizli dosya ve klasörleri göster” seçene?inin aç?k oldu?undan emin olun.
(Nas?l yap?laca??n? bilmiyorsan?z : windows explorer dan Tools(Araçlar)–>Folder Options(Klasör seçenekleri) ne gelip ->Wiew(Görünüm) sekmesini t?klay?n.
Buradaki ekranda “Show hidden files and folders(Gizli dosya ve klasörleri göster” opsiyonunu seçin)
4 – PC den, My Computer (bilgisayar?m)> Removable Disk (the memory card) [ç?kar?labilir disk(haf?za kart?)]> Private [(it’s a hidden folder(bu gizli bir klasördür)] > 10207114 > Import a gelin
5 – ?imdi isimleri karmakar???k -örne?in : dc60815d47351ce2 -olan bir çok klasörünüz olacak . Her klasör 1 temaya kar??l?k geliyor.
6 – Her klasörü açt???n?zda içeri?inde 4 dosya göreceksiniz : bir ayar dosyas? , bir .mbm dosyas?, bir .mif dosyas? ve bir .skn dosyas?.
Bu 4 dosya da isimlerinde teman?n ad? var. mesela benim “dc60815d47351ce2” klasörümde Pink_Seaflower_3250.mbm, Pink_Seaflower_3250.mif ve Pink_Seaflower_3250.skn dosyalar? var ve bu da “dc60815d47351ce2” klasörümün “Pink Seaflower” temalar?ndan birinin klasörü oldu?unu gösteriyor.
7 – Silmek istedi?iniz bir temaya geldi?inizde “Import” klasörüne geri dönün ve tüm tema klasörünü silin. T?pk? benim “pink seaflower” temas?n? silmek istedi?imde, tüm “dc60815d47351ce2” klasörünü silece?im gibi.
8 – Telefonunuzu güvenli bir biçimde ç?kar?n (PC den ay?r?n)
9 – Bo? tema galerisinin keyfini sürün

Bu yöntemi 3250 telefonumda denedim ve kusursuz çal???yor. Telefonumu ç?kard?ktan (PC den ay?rd?ktan) sonra telefonda “temalar” klasörünü açt?m ve sildi?im tüm temalar gitmi?ti.
Di?er telefonlar için “10207114” ana klasörü farkl? isimde olabilir. Yapman?z gereken ?ey “Import” alt klasörünü içeren klasörü bulmakt?r.

Update sonras? veya program kurarken sertifika hatas? al?yorum. Bu sertifika da neyin nesi? Bu hatalar? nas?l a?aca??m?

Sertifika Nedir?

Symbian yaz?l?mlar?n?n, mobil cihazlara kurulumuna izin veren dosya parçac?klar?d?r. Burada belirli IMEI numaras? ya da numaralar? veya tarih aral??? k?s?tlamas? yap?labilir. Belirli yaz?l?mlar yard?m?yla kurulacak program?n yap?s?na dahil edilirler. Baz? programlar bu ?ekilde s?n?rl? bir süre için imzalanabiliyor. Mesela 6 ay ya da 1 y?ll???na. Bizim gibi kullan?c?lar?n yapt??? imzalama i?lemi 6 ayl?k oluyor. (symbiansigned’dan yap?lanlar) ACS (Authenticated Content Signing) Publishers olarak bilinen ?ah?slar s?n?rs?z süre ve s?n?rs?z IMEI numaras? için imzalama yapabiliyorlar. ?mzas?z yaz?l?mlar kesinlikle cihazlara kurulam?yor.

“Sertifika henüz geçerli de?il, süresi dolmu? ya da telefon ayarlar?n?z yanl??!” hatas?n?n?n çözümü:

Yeni imzalanm?? bir program için imzalamay? yapan ki?inin saati 14:00 olsun. Siz dosyay? saat fark?ndan dolay? 13:30’da indirirseniz telefona kuramaz ve bu hatay? al?rs?n?z. Bunun için beklemeniz laz?m. Telefonunuzun tarih ve saatini do?ru olarak ayarlay?n?z. Ayr?ca “Uygulama Yöneticisi”nden “Ayarlar” alt?nda “Yaz?l?m Yükleme -> Tümü -> Çevrim ?çi Sertifika Kontrolü’nü kapal? yap?p ilgili program? kurmay? tekrar deneyin.

“Sertifika taraf?ndan engelleniyor!” hatas?n?n?n çözümü:

Çözümü yoktur. Program? imzalayanlar sizin IMEI numaran?z için kuruluma izin vermemektedir.

“Süresi geçmi? sertifika!” hatas?n?n?n çözümü:

Yukar?da bahsetti?im tarih aral??? k?s?tlamas? nedeniyle bu hatay? alabilirsiniz. Program? kurmak için telefonun tarihini geri alman?z gerekmektedir. Fakat bu tarihin ne oldu?u tamamen program? imzalayan ki?iye ba?l?. Deneyerek bulmak zorundas?n?z. Buldu?unuz tarihi bir yere not etmeniz faydal? olacakt?r. Bir daha ayn? program? kurmak isterseniz o tarihi kullanacaks?n?z. Program?n kurulumu bitince tarihi eski haline alabilirsiniz. Özellikle “BABI”nin eski temalar?nda bu sorun var. Telefonun tarihini 2006 olarak ayarlay?p temalar? kurabilir ard?ndan tekrar tarihi eski haline alabilirsiniz.

