Sponsorlu Bağlantılar

Virüs Nedir?

Canl?larla cans?zlar aras?nda geçit te?kil ederler. Hücresel özellikleri olmad???ndan s?n?fland?rmada herhangi bir basama?a konulmazlar. Sitoplazma ve enzim sistemleri olmad???ndan zorunlu parazittirler. Üremeleri için konak hücreye ihtiyaçlar? vard?r. Ribozomlar? yoktur, protein sentezleyemezler. Kal?t?m molekülleri ya DNA ya RNA d?r, ikisini birlikte bulunduramazlar. Canl? d???nda kristalle?irler.

Yönetici molekülleri zarla çevrili de?ildir.Yani Virüslerin yönetici molekülleri sitoplazmaya da??n?k halde bulunmaktad?r.

Ayr?ca mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum gibi zarla çevrili organelleri de yoktur. Protein k?l?f içerisinde bulunduklar?ndan antibiyotik türü ilaçlardan etkilenmezler.

Virüs kelime anlam? olarak zehir demektir. Virüsler ilk defa tütün yapraklar?nda olu?an mozaik hastal??? ile ke?fedilmi?lerdir. Hasta olan bir tütün bitkisi ezilerek porselen filtreden geçirilmi? ve böylece bakteriler ayr??t?r?lm??t?r.. Filtreden süzülen bu s?v? sa?l?kl? yapraklara sürüldü?ünde bu yapraklar?n da hastaland?klar? görülmü?tür. Bu da bakterilerden daha küçük ve daha basit yap?l? baz? maddelerin hastal?k etkeni oldu?unu ortaya koymu?tur.

Amerikal? bilim adam? Mendel STANLEY ilk defa mozaik virüsünü ya?ad??? bitkiden ay?rmay? ba?arm??t?r.

* Genom: Yönetici molekül DNA veya RNA olabilir. Ço?almay? kontrol eder.
* Protein k?l?f: Genetik materyali korur.
* Hücre zan, organeller, sitoplazma ve çekirdek gibi yap?lar? yoktur.
* Enzimleri yoktur. Bu yüzden mecburi hücre içi parazitlerdir.
* Hücre içinde canl?, hücre d???nda ise cans?zd?rlar. Virüsler kal?t?m maddesi ta??d?klar? ve konak hücrede ço?alabildikleri için canl?l?k özelli?i gösterirler. Fakat hücre d???nda cans?zlar?n özelli?i olan kristallenmeyi gerçekle?tirdikleri ve uzun y?llar cans?z gibi davrana-bildikleri için cans?zl?k özelli?i gösterirler.
* Virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler. Öldürülmeleri ancak radyasyon, yüksek s?cakl?k, kurutma gibi fiziksel ve kimyasal yollarla olur

Çok küçük mikroorganizmalard?r. Uzun süre bilim adamlar?n?n dikkatini çekmemi?tir. Meydana getirdi?i hastal?klar hep bakterilerden bilinmi?tir. Elektron mikroskobunun bulunmas?yla ancak virüslerin fark?na var?lm??t?r.

Bakteri Nedir?

Monera alemini olu?turan prokaryot canl?lar?n en yayg?n ve en çok bilinen grubu bakterilerdir. O kadar yayg?nd?r ki bugün dünyam?zda bakterinin bulunmad??? yer yoktur diyebiliriz. En çok organik at?klar?n bol bulundu?u yerlerde ve sularda ya?arlar. Bununla beraber, -90 0C buzullar içinde ve +80 0C kapl?calarda ya?ayabilen bakteri türleri de vard?r. Hava ile ve su damlac?klar? ile çok uzak mesafelere ta??nabilirler. Deneysel olarak ilk defa 17. yüzy?lda bakterileri gözleyebilen ve onlar?n ?ekillerini aç?klayan Antoni Van Lövenhuk olmu?tur. Bakteriler bütün hayatsal olaylar?n gerçekle?ti?i en basit canl?lard?r. Hepsi mikroskobik ve tek hücrelidirler. Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri kadard?r.

Prokaryot olduklar?ndan zarla çevrili çekirdek, mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, golgi gibi organelleri yoktur. Ribozom bütün bakterilerin temel organelidir. DNA, RNA, canl? hücre zar? ve stoplazma yine bütün bakterilerin temel yap?s?n? olu?turur. Bunlara ek olarak bütün bakterilerde hücre, cans?z bir çeperle (murein) sar?l?d?r. Çeperin yap?s?, bitki hücrelerinin çeperinden farkl?d?r. Selüloz ihtiva etmez.
Baz? bakterilerde hücre çeperinin d???nda kapsül bulunur. Kapsül bakterinin dirençlili?ini ve hastal?k yapabilme (patojen olma) özelli?ini art?r?r.

Baz? bakteriler kamç?lar?yla aktif hareket edebilirken, baz?lar? kamç?lar? olmad??? için ancak bulunduklar? ortamla beraber pasif hareket edebilirler. Buna göre bakteriler, kamç?s?z, tek kamç?l?, bir demet kamç?l?, iki demet kamç?l? ve çok kamç?l? olarak grupland?r?l?r. Baz? bakteriler “mezozom” denilen zar k?vr?mlar? bulundurur. Burada oksijenli solunum enzimleri (ETS enzimleri) vard?r. Oksijenli solunum yapan, ancak mezozomu bulunmayan bakterilerde ise solunum zinciri enzimleri hücre zar?na tutunmu? olarak bulunur. bakterilerde genel yap?n?n % 90?? sudur. suda çözünmü? maddeler hücre zar?ndan giri?-ç?k?? yaparlar. DNA’lar stoplazmaya serbest olarak da??lm??t?r. Bakteriler ökaryot hücrelere göre daha çok ve daha küçük ribozom içerirler. bu sayede protein sentezleri çok h?zl?d?r.