Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

21. yüzy?l?n vazgeçilmez aletlerinden biri olan televizyonun tarihi, 75 y?l önce, ?skoç mucit John Logie Baird ’in ke?fiyle ba?lad?. Baird, 21. yüzy?lda insanlar? saatlerce kar??s?nda oturtabilen televizyonun babas?yd?. Ke?if merak? çocuk ya?larda ba?layan Baird, 12 ya??nda, evine bir elektik sistemi dö?emi? ard?ndan yoldayken arkada?lar?yla konu?mas?n? mümkün k?lacak ilk telefon santralini geli?tirdi. ?skoçyaya’da Kraliyet Teknik Koleji’nde elektrik dersleri alan Baird, Glascow üniversitesinde elektrik mühendisli?i okudu. Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda e?itimine ara veren mucit, silahl? kuvvetlerde çal??mak istedi ama kabul edilmedi. Ba?vurusu reddedilen Baird, Clyde Valley Elektrik Enerjisi ?irketi’nde çal??maya ba?lad? ancak sa?l?k

 

problemleri i?i b?rakmas?na sebep oldu. Clyde Valley ’den sonra aralar?nda Trinidad ’da bir reçel fabrikas?nda i?çili?in de bulundu?u çe?itli i?lerde çal??an Baird, nihayet 1922’de memleketi Sussex ’e geri dönen ve burada tamircili?e ba?lad?. Nakka? mucit Sussex’ deki mütevaz? hayat?, Baird ’i 50 y?ld?r dü?ledi?i televizyon icad? üzerinde yo?unla?ma f?rsat? verdi.

Paras? olmad??? için ilk televizyonunu bir lavabo ve bir çay tenekesiyle yapan Baird, bir sonraki denemesinde projeksiyon lambas?n? bisküvi kutusuyla kaplay?p basit bir düzenek geli?tirdi ve düzene?e kullan?lm?? lenslerle devrelerden tarama diskler ekledi. Baird ’in icat etti?i bu düzenek, tahta çubuklar aras?na nak?? i?neleri ve balmumuyla tutturulan bir cihaz olarak TV’nin dedesi kabul edildi. Çal??malar?n? bundan sonra da sürdüren mucit, 1925’de hayal etti?i gibi, “Stok ey Bill” ad?n? verdi?i ilk ilkel televizyonda görüntü transmisyonunu da gerçekle?tirmeyi ba?ard?. Logie Baird icad?n?n parlak bulundu ama pek ciddiye al?nmad?. ?lk yay?n BBC’den Baird ’in ilk ilkel TV’yi icat etti?i dönemde, BBC gibi yay?nc?lar radyoya odaklanm??t?. BBC’inin TV yay?nc?l???na geçi?i, 1929’da s?n?rl? bir kitleye ula?an ilk deneme yay?n?yla ba?lad?. Günde iki yay?n ku?a??nda hizmet vermeye ba?layan BBC televizyonu, ilk ku?akta haber, ikinci ku?akta ise müzik yay?n? veriyordu. Baird televizyondan sonra infrared ???nlar üzerinde de çal??malar yapt?. (d.13 A?ustos 1888; ö.14 Haziran 1946)

NASIL ÇALI?IR

Televizyonun temel prensibi ???k enerjisinin elektrik enerjisine çevrildikten sonra yay?nlanmas? ve al?nan elektromanyetik sinyallerin tekrar ???k enerjisine çevrilmesidir.I??k enerjisi elektrik enerjisine çevrilmesi fikri 1873 senesinde Selenyum üzerine ???k dü?ürüldü?ünde elektrik direncinin de?i?ti?inin ke?fedilmesi ile ba?lam??t?r.

Bu prensibe göre selenyum üzerine parlak ???k dü?erse; sinyal kuvvetli , soluk ???k dü?erse sinyal zay?f olacakt?r. Genli?i de?i?en bu sinyal radyo dalgalar? gibi yay?nlan?p al?c?da ters i?lem yap?l?nca ekranda görüntü te?ekkül eder.TV bu bak?mdan “uzaktan görme” manas?na gelir. TV bir noktadaki ???k ?iddeti radyo dalgalar?na dönü?türme,sonra bu dalgalardan,e? ?iddette bir ???kl? nokta elde etme esas?na dayan?r.Nakledilecek görüntü, yüz binlerce kareye bölündükten sonra,her bir kare,homojen ?eklinde ayd?nlanm?? noktalar gibi kabul edilip,bu noktalardaki ???k ?iddeti TV verici sisteminde radyo dalgalar?na, dalgalarda TV al?c?lar?na da yeniden ????a dönü?türü.

