Sponsorlu Bağlantılar

ÜLKEM?ZDEK? SOYU TÜKENM?? VE TÜKENMEKTE OLAN HAYVAN TÜRLER?

Soyu tükenmi? türler

Türkiyede nesli tükenen memeliler aras?nda en ilginçleri Asya aslan? (Panthera leo persica), Asya fili (Elephas maximus), Kafkas öküzü (Bison bonasus caucasicus), Hazar kaplan? (Panthera tigris virgata), Anadolu pars? (Panthera pardus tulliana), ve çita Acinonyx jubatus raddei türleridir.
Asya fili ve yaban öküzü, Anadolu’da, M.Ö 1. yüzy?l ba?lar?na kadar ya?am??lard?r. Türkiye’nin en son kaplan? 1970’de Hakkari Uludere’de, en son Anadolu pars? da yine 1970’li y?llarda vurulmu?tur. Anadolu’nun bat?, orta, güney ve güneydo?u bölgelerinde ya?am?? oldu?u bilinen aslan ise en son 19. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda görülmü?tür. Güneydo?u Anadolu’da ya?ayan çita da 19’ncu yüzy?ldan sonra bir daha görülmemi?tir.
Türkiye’de 8 ku? türü son 50 y?l içinde ortadan kaybolmu?tur. Bunlardan mezgeldek, yakal? toy ve y?lanboyun ku?lar?n?n soyunun tükendi?i resmen aç?klanm??t?r. Bunlar?n haricinde, yeterince ara?t?r?lmad??? için soyu tükenip tükenmedi?i kesin olarak bilinmeyen türler vard?r; bunlar kunduz, s???n ve su samurudur.
Tehlike alt?nda olanlar

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Erkut K?vanç Türkiye’de önemli bir habitat tahribi hâlâ devam etmekte ve birçok hayvanlar?n neslinin tehlike alt?nda oldu?una dikkati çekmektedir:
“Bilinçli bir koruma olmazsa, do?al hayat bir gün bitecek. Sivrisine?in bile korunmaya ihtiyac? var. Ama yasaklar dinlenmiyor. Bu gidi?le do?a diye bir ?ey kalmayacak” Onsekizmart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç Dr. Ali ??men de denizlerde kirlili?in her geçen gün türleri tehdit etti?ini, Karadeniz ve Marmara’dan sonra, son zamanlarda Akdeniz’de de kirlili?in artt???na dikkati çeker.
Ya?am?n son 500 y?ll?k evriminde, biyosferin hiç bu kadar tahribata u?ramad???n? vurguluyan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet S?k? ise bu konu hakkinda ?unlar? söylemistir:
“Bütün canl?lar?n ya?amlar?n? sürdürebilmeleri için kesinlikle insana ihtiyac? bulunmaz, ama insan?n ya?am?n? sürdürebilmesi için en küçük hücreliden y?rt?c?lara kadar bu canl?lara ihtiyac? var. E?er habitat (hayvanlar?n ya?am ortam?) tahribat?, plans?z nüfus art???, yap?la?ma, ormanlar?n yak?lmas?, sulak alan tahribi sürerse, birçok tür tükenme tehlikesine girer. Bir türün, dünya üzerinde ya da lokal olarak bulundu?u bölgede yok olmas?n?n kötü sonuçlar?n? kimse kestiremez. Bu, yak?n zamanda da ortaya ç?kmaz. Örne?in bizi rahats?z eden karasinek birden ortadan kalksa, her taraf? hayvan le?leri götürür. Ya da bayku?lar?n yok oldu?unu dü?ünelim; o zaman tarla fareleri üzerindeki bask? kalkar.” Türkiyede 8 ku? türü son 50 y?ld?r gözlenmezken, bunlardan 4 türün soyunun tükendi?i kabul edilmi?tir. Biyologlara göre, mezgeldek, yakal? toy, y?lanboyun ku?lar?Flamingo ve tepeli pelikan türleri ise büyük tehlike alt?nda bulunmaktad?rlar. Bilimciler denizlerde de ayn? tehlikenin devam ettigini söylemektedirler. Yunuslar ve fok, deniz alalar?, i?kine ve mersin bal?klar?, beni bal???, büyük ve küçük ay? istakozlar?, deniz kaplumba?alar?, süngerler, pina, k?rm?z? y?ld?z, triton, denizat?, deniz kula??, k?rm?z? ve siyah mercanlar, posidonai ve zostera da tükenme tehlikesi içindedirler.

