Sponsorlu Bağlantılar

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

Canl?l?k faaliyetlerinin devam? için hücrelerin enerjiye ihtiyac? vard?r. Canl?lar ihtiyaçlar? olan enerjiyi yedikleri besin maddelerinden sa?larlar. Vücudumuzdaki hücreler; büyüme, geli?me ve a??nan yerlerin onar?lmas? faaliyetlerini sürdürür. Tüm bu olaylar için vücudumuz d??ar?dan baz? maddeler almal?d?r.
Vücudumuzun canl?l?k faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duydu?u ve d??ar?dan ald??? maddelere besin, besinleri al?p yemeye de beslenme denir.
Besinler sindirim organlar?nda hücre zar?ndan geçebilecek kadar küçük parçalara ayr?l?r ve kan yoluyla hücrelere ta??n?r. Hücreler besinleri çe?itli ya?amsal olaylarda kullan?r. Her besin, hücrelerde de?i?ik görevleri yerine getirir.
Besinlerin bir k?sm? bitkilerden elde edilir. Bitkilerden elde etti?imiz besinlere bitkisel besinler denir. Patates, bu?day, sebze ve meyveler bitkisel besinlerdendir.
Et, yumurta, süt gibi besinler hayvanlardan elde edilir. Bu besinlere ise hayvansal besinler denir.
Besinler vücudumuzda enerji verme, yap?c? onana olma ve düzenleyicilik yapma gibi görevleri yerine getirir. Besinleri vücudumuzdaki görevlerine göre a?a??daki gibi grupland?r?r?z.
Enerji Verici Besinler: Karbon hidratlar, ya?lar, proteinler
Yap?c? Onar?c? Besinler: Proteinler, ya?lar, madensel tuzlar, su
Düzenleyici Besinler: Madensel tuzlar, su, vitaminler

Sponsorlu Bağlantılar

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }p { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

Besin Gruplar?
Enerji Verici Besinler
Ba?l?ca enerji verici besinler karbon hidratlar, ya?lar ve proteinlerdir.
Karbon hidratlar: ?eker ve ?ekerli yiyeceklerle patates, tah?l ve unlu g?dalarda bulunan ni?asta, karbon hidratlar grubuna giren besinlerdir.
Ya?lar: Tereya??, içya??, kuyruk ya?? gibi hayvansal ya?larla; zeytin, ayçiçe?i, f?nd?k ve susam gibi bitkilerde bulunan ya?lard?r. Hücreler enerji elde ederken, önce karbon hidratlar? kullan?r. Bitti?inde ya?lar? kullan?r.
Proteinler: Daha çok etin yap?s?nda, süt ve yumurta ile baklagillerde, bir miktar da di?er besinlerde bulunur. Hücrelerde karbon hidrat ve ya? olmad???nda yak?larak enerji elde edilir.


Yap?c? Onar?c? Besinler
Bir binan?n tu?la ve harç gibi maddeleri ne ise vücudumuz için de yap?c? onar?c? maddeler ayn?d?r. Yap?c? onar?c? maddeler; proteinler, ya?lar, madensel tuzlar ve sudur.
Proteinler: Esas görevleri yap?c? ve onar?c?l?kt?r. Hayvansal besinler, bitkisel besinlere göre daha fazla protein içerir.
Madensel Tuzlar: Madensel tuzlar en çok kemiklerin ve di?lerin yap?s?nda bulunur. Madensel tuzlar; bitkisel ve hayvansal besinlerin yenmesiyle, bir miktar? da suyla vücuda al?n?r.
Su: Açl??a 7-8 gün, susuzlu?a 3-4 gün dayanabiliriz. A??rl???m?z?n %65-70’i sudur. Vücudumuzdaki suyun %10’u eksilirse ya?am?m?z tehlikeye girer, %20’sinin kayb? ise ölüme neden olur.
Suyun en önemli özelli?i; içerisinde tuz, ?eker gibi baz? maddeleri çözebilmesidir. Bir günlük su ihtiyac?m?z 1,5 – 2,5 litre kadard?r. Bu miktar, iklime ve yedi?imiz besinlere göre de?i?ebilir. Al?nan suyun ço?u, ter ve solunum yoluyla d??ar? at?l?r.
Düzenleyici Besinler
Vücudumuz canl?l???n? devam ettirdi?i sürece, çe?itli ya?amsal olaylar?n düzenli bir ?ekilde devam etmesi gerekir. Düzenleyici besinler vücudumuzdaki ya?amsal olaylar? düzenlemekten sorumludur. Düzenleyici maddeler su, madensel tuzlar ve vitaminlerdir. Yap? maddesi olarak görev yapan su, vücudumuzda düzenleyici olarak da görev yapar.
Vitaminler

Sa?l?kl? ya?amam?z, yedi?imiz besinlerin içinde yeterince vitamin bulunmas?na ba?l?d?r. Vitamin eksikli?i, insanda önemli hastal?klara neden olur. Vitaminler hemen hemen her türlü besinde bir miktar bulunur. Vitaminlerin miktar? taze besinlerde daha fazlad?r. Çünkü bekleyen besinlerde vitaminlerin bir k?sm? parçalan?p bozulur. Vitaminler enerji verici besin maddelerinin yak?lmas? s?ras?nda tutu?turmay? kolayla?t?r?c? etki yapar.
A Vitamini: Büyüme ve geli?meyi düzenler, zay?f ???kta görebilmeyi sa?lar. Ye?il sebzelerde, havuçta, bal?k etinde, karaci?erde, yumurta ve sütte bulunur.
B Vitamini: Kalp ve sinirlerin düzenli görev yapmas?ndan sorumludur. Bu?day, pirinç gibi tah?llarla karaci?erde bulunur.
C Vitamini: Di? etlerinin sa?l?kl? olmas?na yard?m eder. Vücudun hastal?klara kar?? dirençli olmas?n? sa?lar. Ye?il sebzelerde, portakal ve limonda bulunur.
D Vitamini: Kemik geli?imini düzenler, di?lerin sa?lam ve kuvvetli olmas?na yard?m eder. Bal?k ya??nda, yumurta sar?s?nda ve karaci?erde bulunur.
Yukar?daki vitaminlerden ba?ka E ve K vitaminleri de vard?r.

