Sponsorlu Bağlantılar
Günün F?rsat?: Türkiye’de ?lk Defa! Perfectionist English’ten, Monotik Ses Dalgalar?yla Haz?rlanan, Bilinçalt? Kurgu Tekni?i ?le Sunulan Uyurken ?ngilizce Konu?ma ve Anlamay? Mükemmelle?tiren Set 600 TL Yerine Sadece 279 TL! (Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo!)

Detaylar

 • Bu Kaçan Bal?k f?rsat kuponuyla Perfectionist English’ten, bilinçalt? kurgu tekni?i ile sunulan “uyurken ?ngilizce konu?ma ve anlamay? mükemmelle?tiren seti” subliminal perception of speaking e?itim paketi kazanacaks?n?z!
 • Set business çanta içinde 25 adet cd ve 25 adet kitap’tan olu?maktad?r. Set ?ngiltere’den gelip kontrolleri yap?ld?ktan sonra adresinize teslim edilmektedir.
 • Uyurken ?ngilizce ö?renece?inizi söylesek ne dersiniz? Hay?r, ?aka de?il. Art?k ?ngilizce ö?renmek için tonlarca para döküp tüm bo? zamanlar?n?z? buna harcaman?za gerek kalmayacak. Kaçan Bal?k f?rsat?yla ?ngilizce’yi uykunuzda ö?reneceksiniz!
 • Perfectionist English’ten Monotik Ses Dalgalar?yla Haz?rlanan ve Bilinçalt? Kurgu Tekni?i ile sunulan “Uyurken ?ngilizce Konu?ma ve Anlama Seti” Subliminal Perception of Speaking Kaçan Bal?k üyelerine özel f?rsatla!
 • Bu set, ?ngilizce’ye yeni ba?layanlar için önerilmez. Ki?inin seviyesinin minimum Pre-Intermediate (Orta Seviye Alt?) olmas? gerekmektedir.
 • Upper- Intermediate ( Orta Seviye Üstü) seviyede olan ki?iler dahi bu setten çok ciddi verim alabilmektedir.
 • Diledi?iniz kadar kupon al?p kullanabilir ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
 • Bu kampanya ba?ka kampanyalarla birle?tirilemez.

Nas?l Yararlan?r?m

 • 11 Temmuz – 11 Ekim tarihleri aras?nda 3 ay boyunca geçerlidir.
 • Bu Kaçan Bal?k f?rsat kuponunu sat?n ald???n?zda, kupon kodunuz e-posta ile size gönderilir veya dilerseniz kupon kodunuzu SMS ile alabilirsiniz.
 • Kullan?c? kupon kodunuza “Hesab?m” sayfan?zdaki “Yakalad???m Bal?klar” bölümünden de ula?abilirsiniz.
 • Bu f?rsatta Tüm Türkiye’ye kargo ücretsizdir.
 • Lütfen 20 Temmuz 2011 tarihine kadar 10 haneli f?rsat kuponunuzu sipari? hatt?n? arayarak; isim, soy isim ve adres bilgilerinizle birlikte Perfectionist English’e iletiniz.
 • Sipari?leriniz ve bilgi için
  Tel: 0212 608 22 39

?ngilizce ö?renmek için tonlarca para döküp tüm bo? zamanlar?n?z? derslerle kurslarla geçirdiniz. Ancak konu?ma kulüpleri, yurt d??? ziyaretleri derken pratik yapmak için yine zaman ve para gerekti?i için ö?rendi?iniz gramer kurallar?yla yetinmeye çal???yorsunuz. Bugünkü Kaçan Bal?k f?rsat?yla zaman?n?zdan ve paran?zdan çalmadan size uyurken ?ngilizce konu?may? ö?retiyor!

 

Perfectionist English’ten, Bilinçalt? Kurgu Tekni?i ile sunulan “Uyurken ?ngilizce Ö?renme Seti” Subliminal Perception of Speaking 600 TL Yerine 279 TL! (Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo!)

Yabanc? Dil ö?reniminin en önemli unsuru olan Listening (Dinleme), ?ngilizce konu?abilmemizin en temel prensibini olu?turuyor. Y?llard?r Dilbilgisi E?itimi almam?za ra?men, konu?amamam?z?n en önemli etkenin, Dinleme oldu?u tüm akademisyenler taraf?ndan kabul edilmi? dogmatik bir olgu.