Türkiye’de Nesli Tükenen Canl?lar:
S?rtlan, büyük etoburlar, Anadolu pars?, kelaynak, toy, deniz kaplumba?alar?, y?rt?c? ku?lar, iç su bal?klar?, Türkiye’nin orkideleri, Datça hurmas?, m?s?r meyve yarasas? kelebekler, yunuslar ba?l?kl? yaz?larla Anadolu da ya?am alanlar?n?n yok olmas? nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle kar?? kar??ya olan canl? türleri ele al?n?yor. Anadolu’nun çok daha yüksek say?da tehlike alt?ndaki türü bir arada bar?nd?ran alanlar? k?rm?z? Bo?luk olarak adland?r?l?yor ve bu alanlar harita üzerinde gösteriliyor.

Nesli tükenen memeliler aras?nda, özellikle kaplan, panter, aslan, Asya fili, yaban öküzü ve ç?ta, ba?? çekiyor. Türkiye’de kaplan türü hakk?nda son kay?t, 1970?de Hakkâri Uludere’deki avlama sonras?nda tutuldu. Anadolu’da ?.Ö. 51 y?l?ndan beri ya?ad??? bilinen parsla ilgili 1946?da ?zmir’de kayda al?nan foto?raf, son örnek oldu.

Anadolu’nun Bat?, Orta, Güney ve Güneydo?u bölgelerinde 12. yüzy?l?n sonuna kadar ya?ad??? bilinen aslan ise en son 19. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda görüldü.

Asya fili ve yaban öküzü, Anadolu’da, ?.Ö 1. yüzy?l ba?lar?na kadar ya?ad?. Güneydo?u Anadolu’da ya?ayan çita ise 19. yüzy?ldan sonra görülmedi.

Nesli Tükenen Bitkiler:
Bitkilerin durumu da hiç iç aç?c? de?il. 254 bitkinin de nesli tehlikede. En önemlileri ise kardelen, siklamen, karçiçe?i, göl so?an?, orkide, lale so?an? olarak s?ralan?yor. Bu bitkiler kaçakç?lar?n gözbebe?i… Canl?lar?n ya?am alanlar? olan sulak alanlar?n 200 bin hektar?n? da kurutmay? ba?ararak “kurak alanlara” çevrilmi?tir.

Nesli Tehlikedeki Türler
Nesli tehlikedeki türler, yok olma tehdidi alt?ndaki bitki ve hayvan türleridir. Dünya Do?ay? Koruma Birli?i’nin (IUCN) iki y?lda bir yay?mlanan k?rm?z? listesinde yer al?rlar. Bir türün k?rm?z? listeye al?nmas? için dünya üzerinde 50’den az yeti?kin bireyin kalm?? olmas? gereklidir.
Di?er bir kategori hassas türlerdir. Bunun için temel k?stas türün yeti?kin popülasyonunun 1000’den az olmas?d?r.
Dünya Do?ay? Koruma Birli?i’nin (IUCN) 2006 raporu, insan kaynakl? suistimaller sonucu 784 türün dünya üzerinden tamamen yok oldu?unu ve 16.119 hayvan türünün tükenmekte oldu?unu göstermekte. Sadece 2006’da listeye 530 türün eklenmi? olmas? canl? türlerinin ne büyük bir tehdit alt?nda oldu?unu gösterir.

