Sponsorlu Bağlantılar
Y?ld?z Tilbe

http://www.kimkimdir.gen.tr/foto/4486.jpg

Do?um 16 Temmuz 1966 (45 ya??nda)
?zmir, Türkiye
Tarzlar Pop, Arabesk, THM
Meslekler ?ark?c?, ?ark? sözü yazar?, Besteci
Plak ?irketi Tempa (1994-1996)
?do Bay(1998-2001)
Avrupa Müzik (2002-2004)
Erol Köse (2005)
Seyhan Müzik (2006-günümüz)
Resmî sitesi www.y?ld?ztilbe.com.tr

Y?ld?z Tilbe (d. 16 Temmuz, 1966; ?zmir, Türkiye) Türk ?ark?c?, besteci ve ?ark? sözü yazar?.

Hayat? [de?i?tir]

16 Temmuz 1966 y?l?nda ?zmir’in Gültepe mahallesinde do?mu?tur. Annesinin ad? Altun Tilbe, babas?n?n ad? Ali Tilbe’dir. Tilbe’nin babas? A?r?’l? bir Sünni Kürt, annesi ise Tunceli’li bir Alevi Zazad?r. Babas? Ali Tilbe mevsimlik i?çiydi. Fabrikalarda çuval indirip kald?rarak ailesinin geçimini sa?lamaya çal???yordu. Annesi ise küçük bir bakkal i?letiyordu. 6 karde?in en küçü?üdür. Bitmi? olan evlili?inden Sezen Burçin ad?nda bir k?z çocu?u bvard?r. ?? hayat?na tezgahtarl?kla ba?lam??, sekreterlik, ütücülük, bebek bak?c?l???, ve ?ark?c?l?k i?lerini de yapm??t?r. ?zmir’de gece klüplerinde çal???rken, Sezen Aksu’nun kendisini dinlemeye gelmesi ile ?stanbul’a gitmi? ve Sezen Aksuy’a 1992 y?l?nda 9 ay boyunca vokalistlik yapm??t?r. Daha sonra Cem Özer’ni Laf Laf Aç?yor program?nda solistlik yaparak ?öhret kazanm?? ve 1994 Y?l?nda tek ba??na haz?rlad??? Delikanl?m adl? albümü ile müzik dünyas?na giri? yapm??t?r. Albümünün ç?kt??? ilk y?llarda türk popunun zirvede olmas?, Tilbe’yi pop söylemeye itmi?tir ve pop müzi?ine önemli eserler vermi?tir. 1996 y?l?nda narkotik ?ube taraf?ndan yap?lan bask?nda bir miktar esrarla yakalan?p göz alt?na al?nm??t?r. 1998 y?l?na kadar ad? bu tür olaylarla an?lm??t?r ve bu y?l içinde tedavi olmu?tur. 2002 y?l?nda kanser hastal???na yakalanm?? ve bir süre tedavi görmü?tür. Ya?ama iste?i ile bunu da atlat?r. Günümüze kadar say?s?z ?ark?ya imza atarak ba?ar?s?n? sürdürmektedir.

Müzikal kariyeri [de?i?tir]

?ark?lar? [de?i?tir]

Y?ld?z Tilbe yazd??? ?ark?larda hüzün, a?k ve ayr?l?k konular?n? edinmi?tir. A?k temas?n? ?ark?lar?nda imgesel olarak, güçlü bir dil ile anlatm??t?r. Sanatç?n?n 1993 y?l?ndan 2005 y?l?na kadar yay?nlad??? 9 albümde yer alan ?ark?larda bu temalar? görmek mümkündür. Sanatç? kariyeri süresince 2004 y?l?nda bir ilk olarak “Y?ld?z’dan Türküler” adl? albümünde seçme türkülere, 2009 y?l?nda ise “A?k ?nsan? De?i?tirir” albümünde arabesk ve halk müziklerine yer vermi?tir. ?ark?lar?nda günümüzde daha sade bir dil kullanmaktad?r. Tarz olarak pop ile ba?lam?? ve repertuvar?n? geni?leterek arabesk, halk müzi?i ve sanat müzi?i formlar?n? da kullanm??t?r.