Görüntüdeki kareler çok h?zl? tarand??? için, al?c? ekranlar?nda tek ,tek ???kl? noktalar de?il, de?i?ik ayd?nl?kta karelerin meydana getirdi?i resimler gözlenir.

Renkli televizyon,bütün renkleri ye?il, mavi ve k?rm?z?n?n de?i?ik oranlarda kar??t?r?lmas? ile elde edilebilece?i gerçe?ine dayan?r.Nakledilecek görüntü, ye?ile, maviye ve k?rm?z?ya duyarl? olan üç ayr? kamera taraf?ndan ayn? anda taran?r.Elde edilen üç ayr? elektromanyetik dalga, al?c? sistemin ekran?nda, biri ye?il biri mavi ve biri k?rm?z? olan üç görüntüyü üst, üste dü?ürür ve bu renklerin kar??mas?ndan, tabii renklenmeler yeniden elde edilir.

Televizyon yay?nlar?nda ses ve görüntülerin nakli için, frekans? 5×10 : 9×10 Hertz (50 –900 mega say k?l) aral???na dü?en elektromanyetik dalgalar kullan?l?r.Her televizyon istasyonu,6 mega sayk?ll?k bir frekans aral???nda hem ses, hem görüntü gerçekle?tirilebilir. Bu 6 mega hertz’lik frekans aral?klar?na “kanal” denir. Genel olarak ses yay?nlar?n? ta??yan dalgalar?n frekanslar?n?, görüntü ta??yan dalgalar?nkinden daha yüksektir.

Bir televizyon yay?n sisteminde, be? önemli unsur bulunur
1.Yay?nlayacak sahneyi görüntüleyen kamera.

2. Görüntüdeki ???k sinyalleri dönü?türen bir transduser.

3. Bu elektrik sinyallerinden radyo dalgalar? üreterek anten atmosfere yay?nlayan verici (transmitter)

4. Atmosfer yay?nlanan görüntü ta??y?nca tromanyetik dalgalar? al?p yükselttikten sonra elektik sinyallerine dönü?türerek (al?c? anten, amlifikatör ve birinci dedektif)

5.Elektrik sinyalleri ????a dönü?türerek, ekran üzerinde görünür resim veren transduser .

GÜNÜMÜZDEK? MODELLER VE YEN? GEL??MELER
Tasarrufa Duyarl? Plasma:
Hem bilgisayar ekran? hem de TV olarak kullan?labilen Panasonic Plasma Display TH-42PWD 3U, kö?eden kö?eye 106 cm’lik bir ekran büyüklü?üne sahip. Enerji tasarrufu yapan ve gürültü kirlili?ine kar?? duyarl? olarak üretilen Plasma TH-42PWD3U’un içerisinde gürültüden kaç?nmak için fan kullan?lmam?? ve 295 watt elektrik tüketiyor.

Geride b?rakt???m?z y?la ait kablolu yay?n izni ücretini ödemeyen yakla??k 50 TV kurulu?u yay?nlar?n?n durdurulmas? tehlikesiyle ka?? kar??ya geldi.(Zaman Gazetesi 3 Ocak 2002)

?nternet ve televizyon ilk defa Web TV ile bir araya getiren Steve Perlman ,teknoloji dünyas?ndan heyecan olu?turacak bir cihaz geli?tirdi.Jurnal. net’teki habere göre . evdeki herhangi bir odadan tek bir kutu ile bir müzik, televizyon , video ve DVD gibi di?er e?lence sistemlerini çal??t?rmalar?n? sa?layan cihaz tan?t?m? büyük ilgi gördü. Moxi Media Center ad? verilen cihaz, VCR ya da kablolu kutuya benzeyen bir set üstü kutu.Televizyona ba?lana bilen bu kutu ,kablo ya da uydu sinyallerini çözebiliyor. Ürünü ortaya ç?karan Perlman’a göre Moxi , ayr? , ayr? DVD player , CD player, video recorder ve dijital müzik sistemi (ve bunlar?n kumandalar?)ihtiyac?n? ortadan kald?r?yor ayr?ca 80 GB sabit diski bulunan yeni cihaz , yüzlerce CD’yi de depolayabiliyor.Modem ,Fire Wire ba?lant? portu ve bir tür aç?k kodlu Linux i?letim sistemi bulunan cihaz interaktif Tv ,e-posta ,an?nda mesajla?may?da destekliyor.