DENGEL? VE YETERL? BESLENMEN?N ÖNEM?

Sa?l?k Bakanl??? ve Hacettepe Üniversitesi, vatanda?lar?m?z?n beslenme konusunda bilinçlenmelerine katk?da bulunmak amac?yla “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”ni haz?rlam??t?r. Rehberde, her gün al?nmas? gereken temel besinler, yandaki dört yaprakl? yonca ?ekli üzerinde gösterilmi?tir. Yoncan?n her bir yapra?? bir besin grubunu göstermektedir. Her bir besin grubu ve bunlar?n vücudumuz için önemi a?a??da belirtilmi?tir.

SÜT GRUBU

Süt yo?urt, peynir ve süt tozu gibi sütten yap?lan besinlerdir. Bu besinler kalsiyum minerali ve ya? içerir. Yeti?kinlerin günde iki, çocuklar?n ve gençlerin ise üç-dört porsiyon süt ve süt ürünü tüketmeleri gerekir. (Bir orta boy su barda?? süt veya yo?urt ile iki kibrit kutusu büyüklü?ündeki peynir bir porsiyondur.)

Vücudumuz ?çin Önemi

• Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, kemiklerimizin ve di?lerimizin sa?l?kl? geli?mesini sa?lar.

• Hücrelerimizin çal??mas?nda önemli rol oynar.

• Yo?urt yemek ve tuzlu ayran içmek, ishal tedavisinde hayati önem ta??r.

ET, YUMURTA VE KURUBAKLAG?L GRUBU

Et, tavuk, bal?k, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek, ceviz, f?nd?k, f?st?k gibi ya?l? tohumlu besinler bu grupta yer al?r. Bu besinler protein, mineral, vitamin, ya? ve karbonhidrat içerir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubundan günde iki porsiyon al?nmal?d?r.

Bu besinlerin her gün tüketilmesi gereken miktarlar? ?öyledir:

– Et, tavuk, bal?k vb. 50-60 g (iki ?zgara köfte kadar)

– Kuru baklagiller 90 g (bir çay barda??n?n alabilece?i kadar)

– Yumurta haftada üç-dört adet

Vücudumuz ?çin Önemi

• Büyümeyi ve geli?meyi sa?lar.

• Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokular?m?z?n onar?m?n? sa?lar.

• Kan yap?m?nda görevli önemli besin içeriklerini sa?lar.

• Sinir ve sindirim sistemlerimiz ile derimizin sa?l???nda görev alan besin içerikleri en çok bu grupta bulunur.

• Hastal?klara kar?? direncimizi art?ran besin içeriklerini sa?lar.

• Özellikle protein ihtiyac?n?n artt??? bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, bu gruptaki besin içeriklerinin al?nmas? önemlidir.

SEBZE VE MEYVE GRUBU

Bitkilerin yenebilen her türlü k?sm?, sebze ve meyve grubu alt?nda toplan?r. Sebze ve meyvelerin içeriklerinin önemli bir k?sm?n? su olu?turmaktad?r. Bunun yan?nda mineral ve vitamin bak?m?ndan zengindir. Sebze ve meyve günde en az be? porsiyon (Bir orta boy elma, muz, portakal veya iki fincan pi?mi? sebze bir porsiyondur.) sebze ve meyve tüketmemiz gerekir.

Vücudumuz ?çin Önemi

• Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokular?m?z?n onar?m?n? sa?lar.

• Büyümemize ve geli?memize yard?m eder.

• Deri ve göz sa?l???m?z için önemlidir.

• Di? ve di? eti sa?l???m?z? korur.

• Hastal?klara kar?? direncimizi art?r?r.

• Kalp-damar hastal?klar?n?n ve baz? kanser türlerinin olu?ma ihtimalini azalt?r.

• Ba??rsaklar?m?z?n düzenli çal??mas?na yard?mc? olur.

• Vücuda zararl? maddelerin vücuttan at?lmas?na yard?mc? olur.

EKMEK VE TAHIL GRUBU

Bu?day, pirinç, m?s?r, çavdar ve yulaf gibi tah?llar ve bunlardan yap?lan ürünler bu grup içinde yer al?r. Bu besinler vitamin, mineral, protein, ya? ve karbonhidrat içerir. Tah?l ürünleri günde alt? porsiyon tüketilebilir. (Bir dilim ekmek veya dört yemek ka???? pilav bir porsiyondur.)

Vücudumuz ?çin Önemi

• Vücudumuzun enerji kayna??d?r.

• Çavdar ve yulaf gibi lif içeri?i yüksek olan besinlerin tüketimi, ba??rsaklar?m?z?n düzenli çal??mas?n? sa?lar.

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için dört farkl? besin grubundaki bu yiyeceklerden her gün yeteri kadar tüketmeliyiz. Besin gruplar?nda yer alan herhangi bir besin içeri?inin yetersiz al?nmas? durumunda, vücutta o besin içeri?inin görevi yerine getirilemez. Bunun sonucunda da vücudun çal??mas? aksar ve baz? hastal?klar ortaya ç?kar. Sa?l???m?z? koruman?n ve hastal?klar? önlemenin temel ?art? yeterli ve dengeli beslenmektir