Sponsorlu Bağlantılar

Avrupa ülkelerindeki çalg? yap?mc?l???, hemen hemen bütün di?er alanlarda oldu?u gibi, ba?ka kültürlerden ald??? çalg?lara kendi üslubunu vermi? olsa da, vurmal? çalg?lar alan?nda bu konuda pek büyük bir ba?ar? gösterememi?tir.Dünyan?n dört bir kö?esindeki baz? kültürler, vurmal? çalg?lardan ritim,melodi ve t?n? bak?mlar?ndan geni? ölçüde yararlanm??t?r.Afrika K?tas?’nda ve Endonezya adalar?nda (özellikle gamelan diye adland?r?lan çalg? toplulu?unda) davullar?n ve idyofonla?n binbir çe?idinin bulunmas? buna iyi bir kan?t?r.

Orkestrada yer alan vurmal? çalg?lar, yükseklikte sesler verip vermemesine göre iki gruba ayr?larak ele al?n?r.Birinci gruptaki çalg?lar, rezonans borular? üzerine yerle?tirilmi? tahta (ksilofon, marimba gibi) veya metal (glockenspielgibi) lamlardan veya boru biçimli çanlardan olu?ur; bunlara do?rudan vurulmas?na kar??l?k, çelestan?n lamlar?na bir klavye arac?l???yla vurulur.Vibrafon ‘da, elektrikle hareket ettirilen paletler, h?z? bir pedalla ayarlanabilen bir tür vibrato olu?turmak üzere, rezonans borular? içinde, kendi eksenleri etraf?nda döner.Timpani de, burgularla veya daha modern pedal yöntemleriyle akort edilebildi?inden söz konusu bu gruba girer.Timpaninin pedallar?,<> etkisi elde etmeyi de sa?lar.

Belirsiz yükseklikte ses veren vurmal? çalg?lar az veya çok yüksek ses bölgelerinde çal?nabilir: en kal?n sesli vurmal? çalg? olan büyük davul, orkestraya ancak XVIII. yüzy?lda, <> bölümlerde, simbal ve üçgen ile birlikte girebilmi?tir.Baz? vurmal? çalg?larda, kasna?a tak?lm??, ??ng?rdayan metal diskler (tef gibi) veya, ayr?ca titre?erek bir v?z?lt? ç?kars?n diye derinin alt?na gerilmi? bir tel bulunabilir.Eskiden hemen hiç kullan?lmayan <> modern orkestrada geni? ölçüde kullan?lmaktad?r.Bunlar ço?unlukla farkl? geleneksel müziklerden kalm?? idyofonik çalg?lard?r (ç?ng?raklar, ?ak?aklar gibi….)