Sponsorlu Bağlantılar

AS?D?K TEM?ZL?K MADDELER?

Bunlar toksikolojik olarak güvenli ve biyolojik olarak aktif olup ço?unlukla durulama ve sterilize etme a?amalar?n? birle?tirmek amac?yla kullan?l?r.Asetik,peroksiasetik, laktik ve formik asit gibi organik asitler s?kl?kla kullan?l?r.  Alkali temizlik maddeleri ve di?er temizlik maddelerinin kullan?m? sonucu olu?an mineral madde kal?nt?lar?n?n uzakla?t?r?lmas?nda etkilidir. Sitrik asit, tartarik asit,sülfamik asit glukonik asit  gibi organik asitler mükemmel su yumu?atma kolay durulanabilme özelli?ine sahiptir ve deriye korozif etki göstermezler.

Sponsorlu Bağlantılar

Bozukluklar yapan ve patojen olan mikroorganizmalar için asit uygulamas? konsantrasyona ba??ml?l?k gösterir. Bu maddeler temas süresinin uzat?lmas? halinde paslanmaz çelik yüzeylerde korozif etki gösterir.

Kuvvetli asidik temizleyiciler:Bu maddeler betona, birçok metale ve kuma?a korozif etki gösterirler. Baz?lar? ?s?t?ld?klar? zaman akci?erlere zarar veren toksik, korozif bir gaz üretirler. Kuvvetli asitlere örnek ; Hidroklorik, hidroflorik, sülfamik, sülfirik, nitrik, ve fosforik asitlerdir.Nitrik ve sülfirik asitler korozif etkileri nedeniyle el ile temizleme i?leminde kullan?lmazlar.Fosforik asidin korozif özelli?i nispeten az olup birçok yüzey aktif madde ile uyumludur.

Orta düzey asidik temizleyiciler: Bu maddeler hafif düzeyde korozif olup,alerjik reaksiyonlara neden olabilirler.

Sterilizasyon maddelerinin etkinli?i: Temas süresi, pH , yüzeyin temizli?i, s?cakl?k, konsantrasyon.

Bazik temizlik malzemeleri

  • Sodyum hidroksit (NaOH): Sabun, lavabo aç?c?.
  • Potasyum hidroksit (KOH): Arap sabunu, s?v? sabun, ?ampuan.
  • Alüminyum hidroksit (ALOH3): Deodorantlar.
  • Amonyak (NH3) Ev temizlik malzemesi, gübre, patlay?c? madde.