Tehdit alt?ndaki baz? türler

Dünyan?n hemen her bölgesindeki bitki ve hayvan türleri aras?nda nesli tükenme tehlikesiyle kar?? kar??ya gelen ve bir k?sm? ne yaz?k ki dünya üzerinden tamamen silinen binlerce tür bulunmaktad?r. Baz?lar?;
Kutup ay?s? (Ursus maritimus), 2006 y?l?nda hassas türden tehlike alt?ndaki tür kategorisine geçti. Kutup bölgesindeki buzullar?n erimesiyle ya?am alan? tehlike alt?na girmi?tir. Tahminlere göre kutup bölgesindeki bu durum de?i?mezse önümüzdeki 45 y?l içinde türde yüzde 30’luk bir azalma olacak ve sonunda da tümüyle yok olacak.
Vatoz (Manta birostris), belgesellerden a?ina olunan e?siz bir canl?d?r. Suda kanat ç?rparcas?na süzülen bu deniz canl?s?n?n türü, denizlerdeki kirlenme, avlanma vs. nedenlerle tehlike alt?ndad?r.
Verreaux’s sifaka lemur (Propithecus verreauxi), Madagaskar’a özgü bir türdür ve kararl? bir orman habitat?nda ya?ayabilmektedir. Kömür üretimi ve orman kesimi ile ya?ad??? bölge tehlike alt?na girmi?tir. Ayn? zamanda adan?n baz? bölgelerinde avlanmaktad?r.
Gri balina (Eschrichtius robustus), Kuzeybat? pasik gru balina. Halen 50 yeti?kin bireyden daha az kald??? dü?ünülmektedir. Bu tür tamamen yok olacak derecede avlanm??t?r.
Siyah çizgili albatros (Thalassarche melanophrys), 21 albatros türünün hepsi neslinin tükenmesi tehdidiyle kar?? kar??yad?r. Bal?kç? a?lar? tür için ciddi tehdit olu?turmaktad?r.
K?sa gagal? yunus (Delphinus delphis), Akdeniz alttürüdür. Son 40 y?l içinde türün nüfusu a??r? avlanma ve ya?am alanlar?n?n bozulmas? sonucu %50 dü?mü?tür.

Türkiye’de
Hayvan türleri:
Akdeniz foku
Deniz kaplumba?as?
Kelaynak

Bitki Türleri:
Kardelen
Gölso?an?
S?klamen
Karçiçe?i

Soyu tükenen canl?lar

Kurba?a türleri gibi hem karada hem suda ya?ayabilen amfibiler üzerinde yap?lan ara?t?rmalar sonucunda bu tür canl?lar?n yüzde 30’unun soyunun tükenmek üzere oldu?u, 2004’ün en önemli ekolojik çal??malar?ndan biri olarak gösteriliyor.
Bu sonuca, ilk kez küresel ba?lamda ortakla?a çal??an 500 sürüngen ara?t?rmac?s?, amfibiler üzerindeki incelemeleriyle ula?t?. Uluslararas? verilere göre, tür say?s? 5 bin 700 olarak belirlenen amfibilerin önümüzdeki yüzy?lda nesillerinin yar? yar?ya azalaca?? öngörülüyor.
Ekolojik çal??malar yaln?zca amfibilerle s?n?rl? de?il. Bitki, ku? ve böcek türleri üzerinde sürdürülen ara?t?rmalar da çok kötü sonuçlar veriyor.
Örne?in ?ngiltere’de her y?l 10 km’lik bir alanda yap?lan ara?t?rmalar sonucunda, kelebek türlerinde yüzde 13 azalma oldu?u ortaya ç?kt?.
Bitki türlerinde de yüzde 28 azalma görüldü. Türlerin say?lar? azal?rken, iklim de?i?ikliklerine ba?l? olarak örne?in bitkilerin daha erken çiçek açt???, ku?lar?n göç al??kanl?klar?n? de?i?tirdi?i anla??ld?.
27 Temmuz 2004 — Frozen Ark (Nuh’un Dondurulmu? Gemisi) ad? verilen proje ile, hayvanlar?n soyu tükense dahi genetik kodlar? donuk olarak gelecek ku?aklara aktar?labilecek. Nottingham Üniversitesi, Londra Natural History Museum ve Londra Zooloji Cemiyeti taraf?ndan desteklenen proje, gelecekte soyu tükenen hayvanlar?n yeniden canland?r?lmas?na olanak verecek.

Ye?il Ekonomi / Do?a Düzeni

Endüstriyel kapitalizmin ilk dönemleri g?da, bar?nak, giyim, temel altyap? gibi vazgeçilmez unsurlarda elle tutulur bir iyile?me ve bolluk getirmi?ti. Bu i?tahla do?al kaynaklar kullan?lmaya ba?land?. Ancak göz ard? edilen bir gerçek sonu yakla?t?r?yordu. Yerküre, do?al kaynaklar? k?s?tl? olan kapal? bir kutuydu. Ekonomi, kayna??n? görmeli, onun aynas? ile ye?il olmal?d?r. Ye?il ekonomi kuram?, yeni ?eyler söylemenin bir zorunluluk oldu?u ça??m?zda zümrüt gibi parl?yor, harekete geçmek için insan?n uyanmas?n? bekliyor.