HandZip

Aç?klama : S?k??t?r?lm?? zip ve rar dosyalar?n? olu?turma ve açmak için kullan?lan program

http://www.4shared.com/file/18404613/3ed30584/HandyZip_1_03.html

HandyClock Symbian OS.9.1 3rd
Aç?klama: HANDY CLOCK FOR S60 v4.0

Dünya Saatleri
Dünya haritasi
Günlük alarm
Tu? kilit
Ajanda
Kronometre

http://www.4shared.com/file/18404612/49d43512/Handy_world_Clock.html

F-Secure Mobile Antivirus Beta
by WebOmeRs

Aç?klama : Önerilen bir antivirus yaz?l?m?

http://rapid–share.com/files/40758225/F-Secure_Mobile_Anti-Virus.rar.html

Aradaki ” — ” çizgiyi kald?rarak indirebilirsiniz.

Auto Hand Up

Konu?ma zaman? belirleme program? belirlenen zamandan sonras? kendisi kapat?yor.

Download :

http://rapid–share.com/files/40757206/Igor_1__1__1_.Dontsov.Auto.Hang.Up.v1.1.S60v3.SymbianOS9.1.Cracked_SyMPDA.zip.html

Aradaki ” — ” çizgiyi kald?rarak indirebilirsiniz.

Beyler bu AUTO HANG UP program?n?n 15 günlük deneme sürümünü vermi?siniz bunu nas?l – sürüm yapabilirim?

http://www.4shared.com/file/23551936/cf392b4a/Smartbian_Auto_Hang_Up_v1_10.html
iki sis dosyasinida yukle ve register etmek icin kodu secenekler use my imei secerek yapabilirsin

SplashPhoto
by WebOmeRs

Aç?klama : Güzel bir foto?raf görüntüleyici.

Download : http://rapid–share.com/files/40760985/SplashPhoto_S60_3rd_v4_1_.21.rar.html

Aradaki ” — ” çizgiyi kald?rarak indirebilirsiniz.

Screen Shot
by WebOmeRs

Aç?klama : Cep Telefonundan ekran görüntüsü alma program?.

Download : http://rapid–share.com/files/40761120/Screen_Shot_v2_1_.1_S60_Symbian_OS9.1_By_WebOmeRs.rar.html

Aradaki ” — ” çizgiyi kald?rarak indirebilirsiniz.

Y-BROWSER
by WebOmeRs

Aç?klama : S60 3rd için çok iyi bir dosya yöneticisi.

Download : http://rapid–share.com/files/40766883/Y_Browser_077_0_3rdEd_By_WebOmeRs.zip.html

Aradaki ” — ” çizgiyi kald?rarak indirebilirsiniz.

Adobe Reader LE OS 9.1
Aç?klama: Bildi?iniz Acrobat PDF Okuyucu.

http://www.4shared.com/file/18403840/4de4b5c8/Adobe_Reader.html

BT web cam uygulamasi

BlueTooth ?LE TELEFONUNUZU WEBCAM OLARAK KULLANAB?L?RS?N?Z

http://www.4shared.com/file/18225964/f08f96c5/Warelex_Mobiola_WebCam_Bluetooth_v1_00.html

HANDY ALARM

her gun alarm kurmak zorunda kalmazsiniz

*telefon kapali iken çalmadigi gibi sorunlar var bilginize

i? günlerini i?aretleyip sadece o günlerde alarm caliyor

http://www.4shared.com/file/18404610/a7da543e/Handy_Alarm_S60_3edition_v101_-.html

kontorlu vadafone hatlardada televizyon izleyebilirsiniz .

faturali hatlarda zaten buna gerek yok.

vadafone kontorlu hattiniz varsa 4440542 yi arayarak kontorlu hat kullandiginiz belirtip size gonderilecek MVS mesaj ayarlarini kaydederek bele? tv izleyebilirisiniz…..faturali hatlarda baglanti tipi ve real player da baglanti ayari vadofone MMS i secip ucretsiz izlersiniz kontorlu hatlarda musteri hizmetlerini arayip gelecek MVS ayarlarini pin kodunuda musteri temsilcisinden alip izleyebilirsiniz
kanallar da bunlar

W?F? BAGLANT? SORUNUNA ORNEK VE COZUMU

*** oncelikle ayarlar/baglanti/erisim noktasi icindeki tum wlan baglantilarin (C ye bas)sil mavidir.
etkin bekleme modu aciksa bekleme menusundeki wlan taramasini ac ve baslat.eger bulduklari aglarin arasinda

