Sponsorlu Bağlantılar
Zekat Ayet, Zekat Ayeti, Zekat Ayetleri, Zekat Ayet hadis, zekat ile ilgili ayetler, zekatla ilgili ayetler, zekat hakk?nda ayetler

Kuran-? Kerimde Zekat Ayetleri

Kur’an-? Kerim’de zekât kelimesi 18 surede 31 ayette geçmektedir. Bunlar Ahzap Suresi (33.ayet), Araf Suresi (156.ayet),Bakara Suresi (43.,83.,110.,177.,277. ayetler), Beyyine Suresi (5.ayet),Enbiya Suresi (73. ayet), Fussilet Suresi (7. ayet), Hac Suresi (41.,78. ayetler), Lokman Suresi (4. ayet), Maide Suresi (12.,55. ayetler), Meryem(31.,55. ayetler), Mücadele Suresi(13. ayet), Müminun Suresi (4. ayet), Müzzemmil Suresi (20), Neml Suresi (3. ayet), Nisa Suresi (77., 162. ayetler), Nur Suresi (37.,56. ayetler), Rum Suresi (39. ayet),Tevbe Suresi (5,11,18,60,71. ayetler)dir.

Bunlardan biri; “?man edip iyi i?ler yapan, namaz k?lan ve zekât verenler varya, onlar?n mükâfatlar? Rableri kat?ndad?r. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” mealindeki Bakara Suresi, 277. ayetidir. Bu ayette beraber zikredilen namaz ve zekât kelimeleri Kur’an-? Kerim’de ayn? ifade ile birçok yerde daha tekrarlanm??t?r.

Zekat Ayetleri

?????????? ????????? ??????? ????????? ????? ??????????? ?????????????? ???? ?????? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ??????????? ??????
Zekat Ayetleri Bakara / 110 Namaz? k?l?n, zekât? verin, önceden kendiniz için yapt???n?z her iyili?i Allah’?n kat?nda bulacaks?n?z ?üphesiz Allah, yapmakta olduklar?n?z? noksans?z görür

??? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ???? ???????? ?????? ??? ?????? ???? ????? ??????? ????? ????????? ??????????????? ???? ?????????????
Bakara / 254 Ey iman edenler! Kendisinde art?k al??-veri?, dostluk ve kay?rma bulunmayan gün (k?yamet) gelmeden önce, size verdi?imiz r?z?ktan hay?r yolunda harcay?n Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir

??? ???????? ???????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ???? ????????? ????? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ???? ?????????? ???? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????
Bakara / 267 Ey iman edenler! Kazand?klar?n?z?n iyilerinden ve r?z?k olarak yerden size ç?kard?klar?m?zdan hayra harcay?n Size verilse, gözünüzü yummadan alamayaca??n?z kötü mal?, hay?r diye vermeye kalk??may?n Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lây?kt?r

?????????????? ???? ????? ??????????? ?? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????? ????? ????????? ???? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ???? ??????????????
Rum / 39 ?nsanlar?n mallar?nda art?? olsun diye verdi?iniz herhangi bir faiz, Allah kat?nda artmaz Allah’?n r?zas?n? isteyerek verdi?iniz zekâta gelince, i?te zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplar?n? ve mallar?n?) kat kat artt?ranlard?r

???????? ???????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ????????? ???????????????? ??????????? ????? ?????????? ?????????????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????? ???????? ???? ?????? ???????? ?????? ??????
Tevbe / 60 Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, dü?künlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (?slâm’a) ?s?nd?r?lacak olanlara, (hürriyetlerini sat?n almaya çal??an) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çal???p cihad edenlere, yolcuya mahsustur Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir

????????? ??????????? ??????????????? ???? ????????????? ??? ???????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?????? ()
???????????? ?????? ???? ??? ???????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??? ??????? ????????? ????????????
Tevbe / 79-80 Sadakalar hususunda, müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yetti?inden ba?kas?n? bulamayanlar? çeki?tirip onlarla alay edenler var ya, Allah i?te onlar? maskaraya çevirmi?tir Ve onlar için elem verici azap vard?r (Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmi? kez af dilesen de Allah onlar? asla affetmeyecek Bu, onlar?n Allah ve Resûlünü inkâr etmelerinden ötürüdür Allah fâs?klar toplulu?unu hidayete erdirmez