Sponsorlu Bağlantılar

yaz mevsiminde ne gibi de?i?iklikler olur,
Yaz mevsiminde neler yap?l?r,
yaz mevsiminde ne olur,
yaz mevsiminde ne yap?l?r,
yaz?n neler yap?l?r

Yaz, en s?cak mevsimdir. Kuzey Yar?m Küre’de en uzun günler yazda gerçekle?ir. Dünya ?s?y? depo etti?i için en s?cak günler genellikle yakla??k iki ay sonra ortaya ç?kar. S?cak günler Kuzey Yar?m Küre’de 21 Haziran ile 22 Eylül aras?nda, Güney Yar?m Küre’de ise 22 Aral?k ile 21 Mart aras?ndad?r.

Sponsorlu Bağlantılar

Yaz mevsimi insanlar, tabiat?n ço?u güzelliklerinden faydalanma olana?? bulur. ?nsan sa?l???na büyük faydas? bulunan ve kemiklerin geli?mesi için gerekli olan D vitamini, güne? ???nlar?ndan al?n?r. Yaz?n insanlar cildine ve baz? hastal?klar?n iyi gelen deniz suyu ve deniz kumundan faydalan?l?rlar. Güne? banyolar? romatizmalar için çok faydal?d?r. Güne?in kuvvetli ???nlar? birçok hastal?klar? yok eder ve iyile?tirir. Meyvelerin, sebzelerin ekserisi bu mevsimde yeti?ir. Türkiye’de insan g?das?n?n büyük bir k?sm?n? tutan; bu?day, arpa, m?s?r ve yulaf gibi hububatlar bu mevsimde toplan?r ve ambarlan?r. Bu mevsimde araziler gelecek ekim dönemine haz?rlan?r.

Yaz?n a??r? ve kavurucu s?cakl???ndan da sak?nmak gerekir. Uzun süre ba?? aç?k kalmak, a??r? güne? banyosu yapmak, cilt ve insan sa?l??? için çok tehlikelidir. Serinletici içecekler içmede de a??r? gidilmemelidir. Bu mevsimde yiyecek ve içeceklerin yan?nda giyeceklere de dikkat etmek gerekir. Yazlar? ter emici, rutubet çekici pamuklu giyecekler tercih edilip, naylon ve buna benzer giyecekler giyilmemelidir.