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

1-elduka yazan gibi bir ag buldugunda bu a?da sifre vardir giremezsin.(basitce)modemin degil modemin atami? oldugu bir sifre vardir.buna baglanmak icin modem e girip oradaki wlan baglanti sifresine sahip olman gerekir.baglanamazsin

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

2-flynet54m olarak gorunen a? ise ?ifresizdir ama sana cok uzaktir zaten sinyal siddeti cok dusuk level deki gibi ama digerindeki gibi kilit sifre yoktur.ama bunada baglanamazsin mesafe olarak.
3-baglanabilecegin a?lar flynet54m gibi sifresiz ve sinyal gucu yuksek olanlardir dedigin gibi alisveris merkezleri bazi cafelerde sifresizdir genelde
4-diyelimki sinyal gucu yuksek ve sifresizse baglan dersin baglanir ve web acilir onu kapat.artik bir kablosuz a? eklemis olursun baglantilarina sen silmedigin surece baglanti noktasi olarak tanimli kalir artik hep.
daha sonra istedigin uygulamayi acip örn.opera .agile msn.smar2go.fring.mig33 vb programlari actiginda baglanti noktasi ararken yaptigin wlan baglantisini secip baglanabilirsinIZ

ARKADA CAL??AN B?R PROGRAM? ACT?VE F?LE ?LE SONLAND?RMAK

telefona attiginiz yeni mp3 ler eger müzik calar listesinde yoksa

örnek soru

quote:

Orjinalden al?nt?: ******

arkada?lar telefonun program?n? güncelledikten sonra mp3 çalar yüklü mp3 leri bulam?yor galeriden aç?nca çal?yor bu sorun hakk?nda bilgisi olan varsa yard?m pls

güncelleme yapinca hepsi görünür artik müzik calarda

?SLEMC? VE DONANIM B?LG?LER?NI GORUNTULEME

http://www.4shared.com/file/17943272/3a06c706/nsys_info.html

PROGRAM YUKLEME SORUNU OLANLAR ?LK BU AYARLARI KONTROL ETSIN YAZ?L?M

program yuklemeye cali?tiniz ama yukleme iptal ediliyorsa asagidaki gibi uygulama yöneticinin seceneklerinden asagidaki gibi ayar yapin öncelikle

HANDY TASKMAN

SON KULLAND??INIZ PROGRAMLARA KOLAY ER?S?M SAGLARS?N?Z

Arkada cali?an programlar,menuler arasinda hizli gecis en son kullandiklariniz sitem ram suruculerin ne kadarinin bos oldugunu gorebileceginiz bir pro ..olmazsa olmazim

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

http://www.4shared.com/file/18404615/d7b0a0b1/HandyTaskman_S60_3_Ful_favorim_.html

KEND? TEMAN?Z? KEND?N?Z YAP?N (CEKT?G?N?Z RESM? TAM EKRANDA )
cektiginiz resimi duvar kagidi yapsaniz bile tam ekrani kaplamaz. bu bir tema yapici programdir.cektiginiz resmi telefondan tema yapip tam ekranda o resmi görebilirsiniz

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

http://www.4shared.com/file/18476156/37b33611/theme_diy_v1_0_2_tema_tam_ekran_.html

Tema Yapma !

http://www10.ownskin.com sitesinden kolay tema yapma özelligi ile kendiniz elinizdeki istediginiz resimler ile telefon modelinize cözünürlügüne göre temalar yapabilirsiniz

araya bir FENERBAHCE temasi koysam reklam olmaz dimi
fenerbahceli arkadaslarima bir tema da ben imal ettim
http://www.4shared.com/file/19071160/55ccb1fc/fenerbahceliyim_ccman.html

TELEFON EKRAN?N? XP ST?L?NDE KULLANMAK

SYMB?AN OS 9.1 C?LER BURAYA topiginde verdim ama burdada tekrarliyorum eksik kalan konuyu
ama sanirim flash 2.1 i vermedim orada flash 2,1 little ile cali?iyor program makinanin kendi flash player i ile degil 2.1 flash ile cali?ir …vista ve desktop ikonlarinida ekliyorum ekran cözünürlüklerine gore 2 klasor var
yükleme:
1-ilk once flash player little 2.1
2-sonra Best XP Theme_pg.sis dosyasi
3-Best XP Theme 3rd .sis
programlar bu sekilde ben 2 klasore ayirip tum s60 v3 icin olanlari da atiyorum telefonunuzun modeline gore asagidaki gibi yukleyin

-Best XP Theme 3rd .sis for N71 N72 N73 N91 N92 N93 N95 5500 N80 E70 E60 3250 others…240×320,176×208,352×416
-Best XP Theme 3rd pg.sis for N71 N72 N73 N91 N92 N93 N95 5500 N80 E70 E60 3250 others…240×320,176×208,352×416

-Best XP Theme 3rd Land..sis for E50 E61 E62 E71 others… 320×240
-Best XP Theme 3rd Land..pg.sis for E50 E61 E62 E71 others… 320×240