Toy / Bozk?rda A?k

Do?al bozk?rlar?n kadim sakini, son yurdu tar?m alanlar?nda çiftçiyle dost ya??yordu. Ama artan tar?m faaliyetleri her geçen gün toylar?n ya?am alan?n? daralt?yor. Hayatta kal?p bozk?rdaki a?k?n? sürdürebilmek için yurtta?lar?ndan bir el bekliyor.

Anadolu’nun Bukalemunlar? / Tendeki Cümbü?

De?i?ebilen renkleri, vücut boylar? ile ayn? uzunluktaki dilleri, farkl? yönlere do?ru hareket edebilen gözleriyle bukalemunlar Türkiye co?rafyas?n?n en s?rad??? canl?lar?ndan biri. Akdeniz ve Ege bölgelerinin denize yak?n ve nemli makilik alanlar?nda ya??yorlar. Do?adan toplanmas? ve ya?ad??? alanlar?n yok edilmesi gibi nedenlerle bukalemunlar?n nesli tehlike alt?nda.

Türkiye’nin Önemli Memeli Alanlar? / Son S???naklar

Türkiye’nin memeli hayvanlar? bu topraklar?n en az bilinen canl? topluluklar?ndan biri. Büyük bir k?sm?n?n nesli tehlike alt?nda olmas?na ra?men onlar?n korunmas? ve ara?t?r?lmas? için yaln?zca bir avuç çal??ma yürütülüyor. Türkiye’nin Önemli Memeli Alanlar? çal??mas?, bu güzel varl?klar?n Anadolu topraklar?ndan silinmemesi için at?lm?? en somut ad?mlardan biri.
Kanadan?n Kuzeyinde yap?lan çali?malarda Kuzey Kanada kurtlar?n?n geyiklerin neslinin tükenmesine neden olduklar? gerekçesi ile hükümet taraf?ndan av yasa?? kald?r?larak kurtlar?n tamamen ortadan kald?r?lmas? karar? al?n?r.Sonuç ilginçtir,çünki yok olan kurtlardan sonra okadar çok geyik türerki geyiklerin beslenme arzular?ndan dolay? dogal bitki örtüsü tamamen yok olur ve geyikler bu kez açl?ktan ölmeye ba?lar. ?nsanlar yapt?klar? hatan?n fark?kna var?rlarve kurt neslinin geli?imi için tekrar kollar? s?varlar.

Kurtar?lmay? bekleyen hayvanlar

Dev Panda

Dev panda, Dünya Do?ay? Koruma Vakf? (WWF) için ayr? bir anlam ta??r, çünkü bu sevimli hayvan 1961 y?l?ndan beri vakf?n sembolü. Dev panda ayr?ca anavatan? olan Çin’in de milli amblemi. Siyah-beyaz kürküyle dikkat çeken dev pandalar?n boyu yakla??k 1,5 metre, a??rl??? ise 100-150 kg aras?ndad?r. Bambu ormanlar?nda ya?ayan dev pandalar, günde 12-38 kg kadar bambu a?ac? yiyerek hayatta kal?r.
Dev panda Çin’in Yangtze Havzas?’ndaki bambu ormanlar?nda ya?ar. Bu havza, biyoçe?itlilik aç?s?ndan dünyan?n en zengin bölgelerinden biridir. Burada nesli tehlike alt?nda olan pek çok hayvan ve bitki türü bar?n?r. Bu aç?dan Yangtze Havzas?’n?n mutlaka korunmas? gerekiyor.
Çin’de ya?ayan pandalar?n say?lar? bugün sadece 1.600 civar?nda. Çin’deki bambu ormanlar?n?n giderek yok olmas?, pandalar?n hayat?n? da tehdit ediyor. Özellikle Çin hükümetinden yard?m ça?r?s? alan WWF,
1980 y?l?ndan beri pandalar?n korunmas? için önemli çal??malara imza at?yor. Pandalar bugüne kadar 50 do?al rezerv kurularak korumaya al?nd?.

Bengal Kaplan?