Niçin konu?am?yoruz sorusunun alt?nda yatan bu gizli ve sinsi olgu, ö?renilen yabanc? dilde duyumsal kabiliyetimizin yeterince geli?memesiyle paralel.

Dil canl? bir organizma ve bu organizman?n mükemmel i?leyebilmesi için kulak a?inal???m?z?n geli?mesi zorunludur. Duyulan kelime ve cümlelerin ilk etapta zihinde yer edinebilmesi ve ba?kalar? taraf?ndan konu?uldu?unda da, sarf edilen kelime ve cümlelerin tan?d?k gelmesi kaç?n?lmaz gerçe?imizdir.

Perfectionist English, Uyurken ?ngilizce Ö?renin

“Anl?yorum ama konu?am?yorum” y?llarca süre gelen kli?ele?mi? psikolojik bir cümle say?l?r. Asl?nda yabanc? dil konu?ulan bir muhabbette, muhatap oldu?umuz cümlede ad? geçen birkaç kelime tan?d?k geldi?i için cümlenin tamam?n? anlad???m?z? dü?ünürüz. Oysaki cümlenin bütününü anlayamamak; kar??daki ki?iye cevab?m?z? zorla?t?r?r. Bilinçalt?m?z cümleyi bir bütün olarak de?il de parça parça olarak alg?lad??? için konu?makta çok ama çok zorlan?r?z.

Alt? y?ld?r ?ngiliz Dil Bilimciler (Linguists) taraf?ndan titizlikle yürütülen çal??ma sonunda, iki y?l önce 4 farkl? Avrupa ülkesinde sat??a ba?lanan, Subliminal Perception Of Speaking (Konu?man?n Bilinçalt?yla Alg?lanmas?) Sistemi %92’lik ba?ar? elde ederek; ?ngilizce Konu?ma güçlü?ü çeken herkesin vazgeçilmez Dinle – Konu? seti haline gelmi?tir.

Set, tamam? farkl? yerlerde geçen (al??veri?, havaalan?, banka, restoran… gibi)kar??l?kl? dialoglar olarak dizayn edilmi? olup, tüm dialoglar?n yaz?l? textleri (metin) ile sunulmu?tur.

Setin en önemli özelli?i, Özel Stüdyolarda haz?rlanan Dinleme bölümünü kapsayan CD’lerin, Monotik ses zemini üzerine kurgulanm?? olmas?d?r.

Hem gece uyurken hem de gün içinde dinlenmesi istenen CD’ler, bilinçalt?n?za nüfus ederek, yabanc? dilde aksan?yla söylenen kelime ve cümlelerin sürekli olarak bilinçalt?n?zda depolanmas?n? mümkün k?lm??t?r.

Uyudu?umuzda bilinçalt?m?z?n aç?k oldu?u gerçe?inden yola ç?kan Dil Bilimciler, uyumadan önce sesin bizi kesinlikle rahats?z etmeyece?i (uykuya geçmemizi engellemeyecek ?ekilde) Volume (ses)’de olmas?n? öneriyorlar. Uykuya dalarken, 25 gün sürekli olarak dinlenmesi gereken CD’lerin, yine ayn? sürede gündüz vakitleri 1 saat texte bakarak hem dinleme hem de okuman?n gerçekle?mesi gerekmektedir.

Burada alt? çizilen en önemli unsur, dinleme yoluyla edinilen kulak a?inal???n?n neticesi olarak, tek ba??na ?ngilizce konu?mam?z? sa?layamayaca?? ama konu?mam?z? kolayla?t?racak tüm ö?eleri içinde bar?nd?ran ola?anüstü bir set olmas?d?r.

Seti sat?n ald?ktan sonra, sürekli olarak Pefectionist English’in gözetiminde olacaks?n?z. Bu setten faydalanan di?er ki?ilerle, Perfectionist English çat?s? alt?nda bulu?up, ?ngilizce sohbetlerde bulu?abileceksiniz.

Perfectionist English

Badem A1 Tipi Villa No:18
Bahçe?ehir / ?stanbul
Tel: 0212 608 22 39
www.bahcesehiringilizcekursum.com

Kaynak:

http://www.kacanbalikbuyukolur.com/firsat/ankara/uyurken-ingilizce-konusma-ve-anlamayi-mukemmelestiren-set-subliminal-perception-of-speaking/304