Dosya Download Linki: Best_XP_THEME_3rd_v1.4-.rar
http://primeupload.com/file/121674/Best-XP-THEME-3rd-v1-4-.rar.html

flashlite2_1
imzam altindaki paylasim alanimda var.
http://www.4shared.com/file/17911162/43b20fe5/flashlite2_1_symbian_s60V3.html

bu da cali?ir son haldeki resmi
saygilar

http://www.4shared.com/file/18476156/37b33611/theme_diy_v1_0_2_tema_tam_ekran_.html

Orjinalden al?nt?: s@b?k@

*#06# Seri No’yu Gösterir
*#0000# Versiyonu Gösterir
*#7760# Üretim Seri numaras?n? gösterir
*#92702689# Garanti bilgileri gösterme ve düzenleme
*#2820# Bluetooth bilgilerini gösterir
*#73# Telefondaki oyunlar?n skorlar?n? ve zamanlar?n? s?f?rlar
*#335738# Mobil operatörden al?nan SMS ve MMS ve GPRS’den al?nm?? profilleri siler
*#7370925538# Tüm cüzdan ve cüzdan kotlar?n? siler
*#7780# Fabrika ayarlar?na geri döner
*#7370# Soft format

>Gameboy Emulatör<

quote:

Orjinalden al?nt?: gkhnzn

Link: http://rapid share.com/files/44371180/vbagx_s60v3_cracked_by_wl.sis (rapid ile share aras?ndaki bo?u?u kald?rmay? unutmay?n?z!)

Aç?klama: Gameboy oyunlar?n? oynayabilmenizi sa?lar.Gameboy oyunlar?n? telefona att?ktan sonra yönetici bir programla E/data/Others/vBag içine at?n?z.(bende anlatt???m ?ekilde ama “C”ye kurarsan?z farkl? olabilir.) Size gameboy oyunlar? sitesi vereyim,burada 1000’i a?k?n oyun var diledi?inizi indirin üyelik gerektirmez.

Oyunlar?n Bulundu?u Site: http://www.emu-land.net/portable/gba/roms/a

Çal??t??? Modeller: : Nokia NSeries s60 3rd Edition (3250, 5500, 5700, N71, N73, N80, N91, N92, N93, N95, E50, E60, E61, E70…)


Al?nt?d?r!

Jukebox v2.02( EQ.olan guzel bir mp3 player).

en guzel özelligi uyku modunun olmasi..ayarla yat o kendi kapanir EQ ozelligide ses kalitesini yukseltiyor
imzam altindaki alanda

http://www.4shared.com/file/18404607/20a5f0dc/Jukebox_v202__EQolan_guzel_bir_mp3_player_.html

best messagestorer_s60_3
(sms leri text e cevirme).

gelen mesajlarinizin sizin icin önemi buyuk ama sadece telefonda goruyorsunuz..telefon bozuldu mesajlar silindi kart cikti mesaj gitti yok …bu pro ile gelen sms lerinizi text formatina cevirip isterseniz pc nize da atip saklayabilir pcden de okuyabilirsiniz

http://www.4shared.com/file/18097738/1ec15b30/best_messagestorer_s60_3_sms_leri_text_e_cevirme_.html

JAVA EMULATOR

(java oyunlari pc de oynayabilrisiniz).
yuklem yapmadan java oyunlari bu program ile gorebilir yada pc uzerinden oynayabilirsiniz

http://www.4shared.com/file/18404609/c71ddddb/java_emulator_java_oyunlari_pc_de_oynayabilrisiniz_.html

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

SPLUS V-THEME v1.6a

V -Theme

Ba?lat menüsü ve masaüstü düzenlemeleri.
-Masaüstü arkaplan de?i?tirebilme
-Masaüstü simgelerini de?i?tirebilme
-Analog/Digital saat,batarya,?ebeke sinyali,tarih, saat
-Program listesi arama kay?tlar?
-Ototmatik program listesi olu?turma
-Programlara kolayca eri?im
-Arama yapabilme
-Çabuk arama fonksiyonu
-Tu? kilidi
-Desteklenen çözünürlükler 176×208,352×416,240×320,320×240

Program?n çal??mas? için Adobe Flash Lite v2.1 yüklü olmal?d?r.
Adobe Flash Lite v2.1 http://rapid share.com/files/46057655/Flash_Lite_v2_1_.1.rar.html
SPLUS V-THEME v1.6a http://rapid share.com/files/46057704/V-THEME_SPLUS_v1_1_.6a.rar.html

10 Adet Skin

Ekte bulunan dosyalar? E:\data\xp\skins klasörüne kopyalay?n.
Daha sonra Vtheme ‘i aç?n select tools->settings->skins->choose dan istedi?iniz skin seçin.
Güle güle kullan?n.

10 Adet Skin http://rapid share.com/files/46057867/Skins.rar.html

Kronometre program?

quote:

Orjinalden al?nt?: mrk_1905

Tektronic SRL Stopwatch Plus v1.02 OS9.1

http://rapid share.com/files/43093958/Tektronic_SRL_Stopwatch_Plus_v1_1_.02.rar.html

TELESEKRETER

http://www.4shared.com/file/18404620/8cf707fd/Call_Recorder_Pro_v1_10_TELESEKRETER_PROGRAM_.html

TELEFON FLA?INI EL FENER? OLARAK KULLANMAK

http://www.4shared.com/file/18404623/15fe5647/TorchLitev100_elfeneri_.html

daha sonra resim eklenecektir!