Bengal kaplan?, yaban hayat?nda en s?k rastlanan kaplan türüdür. Banglade?, Bhutan, Çin, Hindistan, Myanmar ve Nepal’de ya?ayan Bengal kaplan?, en fazla Hindistan’da görülür. Kükremesi üç km öteden duyulan bu y?rt?c? hayvan?n postu da çok de?erlidir.
Ba??ndan kuyru?unun ucuna kadar üç metre uzunlu?a ula?an Bengal kaplan?, 250 kg’den fazla a??rl??a sahiptir. Geceleri avlanmay? tercih eden bu hayvan, bir oturu?ta 30 kg et yiyebilir. Ço?unlukla kuru ve nemli ormanlarda, mangrov ormanlar?nda ve savanalarda ya?ayan Bengal kaplan?n?n da nesli tehlike alt?nda.
Bengal kaplanlar? genellikle de?erli postlar? için avlan?r. Bugün dünyada sadece 4.000 Bengal kaplan?n?n kald??? tahmin ediliyor. WWF, 40 y?ld?r kaplanlar? koruma çal??malar? yap?yor. 2002 y?l?ndan beri yasad??? ticaret yapanlara kar?? sava? açan WWF, çal??malar?n? özellikle Nepal ve Hindistan’da gerçekle?tiriyor.

?empanze

?empanzeler, sosyal hayvanlard?r. Bütün gün oyunlar oynar ve birlikte olman?n keyfini ç?kar?rlar. Arkada?l?k ?empanzeler için önemlidir. Ço?u ?eyi payla?arak ya?amay? severler.
?empanzelerin kollar?, diz kapaklar?n? geçecek kadar uzundur. Ayakta durduklar?nda boylar? 1,7 metreyi, a??rl?klar? 35-70 kg’yi bulabilir. Yüzlerinde, gözlerinde, avuçlar?nda ve ayak tabanlar?nda tüy yokken, vücutlar?n?n geri kalan? kahverengi ve siyah tüylerle kapl?d?r.
?empanzeler bir zamanlar ya?amlar?n? 25 Afrika ülkesinde sürdürürdü. ?imdi bu ülkelerin dördünde hiç ?empanze ya?am?yor, di?erlerinde ise nüfuslar? yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya. Kesilen ormanlar, ormanl?k alanlar?n içine aç?lan yollar, kontrolsüz avc?l?k ve hayvan eti ticareti, ?empanze nüfusunu tehdit eden temel faktörler aras?nda.
WWF, özellikle hayvan eti ticaretini durdurmak için pek çok Afrika ülkesinde çal??malar yap?yor. Böylece gelecekte ?empanze ve di?er maymun türlerinin etleri için kesilmesine son verilebilir.

Siyah Gergedan

19. yüzy?lda Avrupal?lar do?u ve güney Afrika’ya yerle?meye ba?lad???nda, yaban hayat? üyelerinin ço?u kalabal?k nüfuslar?yla savanalarda boy gösterirdi. O dönemde siyah gergedanlar öyle çoktu ki, bir günde onlarcas?n? görmek anormal say?lmazd?.
Siyah gergedan?n en dikkat çekici özelli?i, uzunluklar? yakla??k 50 cm’yi bulan boynuzlar?d?r. Genellikle çamurun ya da suyun içinde vakit geçirirler, çünkü Afrika s?ca??nda serinlemek en çok ihtiyaç duyduklar? ?eydir. Gün ortas?nda uyumay? tercih eden gergedanlar, yemeklerini ya sabah?n erken saatlerinde ya da ak?am üzeri yerler. En sevdikleri yiyecek, bitkilerdir.
Siyah gergedanlar, geleneksel Çin t?bb?nda ate? dü?ürücü ilaçlar?n yap?m?nda kullan?lan boynuzlar? için avlan?r. Y?llar süren yasad??? avlanmalar sonucunda bugün siyah gergedan nüfusunun yüzde 96’s? yok olmu? durumda. Yaban hayat?nda sadece 3.600 siyah gergedan ya??yor. WWF, 40 y?ld?r Afrika Gergedan Program?’n? destekleyerek gergedan neslinin devaml?l???n?n sa?lanmas?na katk?da bulunmaya çal???yor.
Mavi Balina

