Sponsorlu Bağlantılar

Zekat Nedir?

Kelime anlamiyla zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasina gelir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dini anlamiyla ise; nisap miktari zenginlige sahip olan Müslümanin Allah’in hakki olanlara verilmesini emrettigi belli miktarda mali vermesidir.Veren kimseyi cimrilik kirlerinden ve günahlardan temizledigi ve malinda berekete vesile oldugu için, kelime manasi ile dini manasi arasinda bir bag vardir.

Örfde, mecburi olmayan küçük bagislar için kullanilan sadaka kelimesi de, Kur’an’da ve hadiste zekat manasinda kullanilmistir.

Hac Nedir?

Kelime olarak yönelmek, kastetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek anlamlar?na gelen hac, terim olarak, belirli bir zamanda, usulüne uygun olarak, ihrama girdikten sonra, Arafat’ta vakfe yapmak, Kabe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve di?er baz? görevleri yerine getirmek suretiyle yap?lan ibadettir ?slâm’?n be? esas?ndan biri olan hac, Hicretin 9. y?l?nda farz k?l?nm??t?r.

Kur’an-? Kerim’de; “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret etmeleri, Allâh’?n insanlar üzerinde bir hakk?d?r” buyurulmu?tur (Al-i ?mran 3/97). Hz. Peygamber de; “?slâm be? esas üzerine kurulmu?tur: Allâh’tan ba?ka ilâh olmad???na ve Muhammed’in O’nun Elçisi oldu?una ?ahitlik etmek, namaz k?lmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmakt?r.” buyurmu? (Buharî, ?man 2; Müslim, ?man 5); ayr?ca hadislerinde hacc?n önemini ve yararlar?n? belirtmi?, nas?l yap?laca??n? fiilen göstermi?tir.

Yorum (yok) | Yorum yaz!Ba?lant? | Etiketler :

Ramazanla ?lgili Sorular ve Cevaplar? (Din Kültürü)

Tarih: 13:58 on Eylül 9, 2008 Kategori: Sekizinci SinifE?itim

RAMAZAN AYINA ÖZEL ÖNEML? D?N? B?LG?LER

SORU: Oruç kimlere farzd?r?

CEVAP: Ak?ll?,sa?l?kl? ve ergenlik ça??na ( 13-15 ya? aras? bir dönem) girmi? her Müslüman’a Ramazan orucu FARZDIR.

SORU: Oruca niyet nas?l getirilir?

CEVAP: “ Niyet ettim Allah r?zas? için yar?nki Ramazan orucunu tutmaya” denilerek niyet getirilir.

SORU: Geceleyin niyet getirmeyi unutan bir ki?i ertesi gün ne yapmal?d?r?

CEVAP: Böyle bir ki?i sabah hat?rlarsa niyetini o zaman da getirebilir. Ö?leden sonra hat?rlarsa orucuna devam etsin. Sahura kalkmas? da niyet yerine geçer. Orucunu kesinlikle bozmas?n.

SORU: Oruçla ilgili kavramlar nelerdir?

CEVAP: ?MSAK: Orucun ba?lama zaman?d?r.

?FTAR: Ak?am güne? bat?nca orucu açmakt?r.

MUKABELE: Ramazan ay? boyunca Kur’an-? Kerim’i ba?tan sona olmak üzere bir ki?i yüksek sesle okur. Di?erleri onu sessizce takip eder. Genellikle camilerde yap?lan bu ibadete mukabele denir.

TERAV?H: Ramazan ay?nda yats? namaz?ndan sonra k?l?nan 20 rekatl?k sünnet namazd?r.

SORU: A?za giren ya?mur, dolu ve kar taneleri orucu bozar m??

CEVAP: A?za giren kar, ya?mur ve dolu tanelerini isteyerek yutmak su içmek kapsam?na girdi?inden orucu bozar.Ama ki?inin iste?i d???nda bo?aza kaçan ya?mur, kar, dolu orucu bozmaz.

SORU: Oruçlu iken burna veya göze damlat?lan ilaç orucu bozar m??

CEVAP: Burna ak?t?lan ilaçla oruç bozulur. Ama bu durumdaki bir ki?inin orucuna o gün devam etmesi çok daha iyidir. Ramazan’dan sonra bir gün kaza eder. Göze damlat?lan ilaç ise orucu bozmaz.