“?ark?lar?m sadece beni anlatm?yor, herkesi anlat?yor. Onun için dinliyor insanlar. Bir o ?ark?lar? söyleyen Y?ld?z var, bir de o ?ark?lar? dinleyen biri var. Baz? ?ark?lar?m? ben bile ac?dan dinleyemiyorum. Ayr?ca o ?ark?lar d???nda söyleyecek bir ?eyleri olan biriyim ben. Sadece söyledi?im 40 ?ark?dan ibaret de?ilim yani…”

Y?ld?z Tilbe, [1]

Kariyerine ba?lang?c? [de?i?tir]

1993-1996 aras? [de?i?tir]

Ana maddeler: Delikanl?m, Dillere Destan (albüm), ve A?kperest

Kariyeri öncesinde bir dönem boyunca yard?mc? ses sanatç?s? olarak çal??m?? ve pek çok di?er sanatç? ile i?birli?i içinde projeler gerçekle?tirmi? olan Tilbe, 1994 y?l? Haziran ay?nda Ayd?n Oskay’la anla?arak Delikanl?m isimli ?ark?s? ve ayn? ismi ta??yan albümünü, piyasaya süren sanatç? ad?n? duyurmay? ba?arm??t?r. Albüm içerisinde yer alan ?ark?lar?n tamam? Tilbe’ye ait olup, sanatç? albümünde seslendirdi?i “Zülüf” adl? sözleri ve müzi?i Ne?et Erta?’a ait ?ark?ya da yer vermi?tir. Albüm 3.000.000 sat?? traj?n? yakalayarak en fazla sat?lan albümler aras?nda yer alm??t?r. Y?ld?z Tilbe ilk klibini Cenk Torun’la birlikte oynad??? “Delikanl?m” adl? parçaya çekmi?tir.

Bir y?l aran?n ard?ndan sanatç?n?n 1995 y?l?nda yay?nlad??? ikinci stüdyo albümü olan Dillere Destan, 10 ?ark?dan olu?makta olup albümdeki ?ark?lar Tilbe’ye aittir. Sanatç? bu albümünde “Haval?m” adl? söz ve müzi?i Tarkan’a ait ve “Mühür Gözlüm” adl? söz-müzi?i Ne?et Erta?’a ait ?ark?lara da yer vermi?tir.

2 A?ustos 1996’da yay?nlanan A?kperest albümü sanatç?n?n üçüncü stüdyo albümü olup toplamda üçüncü albümüdür. Albümde 13 ?ark? yer al?yor olup, albümdeki ??ark?lar?n 9’u sanatç?ya aittir. Albümde yedinci s?rada yer alan “Gönül Çalamazs?n” adl? ?ark?n?n söz ve müzikleri ise anonimdir. Delikanl?m adl? ?ark?s?n?n Remix’i bu albümdedir. Yorum ve söz olarak Tilbe’nin zirveye ula?t???, pop müzi?inin alt?n ça?lar?na de?er katan bir albümdür.

1998-2002 aras? [de?i?tir]

Ana maddeler: Salla Gitsin Dertlerini, Gülüm (albüm), ve Haberi Olsun

1998 y?l?nda yay?nlanan ve sanatç?n?n dördüncü stüdyo albümü olan bir di?er albüm Salla Gitsin Dertlerini’dir. Albüm 12 parçadan olu?makta olup albümde yer alan 4 ?ark?n?n söz ve bestesi sanatç?ya aittir. Albümde söz-müzi?i Pir Sultan Abdal’a ait “Geçti Dost Kervan?” adl? ?ark?da Tilbe taraf?ndan yeniden yorumlanm??t?r.

2001 y?l?nda yay?nlanan Gülüm adl? albümde yer alan ?ark?lar?n söz ve müziklerin tamam? Tilbe’ye ait olup, sanatç? albümde “A?k?n Ceza m??” adl? ?ark?n?n klibinde yak?n arkada?lar? ile beraber klipte yer alm??t?r. Albüm, sanatç?n?n ?do Bay adl? ?irketle son çal??mas?d?r.