Perlman,uydu TV sa?lay?c?s? EchoStar ile ortal?k anla?mada imzalam?? bu anla?ma sayesinde Moxi set üstü kutular?n ABD’de 2003 y?l?nda piyasada olmas? bekleniyor.Benzer set üstü kutular?n birbiri ard?ndan ç?kt???na dikkat çeken endüstri uzmanlar? ilk defa önemli bir içerik sa?lay?c?n?n böyle bir giri?ime destek verdi?ini vurguluyor.

“D?J?TAL DEVRELER, DAHA KULLANI?LI”
Erciyes Üniversitesi’ndeki “Dijital TV Yay?nlar?” konulu konferans?nda konu?an, Prof. Dr. Avni Morgül, dijital yay?nlar?n analog yay?nlardan daha ucuz oldu?unu söyledi.Ayr?ca dijital devrelerin bilgisayar ve televizyon tek bir cihazda birle?tirilmesine de sa?lad??? dile getirilir.

TELEV?ZYON ?ZLEMEN?N KURALLARI
Televizyon izlerken daha çabuk ve kolay ö?reniriz.

Gezip görmedi?imiz yerleri televizyon sayesinde ö?reniriz.

Yar??ma programlar? izleyerek biz de bilgilerimizi yoklayabiliriz

Televizyon, yararl? bir kitle ileti?im arac?d?r.

Televizyon insanlara hizmet etmelidir.Onlar? tutsak etmemelidir.

Bir çocuk, televizyonu uzun süre izlerse zamanla gözleri bozulabilir. Çünkü; televizyon çal???rken zararl? ???nlar göndermektedir.

Uzun süre televizyon izleyen ve program seçmeyen çocuklar için televizyon izlemek zararl?d?r.

Televizyon izlemeden önce hangi programlar bize göre ise onlar? anne ve babam?za dan??arak seçmeliyiz.

BUNLARI B?L?YOR MUYDUNUZ
?lk sesli filmler 1928 y?l?nda çevrildi.

?lk televizyon yay?nlar? 1940 y?l?nda ABD’de yap?ld?.

?lk üç ya?ta televizyon kar??s?na b?rak?lan çocuklara “otistik” özelliklerinin geli?ti?ini biliyor musunuz?

Televizyonun ömrümüze maliyetini hesaplad?n?z m??

Günde kaça saatiniz televizyon ba??nda geçiyor?

Ortalama belki de iyimser bir hesapla 3 saat diyelim.?lk ba?ta hiç ürkütücü gelmiyor.Ancak günler damlaya damlaya hafta olur, ay olur,y?l olur , sonunda bir ömür olur biter.E?er televizyonun günde 3saatten bir y?lda yiyip bitirdi?i zaman? hesaplarsak, 1095 saat eder.Bu gecesiyle gündüzüyle 45 gün demektir, televizyonun ba??nda geçen 45 gün ve 45 gece eder.

?imdi ikinci soru:Televizyon canavar?n?n pençesinde can veren bu 1095 saat bize neler kazand?rabilir?

Bu rakam bir ö?rencinin bütün bir ö?retin y?l? boyunca ders gördü?ü saatlerden daha da büyük bir yekündur.Demek ki, en az?ndan kay?p bir ö?retim y?l? var, orta yerde .

1095 saat içerisinde bir yabanc? dili iyi seviyede ö?renmek mümkündür.Bu demektir ki, televizyon her y?l bize bir yabanc? dil kaybettiriyor.

Kitap okumay? tercih ederseniz, a??r bir okunu?la 25 bin sayfal?k kitab? bu müddet içinde bitirmemiz mümkündür.