Mavi balina, dünyadaki en büyük hayvand?r. Boyu 30 metreyi, a??rl??? ise 200 tonu bulan mavi balina, 25 filden daha büyüktür. Kalbi, bir Volkswagen Beetle boyutlar?ndad?r. Midesi bir seferde bir ton karides alabilir ve beslenmesi için her gün dört ton karides yemesi gerekir.
Dünyadaki bütün okyanuslarda rastlanabilen mavi balinalar, genellikle yaln?z ya da ikili-üçlü gruplar halinde dola?may? tercih eder. So?uk sularda ya?arken, çiftle?mek ve do?um yapmak için s?cak sulara göç ederler. Genellikle 2-3 y?lda bir yavru dünyaya getiren mavi balinalar?n bebekleri de do?al olarak dünyan?n en büyük bebekleridir. Do?duklar?nda 8 metre uzunlu?unda, 4 ton a??rl???ndad?rlar.
Mavi balinalar, ya?am alanlar?n?n yok olmas? ve Antarktika’daki iklim de?i?ikli?i yüzünden tehdit alt?nda. Bugün say?lar? sadece 10.000-14.000 civar?nda. Y?llard?r etleri ve ya?lar? için yasad??? yöntemlerle avlanan mavi balinalar, gerekli önlemler al?nmazsa, yok olacak.
WWF, okyanuslar?n ve mavi balinalar?n korunmas? için birçok ülkeyle ortak çal??malara imza at?yor.
Ye?il Deniz Kaplumba?as?
Bir ye?il deniz kaplumba?as?n? “a?larken” görürsen, ?a??rma. Bu durum onun üzgün oldu?unu göstermiyor. Sadece vücudunda biriken tuzlu suyu d??ar? atmaya çal???yor. Bunu da gözlerinin arkas?ndaki tuz bezlerinin yard?m?yla yap?yor.

Ye?il deniz kaplumba?as?

Ço?unlukla tropikal ve subtropikal sularda ya?ar. Boyu 1,5 metreyi, a??rl??? ise 200 kg’yi bulabilir. En sevdi?i yiyecek deniz çay?rlar? ve yosundur. Bu hayvan deniz çay?rlar?n?n i?levselli?ini sürdürmesine büyük katk?da bulunur. Deniz kaplumba?as? taraf?ndan kolayl?kla sindirilen deniz çay?rlar?, bölgelerinde ya?ayan bitki ve hayvanlara yeni besinler olarak geri döner.
Dünyada bir zamanlar birkaç milyon ye?il deniz kaplumba?as? vard?. Bugün sadece 200.000 di?i ye?il deniz kaplumba?as?n?n kald??? belirtiliyor. Bunun en büyük nedenleri, a??r? avlanma ve hatal? bal?kç?l?k yöntemleri. ?nsanlar bu kaplumba?ay? eti, yumurtas? ve mücevher yap?m?nda kullan?lan kabu?u için avl?yor. WWF’nin amac? yasad??? avlanmaya son vermek.

Türkiye’nin Yok Olan Canl?lar
Tilki
Köpekgiller ailesinden olan tilkinin sivri burnu, büyük üçgen kulaklar?, ince k?sa bacaklar? ve uzun, tüylü kuyru?u vard?r. Ço?unlukla boyu 60-90 cm, kuyru?u 30-50 cm, a??rl??? ise 4-7 kg’dir. Renkleri co?rafi bölgelere göre de?i?iklik gösterebilir. Genel olarak burun ucundan kuyruk sokumuna kadar olan k?s?mlar? sar?dan kestane rengine kadar de?i?ebilir. Böcek, kemirgen ve meyvelerle beslenen tilkilerin nesli tehlike alt?nda.
TEHD?TLER
Do?al ya?am alanlar? orman, bozk?r ve da?l?k alanlar olsa da Türkiye’de özellikle insan yerle?imlerinin etraf?nda tilkilere rastlayabilirsin. Yar?k, kovuk ve toprakta kazd?klar? inlerde ya?ayan tilkiler, yasal olmamas?na ra?men, özellikle kürkleri için avlan?r. Ayr?ca kümes hayvanlar?na zarar vermesi nedeniyle de insanlar taraf?ndan zarar görürler.
Türkiye’de nesli tükenmi?, tükenme tehlikesi alt?nda olan birçok memeli bulunuyor. Örne?in Hazar kaplan?, aslan, leopar gibi memelilerin nesli tamamen tükendi.
??te Türkiye’de korunmas? gereken memelilerden baz?lar?:

Siyah yunus
T?rtak
Beyaz burunlu yunus
Mutur
Kurt
orman kedisi
Step va?a??
Yabankedisi
Va?ak
Bozay?
S?rtlan
Susamuru
Akdeniz foku
Ulugeyik
Anadolu
Yaban koyunu
Çakal