E50 Yaz? Tipini Büyütme

Al?nt?d?r

(?SM?N? KAYDETMEM?S?M PARDON E50 FORMUNDAN)

1-http://www.esnips.com/doc/f3e63cb6-78e0-4be5-96ee-73176044f804 adresinden fontlar? indirin.
2-Mini SD kart?n?z? kart okuyucuya tak?n.
3-Kart?n?zdaki “resource” klasörünün içine yeni bir klasör olu?turup ad?n? “Fonts” yap?n.
4-Yukar?daki adresten indirdi?iniz rar dosyas? içindeki yaz? tiplerini olu?turdu?unuz “Fonts” dosyas? içine at?n.
5-Telefonunuzu yeniden ba?lat?n.Hepsi bu kadaaar Hay?rl? ossuuun.

Bu yaz? tiplerinden ba?ka benim be?endi?im yaz? tipini koyamazm?y?m?

-Evet koyabilirsiniz.Yukar?daki linkten indirdi?iniz rar dosyas?n?n içinden 3 ayr? yaz? tipi ç?kacak.
Bunlar:

nosnr60.ttf = Nokia Sans S60 Regular —–> Normal yaz? tipi yani sms mesajlar?,menüdeki ikonlar?n alt?ndaki yaz?lar?n yaz? tipi dosyas?d?r.
nssb60.ttf = Nokia Sans S60 SemiBold—–>Menü yaz?lar?n?n yaz? tipi dosyas?d?r.
nstsb60.ttf = Nokia Sans S60 TitleSmBd S60—>Operatör Ad? ve Menü ba?l?klar?n?n yaz? tipi dosyas?d?r.
S60ZDIGI.ttf = Series 60 ZDigi—————->Say?lar?n yaz? tipi dosyas?d?r.

Not:Yukar?da verdi?im linkte say?lar? de?i?tiren yaz? tipini koymad?m.Siz istedi?iniz gibi de?i?tirin.

Nerede hangi yaz? tipini kullanmak istiyorsan?z o yaz? tipinin ad?n? sol tarafta yazan ad ile de?i?tirip ,micro sd kart?n?zda yaratt???n?z E:/resource/fonts klasörünün içine at?n.Benim verdi?im yaz? tipleri s?ras?yla:

nosnr60.ttf = arial
nssb60.ttf = arial bold
nstsb60.ttf = arial black dir.

?imdilik bu kadar, k?sa zamanda güzel payla??mlarla geri gelece?im.

kendi alanimdaki link
http://www.4shared.com/file/19256391/c088319/e50__font.html

————————————————————————————–

S60 3rd için programs?z font (yaz? tipi) de?i?imi (N73 de denendi)

quote:

Orjinalden al?nt?: B o S c H

N73 de denedim. Sorunsuz oldu ve Türkçe karakterlerde herhangi bir sorunda ya?amad?m. Resmini koyam?yorum. Elimde program yok. Program? verin hemen resmini vereyim fontun nas?l oldu?unu gözünüzle görün.

Ekran görüntüleri; (cc_man ?n verdi?i program ile al?nanlar)

Font ad? = BOOKOS ;

Font ad? = comic ;

Yapman?z gerekenleri aç?kl?yorum.

D?KKAT ! Bu i?leme ba?lamadan önce kart okuyucuya ihtiyac?n?z vard?r.

??lemler:

1- Bilgisayar?n?zdan c:\windows\fonts klasörüne gelin. Telefona yüklemek istedi?iniz fontu seçin ve üzerine 1 kere t?klay?n. Belirledi?iniz fontu kopyalama i?lemi için Ctrl ye bas?l? tutarak C ye bas?n.

2- Telefona yüklemek istedi?iniz fontu Bilgisayar?mda masaüstüne gelip Ctrl ye bas?l? tutarak klavyeden V ye bas?n. Fontun masaüstüne gelmesi gerekir.

3- ?imdi dosya yöneticisi program? ile telefonun z:\resource\Fonts klasörüne gelerek orada yer alan 4 adet dosyan?n ismini aynen bir ka??da not al?n.

4- Haf?za kart?n? telefondan ç?kart?n ve kart okuyucu arac?l??? ile Bilgisayar?n?za ba?lay?n. Kart okuyucudan resource\Fonts klasörünü aç?n. (e?er resource içerisinde Fonts klasörü yoksa olu?turun ve ad?n? Fonts koyun)

5- Masaüstüne daha önceden yap??t?rd???n?z fontu kart okuyucuya Fonts klasörü içerisine aktar?n.

