Sponsorlu Bağlantılar

Etiketler: biftek, biftek nas?l pi?irilir, biftek nas?l yap?l?r, biftek pi?irme, biftek sosu, biftek tarifi, biftek tarifleri, biftek yap?m?, biftek yeme?i, f?r?nda biftek

Biftek Nas?l Pi?irilir

Sponsorlu Bağlantılar

Biftek Nas?l Pi?irilir – Lezzetli Biftek Nas?l Olur – Biftek Eti Nas?l Seçilir – iyi Biftek Eti – Büftek

MALZEME
• 1 yemek ka???? margarin
• 4 adet biftek (kesilmi?, dövülmü?, karabiberlenmi?, alt? üstü tuzlanm??)
• 2 adet domates (büyük boy, soyulmu?, ince k?y?lm??)
• 2 di? ince k?y?lm?? sarm?sak
• 1 çay ka???? kekik
• 1 çay ka???? tuz
• 5 kahve fincan? rende ka?ar

Garnisi: Sebze sote tereya?l? pilav

YAPILI?I

Biftekleri bir tavada k?zd?rd???m?z margarinde alt üst pi?irip bir taba ?a alal?m, ayn? tavaya sarm?sa?? ?lave edip iki dakika soîeledikten sonra domatesi, keki?i ve tuzu ek leyelim. Be? dakika daha soîeleyip haz?rlad???m?z bu hara bifteklerin üzerini tamamen kapatacak ?ekil de koyal?m. Rende ka?arlar? da ya yal?m, 200°C ?s?daki f?r?nda ka?ar lar?n üzeri nar gibi k?zar?ncaya dek pi?irelim. Hemen servise verelim.
Not: Bu tür yemeklerde et ile sosu ayr? ayr? bekletip servisten hemen önce f?r?nlamal? ve f?r?ndan ç?kar?n ca hemenservis etmeliyiz. Bekletti ?imiz takdirde arzu etti?imiz lezze ti alamay?z.
MÜKEMMEL P???RMEK ?Ç?N

Bu kadar bilgiyle art?k hepimiz iyi bir bifte?i gözümüz kapal? tan?yabiliriz. Ama en az bu denli önemli olan bir ba?ka ?ey de bifte?i ?zgarada mükemmel bir ?ekilde pi?irmek. Her ?ey bir yana, mükemmel ?ekilde ?zgara edilmi? bir bifte?in verece?i gastronomik zevki kolay kolay ba?ka bir ?eyde bulamazs?n?z. Peki, ‘mükemmel’ pi?irmek ne demek?

Mükemmel biftek, 5 veya 7 cm. kal?nl???nda kesilmi?, dövülmemi?, kenar ya?lar? tamamen ay?klanm??, d??? karamelize ama orta yeri k?rm?z? ve hafif ?l?k olan biftektir. Yani d??? çok, ortas? az pi?mi? biftek. Çok pi?mi? veya az pi?mi? ekstremlerinden kaç?nmal?d?r. Az pi?mi? bifte?in ortas? so?uktur ve lastik gibi bir di?e geli? ile protein lezzeti içerir. Ayr?ca, varsa, ‘yaz?’ ya?lar? tam erimemi? olaca??ndan, ho? olmayan bir lezzet de al?rs?n?z. Çok pi?mi? biftek ise gastronomi dünyas?nda biftekten say?lmaz. Bu tür biftekler daha çok oluklu mukavva lezzeti verir ve ayakkab? köselesine benzetilirler.

KÖMÜR IZGARASI

?imdi gelelim pi?irme i?ine. Öncelikle yapman?z gereken ilk ?ey, biftekleri iki saat önceden buzdolab?ndan ç?karman?z ve oda s?cakl???nda bekletmeniz. Bu sayede kal?n bifte?inizin orta yerinin daha kolay pi?mesini sa?lars?n?z. Bu s?rada etin üzerinde (ama içinde de?il) görünen tüm ya?lar? temizleyin. Bu çok önemli, zira ?zgara üzerinde eriyecek olan ya?lar ate?e damlarlar ve alev al?p etin üzerini is yaparlar. Bu hem pi?en etin rengini kötüle?tirir, hem de ete gereksiz ve naho? bir is kokusu verir. Ayr?ca da alev yan??? kanserojendir.

Mangal?n?z? 45 dakika öncesinden yak?n. Etin pi?ece?i ?s? çok yüksek olmal?d?r: 330Co. Bunu anlamak için elinizi ate?in üzerine yakla?t?r?n ve 1’e kadar say?n. Hálá elinizi tutabiliyorsan?z yeterince s?cak de?ildir. Biftekleri, önceden ya?lad???n?z ?zgaran?n üzerine koydu?unuzda yap??acaklard?r. 2-3 dakika sonra kendilerini b?rakt?klar? anda ma?ayla çevirin. Bu çevirme i?lemini iki defa tekrarlay?n ve toplam 10 dakika pi?irin. Ma?ay? bifte?e bast?rarak pi?ip pi?medi?ini anlay?n. Sak?n çatal-b?çak bat?rmay?n zira ette aç?lan delikler suyun s?zmas?na yol açar.

IZGARADAK? TEMEL YANLI?LAR

Hiçbir zaman dövülmü? biftek kullanmay?n. Çünkü bunlar?n orta yerleri de çok pi?ece?inden kay?? gibi olacaklard?r. Kal?n etleri tercih edin.

Izgaradan önce biftekleri sak?n tuzlamay?n. Tuzlama, yüzeyin k?zarmas?n? engeller.

Biftekleri ate?in üstüne koymadan önce mutfak havlusuyla iyice kurulay?n. Aksi halde yüzeyde ?zgara de?il, suda pi?mi? etkisi ortaya ç?kar.

Gerçek bir ‘dana’ lezzeti almak istiyorsan?z, bifte?i sak?n marine etmeyin. E?er illa edecekseniz, ‘papaya’ ve ‘ananas’ suyu bu konuda çok iyidir.

E?er bifte?inizi yap??maz tavada yapacaksan?z, benzer kurallara yine riayet edin.