SORU : Ast?m ve nefes darl???n? çeken hastalar?n a??zlar?na s?kt?klar? sprey orucu bozar m??

CEVAP: Bozmaz. Çünkü, bo?aza s?k?lan spreyin zerrecikleri akci?ere kadar gider, mideye ula?maz. Ayr?ca g?da ve susuzlu?u giderme özelli?i de yoktur.

SORU:  K?zam?k, verem vb. baz? hastal?klardan korunmak amac?yla yap?lan a??lara ne dersiniz?

CEVAP: Bu tür a??lar korunmak amaçl? olup kuvvetlendirici amaçl? olmad??? için orucu bozmad??? görü?ü daha a??rd?r.

SORU: ??ne yapt?rmak orucu bozar m??

CEVAP: Bu konuda ?unu söylemek en uygunudur. Güzel dinimiz zaten, hasta olan insanlara orucu farz k?lmamaktad?r. Buna ra?men bu tür insanlar oruç tutmak isterlerse i?nelerini sahur ya da ak?am vaktinde yapt?rmalar? en iyisidir. Bu ?ekilde ?üpheler de ortadan kalkm?? olur. Son söz: Her ?ey ki?ide biter. Çünkü söz konusu olan bir ibadettir ve ALLAH r?zas? için yap?lmaktad?r. Kendisini iyi hissetse orucunu tutar, iyi hissetmese tedavisinin iyi sonuç vermesi için ilaç kullan?r, oruç tutmaz.

SORU: ?yile?emeyecek kadar hasta olan ki?ilerle çok ya?l? insanlar?n tutamad?klar? oruçlar?na kar??l?k ne yapmalar? gerekir?

CEVAP: Bu durumdakilerin fidyesi verilir.

SORU: Fidyenin miktar? ne kadard?r?

CEVAP: Bir fakiri bir gün doyurmakt?r. Tutulamayan her gün için ayn? ya da de?i?ik fakirlere bir günlük doyumlu?u kadar yiyecek yard?m?nda bulunulur.

SORU: Hayatta iken hastal??? sebebiyle oruç tutmam?? ve ölen insanlar?n yerine ba?kalar? oruç tutabilir mi?

CEVAP: Hay?r, tutmazlar. Dinimiz kolayl?k dinidir. Bu tür insanlar?n oruçlar? tutulmaz. Tutamad?klar? her gün için fidye verilir.

SORU: F?t?r Sadakas? ( Fitre ) nedir?

CEVAP: Ramazan Ay? içerisinde verilmesi vacip olan sadakaya FITIR SADAKASI ( F?TRE ) denir.

SORU: F?t?r Sadakas?’n?n miktar? ne kadard?r?

CEVAP: Fitrenin miktar? her y?l de?i?ebilmektedir.                      Ölçü ?udur: 1 fitre= Fitreyi verecek bir ki?inin bir günlük normal yiyece?ini sa?layacak miktard?r. Bir ailede kaç ki?i varsa o kadar ki?inin fitresi verilir.

SORU: Di? f?rçalamak orucu bozar m??

CEVAP: Bozmaz. Ancak bo?aza suyun kaçmamas?na dikkat etmek gerekir.

SORU: Kan ald?rmak orucu bozar m?? CEVAP: Bozmaz.

SORU: Kusmakla orucumuz bozulmu? olur mu?

CEVAP: Kusma istem d???ysa bozulmaz.

SORU: Ruj orucu bozar m??

CEVAP: Duda?a sürülen ruj orucu bozmaz. Fakat sürülmese çok daha iyi ve anlaml? olur.

SORU: T?rnak, saç sakal kesmek orucu bozar m??

CEVAP: Bozmaz.

SORU: Makyaj yapmak, misk, çiçek, esans koklamak orucu bozar m?? CEVAP: Bozmaz.

SORU: A??z içindeki tükürü?ü yutmak orucu bozar m??

CEVAP: Baz? insanlar tükürü?ün orucu bozaca?? endi?esiyle her yere tükürüyorlar. Yollar tükürükten geçilmez oluyor.Bu yanl??t?r. Rahat olsunlar. Tükürük orucu bozmaz.

SORU: Bo?aza gelen mide suyunu yutmak orucu bozar m?