6- Kart?n içindeki fontun ad?n? daha önceden 3 numaral? basamakta anlatt???m ve ka??da not ald?n?z addan ilkini aynen verin. (örne?in bendeki nosnr60.ttf idi bunu aynen verdim ama zaten uzant?s? ttf oldu?u için direk nosnr60 yazd?m, sizde böyle yap?n uzant?s? ttf olmal?)

7- Tekrar klavyeden Ctrl ye bas?l? tutarak V ye bas?n. Masaüstündeki font tekrar karta yap??t?r?lacak. Bunun ad?n?da ka??da not ald???n?z 2. ad? aynen yaz?n.

8- 6 ve 7 nolu basamakta anlatt???m? 3. ve 4. dosya içinde yap?n.

(i?in özü ?u; masaüstüne kopyalad???n?z fonttan 4 adet haf?za kart?na kopyalay?p isimlerini s?ras?yla ka??da not ald???n?z isimlerle birebir de?i?tiriyorsunuz ama uzant?s? ttf olacak)

9- Bu i?lemler sonunda haf?za kart?n? telefonunuza tak?n ve telefonu yeniden ba?lat?n. Telefon aç?ld???nda fontunuzun tamamen de?i?ti?ini göreceksiniz

UYARI !

Bu font olay?nda telefonun orjinal fontuna zarar gelmez. Orjinal fonta dönmek için yapman?z gereken ?udur; ya kart okuyucu ile haf?za kart? içine aktard???n?z fontlar? silin. Telefonu tekrar ba?lat?nca eski font tekrar geri gelecek. sonuçta rom da orjinal font duruyor.

Kolay gelsin …

B o S c H

http://forum.donanimhaber.com/m_17972393/tm.htm

OFF?CE SU?T

office programlari exel word…. uzerinde degistirme duzeltme yapabilir

http://www.4shared.com/file/19007093/ddd41572/OfficeSuitev400signed.html

NOK?A SOFTWARE UPDATER ?LE SON VERS?YON ATAMAYANLAR ?C?N NAS?L ATILACAG? ?LE ?LG?L?
N80 ?LE YAP?LM?S B?R DEMO

arkadaslar bu gunlerde forumlardaki sikca sorulan soru

“”YEN? SÜRÜM VAR B?L?YORUM AMA NSU(nokia software updater) ?LE GUNCELLEST?RME YAPMAYA KALKT?G?MDA EL?N?ZDEK? ZATEN SON SÜRÜMDÜR GÜNCELLEST?RME YOK”

konusu ile ilgili bir demo hazirladim n80 ile

1-NSU baglandiniz ve size en son surum dedi ama biliyorsunuzki bunun yeni sürümü var..
hemen ilk i?iniz
Network KILLER arkadasimizin paylasim alanindaki NEMES?S SOFTWARE SERV?CE programini indirmek olacaktir
http://www.4shared.com/file/14023678/447d3831/Nemesis_Service_Suite_v103810.html

2-pc nizde nokia pc suite -nokia software updater ve nemesis sevice suite kurulu olacakt?r

3-data kablomuzu takip pc suite modu etkinlestirilip telefona baglandigimizi bir kere gormelisiniz

4-ardindan NSS i acip PHONE INFO ya basip sagdaki READ tusunun yanindaki ENABLE yazan kutuya isaret koyarak READ a basacaksiniz.burada pili cikardiginiz zaman gordugunuz CODE u goreceksiniz

5-burasi onemli ;formda ayni modelden olupta update yapabilmis bir arkadasinizdan CODE u isteyeceksiniz
(burda verilen CODE N80 icindir unutmayin N80 kullananlar bu code ile guncellestirme yapabilirler)
örnek :ben boyle bir CODE a ihtiyacim oldugunda bana bunu
aliihsanozek arkadasim verdi (tekrar tesekkurler)

quote:

Orjinalden al?nt?: aliihsanozek
cc_man istedi?in kod 0526961.. bizzat KVK’l? N80’imin arkas?ndan bakt?m. siyah bu arada telefonum.

6-Bende nemesis ile gordugum product code yazan yere bunu yazdim ve WRITE tusuna bastim.nemesis ile i?im bitti artik

7-simdi NSU ile tekrar guncellemeleri arattirdigimda bana yeni sürüm oldugunu soyledi ve ben cihazimi basari ile guncellestirdim

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

Ufalt?lm?? ön izleme resmi

MobiLuck Bluetooth Messenger for Symbian S60 4.0.1

quote:

Orjinalden al?nt?: EniyiProgram

bu adresden indirebilirsiniz

Bluetooth’da mesajla?mak art?k mümkün. Hem de anl?k. Mesela arkada??n?zla ayn? apartmandaysan?z hiç aramadan direkt ona Bluetooth’tan mesaj atabilirsiniz. Fakat kar?? taraf?n da Bluetooth’unun aç?k olmas? gerekti?ini de unutmamal?s?n?z.

Ayn? anda birden fazla ki?iyle mesajla?mak mümkün
Biriyle mesajla??rken ayn? Windows Live Messenger’da oldu?u gibi onu ask?ya al?p, ba?kas?yla konu?maya ba?layabilirsiniz.

