Sponsorlu Bağlantılar

Bakteriler, küçük, nisbeten basit yapılı tek hücreli canlılardır. Sert hücre duvarlarının bulunması ve üremeleri için ısı, ışık, nem, v.s. çevre faktörlerine ihtiyaçları bitkilere benzediğinden bakteriler, Önce bitkiler âleminin schizomycetes sınıfına konmuşlardır. Bu sınıflamadan sonra bakteriler ve genel olarak tek hücreli canlılar, protist adı verilen başka bir âleme konmuştur. Protistlerin farklılaşmış hücreleri yoktur. Çoğu tek hücrelidir. Bir kaç nükleusu bulunan şekilleri ve çok hücreli şeklileri varsa da, doku teşkil edecek farklı hücreleri yoktur. Bakteriler çok küçük mikroorganizmalardır ve ancak mikroskopla görülürler. Çoğunlukla tek hücre halinde bulunurlar. Fakat üremeleri esnasında yapışık kalarak kümeler ve zincirler teşkil ederler. Bakteriler kok, çomak ve spiral olmak üzere 3 şekilde bulunurlar. Koklar, tek olduklarından çoğunlukla yuvarlaktırlar, bazı koklar oval, bazıları kahve tanesi şeklindedir. Tek tek olanlara monokok, ikişer ikişer olanlara diplokok, bir zincir oluşturanlara steptokok. bir üzüm salkımı gibi kümeler oluşturanlara stafilokok, 8-12-16 koktan ibaret muntazam kümeler meydana getirenlere de sarsin denir. Çomak şeklinde olanların boyları enlerinden fazladır. Ancak bazıları çok küçüktür, bunlara kokobasil denir. Bu çomak şekilliler tek tek olabildikleri gibi, çeşitli yapıdaki gruplar da meydana getirebilirler. Spiral şeklinde de vücudu sert olanlar, bir kıvrımdan ibaret (vibrio) veya birçok kıvrımı bulunan (Spirillum) şeklindedir. Spiral şeklinde ve vücudu yumuşak olanlar spiroketlerdir. Bunlar borrelia. treponema ve leptospira olmak üzere üç cinstir. Borrelia’lar, oldukça muntazam ve 3-7 kıvrımı bulunur Trepomemalar; spiral şeklindedir. Uçları sivri ve incedir. Leptospiralar; iki ucu aynı, ya da ters yöne kıvrılmış elbise askısı veya S şeklindedir. Çeşitli tipteki bakterilerin basit bir şekli aşağıda gösterilmiştir (Şekil 1). Diğer hücrelerde olduğu gibi bakteri hücresinde de stoplâzma, stoplâzma zârı, nukleus (çekirdek) ve çoğunda hücre duvarı bulunur. Stoplâzma canlı hücrenin bütün vücudundan protoplâzmanın başlıca kısmını teşkil eder. Ve İçinde ancak elektron mikroskobu ile görülen ve ribozom denilen, üzerinde protein sentezi yapılan, küçük tanecikler vardır. Çekirdek stoplâzmanın ortasında yer alır. Stoplazmanın etrafı stoplazma zarı ile çevrilidir. Stoplâzma zarının dışında bu zan çevreleyen hücre duvarı bulunabilir. Hücre duvarının dışında bunu çevreleyen jelatinöz koruyucu bir tabaka olan kapsül de görülebilir. (Şekil 2.) Bakterilerde, hücre duvarından dışarıya uzanmış kirpik ve fimbriya denen iki türlü uzantılar mevcuttur. Kirpikler hareket, fîmbriyalar ise yapışma organlarıdır. Stoplâzma zarı; suyu geçirdiği halde, büyük molekül ağırlığındaki maddeleri ve basit şekerler, aminoasitler gibi birçok küçük molekül ağırlığındaki maddeleri geçirmez. Stoplâzma zarında permeaz denilen enzimler çok küçük molekül ağırlığı olan organik besin maddelerinin zardan geçmesi için lüzumludurlar. Stoplâzma zarı metabolizma artıklarını da dışarıya verir. Zar hücre ağırlığının % 30′unu teşkil eder. Stoplâzma zarında % 60-70 protein ve % 20-40 lipid vardır. Uygun şartları ve üremesi için gerekli besin ve maddeleri bulan bakteri beslenerek süratle çoğalmaya başlar. Beslenen bakterinin hacmi büyür ve bakteri hücresi ikiye bölünerek çoğalır. İlk önce çekirdek bölünür. Bunu hücrenin bölünmesi takib eder. Hücre süratle ürüyorsa içinde iki veya daha fazla çekirdek görülebilir. Hücre zarının muhtelif kısımlarında yeni madde husule gelerek hücre zarına ilâve olur ve hücre zarı büyür. Bakteri hücre zarının orta kısmında büzülmesi ile bölünür. (Şekil 3). Uygun şartlan ve gerekli besini bulan bakteriler çoğalmaya başlamadan önce bir “gizli devre” geçirirler. Gizli devrede bakteri çoğalması olmaz. Fakat bakteri hücresi maddelerinin sentezi olur. Ve bakteri hücresinin hacmi büyür. Bu gizli devreden sonra, logaritmik devre denilen bir safha gelir. Bu safhada bakteri sayısı süratle maksimum seviyeye ulaşır. Bu devrede her bölünme sonunda bakteri sayısı, öncekinin bir misli artar. Kısa olan bu safha birkaç saatte tamamlanır. Besinin azalması ve bitmesi, artık ürünleri ve bakterilerin üremelerini durdurucu, zehirli maddelerin birikmesi ile bu safha nihayete erer. Bu devreden sonra canlı bakteri sayısının sabit kaldığı “durma devresi” gelir. Bu safhada bakteri çoğalması ile ölümü bir denge halindedir. Son safha, bakterilerin ölüm oranının arttığı ölüm devresidir. Bu devrede zaman geçtikçe bakteri hücrelerinin ölmesi devam eder, canlı bakteri sayısı gittikçe azalır. Bir süre sonra bütün bakteriler bitebilir. Ancak bu durum bakteri türüne göre değişir. Biriken artık ürünler bazı tür bakterilerin süratle ölmelerine sebep olabilir. Bakterilerin üreyebilmesi için gerekli şartların sağlanması ve lüzumlu besinlerin bulunması lazımdır demiştik. Besin ihtiyacı bakteri türlerine göre değişir. Bazı türler üremek için hususî ihtiyaç göstermezler. Bazıları ise ancak hususî maddeler olduğu zaman üreyebilirler. Bazı bakteriler kendi besinlerini kendileri yapabilirler. Bunlara ototrof bakteriler denir. Bu bakteriler karbondioksit (CO2), nitrat veya amonyum tuzları gibi basit karbon ve azot kaynağı olan anorganik maddeleri kullanırlar. Bunlardan kendileri için gerekli karbonhidrat, protein, yağ ve diğer maddeleri yaparlar. Bazı bakteriler ise kendi besinlerini yapamazlar ve dışarıdan besin almak zorundadırlar. Bunlara heterotrof bakteriler denir. Bunlar anorganik maddeleri kullanamazlar, üremeleri için karbonhidrat, protein, aminoasit ve yağ asitleri gibi kompleks organik maddelere ihtiyaç gösterirler, bunları da üzerlerinde parazit olarak yaşadıkları konak canlılardan temin ederler. Bakterilerin üremesi için lüzumlu başlıca maddeler; karbon, hidrojen, oksijen ve azottur. Bundan başka az miktarda fosfor, kükürt ve daha az miktarda sodyum, potasyum, magnezyum, demir, manganez, kalsiyum lüzumludur. Hidrojen ve oksijen sudan temin edilir. Karbon kaynağı olarak şekerler, asitler ve alkollerden istifade edilir. Azot kaynağı olarak da amino asidler ve nükleotidlerden yararlanılır. Tabiatta bakterilerin yaşamadığı bir vasat hemen hemen yok gibidir. Ancak hususî olarak sterlize edilmiş vasatlarda bulunmazlar. Bunun haricinde havada, suda ve toprakta bol miktarda bulunurlar. Kâinatın eşsiz düzenini kuran Yaratıcı bakterileri de zararlı ve faydalı olarak çeşitli şekillerde yaratmıştır. Toprakta yaşayan faydalı bakteriler bitki ve hayvan Ölülerini en basit hâle getirinceye, yani toprağa dönüştürünceye kadar parçalarlar ve dünyayı kokmuş bir çöplük olmaktan kurtarırlar. Keza, yoğurt, sirke ve pensilin meydana ge tiren bakteriler ile bağırsaklarımız da yaşayan ve sindirime yardımcı olarak B vitaminlerini sentezleyen bakteriler de çok faydalılardandır. Bunun yanında temizlik ve gıda şartlarına dikkat edilmediği takdirde hastalık yapanların olması da, insanı daima temizliğe zorlaması ve vücudu uyanık tutması bakımından ehemmiyetlidir. Ayrıca birçok faydası olan bakterilere hastalık yaptığı için abes olarak yaratılmış diyemeyiz. Çünkü insanoğlu çalışarak aklı ve zekâsıyla zararlı olanlara karşı gerekli aşıları ve antibiotikleri bularak kendini koruyabilir.