24 Nisan 2002 tarihinde yay?nlanan ve Y?ld?z Tilbe’nin 5. stüdyo albümü olan Haberi Olsun 11 ?ark?dan olu??yor olup, albümde yer alan on ?ark?n?n bestesi sanatç?ya aittir. Albümde 1. ve 2. s?ralarda yer alan “Haberi Olsun” adl? ?ark?n?n iki ayr? versiyonuna albüm içerisinde yer verilmi?, “Haberi Olsun”, “A?k Laftan Anlamaz ki” ve “Ummad???m Anda” adl? ?ark?lara klipler çekilmi?tir. Albümün de ismi olan “Haberi Olsun” adl? ?ark?ya, daha sonra bir remix yap?lm??t?r

2003-2005 aras? [de?i?tir]

Ana maddeler: Yürü Anca Gidersin, Y?ld?z’dan Türküler, Sevdi?ime Hiç Pi?man Olmad?m, ve Papatya Bahar?

26 Nisan 2003 tarihinde yay?nlanan Y?ld?z Tilbe’nin 7. stüdyo albümüdür. Albümde 12 ?ark? yer al?yor olup, albümdeki ?ark?lar?n tamam? sanatç?ya aittir. Albümün düzenlemelerini Ozan Do?ulu ve Selim Çald?ran yapm??t?r. Albümde yer alan “Yürü Anca Gidersin”, “Çabuk Olal?m A?k?m”, “Emi” ve “Çat Kap?” adl? ?ark?lara klipler çekilmi?tir.

2004 y?l?nda yay?nlanan Y?ld?z’dan Türküler adl? albüm, Y?ld?z Tilbe’nin Türk kültürlerine ait ?ark?lar?n kültürel ezgilerle söyledi?i Türk Halk Müzi?i ?ark?lar?n?n yer ald??? ?ark?lar?n yer ald??? 8. stüdyo albümüdür. Albümde 20 ?ark? sanatç? taraf?ndan yeniden yorumlanm??t?r. Tilbe bu albümüyle 2004 Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “En ?yi Türk Halk Müzi?i Kad?n Sanatç?s?” ödülüne lay?k görülmü?tür.

2004 y?l?nda yay?nlanan bir di?er albüm ise Sevdi?ime Hiç Pi?man Olmad?m’d?r. Y?ld?z Tilbe’nin ilk tekli çal??malar?na yer verdi?i bu albümde söz ve müzikleri sanatç?ya ait 6 ?ark? yer almaktad?r. Albümde “Sevdi?ime Hiç Pi?man Olmad?m” ?ark?s?n?n 2 remix versiyonu, “De?erini Bilmek Gerekir A?k?n” ?ark?s?n?n ise 1 remix çal??mas? yer almakta olup ayn? ?ark?lara klipler çekilmi?tir.

15 May?s 2005 tarihinde yay?nlanan Papatya Bahar? adl? albüm Tilbe’nin 10. albümü olup, albümde “Kendimi Vermiyorum”, “Yar Yan?na Gelece?im”, “Papatya Bahar?” adl? ?ark?lar?n slow, pop-rock ve Dance versiyonlar? dahil olmak üzere 19 ?ark? yer almaktad?r. Albümdeki ?ark?lar?n söz ve müziklerinin tamam? Tilbe’ye aittir.

2006-2010 aras? [de?i?tir]

Ana maddeler: Tan?d?m Seni, Güzel (albüm), ve A?k ?nsan? De?i?tirir

2006 y?l?nda yay?nlanan ve sanatç?n?n ilk tekli çal??mas? olan Tan?d?m Seni sanatç?n?n toplamda 11. albümüdür. Albümdeki tüm ?ark?lar?n söz ve müzi?i Y?ld?z Tilbe’ye aittir.

Sanatç?n?n bir di?er albümü 8 Ocak 2008 tarihinde yay?nlanan, 16 ?ark?dan olu?an ve Tilbe’nin 12. stüdyo albümü olan Güzel’dir. Albümde 15. s?rada yer alan “?ark?lar?n ?ark?s?” adl? ?ark?n?n sözleri, sanatç?n?n 2008 y?l?na dek albümlerinde yay?nlad??? ?ark?lar?n isimlerinden derlemi?tir.

20 May?s 2009 tarihinde yay?nlanan A?k ?nsan? De?i?tirir adl? albümde ise Tilbe, arabesk a??rl?kl? ?ark?lar seslendirmi?tir. Albüm 2 ayr? CD çal??mas?ndan olu?uyor olup, albümde 8. s?radaki “A?la Yüre?im” adl? ?ark?n?n söz ve müzi?i sanatç?ya aittir. Albüm 23 ?ark?dan olu?makta olup listelerde sat?? rekorlar? k?rm??t?r.