Uyar?lar
Tek kötü özelli?i; mesajla??lmas? gereken herkes de bu program yüklü ve aç?k olmal?d?r.
Yani zorunlu olarak o ki?iyi program? açmas? için uyarmal?s?n?z.

Fazla ?arj kullanmaktad?r
Bir Java program? zaten tek ba??na ?arj? götürürken, bir de ayr? bir ?arj canavar? olan Bluetooth ayn? anda çal???nca ?arj k?sa süreli dayanmaktad?r. Program? kullan?rken bunlar? da göz önünde bulundurun.

DOSYA YONET?C?S? best_taskman_s60_3_v_2_01

http://www.4shared.com/file/19206155/6cb45312/best_taskman_s60_3_v_2_01.html

Orjinalden al?nt?: Network KILLER

Kaywa 2D Barcode Reader v1.31 (N73 için): http://www.4shared.com/dir/2462900/3a8b7f18/Dierleri.html
Di?er telefon modelleri için download sayfas?: http://reader.kaywa.com/


Program? kurun ve üstteki barkodu okutun. ?öyle bir?ey ç?kacak: http://blogs.s60.com/tommi


Ben ?ahsen denedim. Çok iyi çal???yor.

Kendi 2D barkodunuzu buradan olu?turabilirsiniz: http://www.idautomation.com/java/dmservlet.html
PC program? olarak: http://www.4shared.com/file/20357445/d373d938/IDAutomation_2D_Image_Generator__Demo_.html
(.NET Frameworks PC’nizde yüklü olmal?d?r.)

Telefonun arkas?nda “Nokia Corporation” yaz?s?n?n alt?ndaki barkod IMEI numaras?n?n kodlanm?? hali. Denemek isteyenler onu da okutabilirler.

B?LG?LEND?RME
verilen programlardaki keygenleri acam?yorum.t?klad???mda uyar? sesi veriyor.bunun için ne yapabilirim

diyenler icin………programin uzerinde sag click özellikler uyumluluk modunu win 2000 olarak degistirmek gerek
,saygilar

KeyMap_v1.0_OPDA_Unsigned

quote:

Orjinalden al?nt?: _PainKilleR_

http://rapidshare.com/files/43584021/KeyMap_v1.0_OPDA_Unsigned.rar

freeware keymap program?. yani istedi?iniz tu?a istedi?iniz tu?u atayabiliyorsunuz. oyunlarda tu?lar?n de?i?tirilememesine k?zanlar için harika çözüm.

Kullan?m:

1.Program? çal??t?r?n ve “Mapping key”i seçin.
2.Orijinal tu?a bas?n ve ard?ndan oyunda onun yerine hangi tu?un kullan?laca??n? girin.
3.Bunu ba?ka ba?ka oyunlar için de tekrar edebilirsiniz.
4.”Save”e bas?n ve program? arkaplanda aç?k b?rak?n.
5.?imdi oyunu kendi belirledi?iniz tu?larla oynayabilirsiniz.

NStarter v1.04 OS9.1 Unsigned

quote:

Orjinalden al?nt?: mrk_1905

Belirledi?iniz tu? kombinasyonlar?na belirli programlar atayabiliyorsunuz.

http://rapid share.com/files/44007504/NStarter_v1_1_.04.rar.html

NoRedClose v0.03 OS9.1 Unsigned

quote:

Orjinalden al?nt?: mrk_1905

NO tu?una bas?nca art?k programlar?n?z kapanmayacak.

http://rapid share.com/files/44007872/NoRedClose_v0_1_.03_OS9.1_Unsigned.rar.html

Killer Mobile TotalRecall v1.02 OS9.1 Türkçe

Telefon görü?melerinizi kaydeder. Üstelik B?P sesi olmadan.

NOT:Resime bak?p yan?lmay?n program TÜRKÇED?R…

http://rapid share.com/files/44008582/TotalRecall_v1_1_.02_OS9.1_Trke.rar.html

Best – Screen Caller v2.04 OS9.1

Arayan?n resmini ekranda gösteren program…

UyuUmlu Cihazlar:
Nokia 3250, Nokia 5500 Sport, Nokia 6110 Navigator,
Nokia 6290, Nokia E50, Nokia E60,
Nokia E61, Nokia E61i, Nokia E62,
Nokia E65, Nokia E70, Nokia E90,
Nokia N71, Nokia N73, Nokia N75,
Nokia N76, Nokia N77, Nokia N80,
Nokia N91, Nokia N92, Nokia N93,
Nokia N93i, Nokia N95

Rar l? dosya içerisinde iki adet program var.
Biri Signed di?eri ise Unsigned.
Fark? Unsigned sürümüne telefon aç?ld???nda otomatik ba?lama özelli?i eklenmi?tir.
Unsigned sürümünü kendinize özel signed yaparak kullanabilirsiniz.
Di?er sürüm için imzalama i?lemi gerekmez…

http://rapid share.com/files/44009327/Best_-_Screen_Caller_v2_1_.04.rar.html

VITO Technology AudioNotes v1.25 OS9.1 Türkçe

waw ve mp3 olarak kay?t yapabilen bir program…
Ayr?ca telefon görü?melerinizi de kay?t alt?na al?r.