bakterilerin yararları ve zararları

,  bakterilerin yararları,  virüslerin yararları ve zararları,  mikroorganizmaların yararları,  bakterilerin faydaları ve zararları, bakterilerin zararları ve yararları,  bakterinin yararları,  bakterılerın yararları ve zararları,  0,  BAKTERİlerin yararları ve zararlar,  virüslerin yararları,  bakterilerde yararları ve zararları,  bakterilerin faydaları,  bakterilerin yaraları ve zararları,  bakterilerin yararları zararları,  bakterilerin zararları ve faydaları,  hts7,  zararlı bakterileri nedir,  bakteri yararları örnek,  bakterilerin yararları nelerdir,  bakterilerde endosporun yararı,  0h
 • bakteriler yararları
 • bakterilerin bize yaraları
 • bakterilerin çeşitleri yarar ve zararları
 • bakterilerin yaraları
 • bakterilerin yararlari
 • bakterilerin yararlari zararlari
 • bakterilerin yararları
 • bakterilerin yararları nedir zararları nedir
 • bakterilerin yararları ve zararları
 • bakterilerin yararları ve zararları nelerdir
 • bakterilerin yararları zararları
 • bakterilerin zarar ve yararlrı
 • bakterilerin zararlari
 • bakterilerin zararları
 • virüslerin yarar ve zararları
 • virüslerin yararları ve zararları