NOT:Resime bak?p yan?lmay?n program TÜRKÇED?R…

http://rapid share.com/files/44010169/AudioNotes_v1_1_.25_Trke.rar.html

ALON Software MP3 Dictaphone v2.01 OS9.1

Yeni sürüm v2.01
Müzik Çalar
Ses Kaydedici
Telefon Görü?melerini Kaydedin
MP3, OGG, AAC/MP4/M4A, AMR, WAV
3-BAND PARAMETRIC EQUALIZER

http://rapid share.com/files/44010847/MP3_Dictaphone_v2_1_.01.rar.html

Mobile Systems QuickWrite v2.00 OS9.1

Cep telefonunuzda Word uygulamas?
Güle güle kullan?n.

http://rapid share.com/files/44011240/QuickWrite_v2_1_.20.rar.html

COMOMBO GmbH COMOMBO v2.00 OS9.1

Kameral? telefonunuzla çekti?iniz resimleri fax veya e-posta olarak gönderebilece?iniz program.

http://rapid share.com/files/43666391/COMOMBO_GmbH_COMOMBO_v2_1_.00_J2ME.rar.html

SplashData SplashID v3.33 OS9.1

Kullan?c? ad?, ?ifre bilgilerinizi asla unutmayacaks?n?z.
Daha birçok bilgilerinizi bu program ile kay?t alt?na alabilirsiniz.
Ayr?ca kimsenin eri?ememesi için programa ?ifre de koyabiliyorsunuz.

http://rapid share.com/files/43667374/SplashID_v3_1_.33_OS9.1.rar.html

CryptoGraf Messaging v2.0 OS9.1

Mesajlar?n?z? ?ifreleyerek gönderir.Kar?? taraf?n okumas? için bu program?n yüklü olmas? gerekiyor.Aksi takdirde mesaj? okuyamaz.

http://rapid share.com/files/42066284/CryptoGraf_Messaging_v2_1_.0_OS9.1.rar.html

OPERA_web_browser__865

OPERA KULLANIRKEN YAP?LMAS? GEREKEN AYARLAR

Telefonunuzun kendi browseri bir süre sonra hafiza dolu uyari veriyorsa opera buna tek cözümdür

operada gprs ile baglantida resimleri kapatarak daha az veri ali?verisinde bulunabilirsiniz .. yada onbellege alinan yada tumu secenegi ile..avantaji resimleri indirene kadar beklmez daha az veri transfer edip daha az gprs ucreti odersin
bir kac ayar operada ki

http://www.4shared.com/file/83533483/e0f6b4be/OPERA__web_browser__865_-_icin_baska_bir_link.html

not keygen oldugu icn antivirusler virus olarak gorur ..kapatip indirin.(asagidki gibi)
saygilar
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.Delf.aki File: D:\N 80\@_n80 pro\Opera_v8.65 -\generator.exe//PE_Patch.UPX//UPX
baska bir link
http://rapid*share.com/files/93176108/Opera_v8.65_-.rar.html

http://rapid$hare.com/files/143717131/Opera.v8.65.Tam.zip (by reis-i eagles)

Turbo.MSN.v1.03

alanimdaki turbo msn in denemesidir.simdi yukledim ve cali?iyor.yapmaniz gereken
Mobile.INT.Technology.Turbo.MSN.v1.03.S60v3.Trial i kurmadan once tarihi 1 yil geri alin yukledikten sonra tarihi duzeltin ve Mobile.INT.Technology.Turbo.MSN.v1.03.S60v3.Patch-XRAIPDA yukleyin.
asagidaki simdi yuklendi ve cali?ir haldeki resmi.(N80)
saygilar

http://www.4shared.com/file/18511474/348be9e8/TurboMSNv103.html

IM+For S60 v3 phones

farkli bir ;ICQ, MSN, AOL, Yahoo, Jabber and Google Talk icin program
denemesi ve destekledigi özellikler asagidadir..test ettim calisiyor

saygilar

?? IM+ makes direct connection to the supported services, without any “gate” in the middle.
?? Contact list management functions, including facilities to add a new contact, to delete a contact and to change nick of a contact.
?? – presence status support;
?? Global status change;
?? Custom info messages at status change in Jabber;
?? Storage of Contact List information on respective servers;
?? Groups in contact list;
?? Alerts setting management;
?? Smileys (emoticons);
?? Different font sizes in Contact list and dialogs are available;
?? Auto connect to all configured services;
?? Authorization for presence status subscription;
?? Support of all European character encodings in messages;
?? Auto away option;
?? Typing notification;
?? History options;
?? Highlighting of hyperlinks and surfing over them with default web browser;
?? Downloading files from hyperlinks;
?? Files uploading (Photos, Voice, etc.)
?? Layout awareness;
?? Auto start at device booting.

http://www.4shared.com/file/19743753/13c94dd4/Shape_Services_IM_v6_03.html